ရာ​ဇာ​ဝၚ်​ဗွဲ​သ​ရုပ်​ပ​ထ​မ​ဝက် ၁

အာ​ဍာမ်၊ သှေ​ထ၊ ဨ​နောတ်၊ ကာ​ဣ​နာန်၊ မ​ဟာ​လေ လ၊ ယာ​ရေတ်။ ဨ​နောက်၊ မ​သု​သှ​လ၊ လာ​မေက်၊ နဝ်​ဨ၊ သေ​မ၊ ဟာ​မ၊ ယာ​ဖေတ် ရောၚ်။ ကောန်​ယာ​ဖေတ်​မ္ဂး​ဂှ် ဂဝ်​မာ၊ မာ​ဂဝ်​ဂ၊ မာ​ဍာဲ၊ ယာ​ဝန်၊ တု​ၜါ​လ၊ မေ​သှ​က၊ တိ​ရာတ်​ရောၚ်။ ကောန်​ဂဝ်​မာ​မ္ဂး​ဂှ် အာ​သှ​ကေ​နာတ်၊ ရိ​ဖာတ်၊ တဝ်​ဂါ​မ​ရောၚ်။ ကောန်​ယာ​ဝန်​မ္ဂး​ဂှ် ဨ​လိ​သှာ၊ တာ​သှု၊ ကိ​တ္တိမ် ဍဝ်​ဍာ​နိမ်​ရောၚ်။ ကောန်​ဟာ​မ​မ္ဂး​ဂှ် ကု​သှ၊ မိ​ဇ​ရိမ်။ ဖု​တ၊ ခါ​နာန်​ရောၚ်။ ကောန်​ကု​သှ​မ္ဂး​ဂှ် သေ​ၜ၊ ဟ​ဝိ​လ၊ သာ​ၜ​တ၊ ရာ​ဂ​မ၊ သ​တ္တေ​ခါ​ရောၚ်။ ကောန်​ရာ​ဂ​မ​မ္ဂး​ဂှ် သှေ​ၜ၊ ဍေ​ဍာန်​ရောၚ်။ ၁၀ကု​သှ​ဝွံ ကောန်​နိမ်​ရဝ်​ဍ​ဂှ်​လေ ဂွံ​ပၠန်​ရ။ တေံ​ညး​ဝွံ ဒှ်​လၟ​မ​ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ် ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဇၞော်​ရ။ ၁၁ကောန်​မိ​ဇ​ရိမ်​မ္ဂး​ဂှ် မၞိဟ်​လု​ဍိမ်၊ မၞိဟ်​အာ​န​မိမ်။ မၞိဟ်​လ​ဟာ​ၜိမ်။ မၞိဟ်​နာ​ပ​တ္တု​ဟိမ်၊ ၁၂မၞိဟ်​ဗါ​သ​ရု​သိမ်၊ မၞိဟ်​ကာ​သ​လု​ဟိမ်၊ မၞိဟ်​က​တ္တ​ရဝ်​ရိမ်​ရောၚ်။ မၞိဟ်​ဖိ​လိ​တ္တိ​ဒှ်​နူ အ​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ ကာ​သ​လု​ဟိမ်​ရောၚ်။ ၁၃ကောန်​ဇၞော်​ခါ​နာန်​မ္ဂး​ဂှ် ဇိ​ဍောန်၊ ကြဴ​တုဲ ဟေ​ထ၊ ၁၄ကြဴ​တုဲ မၞိဟ်​ယေ​ၜု​သိ၊ မၞိ​အာ​မဝ်​ရိ၊ မၞိဟ်​ဂိ​ရ​ဂါ​သှိ၊ ၁၅မၞိဟ်​ဟိ​ပိ၊ မၞိဟ်​အာ​ကိ၊ မၞိဟ်​သိ​နိ၊ ၁၆မၞိဟ်​အာ​ဝ​ဍိ၊ မၞိဟ်​ဇေ​မ​ရိ၊ မၞိဟ်​ဟာ​မ​သိ​ဒှ်​ရောၚ်၊ ၁၇ကောန်​သှေ​မ​မ္ဂး​ဂှ် ဨ​လာံ၊ အာ​သှု၊ အာ​ဖာ​ဇာဒ်၊ လု​ဍ၊ အာ​ရာံ၊ ယု​ဇ၊ ဟု​လ၊ ဂေ​ထာ၊ မာ​သှ​ရောၚ်။ ၁၈ကောန်​အ​ဖာ​ဇာဒ်​မ္ဂး​ဂှ် သှာ​လ၊ ကောန်​သှာ​လ​မ္ဂး​ဂှ် ဟေ​ၜါ​ရောၚ် ၁၉ဟေ​ၜါ​ဝွံ​လေ၊ ညာတ်​မုက် ကောန်​ၜါ​ဂှ်​ရ။ ကောန်​မွဲ​မ္ဂး​ဂှ် မ​နွံ​ယၟု​ဖာ​လေက်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပါ်​ပ​ရ​ခါ်​တိ​ဇၞော်​ပ္ဍဲ​လက်​ထက်​ညး​ရ။ ဒေံ​ညး​မ္ဂး​ဂှ် မ​နွံ​ယော​တ္တာန်​ရ။ ၂၀ကောန်​ယော​တ္တာန်​မ္ဂး​ဂှ် အာ​လ​မဝ်​ဍာန်၊ သှေ​လာပ်၊ ဟာ​ဇာ​မာ​ဝေတ်၊ ယေ​ရ၊ ၂၁ဟ​ဍဝ်​ရံ၊ ဟု​ဇာ​လ၊ ဍိ​က​လ၊ ၂၂ဩ​ၜါ​လ၊ အ​ၜိ​မေ​လ၊ သှေ​ၜ၊ ၂၃ဩ​ဖိ​ရ၊ ဟ​ဝိ​လ၊ ယဝ်​ၜါပ်၊ တေံ​ညး​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဒှ်​ကောန်​ယော​တ္တာန်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၂၄သှေ​မ၊ အာ​ဖာ​ဇာဒ်၊ သှာ​လ၊ ၂၅ဟေ​ၜါ၊ ဖာ​လေက်၊ ရာ​ဂဝ်၊ ၂၆သေ​ရောက်၊ နာ​ခေါဝ်၊ တေ​ရ၊ ၂၇အာ​ဗြ​ဟာမ်၊ မ​နွံ​လၟု​အာ​ဗြာမ်​ရောၚ်။ ၂၈ကောန်​အာ​ဗြ​ဟာမ်​မ္ဂး​ဂှ် ဣ​ဇက်​ကဵု​ဣ​သှ​မေ​လ​ရောၚ်။ ၂၉ကောန်​ဇၞော် ဣ​သှ​မေ​လ​မ္ဂး​ဂှ် န​ၜါ​ယောတ်၊ ဒေံ​န​ၜါ​ယောတ်​ကေ​ဍာ၊ အာ​ဍာ​ၜေ​လ၊ မိ​ၜ​သာမ်၊ ၃၀မိ​သှ​မ၊ ဍု​မာ၊ မာ​သ၊ ဟာ​ဍာ၊ တေ​မ၊ ၃၁ဟေ​တု​ရ။ နာ​ဖိ​သှ၊ ကေ​ဍ​ဟာ​မ​တွံ​ဂး​ကောန်​ဣ​သှ​မေ​လ​ရောၚ်။ ၃၂ကောန်​ကေ​တု​ရ​ဗြဴ​ဍောတ်​အာ​ဗြ​ဟာမ်​မ္ဂး​ဂှ် ဇိ​မ​ရာံ၊ ယောက်​သှာန်၊ မေ​ဍောန်၊ မိ​ဒျာန်၊ ဣ​သှ​ၜက်၊ သှု​အာ​ရောၚ်။ ကောန်​ယောက် သှာန်​မ္ဂး​ဂှ် သှေ​ၜ​ကဵု​ဍေ​ဍာန်​ရောၚ်။ ၃၃ကောန်​မိ​ဒျာန်​မ္ဂး​ဂှ် ဨ​ဖာ၊ ဨ​ဖေ​ရ၊ တာ​နောက်၊ အ​ၜိ​ဍ၊ ဨ​လ​မာ​မ​တွံ​ဂး​ကောန်​စဴ ကေ​တု​ရ​ရောၚ်။ ၃၄ကောန် အာ​ဗြ​ဟာမ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဣ​ဇက်၊ ကောန်​ဣ​ဇက်​မ္ဂး​ဂှ် ဨ​သဝ်​ကဵု​ဣ​သ​ရေ​လ​ရောၚ်။ ၃၅ကောန်​ဨ​သဝ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဨ​လိ​ဖာတ်၊ ရိုဲ​လ၊ ယု​သှ၊ ယာ​လာမ်၊ ကဝ်​ရ​ရောၚ်။ ၃၆ကောန်​ဨ​လိ​ဖာတ်​မ္ဂး​ဂှ် တေ​မာန်၊ သြ​မ​ရ၊ ဇေ​ပေါဝ်၊ ဂါ​ဟာမ်၊ မ​ပ္တံ​ကဵု​ကေ​နာတ်​တုဲ၊ ကောန်​မ​ဂွံ​ပ္ဍဲ​တိ​မ​န​ဂှ်၊ အာ​မ​လေက်​ရောၚ်။ ၃၇ကောန်​ရိုဲ​လ​မ္ဂး​ဂှ် နာ​ဟာတ်၊ ဇေ​ရ၊ သှာ​မ္မ၊ မိ​ဇ္ဇ​ရောၚ်။ ၃၈ကောန်​သိ​ရ​မ္ဂး​ဂှ်၊ လဝ်​တာန်၊ သှဝ်​ၜ​လ၊ ဇိ​ၜေါန်၊ အာ​န၊ ဍိ​သှောန်၊ ဨ​ဇာ၊ ဍိ​သှာန်​ရောၚ်။ ၃၉ကောန်​လဝ်​တာန်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဟဝ်​ရိ​ကဵု​ဟေ​မာမ်​ရောၚ်။ ၝောဲ​လဝ်​တာန်​မ္ဂး​ဂှ်၊ တိ​မ​န​ရောၚ်။ ၄၀ကောန်​သှဝ်​ၜ​လ မ္ဂး​ဂှ်၊ အာ​လာ​ဝန်၊ မ​နာ​ဟာတ်၊ ဨ​ၜါ​လ၊ သှေ​ဖဝ်၊ သြ​နာမ်​ရောၚ်။ ကောန်​ဇိ​ၜေါန်​မ္ဂး​ဂှ်၊ အာ​ယ​ကဵု​အာ​န​ရောၚ်။ ၄၁ကောန်​အာ​န​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဍိ​သှောန်​ကောန်​ကောန်​ဍိ​သှောန်​မ္ဂး​ဂှ် ဟေန်​ဍာန်၊ ဨ​သှ​ၜါန်၊ ဣ​ထ​ရာန်၊ ခေ​ရာန်​ရောၚ်။ ၄၂ကောန်​ဨ​ဇာ​မ္ဂး​ဂှ် ၜိ​လ​ဟာန်၊ ဇာ​ဝန်၊ အာ​ကာန်​ရောၚ်၊ ကောန်​ဍိ​သှာန်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဥ​ဇ​ကဵု​အာ​ရာန်​ရောၚ်။

၄၃နူ​ကၠာ​သၟီ​ဇၞော်၊ မ​အုပ်​လ​ဒံ​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဟွံ​မွဲ၊ သၟီ​ဇၞော်​မ​အုပ်​လ​ဒံ​ပ္ဍဲ​ရး​ဨ​ဍောံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကောန်​ၜဝ်​ရ​ၜေ​လ​ဝွံ ပ​သၟီ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဍိ​န္နာ​ၜါ​ရ။ ၄၄သၟီ​ၜေ​လ​ချိုတ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ညး​ကောန်​ဇေ​ရ​ယဝ်​ၜါပ်​ကောန်​ရး​ၜေဝ်​ဇ​ရ​ပ​သၟီ​ရ။ ၄၅သၟီ​ယဝ်​ၜါပ်​ချိုတ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ညး​ကောန်​ရး​တေ​မာ​နိ​ယု​သှာမ်​ပ​သၟီ​ရ။ ၄၆သၟီ​ဟု​သှာမ်​ချိုတ်​တုဲ ညး​မ​ပ​လီု​ပ​လာ်​မၞိဟ်​မိ​ဒျာန် ပ္ဍဲ​ဝါ​သ​လာတ်​မဝ်​ၜ၊ ဟာ​ဍာဒ်၊ ကောန်​ၜေ​ဒါဒ်​ပ​သၟီ​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဟု​သှာမ်​ရ၊ ဍုၚ်​ဇၞော်​မ္ဂး​ဂှ် ဒှ်​ဍုၚ်​အာ​ဝိက်​ရောၚ်။ ၄၇သၟီ​ဟာ​ဍာဒ်​ချိုတ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ညး​သှဝ်​လ​ကောန်​ရး​ရ​ဟဝ်​ၜေါတ်​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​သၟီ​ရ။ ၄၈သၟီ​သာ​မ​လ​ချိုတ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ညး​သှဝ်​လု​ကောန်​ရး ရ​ဟဝ်​ၜေါတ်​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ၜဳ​ပ​သၟီ​ရ။ ၄၉သၟီ​သှဝ်​လု​ချိုတ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ညး​ၜါ​လ​ဟာ​နာန်​ကောန် အာ​ခ​ၜေါဝ်​ပ​သၟီ​ရ။ ၅၀သၟီ​ၜါ​လ​ဟာ​နာန် ချိုတ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ညး​ဟာ​ဍာ​ပ​သၟီ​ရ။ ဍုၚ်​ဇၞော်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဒှ်​ဍုၚ်​ပဝ်​ရောၚ်။ ဂၞ​ကျာ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ မ​ဟေ​တ​ၜေ​လ​ကောန်​ဗြဴ​မာ​တ​ရေ​ဍ၊ မ​ဒှ်​ကောန်​ဗြဴ​မေ​ဇ​ဟာပ်​ရောၚ်။ ၅၁သၟီ​ဟာ​ဍာ​ချိုတ်​တုဲ ညး​မ​ပ​ဗဵု​ပ္ဍဲ​ရး​ဨ​ဍောံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဗဵု​တိ​မ​နာ၊ ဗဵု​အာ​လ​ဝ၊ ဗဵု​ယေ​သေတ်၊ ၅၂ဗိုဟ်​အ​ယဝ်​လိ​ၜါ​မ၊ ဗဵု​ဨ​လာ၊ ဗဵု​ပိ​နောန်။ ၅၃ဗဵု​ကေ​နာတ်၊ ဗဵု​တေ​မာန်၊ ဗဵု​မိ​ၜ​ဇ၊ ၅၄ဗဵု​ဘာ​ဂ​ဍေ​လ၊ ဗဵု​ဣ​ရာံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ တေံ​ညး​တံ​ဝွံ ဒှ်​ဗဵု​ဨ​ဍောံ​ဂ​မၠိုၚ်​ရောၚ်။