ဒွက်နူဂယးအသိုန်တိုန်
When morning gilds the skies
ဖိ။ ၂း၉-၁၁
တမိ
6.6.6.D
Joseph Barnby (1838-1896)

၁။ နူဂယးအသိုန်တိုၚ်
စိုတ်အဲမိပ်ဇြိပ်လမိုန်
ကဵုထိုၚ်သးနာဲယေသှု
ကၠောန်ကမၠောန်ရာဒနာ
သြပ်လုပ်ပ္ဍဲတံဇိုၚ်ကၠာ
ကဵုထိုၚ်သးနာမနာဲ။

၂။ ထိုၚ်သးမံၚ်ပ္ဍဲစိုတ်မ္ဂး
ဒမၠုဝွံဒှ်လယး
ကဵုထိုၚ်သးနာဲမနာဲ
ရမျှာၚ်သာဍာမိၚ်တဴ
ဣဓိိဓမၠုဒြေပ်ဒဴ
ကဵုထိုၚ်သးနာမနာဲ။

၃။ လတူဘုံအကာသ
ရမျှာၚ်ဝွံၜိုဟ်အိုဟ်ရ
ကဵုထိုၚ်သးနာမနာဲ
ကာသတိဇၞော်ၜဳဂှ်
ချဳဒရာၚ်ဂှ် ဒးဒှ်
ကဵုထိုၚ်သးနာမနာဲ။

၄။ ဒယေဟ်ဒွက်ထဝ်မဏာ
အခိၚ်ဂျိုၚ်လမျီုကၠာ
ကဵုတိုၚ်သးနာမနာဲ
ဒွက်ဝွံဏအ်ထာဝရ
ထိုၚ်သးလအိတ်ကာလ
ကဵုထိုၚ်သးနာမနာဲ။

အာမေန်၊