ကဝ်​ရိန်​သု​ဩ​ဝါ​ဒ​ပ​ထ​မ​ဝက် ၁

၁-၃န​ကဵု​ပၟိက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​က​လုတ်​ယေ​သှု ခ​ရေတ်​ဂှ် ပ္တိုန်​လဝ်​ဒၞာဲ​အဲ​ပဝ်​လု​ကဵု​ဒေံ​အဲ​သုက်​သေန်​ဝွံ ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​မ​ပ္တိုန် ဒၞာဲ​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး ညး​မ​ဗၠး​နူ​ဒုဟ်​န​ကဵု​ယေ​သှု​ခ​ရေတ် မ​တွံ​ဂး​မ​ပ္တံ​ကဵု​သၚ်​တွး​ကျာ် မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ကဝ်​ရိန်​သု​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ညး​မ​ရာ​ဒၞာ​မိက်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဆ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ။ ပၟိၚ်​ဏာ​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​မ​အံက်​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ညိ။ နာဲ​ဝွံ​ဂှ် နာဲ​ပိုဲ​ဂှ်လေ ကီု။ နာဲ​ညး​ဂှ်​လေ​ကီု​မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။ ၄-၆သက်​သဳ​ခ​ရေတ်​ဝွံ ကၠာ​တေံ​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​မ္ဂး န​ကဵု​ဇၟာပ်​အ​ရာ။ န​ကဵု​သ​တ္တိ​ပါၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု​န​ကဵု​ညာန်​ပ​ညာ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​ဂှ်​လေ​ကီု​ကဵု​မၞး​တံ​ဍိုက်​ပေၚ်​အိုတ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ​ရန်​ကဵု​လာပ်​သ​ကာ​ကျာ်​မ​ကဵု​မၞး​တံ​န​ကဵု​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​တုဲ ဟိုတ်​နူ​မၞး​တံ​ဂှ် အဲ​ဝွံ ထိုၚ်​သး​ဂုန်​ကျာ်​လ​အိတ်​တ​ဝဵု​ဟွံ​သ္ဂုတ်​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ​မၞး​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​ပြာ​ကတ်​ပ္ဍဲ​မ​ရံၚ်​လၟဳ​ဒၟံၚ်​ဂှ် လာပ်​ဂုန်​ကျာ်​မွဲ​မွဲ​ဂှ် ဟွံ​ယုတ်​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ဒၟံၚ်​ဂှ် နွံ​အိုတ်​ရ။ မၞး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ညံၚ်​ဂွံ​ဗၠး​သၠး​နူ​အ​ခေါၚ်​နၚ်​ဒုဟ်​ဒဵု​ကဵု​မ​စိုပ်​ကၞောတ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ကဵု​မၞး​တံ​ခိုၚ်​ကၠိုက်​ဗိုန်​ဇၟံ​ရောၚ်။ ကျာ်​မ​ကော်​ပၠုပ် မၞး​တံ​ပ္ဍဲ​ဂုန်​မ​ဆက်​ဆံ​ကဵု​ကောန်​ဇ​ကု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် ဍိုက်​ပေၚ်​ဒၟံၚ်​ကဵု​သ​စ္စ​ရ။

၁၀ကော​ဒေံ​တံ။ မၞး​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဂ​လာန်​တုပ်​သၟဟ်​တုဲ ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ဟွံ​ပြး​ချာဲ​မ္ဂး န​ကဵု​စိုတ်​မွဲ​ညာန်​မွဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္ကောံ​မွဲ​ဟာန်​ဂှ် အဲ​ဝွံ န​ကဵု​ယၟု​နာ​မ​နာဲ​ပို​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် ဒုၚ်​ဂုန်​က္သေံ​ကၟဝ်​မၞး​တံ​ရောၚ်။ ၁၁ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ကော​ဒေံ​အဲ​တံ။ မၞး​တံ​ဝွံ ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ဟွံ​အပ်​ဒပ်။ ဒ​ဒှ်​မ​က​ယျာန်​ဓ​ဝါတ်​မ​နွံ​ဂှ်။ ကောန်​သ္ၚိ​ခၠဝ်​ဣ​လ္ၚဵု​တံ​ဝွံ ဟီု​ထ​ၜး​ကဵု​အဲ​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ၁၂မၞး​တံ​ဂှ်​လေ အဲ​ဝွံ ဒှ်​တွး​ပဝ်​လု​ရောၚ်။ အဲ​ဝွံ ဒှ်​တွး​အ​ပဝ်​လု​ရောၚ်။ အဲ​ဝွံ ဒှ်​တွး​ကေ​ဖ​ရောၚ်။ အဲ​ဝွံ ဒှ်​တွး​ခ​ရေတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​အဲ​ညး ဟိုတ်​မ​လေပ်​ဟီု​အိုတ်​ဂှ် အဲ​ဒး​ဟီု​ရောၚ်။ ၁၃ခ​ရေတ်​ဝွံ ပြး​ချာဲ​ဒၟံၚ်​ဟာ။ ပဝ်​လု​ဝွံ စ​ဏး​မၞး​တံ​လ​တူ​တိုၚ်​ညး​မ​ဒၚ်​ဂှ် ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​တုဲ​ရ​ဟာ။ ဟွံ​ဒှ်​သာ်​ဂှ်။ မၞး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ယၟု​ပဝ်​လု​ဂှ် ဒုၚ်​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​အိုတ်​ရ​ဟာ။ ၁၄ဝေၚ်​နူ​ကြိ​ပ္ပု​ကဵု​ဂါ​ယု​ဂှ် အ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ပ္ဍဲ​ဆ​ဗၞတ်​ညး​မွဲ​ဟိုတ် အဲ​ဟွံ​ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ဂှ် အဲ​ထိုၚ်​သး​ဂုန်​ကျာ်​ရ။ ၁၅ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ပဝ်​လု​ဝွံ ပ္ဍဲ​ယၟု​နာ​မ​ဇ​ကု​ဂှ် ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဆ​ဗၞတ်​ညး​မွဲ​ဂှ် သွက်​ဂွံ​ဟီု​ဟွံ​မွဲ။ ၁၆ပ္ဍဲ​ကောန်​သ္ၚိ​သ​ထေ​ဖာန်​တံ​ဂှ်​လေ အဲ​ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ရ။ ဝေၚ်​နူ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ပ္ဍဲ​ညး​တၞဟ်​ဂှ် အဲ​သ​မ္တီ​ဟွံ​ဒး ၁၇သွက်​ဂွံ​ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ဂှ် ခ​ရေတ်​ဝွံ စ​ကာ​ဗ​လး​အဲ​ဟွံ​သေၚ်။ သွက်​ဂွံ​ဟီု​တွံ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဂှ် စ​ကာ​ဗ​လး​အဲ​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ။ တိုၚ်​ညး​မ​ဒၚ်​ခ​ရေတ်​ညံၚ်​ဟွံ​ဂွံ​ဒှ်​သၟး​သၟး​ဂှ် န​ကဵု​ပ​ညာ​ပါၚ်​ဂှ် ဟွံ​ကဵု​တွံ။ ၁၈ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဓဝ်​တိုၚ်​ညး​မ​ဒၚ်​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​မ​စိုပ်​လီု​လာ်​တံ​ဂှ် ဒှ်​ဓဝ်​ဒ​မၠု​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး မၞိဟ်​မ​စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​တံ​ဂှ် ဓဝ် ဝွံ​ဣ​ဓိ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။ ၁၉ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ပ​ညာ​တၠ​ပ​ညာ​တံ​ဂှ် အဲ​ပ​လီု​ရောၚ်။ ညာန်​မၞိဟ်​ညာန်​မ​ခိုဟ်​တံ​ဂှ်​လေ အဲ​ပါဲ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ မ​ကၠုၚ်​ရ။ ၂၀တၠ​ပ​ညာ​ဂှ် မူ​ဒၞာဲ​မ​နွံ​ရော။ အ​စာ​က​ဏေဟ်​ဂှ် မူ​ဒၞာဲ​မ​နွံ​ရော။ အ​စာ​မ​လေပ် သၟာန်​က္သဟ်​လော​ကဳ​ဂှ်လေ မူ​ဒၞာဲ​မ​နွံ​ရော။ ပ​ညာ​လော​ကဳ​ဝွံ​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု ဒှ်​သ​မၠီု​တုဲ​ရ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ၂၁ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ အ​တိုၚ်​ညာန်​ကျာ်​မ​စဳ​ရေၚ်​ဂှ် ကောန်​လော​ကဳ​တံ​ဝွံ န​ကဵု​ညာန်​ဇ​ကု​ဟွံ​တီ​ကျာ် ဂ​မျိုၚ်​ကာ​လ​မ​မံၚ်​ကေတ်​အိုတ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ညး​မ​ပ္တေဟ်​တံ​ဂှ် န​ကဵု​ဒေ​သၞာ​ဒ​မၠု​သၟိက်​ဂွံ​ဟံၚ်​ပြာ်​ဂှ် မ​နွံ​ပၟိက်​ရ။ ၂၂မၞိဟ်​ယု​ဍ​တံ​ဝွံ မ​လေပ်​အာတ်​နိ​မိတ်​လက်​သန်​အိုတ်​ရ။ မၞိဟ်​ဟေ​လ​သ​တံ​ဝွံ မ​လေပ်​ဂၠာဲ​ပ​ညာ​အိုတ်​ရ။ ၂၃ပိုဲ​ညး​မ္ဂး​ဂှ်။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ခ​ရေတ်​မ​ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​လ​တူ​တိုၚ်​ညး​မ​ဒၚ်​ဂှ် မ​လေပ်​ဟီု​တွံ​အိုတ်​ရ။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ဝွံ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​တံ​ဂှ် ဒိ​ဒး​တုဲ ဒၟံၚ်​မ​ကဵု​လောတ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဟေ​လ​သ​တံ​ဂှ် အ​ရာ​ဒ​မၠု​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ၂၄ၜိုန်​ဂှ်​လေ။ ပ္ဍဲ​ညး​မ​ဒုၚ်​ကော်​တံ​ဂှ်။ ဂ​ကူ​ယု​ဍ​ကဵု​ဒှ်။ ဂ​ကူ​ဟေ​လ​သ​ကဵု​ဒှ်။ ဣ​ဓိ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​ပ​ညာ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ခ​ရေတ်​ရောၚ်။ ၂၅အ​ရာ​ကျာ်​မ​ဂၠု​သ္ကိုပ်​ဂှ်​လောန်​နူ​ပ​ညာ​မၞိဟ်​ဂှ် နွံ​ကဵု ပ​ညာ​ဗွဲ​မ​လောန် ရောၚ်။ အ​ရာ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် မ​အောန်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ဂှ်​လောန်​နူ​ဒြ​ဟတ်​မၞိဟ်​ဂှ် နွံ​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရောၚ်။

၂၆ကော​ဒေံ​တံ။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ကျာ်​မ​ကော်​မၞး​တံ​ဂှ် ရံၚ်​မွဲ​ဗ္စာ​ရ​ဏာ​အိုတ်။ အ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​မ​ဒုၚ်​ကော်​တံ​ဝွံ ညး​မ​နွံ​ကဵု​ပ​ညာ​လော​ကဳ​တံ​ဂှ် နွံ​အောန်​သန်​ရ။ မၞိဟ်​ဇၞော်​မ​ပြာ​ကတ်​တံ​ဂှ်​လေ နွံ​အောန်​သန်​ရ။ ညး​မ​ဒှ်​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​သၟီ​တံ​ဂှ် နွံ​အောန်​သန်​ရ။ ၂၇ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ညး​မ​နွံ​ကဵု ပ​ညာ​တံ​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဖေက်​ဂွ​မ္ဂး ပ္ဍဲ​လော​ကဳ​ဝွံ မၞိဟ်​မ​ဂၠု​သ္ကိုပ်​တံ​ဂှ် ရုဲ​ကံက်​တုဲ​ရ။ ညး​မ​နွံ​ကဵု​အ​စောံ​သ​တ္တိ​တံ​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဖေက်​ဂွ​မ္ဂး ညး​မ​အောန်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ပ္ဍဲ​လော​ကဳ​တံ​ဂှ် ရုဲ​ကံက်​တုဲ​ရ။ ၂၈ညး​မ​ပြဲ​တံ​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဖေက်​ဂွ​မ္ဂး ညး မ​ဒိုက်​သာ​ပ္ဍဲ​လော​ကဳ။ ညး​ဟွံ​လုပ်​ပၟိက်။ ညး​မ​ယုတ်​တံ​ဂှ် ရုဲ​ကံက်​တုဲ​ရ။ ၂၉ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဆ​ဗၞတ်​ညး​မွဲ​ဂှ် သွက်​ဂွံ​သ္အဵု​သ္အာ်​ဟွံ​မွဲ။ ၃၀န​ကဵု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် မၞး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် တန်​ဒၟံၚ်​အိုတ်​ရ။ နာဲ​ဝွံ အ​တိုၚ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​စဳ​ရေၚ်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ် ညာန်​ပ​ညာ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​ဒှ်​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​ဒှ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​ဒှ်​မ​ကၠး​ပ္တိတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။ ၃၁ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ။ အ​တိုၚ်​မ​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​ဂှ်။ ညး​မ​သ္အဵု​သ္အာ်​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ကဵု​သ္အဵု​သ္အာ်​ရ။