ယဝ်​ဟာန်​ဩ​ဝါ​ဒ​ပ​ထ​မ​ဝက် ၁

အ​ရာ​မ​ဒှ်​နူ​တံ​ပ​ထ​မ။ အ​ရာ​ပိုဲ​ညး​မ​မိၚ်။ အ​ရာ​မ​ညာတ်​န​ကဵု​မတ်​ဇ​ကု​ဂှ် ရံၚ်​မွဲ​ဗိုန်​ဗိုန်​တုဲ အ​ရာ​မ​လာံ​သ​ပေါတ်​န​ကဵု​တဲ ဇ​ကု​မ​တွံ​ဂး​အ​ရာ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဂ​လာန်​မ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ဂှ် ပိုဲ​ညး​ဟီု​ထ​ၜး​ကဵု​မၞး​တံ​ရောၚ်။ လ​မျီု​တေံ​ဂှ် နွံ​ကောံ​ကု​မ​အံက်​မ္ဂး ပြာ​ကတ်​တုဲ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ညာတ်​တုဲ​ရ။ လ​မျီု​တေံ​ဂှ် ဒှ်​လ​မျီု ထာ​ဝ​ရ​မ​ပြာ​ကတ်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ သာ်​ဝွံ ပိုဲ​ညး​ဒုၚ်​သက်​သဳ​တုဲ ဟီု​ထ​ၜး​ကဵု​မၞး​တံ​အိုတ်​ရ။ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ကဵု​မ​အံက်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကဵု​ကောန်​မ​အံက်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒက်​မိ​သ​ဟာဲ​ယ​ဂှ်ဒှ်တုဲမၞးတံဝွံ ညံၚ်ဂွံဒက်မိဿဟာဲယကဵုပိုဲညးအရာ ပိုဲညးမမိၚ်ညာတ်ဂှ်ဟီု ဟီု​ထ​ၜး​ကဵု​မၞး​တံ​အိုတ်​ရ။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​အိုဟ်​တၟိုဟ်​မၞး​တံ​ဍိုက်​ပေၚ်​တုဲ အ​ရာ​ဝွံ တံ​ဂှ် ပိုဲ​ညး​ချူ​ဏာ​ကဵု​မၞး​တံ​ရောၚ်။

ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ် ပိုဲ​ညး​မ​မိၚ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​တဳ​လ​ပိုန်​တုဲ​ဂှ် ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​မၞး​တံ​မ္ဂး​ဂှ်။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ မ​ဒှ်​လ​ယး​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် ဒ​မၠု​ဟွံ​မွဲ​သက်​သက်။ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဒက်​မိ​သ​ဟာဲ​ယ​ကဵု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​တုဲ လန်​ဂ​ၚေၚ်​ပ္ဍဲ​ဒ​မၠု​မ္ဂး ဒှ်​မ​ဟီု​ဂ​လာန်​မု​သာ​ရ။ အ​တိုၚ်​သ​စ္စ​ဂှ် ဟွံ​ပ။ ညံၚ်​နဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​လ​ယး​ဂှ် ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ လန်​ဂ​ၚေၚ်​ပ္ဍဲ​လ​ယး​မ္ဂး ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ဂှ် ဒက်​မိ​သ​ဟာဲ​ယ​တုဲ ဆီ​ကောန်​ကျာ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ နူ​ကဵု​ဒုဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ကြာတ်​ကြဴ​ပို​ညး​သ္အး​ဇ္ၚး​ရောၚ်။ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဒုဟ်​ဟွံ​မွဲ သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး ဇ​ကု​ဇ​ကု​ဂှ် ဇ​ကု​လှေံ​စ​တုဲ ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ဂှ် သ​စ္စ​ဟွံ​မွဲ။ ဒုဟ်​ဇ​ကု​ဂှ် ဟီု​ထ​ၜး​ဒုၚ်​ဂုန်​မ္ဂး ဗ​လး​ဒုဟ်​ပိုဲ​ညး​တုဲ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​သ္အး​ဇ္ၚး​နူ​ဒု​စ​ရိုတ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ န​ကဵု​သ​စ္စ​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဍိုက်​ပေၚ်​တဴ​ရ။ ၁၀ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ​ဟွံလေပ်​ပ​ဒု​စ​ရိုတ် သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး။ ပ္ဍဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် နၚ်​ဒုဟ်​ဂ​လာန်​မု​သာ​ရောၚ်။ ဂ​လာန်​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ ဟွံ​မွဲ​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး။