ဓ​မ္မ​ရာ​ဇာ​ဝၚ်​တ​တိ​ယ​ဝက် ၁

သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ဝိဒ်​ဝွံ အ​ယုက်​ဇၞော်​တုဲ​ကာ​လ​မ​ဗျု၊ လ​တက်​ယာတ်​တုဲ ဂီု​ဟွံ​မာန်။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ၊ ဍိက်​တံ​ဂှ် ဝုတ်​က​ညာ​သၟတ်​ဂှ် ကဵု​ဂွံ​ဂၠာဲ​သွက်​သၟီ​ဇၞော်​ညိ။ ညး​ဝွံ ခ​စ​သၟီ​ဇၞော်​တုဲ ကဵု​ထ​ၜ​သ္ဘာ်​ညိ။ ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​မ​ဟာ​သၟီ​ဂီု​ဂှ် ကဵု​တိက်​ပ္ဍဲ​ဂၠး​သြိုဟ်​ညိ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​အိုတ်​ရ။ ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ် ဝုတ်​ဗြဴ​ရုပ်​သာ်​မ​ဂေါဝ်​ဂှ် ဂၠာဲ​အ​လုံ​မွဲ​ရး​ဣ​သ​ရေ​လ​တုဲ၊ ဆဵု​အ​ၜိ​သှက်​ညး​ဍုၚ်​သှု​နေမ်​ဂှ်​မ္ဂး ပ​လံၚ်​နၚ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​ဨ​က​ရာတ်​အိုတ်​ရ။ ဗြဴ​တေံ​ဂှ် ရုပ်​သာ်​ဂေါဝ်​ဆာဲ​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ကၠောန်​ဗ​စ​ဝဳ​ပ​ရာ​ဨ​က​ရာတ်​ဂှ်​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ ဨ​က​ရာတ်​ဟွံ​သီ​ကေတ်။

ကြဴ​ဂှ်၊ အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ကောန်​ဟ​ဂ္ဂိတ်​ဝွံ ပ​ဨ​က​ရာတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ နွံ​က​သပ်​တုဲ၊ ဇ​ကု​ဂှ် ဇ​ကု​ထ​ၜ​ပ္တိုန်​တုဲ ကွဳ​ဂ​မၠိုၚ်​ကဵု​ချေံ​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ မၞိဟ်​မ​ဒး​ဒြေပ်​အာ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဇ​ကု​မ​သုန်​စှ်ော​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ပြု​ပြေၚ်​ရ။ မ​အံက်​ဂှ်​လေ၊ မၞး​ဝွံ မူ​ဟိုတ်​ပ​သာ်​ဂှ်​ရော သာ်​ဝွံ၊ ညံၚ်​စိုတ်​ညး​ဂွံ​ဂိ​ဂှ် ဆ​မွဲ​ဝါ​ဟွံ​ကေၚ်​ဟီု။ တေံ​ညး​ဝွံ ရုပ်​သာ်​လေ ဂေါဝ်​ဆာဲ ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ဒှ်​ဒေံ​အ​ၜ​သှ​လောမ်​ရ။ ညး​ဝွံ တိုၚ်​ဗၚ်​ကဵု​ယောဲ​ၜ​ကောန်​ဇေ​ရု​ယာ၊ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​အ​ဗျာ​ထာ​တုဲ၊ ညး​တံ​ဝွံ မံၚ်​ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​အိုတ်​ရ။ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဇာ​ဍောက်၊ ၜေ​နာ​ယ​ကောန်​ယဝ်​ယ​ဍ၊ ပ​ရဝ်​ဖေတ်​နာ​ထာန်၊ မ​ပ​တံ​ကဵု​သှိ​မိ​ရေ​ဣ​တုဲ၊ အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ ဍာ​ဝိဒ်​ဂ​မၠိုၚ်​မ္ဂး​ဂှ် ဟွံ​လုပ်​ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​အိုတ်။ အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​တၟံ​ဇဝ်​ဟေ​လေတ်​တွိုၚ်​ဍုၚ်​ရော​က​လ​မ​ပ္တံ​ကဵု​သဵု​ဂၠဴ​တုဲ သတ်​မ​ကြိုအ်​ကၠေၚ်​တံ​ဂှ် ဂ​စိုတ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ကော်​ပၟိၚ်​ကောန်​ဨ​က​ရာတ်​ဒေံ​ဇ​ကု​ဂ​မၠိုၚ် ကဵု​ဍိက်​ဨ​က​ရာတ်​မၞိဟ်​ယု​ဍ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​ရ။ ၁၀ပ​ရဝ်​ဖေတ်​နာ​ထာန် ၜေ​နာ​ယ၊ မ​ပ္တံ​ကဵု​အ​မာတ်​ဇၞော်​ဒဴ​ဗ​ညာ​ဇၞော်​ဒေံ​သှဝ်​လ​မောန်​မ္ဂး​ဂှ် ဟွံ​ကော်​ပၟိၚ်။

၁၁ကာ​လ​ဂှ် နာ​ထာန်​ဝွံ အာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ၜါ​ထ​သှေ​ၜ​မိ​သှဝ်​လ​မောန်​တုဲ။ အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ကောန်​ဟ​ဂ္ဂိတ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ပ​ဨ​က​ရာတ်​ဂှ် မိၚ်​တုဲ​ရ​ဟာ။ တ​လ ပိုဲ​ဍာ​ဝိဒ်​ဝွံ ဟွံ​တီ​ရ​သွံ။ ၁၂လၟုဟ်​မ္ဂး​ဂှ် လ​မျီု​မၞး​ကဵု​လ​မျီု​သှဝ်​လ​မောန်​ညံၚ်​ဂွံ​လ​လံ​သွာ​ဂှ်၊ ကဵု​အဲ​ဍိက်​ဂွံ​ကဵု​က​သပ်​ညိ။ ၁၃လုပ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ဝိဒ်​တုဲ၊ အဵု​မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော်၊ တဳ​လ​ဂုန်​ဂှ် ကောန်​တ​လ​အဲ​သှဝ်​လ​မောန်​ဝွံ အုပ်​လ​ဒံ ပ္ဍဲ​ဒၟံၚ်​အဲ​တုဲ၊ ဒး​ဂ​ဇံ​နန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ ဟီု​ဒုၚ်​သွဴ​ကဵု​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​တုဲ​ရ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​မ္ဂး၊ အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ဝွံ ပ​သာ်​မ​ဂွံ​အုပ်​လ​ဒံ​ညိ​ရော သာ်​ဝွံ ဟီု​ပ္တီ​ညိ။ ၁၄ကာ​လ​မ​ဟီု​ပ္တီ ပ္ဍဲ​ထာန်​ဨ​က​ရာတ်​သာ်​ဂှ်၊ အဲ​ဍိက်​လုပ်​တုဲ ထံက်​မ​ဂ​လာန်​မၞး​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ကဵု​က​သပ်​ဂှ်။ ၁၅ၜါ​ထ​သှေ​ၜ​ဝွံ လုပ်​အာ​ပ္ဍဲ​ဂ​ဒံ​ဒၞာဲ​ဨ​က​ရာတ်​မ​နွံ​ရ။ ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ဗျု​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ၊ ညး​ဍုၚ်​သှု​နေမ် အ​ၜိ​သှက်​ဝွံ ကၠောန်​ဗ္စ​ဒၟံၚ်​ရ။ ၁၆ၜါ​ထ​သှေ​ၜ​ဝွံ ဖျေဟ်​က္ဍိုပ်​တုဲ၊ ရေဟ်​သေဟ်​ဨ​က​ရာတ်​မ္ဂး၊ ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ၊ မူ​ပၟိက်​မ​နွံ​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​တဴ​ရ။ ၁၇ၜါ​ထ​သှေ​ၜ​ဂှ်​လေ၊ နာဲ​အဲ​ဍိက်၊ တဳ​လ​ဂုန်​ဂှ်၊ ကောန်​မၞး​သှဝ်​လ​မောန်​ဝွံ အုပ်​လ​ဒံ​ဒၞာဲ​အဲ​တုဲ ဒး​ဂ​ဇံ​နန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တဳ​လ​ဂုန်​တုဲ၊ ဟီု​ဒုၚ်​သွဴ​ကဵု​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​တုဲ​ရ။ ၁၈လၟုဟ်​မ္ဂး​ဂှ် အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​အုပ်​လ​ဒံ​ဒၟံၚ်​ရ။ တဳ​လ​ဂုန်​သၟီ​ဇၞော်​လေ ဟွံ​တီ။ ၁၉အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ဝွံ မ​ပ္တံ​ကဵု​သဵု​ဂၠဴ​တုဲ သတ်​မ​ကြိုအ်​ကၠေၚ်​တံ​ဂှ် ဂ​စိုတ်​တုဲ​မ္ဂး၊ သီု​ကဵု​ကောန်​သၟီ​ဇၞော်​အိုတ်​သီု​မွဲ​စွံ​ကော်​ပၟိၚ် ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​အ​ဗျာ​ထာ၊ ဂ​အုပ်​ပၞာန်​ယောဲ​ၜ​တံ​ဂှ်​ရ။ ဍိက်​တဳ​လ​ဂုန် သှဝ်​လ​မောန်​မ္ဂး​ဂှ် ဟွံ​ကော်​ပၟိၚ်။ ၂၀အဵု​မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော်၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​သၟီ​ဇၞော်​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​အုပ်​လ​ဒံ​တုဲ၊ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​မ​ဒး​ဂ​ဇံ​နန်​ဂှ် ဟီု​ပၟိၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ လၟဳ​ရံၚ်​ဒၟံၚ်​တဳ​လ​ဂုန်​အိုတ်​ရ။ ၂၁သာ်​ဂှ် ဟွံ​သေၚ်၊ မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော် အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဝွံ ကာ​လ​မ​စိုပ်​အ​နိ​စ္စ​ကဵု​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​မွဲ​စွံ၊ အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ကဵု​ကောန်​သှဝ်​လ​မောန်​ဝွံ ဒှ်​ညး​မ​ဒး​ဒုၚ်​ရာ​ဇာ​ဒန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ပ္တီ​ရ။ ၂၂ကာ​လ​ပ္တီ ပ္ဍဲ​ထာန်​ဨ​က​ရာတ်​သာ်​ဂှ်၊ ပ​ရော​ဗက်​နာ​ထာန်​ဝွံ လုပ်​မ္ဂး ပ​ရော​ဗက်​နာ​ထာန်​ကၠုၚ်​ရ​သာ်​ဝွံ​ပ္တီ​အိုတ်​ရ။ ၂၃နာ​ထာန်​ဝွံ​လေ၊ ကာ​လ​မ​စိုပ် ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဨ​က​ရာတ် အောပ်​မာ​ဖျေံ​က္ဍိုပ်​တုဲ၊ ၂၄အဵု​မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော်​တဳ​လ​ဂုန်၊ အ​ဍောဝ်​နိ​ယ အုပ်​လ​ဒံ​ဒၞာဲ​အဲ​တုဲ ဒး​ဂ​ဇံ​နန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​တုဲ​ရ​ဟာ။ ၂၅ညး​ဝွံ စှ်ေ​အာ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဏံ​တုဲ၊ သဵု​ဂၠဴ​မ​ကြိုအ်​ကၠေၚ်​တံ​ဂှ် ဂ​စိုတ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ကောန်​သၟီ​ဇၞော်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဒ​ကိုပ်​ပၞာန်​ဂ​မၠိုၚ်​ကဵု​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် အ​ဗျာ​ထာ​ဂှ်​လေ​ကီု​ကော်​တုဲ​ရ။ ညး​တံ​ဝွံ သုၚ်​စ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​တုဲ​၊ သၟီ​ဇၞော်​အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ဝွံ ကဵု​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ညိ သာ်​ဝွံ လ​ရိုအ်​က​မြဴ​တုဲ လၟုဟ်​နွံ​ဒၟံၚ်​အိုတ်​ရ။ ၂၆အဲ​ဍိက်၊ ဍိက်​တဳ​လ​ဂုန် ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် ဇာ​ဍောက်၊ ၜေ​နာ​ယ​ကောန်​ယဝ်​ယ​ဍ၊ ဍိက်​တဳ​လ​ဂုန် သှဝ်​လ​မောန်​တံ​မ္ဂး​ဂှ် ဟွံ​ကော်​ပၟိၚ်။ ၂၇ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော် မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​မ​ဒး​ဂ​ဇံ​နန်​ဂှ် ဟွံ​ထ​ၜး​ကဵု​အဲ​ဍိက်​တုဲ။ ပွ​ဝွံ​ဂှ် မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော်​စဳ​ရေၚ်​တုဲ​ရ​ဟာ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​ရ။

၂၈ကာ​လ​ဂှ် သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ဝိဒ်​ဝွံ၊ ကော်​နၚ်​ၜါ​ထ​သှေ​ၜ​ဂှ်​ညိ သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​အ​သံ​မ​နွံ​ဂှ်၊ ၜါ​ထ​သှေ​ၜ​ဝွံ ကၠုၚ်​တုဲ ဒ​တဴ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဨ​က​ရာတ်​ရ။ ၂၉ဨ​က​ရာတ်​ဂှ်​လေ၊ လ​မျီု​ဝိ​ညာန်​အဲ​ဂှ် နူ​အ​ပ္ဍဲ​ဒု​က္ခ​အိုတ်​သီု​နာဲ​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​အ​တိုၚ်​မ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ဂှ်။ ၃၀ကောန်​မၞး​သှဝ်​လ​မောန်​ဝွံ အုပ်​လ​ဒံ​ဒၞာဲ​အဲ​တုဲ၊ ဒး​ဂ​ဇံ​နန်​စ​ဏး​ဇ​ကု​အဲ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ပ​သ​စ္စ​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​အဲ​ဟီု​ဒုၚ်​သွဴ​ကဵု​မၞး​ဂှ်၊ အဲ​ပ​တ္ၚဲ​ဏံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ ဟီု​ဒုၚ်​သွဴ​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ရ။ ၃၁ၜါ​ထ​သှေ​ၜ​ဝွံ ဖျေံ​က္ဍိုပ်​အောပ်​မာ​တုဲ​ရေဟ်​သေဟ်​ကဵု​ဨ​က​ရာတ်​မ္ဂး၊ မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ဝိဒ်​ဝွံ လ​မျီု​ကဵု​ဂျိုၚ်​ဒၟံၚ်​လ္အိတ်​တွိုဝ်​ညိ သာ်​ဝွံ ဟီု​ဂး​ရ။ ၃၂သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ဝိဒ်​ဂှ်​လေ၊ ကော်​နၚ် ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဇာ​ဍောက်၊ ပ​ရဝ်​ဖေတ်​နာ​ထာန်၊ ၜေ​နာ​ယ​ကောန်​ယဝ်​ယ​ဍ​တံ​ဂှ်​ရ သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​ဟီု​ပၟိၚ်​ဂှ်၊ ညး​တံ​ဝွံ လုပ်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဨ​က​ရာတ်​အိုတ်​ရ။ ၃၃ဨ​က​ရာတ်​ဂှ်​လေ၊ ဍိက်​နာဲ​မၞး​တံ​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ် ကော်​တုဲ၊ ကောန်​အဲ​သှဝ်​လ​မောန်​ဂှ် ကဵု​ဍိုက်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ချေံ​ဠာ​အဲ​တုဲ၊ ပ​လံၚ်​ဏာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂိ​ဟောန်​အိုတ်​ရ။ ၃၄ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် ဇာ​ဍောက် ကဵု​ပ​ရဝ်​ဖေတ် နာ​ထာန်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂှ် ကဵု​ဘိ​သေ​ခ​တုဲ။ ထ​ၜ​ပ္တိုန်​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဨ​က​ရာတ် ဣ​သ​ရေ​လ​တုဲ​မ္ဂး၊ ဗ​ဂိုဟ်​ခ​ပဵု​တုဲ သၟီ​ဇၞော်​သှဝ်​လ​မောန်​ကဵု​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ညိ သာ်​ဝွံ လ​ရိုအ်​က​မြဴ​အိုတ်​ရ။ ၃၅ကြဴ​ဂှ်၊ မၞး​တံ​ဗက်​တုဲ၊ ကောန်​အဲ​ဝွံ ကၠုၚ်​တုဲ ဒး​ဂ​ဇံ​နန်​ရောၚ်။ စ​ဏး​ဇ​ကု​အဲ​ဒး​ဒှ်​ဨ​က​ရာတ်​ရောၚ်။ တေံ​ညး​ဂှ် အဲ​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​သၟီ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဒၞာဲ​သၟီ​ယု​ဍ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ၃၆ၜေ​နာ​ယ​ကောန်​ယဝ်​ယ​ဍ​ဂှ်​လေ အာ​မေန်။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော်​မ​ရေဟ်​သေဟ်​ဂှ်​လေ၊ ကဵု​နွံ​အ​သံ​သာ်​ဂှ်​ညိ။ ၃၇ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ညံၚ်​နဲ မ​နွံ​ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​သှဝ်​လ​မောန်​ညိ။ လောန်​နူ​ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ဝိဒ်​ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​ကောန်​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ဇၞော်​ကဵု​တြဳ​ဇှ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ်၊ ကဵု​စဳ​ရေၚ်​ညိ သာ်​ဝွံ က​လေၚ် ပ္တီ​ကဵု​ဨ​က​ရာတ်​ရ။ ၃၈ကာ​လ​ဂှ် ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဇာ​ဍောက်​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​နာ​ထာန်၊ ၜေ​နာ​ယ​ကောန်​ယဝ်​ယ​ဍ၊ မၞိဟ်​ခေ​ရ​ထိ၊ မၞိဟ်​ပေ​လ​ထိ​တံ​ဝွံ တိတ်​တုဲ၊ သှဝ်​လ​မောန်​ဂှ် ကဵု​ဍိုက်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ချေံ​ဠာ​သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ဝိဒ်​တုဲ၊ ပ​လံၚ်​ဏာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂိ​ဟောန်​အိုတ်​ရ။ ၃၉ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဇာ​ဍောက်​ဝွံ ဗဳ​ကၠေၚ်​နူ​အ​ပ္ဍဲ​တာဲ​ဂှ် ကေတ်​တုဲ ကဵု​ဘိ​သေ​ခ​ကဵု​သှဝ်​လ​မောန်​တုဲ​မ္ဂး၊ ညး​တံ​ဝွံ ဗ​ဂိုဟ်​ခ​ပဵု​တုဲ၊ သၟီ​ဇၞော်​သှဝ်​လ​မောန်​ဝွံ လ​မျီု​ကဵု​ဂျိုၚ်​တဴ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ လ​ရိုအ်​က​မြဴ​အိုတ်​ရ။ ၄၀မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ တက်​ဗ​ဂိုဟ်​တုဲ၊ ဗက်​လက်​က​ရဴ​မ္ဂး၊ ဒဵု​ကဵု​တိ​ဇၞော်​မ​နွံ​ဒ​ကး​အာ​ဂှ် ရ​မျှာၚ်​မ​မိပ်​ဇြိပ်​ဂှ် ပ​အိုတ်​ရ။

၄၁အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ကဵု​ဆော​ဖွက်​ညး​တံ​ဝွံ ကာ​လ​ပေါဲ​မ​သုၚ်​စ​တုဲ ဒှ်​ဂှ်၊ မိၚ်​ရ​မျှာၚ်​ဂှ် အိုတ်​ရ။ ရ​မျှာၚ်​ဗ​ဂိုဟ်​ခ​ပဵု​ဂှ် ယောဲ​ၜ​မိၚ်​မ္ဂး၊ အ​လုံ​မွဲ​ဍုၚ်​ရ​မျှာၚ်​ရု​ရု​သံၚ်​သံၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပ​သာ်​ရော သာ်​ဝွံ ကာ​လ​မ​သၟာန်​ဒၟံၚ်​ဂှ်၊ ၄၂ယဝ်​န​ထာန်​ကောန်​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​အ​ဗျာ​ထာ​ဝွံ ကၠုၚ်​မ္ဂး၊ အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ဂှ် လုပ်​ညိ၊ မၞး​ဝွံ ဒှ်​မၞိဟ်​ခိုဟ်​တုဲ၊ ပ​ရိုၚ်​မ​ခိုဟ်​ဂှ် ဟီု​လဴ​စ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး၊ ၄၃ယဝ်​န​ထာန်​ဂှ်၊ ဒှ်​ကွေံ​သ္ဍာံ​သၟတ်​နာဲ​ပိုဲ​ညး​တံ​သၟီ​ဇၞော် ဍာ​ဝိဒ်​ဝွံ ခါန်​ကၞက်​လဝ် သှဝ်​လ​မောန် ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဨ​က​ရာတ်​တုဲ​ရ။ ၄၄ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ​လေ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဇာ​ဍောက်၊ ပ​ရဝ်​ဖေတ်​နာ​ထာန်၊ ၜေ​နာ​ယ​ကောန်​ယဝ်​ယ​ဍ၊ မၞိဟ်​ခေ​ရ​ထိ၊ မၞိဟ်​ပေ​လ​ထိ​တံ​ဂှ် ဗ​လး​နၚ်​ကဵု​သှဝ်​လ​မောန်​မွဲ​စွံ​တုဲ၊ ကဵု​ဍိုက်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ချေံ​ဠာ​တုဲ​ရ။ ၄၅ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် ဇာ​ဍောက်​ကဵု​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​နာ​ထာန်​တံ​ဝွံ သှဝ်​လ​မောန်​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂိ​ဟောန်​ကဵု​ရာ​ဇာ​ဘိ​သေ​ခ​တုဲ​ရ။ နူ​ဍုၚ်​ဂှ် သီု​မ​အိုဟ်​တ​မိုဟ်​ဂှ် ကၠုၚ်​ပၠန်​တုဲ၊ အ​လုံ​မွဲ​ဍုၚ်​ရ​မျှာၚ်​ရု​ရု​သံၚ်​သံၚ်​ဂှ် တဳ​လ​ဂုန်​ဂွံ​မိၚ်​ရ။ ၄၆သှဝ်​လ​မောန်​ဝွံ​လေ၊ ဂ​ဇံ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​ရ။ ၄၇ဍိက်​ဨ​က​ရာတ်​တံ​ဂှ်​လေ၊ ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​ပ​သေက်​ပ​သဝ်​နာဲ​သၟီ​ဇၞော်​ပိုဲ​ဍာ​ဝိဒ်​ဂှ် အာ​တုဲ၊ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ နာ​မ​သှဝ်​လ​မောန်​ဂှ်၊ လောန်​နူ​နာ​မ​မ​အံက်​ကဵု​ထ​ၜ​ပ္တိုန်​ညိ။ ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​ညး​ဂှ် ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​ဇၞော် တြဳ​ဇှ်​လောန်​နူ​ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​မ​အံက်​ဂှ်၊ ကဵု​ဂွံ​စဳ​ရေၚ်​ညိ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​မ္ဂး၊ ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ဖျေံ​က္ဍိုပ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒေန်​တုဲ။ ၄၈အဲ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ညာတ်​ကဵု​မတ်​ဇ​ကု​ဂှ် ညး​မ​ဂွံ​ဂ​ဇံ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​နန်​အဲ​ဂှ် မ​ဇိုန်​ကဵု​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဏံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဝွံ ကဵု​နွံ​မၚ်္ဂ​လ​ညိ သာ်​ဝွံ၊ ဒ​ဒှ်​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ဂှ် က​လေၚ်​ဟီု​ပ္တီ​ကဵု​အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ရ။ ၄၉ကာ​လ​ဂှ် ညး​မ​ပံၚ်​ဖက်​ကဵု​အ​ဍောဝ်​နိ​ယ၊ အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဖေက်​ဒၟံက်​မ္ဂး၊ က္တဵု​တုဲ ညး​မွဲ​တၞဟ်​တၞဟ် အာ​အိုတ်​ရ။ ၅၀အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ဝွံ​လေ ဖေက်​ဒၟံက် သှဝ်​လ​မောန်​မ္ဂး က္တဵု​အာ​တုဲ၊ ဒြၚ်​ပၞၚ်​ယတ်​တံ​ဂှ် ရပ်​ဒၟံၚ်​ရ။ ၅၁အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ဝွံ ဖေက်​ဒၟံက်​သၟီ​ဇၞော်​သှဝ်​လ​မောန်​တုဲ၊ ဒြၚ်​ပၞၚ်​ယတ်​တံ​ဂှ် ရပ်​တုဲ၊ သၟီ​ဇၞော်​သှဝ်​လ​မောန်​ညံၚ်​ဟွံ​ဂွံ​ဂ​စိုတ်​အဲ​ဍိက်​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မ​ကဵု​ဟီု​ဒုၚ်​သွဴ​ညိ သာ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ဟီု​ဂှ်၊ ဟီု​ပ္တီ​ပ္ဍဲ​သှဝ်​လ​မောန်​မ္ဂး၊ ၅၂သှဝ်​လ​မောန်​ဂှ်၊ ညး​ဝွံ ဒှ်​မၞိဟ်​ခိုဟ်​မ္ဂး၊ ဆ​သော်​က္ဍိုပ်​မွဲ​တၞုၚ်​ဟွံ​ဒး​ဒ​တုံ​ပ္ဍဲ​တိ၊ ဒုဟ်​နွံ​မ္ဂး ဒး​ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ အ​သံ​နွံ​တုဲ။ ၅၃ဗ​လး​ဏာ​မၞိဟ်​မ္ဂး၊ အ​ဍောဝ်​နိ​ယ​ဂှ် အ​တိုၚ်​မ​ကော်​နၚ်​နူ​ပၞၚ်​ယတ်​ဂှ်၊ ညး​ဝွံ ကၠုၚ်​တုဲ ဖျေံ​က္ဍိုပ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​သၟီ​ဇၞော်​သှဝ်​လ​မောန်​ရ။ သှဝ်​လ​မောန်​ဂှ်​လေ၊ အာ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​မၞး​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။