ပေ​တ​ရု​ဩ​ဝါ​ဒ​ပ​ထ​မ​ဝက် ၁

၁-၂ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞိဟ်​မပြး​ချာဲ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ရး​ပါ​န္တု။ ရး​ဂ​လာ​တိ။ ရး​ကာ​ပ္ပာ​ဍဝ်​ကိ။ ရး​အာ​သိ။ ရး​ၜိ​သု​နိ​တံ​ဂှ်။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု က​လၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​ဗ​ရဲ​န​ကဵု​ဆီ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​မ​ဒုၚ်​ရုဲ​စှ်​န​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​အ​တိုၚ်​ညာန်​အ​နာ​ဂတ်​မ​အံက်​ဂှ် က​လုတ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​အဲ​ပေ​တ​ရု​ဝွံ ပၟိၚ်​ဏာ​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​ဂှ် ကဵု​တော​တက်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​အိုတ်​ညိ။

၃-၄ပ္ဍဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​အံက် နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် ကဵု​နွံ​မၚ်္ဂ​လ​ညိ။ တေံ​မ​အံက်​ဝွံ န​ကဵု​မ​ကဵု​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂျိုၚ်​တိုန်​နူ​ဂ​စိုတ်​အ​တိုၚ်​က​ရုတ်​ဏာ​ဇ​ကု​မ​ဇၞော်​ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ရံၚ်​လၟဳ​မ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​မ​ဆေၚ်​ကဵု​အာဲ​ကၟာဲ​မ​ဗၠး​သၠး နူ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​လီု​လာ်​ပၠန်​ဂ​တး​ကၠေက်​လ္ၚေၚ်။ ဇြ​သြေၚ်​ဂှ် ကဵု​ပိုဲ​ညး​သၠး​ဂ​ဗ္ဘ​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​တုဲ​ရ။ တေံ​အာဲ​ကၟာဲ​ဂှ် သွက်​ပိုဲ​ညး​မၞိဟ်​ဣ​ဓိ​ကျာ်​မ​မၚ်​လဝ် န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​ဒဵု​ကဵု​စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​မ​ပြု​ပြေၚ်​လဝ်​ညံၚ်​ဂွံ ပြာ​ကတ်​ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ကြဴ​အိုတ်​ဂှ် ဒေပ်​လဝ်​ပ္ဍဲ​ဘုံ​အ​ကာ​သ​ရ။

၆-၇ဒ​ဒှ်​မ​စံ​ၜတ်​စိုတ်​ပ္တေဟ်​မၞး​တံ​မ​ပြဲ​လောန်​နူ​ဒ​ဒှ်​မ​စံ​ၜတ်​ထဝ်​မ​လေပ်​လီု​ဂှ် ဒုၚ်​စံ​ၜတ်​န​ကဵု​ပၟတ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​ပြာ​ကတ်​ညံၚ်​ဂွံ ဒှ်​ဒ​ဒှ်​မ​ထိုၚ်​သး​ကဵု​တြဳ​ဇှ်​အ​နူ​ဘဴ​ဂှ် လ​မုဟ်​ဝွံ အ​ပ္ဍဲ​မွဲ​ချိုန်​ခ​နှ​ဂှ် ဟိုတ်​မၞး​တံ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ကၞုက်​ကၞာဲ​တၟေၚ်​တၟေၚ်​တၟဟ်​တၟဟ်​တံ​ဂှ် လီု​စိုတ်​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု ရန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ဂှ်​တုဲ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​အိုတ်။ နာဲ​တေံ​ဂှ် မၞး​တံ​ဟွံ​ကေၚ်​ညာတ်​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု​ဆာန်​အိုတ်​ရ။ လ​မုဟ်​ဂှ်​လေ ၜိုန်​ဟွံ​ညာတ်​ဂှ် န​ကဵု​စိုတ် ပ္တေဟ်​မ​ဆေၚ်​စပ်​ကဵု​စ​ရာဲ​တြဳ​ဇှ် န​ကဵု​စိုတ်​သ​လောၚ်​ခ​ပဝ်။ ဟီု​အိုတ်​ဟွံ​မာန်​မိပ်​စိုတ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ဂှ် ဒှ်​အိုတ်​တုဲ။ ဖဵု​စိုတ်​ပ္တေဟ်​မ​တွံ​ဂး​ဒ​ဒှ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​စိုတ်​ဝိ​ညာန်​ဂှ် ဂွံ​ဒုၚ်​အိုတ်​ရ။

၁၀တေံ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ဂှ် ပ​ရော​ဗက်​တံ​ဝွံ ဂၠိုက်​ဂၠာဲ​သၟာန်​သၟုက်​စၟဳ​စၟတ်​ဗိုန်​ဗိုန်​တုဲ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ဂုန်​မၞး​တံ​မ​ဂွံ​ဒုၚ်​ဂှ် ဟီု​တွံ​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ၁၁ဒ​ဒိုက်​ခ​ရေတ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​တုဲ တြဳ​ဇှ်​အ​နု​ဘဴ​မ​ဒှ်​ကြဴ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဝိ​ညာန်​ခ​ရေတ်​မ​နွံ ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဂှ် ကာ​လ​မ​ဒုၚ်​လဝ်​သက်​သဳ​မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ မူ​ရဴ​ပ​ယာံ ကာ​လ​မွဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ သၟိက်​ဂွံ​ဟီု​ဂး​ဂှ်။ သၟာန်​သၟုက်​ဂၠိုက်​ဂၠာဲ​အိုတ်​ရ။ ၁၂ဒ​မံၚ်​ဇ​ကု​တံ​မ​ဟီု​တွံ ဥ​ပ္ပ​ကာ​တံ​ဂှ် သွက် ဇ​ကု​ဟွံ​သေၚ်။ ဒှ်​သွက်​မၞး​တံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ လ္ပံက်​ထ​ၜး​ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​တံ​ဂှ်​ရ။ ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​မ​စ​ကာ​နၚ်​နူ​ဘုံ​အ​ကာ​သ​ဂှ် ဗၠး​ကၠုၚ်​တုဲ ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ် ညး​မ​တွံ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​တံ​ဝွံ တေံအ​ရာ​တံ​ဂှ် ဟီု​တွံ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​လ​မုဟ်​အိုတ်​ရ။ တေံ​အ​ရာ​တံ​ဂှ် က​လုတ်​အ​ကာ​သ​တံ​ဝွံ မ​နွံ စိုတ်​စေ​တ​ဏာ​သၟိက် ဂွံ​ရံၚ် မွဲ​ဗ္စာ​ရ​ဏာ​ဗိုန်​ဗိုန်​အိုတ်​ရ။

၁၃ဒှ်​သာ်​ဂှ်မ္ဂး စိုတ်​မၞး​တံ​ဝွံ စန်​ခါ​ယျ​ဗန်​တုဲ နွံ​ကဵု​သ​မ္မာ​သ​တိ​အိုတ်​ရ။ ကာ​လ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ပြာ​ကတ်​တုဲ လာပ်​ဂုန်​ကျာ်​မ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ ဒဵု​ကဵု​စိုပ်​ကၞောတ်​ဂှ် ရံၚ်​လၟဳ​အိုတ်​ရ။ ၁၄-၁၅နူ​ကၠာ​တေံ​ဂှ် မၞး​တံ​ဝွံ အ​ပ္ဍဲ​မ​နွံ​ကဵု​စိုတ်​ဒ​မၠု​ဂှ် အ​တိုၚ်​မ​လေပ်​မက်​မတ်​လ​မုဟ်​ဝွံ ဟွံ​ဒ္ဂေတ်​ဒှ်​ညံၚ်​ကဵု​သၟတ်​မ​လေပ်​က​လၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ညး​မ​ကော်​မၞး​တံ​ညံၚ်​နဲ မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဆ​ပွ​မၞး​တံ မ​ပ​ဂှ် ကဵု​ဒှ်​သ္အး​ဇ္ၚး​အိုတ်​ရ။ ၁၆ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ အဲ​ဝွံ ဟိုတ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တုဲ မၞး​တံ​ဂှ်​လေ ကဵု​နွံ​ဒ​ဒှ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​အိုတ်​ရ သာ်​ဝွံ သၠ​ပတ်​မ​ကၠုၚ်​ရောၚ်။ ၁၇ဟွံ​လေပ်​ရံၚ်​မုက်​မၞိဟ် မ​အံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​စဳ​ရေၚ်​အ​တိုၚ်​ဒ္ဂေတ်​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​ဂှ် မၞး​တံ​ဝွံ ရာ​ဒၞာ​မိက်​မ္ဂး အ​လုံ​မွဲ​ကာ​လ​မ​ဒှ်​တၟုဲ​န​ကဵု​စိုတ်​မ​ဖေက်​ဂွ​ဂှ် ဒ္ဂေတ်​ဒၟံၚ်​အိုတ်​ရ။ ၁၈နူ​ဒ​ဒှ်​ဒ္ဂေတ်​ပွ​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဟိုတ်​ဖဵု​မၞး​တံ​မ​ဒုၚ်​ကေတ်​နူ​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​တံ​ဂှ် မ​ပ္တံ​န​ကဵု​ဒြပ်​ရတ်​ထဝ်​သြန်​မ​လေပ်​ပၠန်​ဂ​တး​လီု​လာ်​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​မ​ကၠး​ပ္တိတ်​မၞး​တံ​ဟွံ​သေၚ်။ ၁၉ဆ​ဗၞတ်​ဒုဟ်​မွဲ​မွဲ​ဟွံ​မွဲ ညံၚ်​နဲ သဵု​သၟတ်​မ​ဗၠး​နူ​ကဵု​ကၠိ​ပပ်​ကၠေက်​လ္ၚေၚ် န​ကဵု​ဆီ​ခ​ရေတ်​မ​ပြဲ​ဂှ် ကၠး​ပ္တိတ်​မၞး​တံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ သ​မ္တီ​အိုတ်​ရ။ ၂၀တေံ​ခ​ရေတ်​မ္ဂး​ဂှ် နူ​ကၠာ​ကဝ်​ဟွံ​တန်​ဟွံ​မွဲ​ဏီ​ဂှ် ကျာ်​မ​ကဵု​ဒၟံၚ်​ပ္တိုန်​လဝ်​ဒၞာဲ​ဂှ် ဒှ်တုဲ န​ကဵု​တဳ​လ​ပိုန်။ သွက်​မၞး​တံ မၞိဟ်​မ​ပ္တေဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ကြဴ​အိုတ်​ဂှ် ပြာ​ကတ်​တုဲ​ရ။ ၂၁မၞး​တံ​ဝွံ ရန်​ကဵု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်။ ဒ​ဒှ်​မ​လၟဳ​ဗ​နုဟ်​တၞဟ်​န​သၟိက် ကဵု​နွံ​မ္ဂး။ နာဲ​တေံ​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​ဂျိုၚ်​တိုန်​နူ​ဂ​စိုတ်​တုဲ အ​ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် ဇိုန်​ကဵု​ဂုန်​တြဳ​ဇှ်​တုဲ​ရ။

၂၂န​ကဵု​မ။ မ​လေပ်​လီု​လာ်​ပၠန်​ဂ​တး​ဂှ် မ​ကဵု​မၞး​တံ​သၠး​ဂ​ဗ္ဘ​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ဟွံ​သေၚ်။ န​ကဵု​မ။ ၂၃ဟွံ​လေပ်​လီု​လာ်​မ​တွံ​ဂး​န​ကဵု​ဂ​လာန်​ကျာ်​မ​ဂျိုၚ်​ဒၟံၚ်​လ​မျီု​လ္အိတ်​တွဵု​ဂှ် မ​ကဵု​သၠး​ဂ​ဗ္ဘ​မွဲ​ဝါ ပၠန်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ န​ကဵု​ဝိ​ညာန်​ပ္ဍဲ​မ​က​လၚ်​ဓဝ်​သ​မ္မာ​ဂှ် ကဵုစိုတ်ဝိညာန်ဇကုသ္အးဇ္ၚးတုဲ ပ္ဍဲဒဒှ်မဆာန်ကောဒေံသ္ဍာံသၟတ် နကဵု ကောန်​စိုတ်​မ​သ္ဇုၚ်​ဂွု​ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ဂှ် ဆာန် ဗိုန်​ဗိုန်​အိုတ်​ရ။ ၂၄ဂ​ကူ​မၞိဟ်​ဝွံ​ဂှ် ဒှ်​ညံၚ်​နဲ​တၞံ​ချောဲ​ရ။ ဆ​တြဳ​ဇှ်​မၞိဟ်​မ​နွံ​ဂှ်​လေ ဒှ်​ညံၚ်​နဲ​ကဴ​ချောဲ​ရ။ တၞံ​ချောဲ​ဂှ် မ​လေပ်​ဇြ​သြေၚ်​တဴ​ရ။ ကဴ​ဂှ်​လေ မ​လေပ်​ပြဟ်​တဴ​ရ။ ၂၅တွဟ်​ပါၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ္ဂး​ဂှ်။ တန်​ဒၟံၚ်​လ္အိတ်​တွဵု​ရ။ တေံ​တွဟ်​ပါၚ်​ဂှ် ဒှ်​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​မ​ဟီု​တွံ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ရောၚ်။