ဓ​မ္မ​ရာ​ဇာ​ဝၚ်​ပ​ထ​မ​ဝက် ၁

ကောန်​ဍုၚ်​ဨ​ဖ​ရေတ်​ဇု​ဖ၊ တောဝ်​ဟူ၊ ဨ​လိ​ဟူ၊ ဆက်​ဆေန်​ကၠုၚ်​နူ၊ ယေ​ရဝ်​ဟာမ်​တုဲ၊ မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ရာ​မ​ထိမ်​ဇု​ဖိမ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​ဨ​ဖ​ရိမ်၊ ယၟု ဨ​လ​ကာ​န​မ​နွံ​ညး​မွဲ​ရ။ တေံ​ညး​ဝွံ နွံ​ဗြဴ​ၜါ​ရ။ ညး​မွဲ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဟ​န္န၊ ညး​မွဲ​မ္ဂး​ဂှ် ပေ​နိ​န္န​မ​နွံ​ယၟု​ရ။ ပ္ဍဲ​ပေ​နိ​န္န​ဂှ် ကောန်​နွံ​ဒၟံၚ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ဟ​န္န​ဂှ် ကောန်​ဟွံ​မွဲ။ ဨ​လ​ကာ​န​ဝွံ ရေဟ်​သေဟ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​တုဲ တၞဟ်​န​သၟိက်​ဂွံ​ပူ​ဇဴ​ယတ်၊ နူ​ဒၞာဲ​ဍုၚ်​ဇ​ကု​မ​လေပ်​အာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယှိ​လောဝ်​ရိုဟ်​ဒ​ဒှ်​သၞာံ​ရ။ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကောန်​ဨ​လိ၊ ဟဝ်​ဖ​နိ​ကဵု​ဖိ​န​ဟာတ်​ဝွံ နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​သှိ​လဝ်​ရောၚ်။

ဨ​လ​ကာ​န​ဝွံ ကာ​လ​မ​စိုပ်​အ​ခိၚ် ပူ​ဇဴ​ယတ်၊ ပ္ဍဲ​သ​မ္ဘာ​ပေ​နိ​န္န ကဵု​ကောန်​ညး​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ပ​ရအ်​ကဵု​ရ။ ဟိုတ်​မ​ဆာန်​ဟ​န္န၊ သွက်​ၜါ​ဆ​ဂှ် ကဵု​ပ္ဍဲ​ညး​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ ပ္ဍဲ​ဟ​န္န​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ၊ အ​ခေါၚ်​ဂွံ​သၠး​ကောန်​ဂှ် ဟွံ​ကဵု။ ဟိုတ်​နူ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟွံ​ကဵု​အ​ခေါၚ်​သာ်​ဂှ်၊ ညံၚ်​စိုတ်​ဟ​န္န​ဂွံ​ကၠိ​ဂှ်၊ သတ်​တြု​ဝွံ မ​လေပ်​ကၞုက်​ကၞာဲ​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ လ္အိတ်​သၞာံ​ဟွံ​သ္ဂုတ်​ကာ​လ​မ​အာ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ ဟိုတ်​နူ​သတ်​တြု​ကၞုက်​ကၞာဲ​ဂှ်၊ ဟ​န္န​ဝွံ စ၊ စ​ဏ​ဟွံ​မာန်၊ လေပ်​လ​ရိုအ်​ဒၟံၚ်​ရ။ သ​မ္ဘာ​ညး​ဨ​လ​ကာ​န​ဝွံ၊ ဟ​န္န​ဝွံ မူ​ဟိုတ်​မ​လ​ရိုအ်​ရော။ မူ​ဟိုတ်​ဟွံ​စ​ဒၟံၚ်​တဴ​ရော။ မူ​ဟိုတ်​စိုတ်​ဇြ​သ္ကဟ်​ရော။ လောန်​နူ​ကောန်​စှ်​ဂှ် အဲ​ဝွံ ခိုဟ်​ပ္ဍဲ​မၞး​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ သာ်​ဝွံ ဟီု​ရ။ စ​သုၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​သှိ​လောဝ်​အိုတ်​တုဲ၊ ကာ​လ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် ဨ​လိ​ဂ​ဇံ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ဒ​ယိုၚ်​သ္ၚိ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ။ ၁၀ဟ​န္န​ဝွံ န​ကဵု​စိုတ်​ဇြ​သ္ကဟ်​က္တဵု​တုဲ၊ ဍာ်​ရ​မတ်​ဒ​တုံ​စှ်ေ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​မ္ဂး၊ ဒုၚ်​ဂုန်​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ၁၁အဵု​နာဲ​ညး၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဂှ် တဳ​လ​ဂုန်​ဟွံ​ဝိုတ်​တုဲ၊ ဒ​ဒိုက်​ဒု​က္ခ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဂှ် တဳ​လ​ဂုန်​ရံၚ်​မွဲ​ဗှ်​သၞာ​တုဲ၊ ကောန်​တြုံ​ဂှ် ဆာန်​ဍူ​ကဵု​ကု​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​မ္ဂး၊ ဒ​ဒှ်​မ​ကး​သော်​က္ဍိုပ်​ညး​ဂှ် ဟွံ​ပ​လး​လး။ လ္အိတ်​အ​ယုက်​ညံၚ်​ဂွံ​ဒှ်​ဍိက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ပ​အပ်​ကဵု​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ပ​ဂ​တိ​သ​စ္စ​တဴ​ရ။ ၁၂ဟ​န္န​ဝွံ ကာ​လ​ဗွဲ​မ​လံ​ဒုၚ်​ဂုန်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ​မ္ဂး၊ ဨ​လိ​ဝွံ ရံၚ်​သ​မ္တီ​ပါၚ်​ညး​ဂှ်​ရ။ ၁၃ဒုၚ်​ဂုန်​သီု​ကဵု​ကောန်​စိုတ်​တုဲ၊ ၜိုန်​ပါၚ်​မ​ချဳ​ဂှ်​လေ၊ ဟိုတ်​ရ၊ ရ​မျှာၚ်​ဂ​လာန်​ဟွံ​တိတ်​ဂှ် ဗ္ၜူ​အ​ရက်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဨ​လိ​သၠေဟ်​တုဲ၊ ၁၄မၞး​ဝွံ မွဲ​စိ​လ​လံ​ကာ​လ​ဗ္ၜူ​တုဲ မံၚ်​ရော။ ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​မၞး​ဂှ် ပါဲ​ဝေၚ်​ရ သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ။ ၁၅ဟ​န္န​ဂှ်​လေ၊ ဟွံ​သေၚ်၊ တ​လ​ဂုန်။ အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဒှ်​စိုတ်​မ​ဇြ​သ္ကဟ်​ရ။ ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​ဂှ် ဟွံ​သုၚ်။ ဍာ်​သိ​အ​ရက်​ဂှ် ဟွံ​သုၚ်၊ စဝ်​စ​ရိုဟ်​ကောန်​စိုတ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ မံၚ်​ရ။ ၁၆အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​တဳ​လ​ဂုန်​ဂှ်၊ မၞိဟ်​ဗြဴ​အ​ဓ​မ္မ​ရောၚ် သာ်​ဂှ် လ္ပ​သ​မ္တီ​ညိ။ အ​ရာ​မ​က​ရောတ်​က​သဝ်၊ အ​ရာ​မ​အောန်​စိုတ်​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ဒဵု​ကဵု​လၟုဟ်​ပ​တီ​ဒၟံၚ်​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​မ္ဂး၊ ၁၇ဨ​လိ​ဂှ်​လေ၊ သီု​မ​သ္ၚိတ်​ဇြ​ဂှ် အာ​ရ။ အ​တိုၚ်​မ​ဒုၚ်​ဂုန်​လၟုဟ်​ဂှ်၊ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ကဵု​ဂွံ​ဇိုန်​ကဵု​ညိ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​ရ၊ ၁၈ဟ​န္န​ဂှ်​လေ၊ အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​တဳ​လ​ဂုန်​ဝွံ ကဵု​ဂွံ​မုက်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ညိ သာ်​ဝွံ အာတ်​ပ​တီ​တုဲ​မ္ဂး၊ မုက်​တၞဟ်​အာ​တုဲ အာ​စ၊ စ​ဏ​ရ။ ၁၉တေံ​ညး​တံ​ဝွံ က္တဵု​နူ​ဂ​ယး​ပြဟ်​တုဲ၊ ရေဟ်​သေဟ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ​မ္ဂး၊ က​လေၚ်​အာ​သ္ၚိ​ဇ​ကု​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ရာ​မ​အိုတ်​ဂှ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ဨ​လ​ကာ​န​ဝွံ ဆက်​ဆံ​ကဵု​သ​မ္ဘာ​ဇ​ကု​ဟ​န္န​တုဲ၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဗှ်​သၞာ​ရ။ ၂၀ဟ​န္န​ဝွံ ကေတ်​ပ​တိ​သ​န္ဓိ​တုဲ၊ ကာ​လ​မ​စိုပ်​အ​ခိၚ်၊ သၠး​ညာတ်​ကောန်​တြုံ​တုဲ​မ္ဂး၊ တေံ​ကောန်​ဂှ် ဟိုတ်​မ​ဒုၚ်​ဂုန်​ပ္ဍဲ​ထာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ န​ကဵု​ယၟု​သှ​မိုဲ​လ​ဂှ် သၟုတ်​တဴ​ရ။ ၂၁ဨ​လ​ကာ​န​ဝွံ သီု​ကဵု​ကောန်​သ္ၚိ​အိုတ်​သီု​တံ​မွဲ​စွံ၊ ယတ်​မ​ဒး​ပ​ရိုဟ်​ဒ​ဒှ်​သၞာံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဂ​တိ​သ​စ္စ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ကာ​လ​မ​တိုန်​အာ​ညံၚ်​ဂွံ​ပူ​ဇဴ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်၊ ဟ​န္န​ဝွံ ဒ​ပိုတ်​တှ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ကေတ်​ဏာ​ကောန်​သၟတ်​ရောၚ်။ ၂၂ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ညး​ဝွံ စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ၊ ဒး​မံၚ်​လ္အိတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး၊ ၂၃သ​မ္ဘာ​ဨ​လ​ကာ​န​ဝွံ၊ အ​တိုၚ်​စိုတ်​မၞး​မ​နွံ​ဂှ် ပ​ရ။ ဒဵု​ကဵု​ဟွံ​ဒ​ပိုတ်​တှ်​ဏီ​ဂှ် မံၚ်​ရ။ အ​တိုၚ်​ဂ​တိ​ကျာ်​မ​နွံ​ဂှ် ကဵု​တန်​ညိ သာ်​ဝွံ ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်​တုဲ၊ သ​မ္ဘာ​ညး​ဂ​မဴ​တှ်​တုဲ၊ ဒဵု​ကဵု​ဟွံ​ဒ​ပိုတ်​တှ်​ဂှ် ဟွံ​အာ​တုဲ မံၚ်​တဴ​ရ။ ၂၄ဒ​ပိုတ်​တှ်​တုဲ​မ္ဂး၊ သီု​ကဵု​ဂၠဴ​မ​နွံ​အ​ယုက်​ပိ​သၞာံ​ဂှ် မွဲ၊ ခၞိက်​ကွာၚ်​မွဲ​ဨ​ဖာ၊ ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​မွဲ​ဗဳ​မွဲ​စွံ၊ ပ​လံၚ်​ဏာ​ကောန်​သၟတ်​ဂှ်​တုဲ၊ စိုပ်​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​သှိ​လောဝ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ကောန်​သၟတ်​ဝွံ အ​ယုက်​ၜတ်​ဏီ​ရ။ ၂၅ဂၠဴ​ဂှ် ဂ​စိုတ်​တုဲ ကောန်​သၟတ်​ဂှ် ပၠုပ်​ဏာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ဨ​လိ​မ္ဂး၊ ဟ​န္န​ဝွံ၊ နာဲ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ။ ၂၆အ​တိုၚ်​တဳ​လ​ဂုန်​မ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု၊ အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဝွံ ကာ​လ​ကၠာ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​ဝွံ ဒ​တဴ​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​တဳ​လ​ဂုန်​တုဲ ဒှ်​ဗြဴ​မ​ဒုၚ်​ဂုန်​ရ။ ၂၇ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ညံၚ်​ဂွံ​ဂွံ​ကောန်​သၟတ်​တေံ​ဂှ် ဒုၚ်​ဂုန်​ရ။ အ​တိုၚ်​မ​အာတ်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဇိုန်​ကဵု​ကု​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​တုဲ​ရ။ ၂၈ဟိုတ်​ဂှ်​ရ၊ တေံ​ညး​ဂှ် အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဂ​လေံ​ကဵု​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ​ရ။ ညး​ဝွံ လု​ကဴ​မွဲ​အ​ယုက်​ဒး​ဒုၚ်​ဂ​လေံ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ ဒး​မံၚ်​ရောၚ် နာဲ၊ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​တုဲ​မ္ဂး၊ ရေဟ်​သေဟ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​တေံ​ဂှ် အိုတ်​ရ။