ရာ​ဇာ​ဝၚ်​ဗွဲ​သ​ရုပ်​ဒု​တိ​ယ​ဝက် ၁

ကောန်​ဍာ​ဝိဒ်​သှဝ်​လ​မောန်​ဝွံ၊ ဒ​ဒှ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဇ​ကု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ထ​ၜ​သ္ဘာ်​ဟိုတ်​နူ​ဂုန်​ဒ​တုဲ​ကၟဝ်​မ​ထ​ၜ​ပ္တိုန်​ဂှ်၊ ကာ​လ​အ​သံ​ဇ​ကု မ​တန်​တြန်​ဗိုန်​ဇၟံ​ဂှ် မ​ပ္တံ​ကဵု​ဂ​အုပ်​မၞိဟ်​မွဲ​လ္ၚီ၊ ဂ​အုပ်​ကၠံ၊ တ​လ​သၞောဝ်၊ သၟီ​ဣ​သ​ရေ​လ​အိုတ်​သီု​တံ​ညး​ဇၞော်​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ၊ ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ကော်​တုဲ၊ တာဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဒၞာဲ​ပူ​ရိ​သာတ်​တံ​မ​ကောံ​ဓ​ရီု​ဍိက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ မဝ်​သှေ​မ​ကၠောန်​လဝ်​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​ဝွံ​ဂှ်၊ နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂိ​ၜေါန်၊ ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​မ​သၠုၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ကောံ​ကု​ပူ​ရိ​သာတ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် အာ​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​တေံ​ရ။ တ​လာ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဒေ​သ​ဍာ​ဝိဒ်​မ​ပြု​ပြေၚ်၊ ပ္ဍဲ​တာဲ​မ​သြိုၚ်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်၊ ၜိုန်​မ​ပ​လံၚ်​နၚ်​နူ ဍုၚ်​ကိ​ရ​ယာတ်​ယာ​ရိမ်​ဂှ်​လေ။ ပၞၚ်​ယတ်​ဖ​ရိုတ် ၜေ​ဇ​လေ​လ၊ ကောန်​ဥ​ရိ၊ ကောန်​ဟု​ရ​မ​ကၠောန်​လဝ်​ဂှ် ဟိုတ်​မ​စွံ​လဝ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​တာဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်၊ သှဝ်​လ​မောန်​ကဵု​ပူ​ရိ​သာတ်​တံ​ဝွံ အာ​ပ္ဍဲ​ပၞၚ်​ယတ်​တေံ​ရ။ သာ်​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဂ​တ​တာဲ ပူ​ရိ​သာတ်​တံ​မ​ကောံ​ဓ​ရီု​ဂှ် ပၞၚ်​ဖ​ရိုတ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်၊ သှဝ်​လ​မောန်​စိုပ်​တုဲ၊ ယတ်​သွက်​ဂွံ​စံၚ်​ပၟတ်​မွဲ​လ္ၚီ​ဂှ် ပူ​ဇဴ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၞၚ်​တေံ​ရ။

ပ္ဍဲ​ဗ္တံ​တေံ​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ပြာ​ကတ်​ပ္ဍဲ​သှဝ်​လ​မောန်​တုဲ၊ လာပ်​အဲ​မ​ဒး​ကဵု​ဂှ် အာတ်​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ သှဝ်​လ​မောန်​ဂှ်​လေ၊ ပ္ဍဲ​မ​အံက်​အဲ​ဍိက်​ဍာ​ဝိဒ်​ဂှ် တဳ​လ​ဂုန်​ဝွံ ပ​ဂုန်​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မ​အံက်​ဂှ်​လေ ကဵု​အဲ​ဍိက် ဂ​ဇံ​နန်​တုဲ​ရ။ လၟုဟ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​နာဲ​ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဨ​က​ရာတ်၊ မၞိဟ်​န​ကဵု​လၟိဟ်​ဂၠိုၚ်​ညံၚ်​နဲ​ခၞိက်​တိ​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ်၊ ဟိုတ်​မ​ထ​ၜ​ပ္တိုန်​အဲ​ဍိက်၊ ဂ​တိ​မ​စွံ​ပ္ဍဲ​မ​အံက်​ဍာ​ဝိဒ်​ဂှ် ကဵု​တန်​ညိ။ ၁၀အဲ​ဍိက်​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​တိတ်​လုပ် ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဂ​ကူ​မၞိဟ်​ဝွံ​မာန်​ဂှ် ညာန်​ပ​ညာ​ဂှ် ကဵု​ညိ။ မၞိဟ်​တဳ​လ​ပိုန်​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​တံ​ဂှ်၊ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​န​ကဵု​ပၟိက်​ဇ​ကု​ဂှ် စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​မာန်​ရော သာ်​ဝွံ အာတ်​ပ္တီ​ရ။ ၁၁ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ်​လေ၊ မၞး​ဝွံ ဗှ်​သၞာ သာ်​ဝွံ​တုဲ၊ ဒြပ်​က​သပ်​ပိုန်​ဟာန်၊ ဂုန်​စ​ရာဲ​ဂှ် ဟွံ​အာတ်၊ လ​မျီု​သ​တြု​တံ​ဂှ်​လေ ဟွံ​အာတ်၊ သွက်​အ​ယုက်​ဂွံ​ဂၠိၚ်​ဂှ်​လေ ဟွံ​အာတ်၊ အဲ​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​တုဲ၊ တၞဟ်​န​သၟိက်​ဂွံ​စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​ဂ​ကူ​မၞိဟ်​အဲ၊ မၞး​မ​ဂွံ​အုပ်​လ​ဒံ​ဂှ် ဟိုတ်​မ​အာတ် ညာန်​ပ​ညာ​သွက်​ဇ​ကု​မ​ပ​မာန်​ဂှ်၊ ၁၂အဲ​ကဵု​ညာန်​ပ​ညာ​ရ။ ဝေၚ်​နူ​ဂှ်၊ ဨ​က​ရာတ်​မ​ကေၚ်​ဒှ် ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မၞး ကဵု​ဨ​က​ရာတ် မ​ဒှ်​ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ​မၞး​ဂှ်၊ ဆ​ညး​မွဲ​ညံၚ်​ဟွံ​ဂွံ​ဂ​တာပ်၊ ပိုန်​ဟာန်​ဒြပ်​က​သပ်၊ ဂုန်​စ​ရာဲ​တြဳ​ဇှ်​ဂှ်​လေ အဲ​ကဵု​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ၁၃ကာ​လ​ဂှ် သှဝ်​လ​မောန်​ဝွံ၊ နူ​ဂ​တ​တာဲ​ပူ​ရိ​သာတ်​တံ​မ​ကောံ​ဓ​ရီု​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​မ​သၠုၚ်၊ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂိ​ၜေါန်​ဂှ်၊ က​လေၚ်​အာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​တုဲ၊ အုပ်​လ​ဒံ​ဒၟံၚ်​ဣ​သ​ရေ​လ​ရ။

၁၄ကြဴ​ဂှ်၊ သှဝ်​လ​မောန်​ဝွံ သီ​ပ​ကောံ​ကွဳ​စ​က္က​ရတ်​ဂ​မၠိုၚ်၊ သ​ရာဲ​ဍိုက်​ချေံ​ဂ​မၠိုၚ်​တုဲ ကွဳ​စ​က္က​ရတ်​မွဲ​လ္ၚီ​ကဵု​ပန်​ကၠံ၊ သ​ရာဲ​ဍိုက်​ချေံ​မွဲ​လက်​ကဵု​ၜါ​လ္ၚီ​မ​နွံ​ရ။ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ပၟၚ်​ကွဳ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​ထာန်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဂှ်​လေ​ကီု​စွံ​လဝ်​ရ။ ၁၅ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဂှ်၊ ထဝ်​သြန်၊ ညံၚ်​နဲ​တၟံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ တၞံ​ဆု​အာ​ရေဇ်​ညံၚ်​နဲ​တၞံ​ဝိ​က္ၜၚ်​မ​ကၠုတ်​တိုန် ပ္ဍဲ​ဝါ​သ​လာတ်​ဂှ်​လေ​ကီု ကဵု​ဂၠိုၚ်​တိုန်​ရ။ ၁၆ချေံ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ပ​လံၚ်​နၚ် ပ္ဍဲ​ထာန်​သှဝ်​လ​မောန်​နူ​ဍုၚ်​ကောဝ်၊ ရး​အာဲ​ဂု​တ္တု​ရ။ ညး​ဗၞိက်​ဨ​က​ရာတ်​တံ​ဝွံ ကဵု​ၚုဟ်​မး​တုဲ၊ ဂွံ​ဒုၚ်​ကေတ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ကောဝ်​ဂှ်​အိုတ်​ရ။ ၁၇နူ​ရး​အာဲ​ဂု​တ္တု​ကွဳ​စ​က္က​ရတ်​မွဲ​ဂှ် န​ကဵု​သြန်​တ​ရဴ​ကၠံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ချေံ​မွဲ​ခ​ဍိုက်​ဂှ် န​ကဵု​ကၠံ​မ​သုန်​စှ်ော​ဂှ်​လေ​ကီု၊ သွံ​ဒၟံၚ်​လ​မိုန်​ရ။ သာ်​ဂှ် သၟီ​ဇၞော်​ဟိ​တ္တိ​ကဵု​သၟီ​ဇၞော်​သှု​ရိ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ကွဳ​စ​က္က​ရတ်​ကဵု​ချေံ​အာဲ​ဂု​တ္တု​တံ​ဂှ်​လေပ်​ဂွံ​အိုတ်​ရ။