ကဝ်​ရိန်​သု​ဩ​ဝါ​ဒ​ဒု​တိ​ယျ​ဝက် ၁

န​ကဵု​ပၟိက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ဒှ်​က​လုတ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​အဲ​ပဝ်​လု​ကဵု​ဒေံ​အဲ​တိ​မဝ်​သေဝ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​သၚ်​တွး​ကျာ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ကဝ်​ရိန်​သု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ကဵု​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဆ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ရး​အ​ခာဲ​ယျ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု ပၟိၚ်​ဏာ​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​မ​အံက်​ပိုဲ​ညး ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ညိ။

ပ္ဍဲ​မ​အံက်​က​ရုတ်​ဏာ​နာဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ် ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​မ​တွံ​ဂး​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​အံက်​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် ကဵု​နွံ​မၚ်္ဂ​လ​ညိ။ ဇ​ကု​ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ န​ကဵု​ဂုန်​ကျာ်​ညံၚ်​နဲ​မ​ဂွံ​လ​မုဟ် စိုတ်​ဂှ် ပ္ဍဲ​ညး​မ​ဒုၚ် ဒၟံၚ်​ဒ​ဒိုက်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ကာ​လ​တံ​ဝွံ။ ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​လ​မုဟ်​စိုတ်​မာန်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​မ​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​တံ​ဂှ် ကဵု​လ​မုဟ်​စိုတ်​ကဵု​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​ခ​ရေတ်​ညံၚ်​နဲ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် န​ကဵု​ခ​ရေတ်​ဝွံ လ​မုဟ်​စိုတ်​ဂှ် ပိုဲ​ညး​ဂွံ​ဒုၚ်​စ​ဂၠိုၚ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ဒ​ဒှ်​ပိုဲ​ညး​မ​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​ဂှ်​လေ​ကီု ဒ​ဒှ်​မ​ဂွံ​လ​မုဟ်​စိုတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ သွက်​ဒ​ဒှ်​လ​မုဟ်​စိုတ်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​မၞး​တံ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။ ညံၚ်​နဲ​ပိုဲ​ညး​မ​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​သီု​ကဵု​စိုတ်​မ​ဒုၚ်​လ​အေၚ်​န​ကဵု​မၞး တံ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဂှ် တေံ​လ​မုဟ်​စိုတ်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​ဟံၚ်​ပြာ်​ဂှ် မ​လေပ်​ဍိုက်​ပေၚ်​ရောၚ်။ စ​ဏး​မၞး​တံ​ဒ​ဒှ်​မ​ရံၚ်​လၟဳ​ပိုဲ​ညး​ဗိုန်​ဇၟံ​ဂှ် မ​နွံ​ရ။ မၞး​တံ​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​မ​ဆက်​ဆံ​ကဵု​ဒ​ဒိုက်​ဒု​က္ခ​ဂှ် ဂွံ​ဆက်​ဆံ​ကဵု​လ​မုဟ်​စိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ပိုဲ​ညး​တီ​အိုတ်​ရ။

ကော​ဒေံ​တံ။ ပ္ဍဲ​ရး​အာ​သိ​ဒ​ဒိုက်​ပိုဲ​ညး မ​ဒး​ဒုၚ်​လ​မျီု​ဗၠး​ဟွံ​မာန်​ဂှ် သာ်​ဝွံ မ​ဒး​သၠေဟ်​တုဲ ဒဵု​ကဵု​ဒုၚ်​ဟွံ​မာန်​ဒ​ဒိုက်​မ​သ္ဇိုၚ်​လောန်​ဒ​ဒှ်​ပိုဲ​ညး​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဂှ် မၞး​တံ​ဟွံ​တီ​တုဲ သၟိက်​ကဵု​မံၚ်​ဂှ် ပၟိက်​အဲ​ညး​ဟွံ​မွဲ။ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဇ​ကု​ဇ​ကု​ဂှ် ဟွံ​ပ​သ​လဲ​တုဲ ညး​မ​ချိုတ်​ဒၟံၚ်​တံ​ဝွံ ကျာ်​မ​ကဵု​ဂျိုၚ်​တိုန်​မာန်​ညံၚ်​ဂွံ​ပ​သ​လဲ​ဂှ် ဒး​ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဇ​ကု​ညံၚ်​နဲ​မ​စဳ​ရေၚ်​တုဲဂှ် မဂွံ​ဒှ်​ရ။ ၁၀ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ နူ​ကဵု​ဂ​စိုတ်​ဇၞော်​ဂ​လိုၚ်​ဝွံ​ဂှ် ဟံၚ်​ပြာ်​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ လ​မုဟ်ဂှ်​လေ ဟံၚ်​ပြာ်​ဏီ​ရ။ မၞး​တံ​ဝွံ ဗိုၚ်​ရာ​ဒၞာ​စ​ဏး။ ပိုဲ​ညး​တုဲ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဝွံ ဟံၚ်​ပြာ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ပိုဲ​ညး​ရံၚ်​လၟဳ​ရ။ ၁၁ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး။ ရန်​ကဵု​ဂုန်​မ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​န​ကဵု​ညး​ဂ​မၠိုၚ်​မ​ဗိုၚ်​ထ​ၜ​သ​ဘာ်​ဂှ်​တုဲ​ဟိုတ်​နူ​ပိုဲ​ညး​ဂှ် ညး​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ဂွံ​ထိုၚ်​သး​ဂုန်​ကျာ်​အိုတ်​ရောၚ်။

၁၂ဒ​ဒှ်​ပိုဲ​ညး​မ​သ္အဵု​သ္အာ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​မ္ဂး​ဂှ်။ န​ကဵု​ညာန်​လော​ကဳ​ဟွံ​သေၚ်​န​ကဵု​ဂုန်​ကျာ်​သီုကဵု​စိုတ်​မ​သ္ဇုၚ်​ဂွု​သ္အး​ဇ္ၚး​အ​တိုၚ်​ပၟိက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပ္ဍဲ​လော​က​ဝွံ ပိုဲ​ညး​ဒ္ဂေတ်​ဒၟံၚ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​မၞး​တံ​ဝွံ သာ်​ဂှ် ဒ္ဂေတ်​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ​ရ။ သာ်​ဝွံ စိုတ်​ပိုဲ​ညး​မ​တီ​ဒုဟ်​ဖဵု​ဇ​ကု​ဒ​ဒှ်​မ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။ ၁၃မၞး​တံ​ဝွံ ဗဟ်​တုဲ ဝေၚ်​နူ​အ​ရာ​မ​ဒုၚ်​လ​ယိုၚ် အ​ရာ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တံ​ဂှ် အဲ​ဟွံ​ချူ​ဏာ​ကဵု​မၞး​တံ​ရ။ ၁၄မၞး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ညံၚ်​နဲ​မ​ဒှ်​သွက်​ပိုဲ​ညး​ဂွံ​သ္အဵု​သ္အာ်​အိုဟ်တမိုဟ်​ဂှ် ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ဒှ်။ ဒ​ဒှ်​မ​သ္အဵု​သ္အာ်​မၞး​တံ​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်​ဗွဲ​မ​အောန်​အိုတ်​ဂှ် လ္အိတ်​တွဵု​ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ပိုဲ​ညး​ရံၚ်​လၟဳ​ဒၟံၚ် အိုတ်​ရ။ ၁၅လ္အိတ်​တ​ဝဵု​ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အဲ​ဖျေံ​စိုတ်​တုဲ။ ညံၚ်​မၞး​တံ​ဂွံ​ဒုၚ်​စ​ဂုန်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ဂှ် အဲ​ဝွံ ကၠုၚ်​ဇ​ရေၚ်​မၞး​တံ​ကၠာ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ က္သပ်​မ​နွံ​ရ။ ၁၆သ​ဍောန်​အာ​ဇ​ရေၚ်​မၞး​တံ​တုဲ အာ​ပ္ဍဲ​ရး​မာ​ကေ​ဍဝ်​ဏိ​ရောၚ်။ နူ​ရး​မာ​ကေ​ဍဝ်​ဏိ​ဂှ် က​လေၚ်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​မၞး​တံ​တုဲ ဂုန်​မၞး​တံ​မ​ပ​လံၚ်​ဏာ​ပ္ဍဲ​ရး​ယု​ဍ​ဂှ် ဂွံ​ဒုၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ မ​နွံ​က္သပ်​ရ။ ၁၇ကာ​လ​က္သပ်​မ​နွံ သာ်​ဝွံ​ဂှ် နွံ​ကဵု​စိုတ်​သ္ပံ​သာ​ဟာ။ ဟွံ​ဒှ်​သာ်​ဂှ်။ ဂ​လာန်​အဲ​ဂှ် သ္ဍာံ​သၟတ်​ရ။ သ္ဍာံ​သၟတ်​ရ​သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဟွံ​သ္ဍာံ​ဟွံ​သၟတ်​ဟွံ​သ္ဍာံ​ဟွံ​သၟတ်​သာ် ဂှ်​လေ​ကီု။ သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဒှ်​တုဲ အ​ရာ​အဲ​မ​ချပ်​တံ​ဂှ် အ​တိုၚ်​ပၟိက်​ဇ​ကု​ကာ​ယျ​ဂှ် အဲ​ချပ်​ဟာ။ ၁၈ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​မ​နွံ​ကဵု​သ​စ္စ​ဂှ် ဂ​လာန်​ပိုဲ​ညး​မ​ကဵု​ဏာ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ သ္ဍာံ​သၟတ်​ရ​သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု​ဟွံ​သ္ဍာံ ဟွံ​သၟတ်​ရောၚ် သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု ဟွံ​ဟီု။ ၁၉မ​ပ္တံ​ကဵု​အဲ​တုဲ သဳ​လွာ​နု​ကဵု​တိ​မဝ်​သေဝ်​တံ​ဝွံ မ​ဟီု​တွံ​ကဵု​မၞး​တံ ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ကောန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် သ္ဍာံ သၟတ်​ရ။ သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု​ဟွံ​သ္ဍာံ​သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု​ဟွံ​မိက်​ဟီု။ ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ သ္ဍာံ​သၟတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ မိက်​ဂွံ​ဟီု​ရ။ ၂၀န​ကဵု​ပိုဲ​ညး​သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​တြဳ​ဇှ်​ကျာ်​ပြာ​ကတ်​တုဲ ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ဂ​တိ​ကျာ်​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ် သ္ဍာံ​သၟတ်​ရ​သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ အာ​မေန်။ သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု​မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ၂၁ပိုဲ​ညး​ကဵု​မၞး​တံ​ဂှ် ကဵု တန်​ပ္ဍဲ​ခ​ရေတ်​တုဲ ညး​မ​ကဵု ဘိ​သေ​ခ​မ္ဂး​ဂှ်​ဒှ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ရောၚ်။ ၂၂ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ တက်​တ​ဆိပ်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​တုဲ ပ္ဍဲ​ကောန်​စိုတ်​ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ် ပၠုပ်​လဝ်​ခ​ရံ​ဝိ​ညာန်​တုဲ​ရ။

၂၃အဲ​ဝွံ ဟိုတ်​မ​ဆာန်​ဍူ​မၞး​တံ​တုဲ ဒဵု​ကဵု​လ​မုဟ်​ဒ​ဒှ်​ဟွံ​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ကဝ်​ရိန်​သု​ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​ဝိ​ညာန်​အဲဂှ် အဲ​ပ​သက်​သဳ​ကဵု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ရ။ ၂၄ပ္ဍဲ​မ​ဟီု​သာ်​ဂှ်။ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​စိုတ်​ပ္တေဟ်​မၞး​တံ​ဂှ် ဂွံ​အ​ဝဵု​ဟွံ​သေၚ်။ ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ဂှ် ရီု​ဇံ​တုဲ မ​ပ​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ န​ကဵု​မ​ပ္တေဟ်​ဂှ် မၞး​တံ​တန်​တြန်​မာန်​ရောၚ်။