ယဝ်​ဟာန်​ဩ​ဝါ​ဒ​ဒု​တိ​ယျ​ဝက် ၁

အဲ​မၞိဟ်​အ​ယုက်​မ​ဇၞော်​ပ္ဍဲ​ကဵု​နာဲ​ဗြဴ​မ​ရုဲ​ကံက်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဗြဴ​တေံ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပၟိၚ်​ဏာ​ရောၚ်။ မၞး​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကောန်​မၞး​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ အဲ​ဆာန်​သ္ဍာံ​သၟတ်​ရောၚ်။ ဆ​အဲ​မွဲ​မ​ဆာန်​ဟွံ​သေၚ်။ ဆ​ညး​မ​တီ​ဓဝ်​သ​မ္မာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် န​ကဵု​ဓဝ်​သ​မ္မာ​မ​တန်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ဂှ် ဆာန်​မၞး​တံ​အိုတ်​ရ။ တေံ​ဓဝ်​သ​မ္မာ​ဂှ် တန်​ပ္ဍဲ ပိုဲ​ညး​လ္အိတ်​တွဵု​ရောၚ်။ ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​ထာန်​မ​အံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ နူ​ထာန်​ကောန်​မ​အံက်​မ​သ္ဍာံ​သၟတ် ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ်လေ ကီု။ ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​အိုတ်​ညိ။ အ​တိုၚ်​ပိုဲ​ညး​ဂွံ​ဒုၚ်​ကေတ်​ဓဝ်​ပ​ညပ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​မ​အံက်​ဂှ် ကောန်​မၞး​လ္ၚဵု​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​လန်​ဂ​ၚေၚ်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ဓဝ်​သ​မ္မာ​ဂှ် ဟိုတ်​မ​ဆဵု​တုဲ အဲ​မိပ်​စိုတ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ပ္ဍဲ​လ​မုဟ်​ဝွံ နာဲ​ဗြဴ။ ညံၚ်​နဲ​အဲ​မ​ချူ​ဏာ​ပ​ညပ်​တ​မိ​ပ္ဍဲ​မၞး​ဂှ် ဟွံ​သေၚ်။ အ​တိုၚ်​ပ​ညပ်​ပိုဲ ညး​မ​ဒုၚ်​ကေတ်​နူ​တံ ပ​ထ​မ​ဂှ် ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် ဒး​ဆာန်​ရၚ်​သ္ကံ​အိုတ်​ရောၚ်။ အ​ရာ​မ​လန်​ဂ​ၚေၚ်​အ​တိုၚ်​ပ​ညပ်​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် ဒှ်​ဇြ​ဟာန်​မေ​တ္တာ​ရောၚ်။ မၞး​တံ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​လန်​ဂ​ၚေၚ်​ပ္ဍဲ​ပ​ညပ်​တဳ​လ​ပိုန်။ အ​တိုၚ်​မ​ဂွံ​မိၚ်​နူ​တံ​ပ​ထ​မ​ဂှ် ပ​ညပ်​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ သာ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။

ယေ​သှု​ဝွံ က္ည​ကၠုၚ်​န​ကဵု ဇ​ကု​ကာ​ယျ​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ ဟွံ​ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်။ မၞိဟ်​မ​လှေံစ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​တံ​ဝွံ တိတ်​အာ​ပ္ဍဲ​လော​က​တုဲ​ရ။ မၞိဟ်​ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ် ဒှ်​မၞိဟ်​မ​လှေံ​စ​ရ။ အာ​န္တိ​ခ​ရေတ်​ဂှ်​လေ မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ အ​ရာ​ဇ​ကု​မ​ကၠောန်​ဂှ် ဟွံ​ဟံု​မှာ​ဟွံ​လီု​လာ်​တုဲ ညံၚ်​ဂွံ​ဒုၚ်​စ​ဒ​တုဲ​ကၟဝ်​မ​စိ​စုံ။ မၞး​တံ​ဝွံ ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ဂှ် ပ​သ​တိ​တုဲ မၚ်​မွဲ​အိုတ်။ ပ္ဍဲ​ဒေ​သၞာ​ခ​ရေတ်​ဂှ် ဟွံ​တန်​ညး​မ​လောန်​အာ​တံ​ဂှ် ဟွံ​တီ​ကျာ်။ ညး​မ​တန်​ပ္ဍဲ​ဒေ​သၞာ​ခ​ရေတ်​တံ​ဂှ် မ​အံက်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကောန်​ဂှ်လေ​ကီု။ တီ​တုဲ​ရ။ ၁၀တေံ​ဒေ​သၞာ​သာ်​ဂှ် ဟွံ​ကေတ်​နၚ်​တုဲ ယြဴ​ညး​မွဲ​ကၠုၚ် ပ္ဍဲ​ထာန်​မၞး​တံ​မ္ဂး ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​မၞး​တံ​ဂှ် လ္ပ​ဒုၚ်​တဲ။ ကဵု​ဒှ်​မ္ၚဵု​ညိ သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ညး​ဂှ် လ္ပ​ဆက်​ပါၚ်​အိုတ်။ ၁၁ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ပ္ဍဲ​မၞး​ဂှ် ကဵု​ဒှ်​မ္ၚဵု​ညိ သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး ကဵု​ပွ​မ​ကၠိ​ပပ်​ယုက်​မာ​မၞိဟ်​ဂှ် စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဆက်​ဆံ​ရောၚ်။ ၁၂ဒ​မံၚ်​သွက်​အဲ​ဂွံ​ချူ​ဏာ​ကဵု​မၞး​နွံ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု။ ပ္ဍဲ​လ​တူ​စ​က္ခော​တၞဟ်​န​သၟိက်​ချူ​ကဵု​မှၚ်​ဂှ် ပၟိက်​ဟွံ​မွဲ။ အဲ​ကၠုၚ်​ဇ​ရေၚ်​မၞး​တံ​တုဲ ညံၚ် မိပ်​စိုတ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ဂွံ​စိ​စုံ​ဂှ် ဆက်​ပါၚ်​ကဵု​မၞး​တံ​တုဲ ဟီု​အ​ရေဝ်​ရောၚ် သာ်​ဂှ် လၟဳ​ဒၟံၚ်​ရ။ ၁၃ကောန်​ဒေံ​ဗြဴ​မၞး​မ​ပြဲ​တံ​ဂှ် ဆက်​ပါၚ်​ကဵု​မၞး​အိုတ်​ရ။ အာ​မေန်။