ဓ​မ္မ​ရာ​ဇာ​ဝၚ်​စ​တု​တ္ထ​ဝက် ၁

သၟီ​အာ​ဟာပ်​ချိုတ်​လောန်​အာ​တုဲ၊ ရး​မဝ်​ၜ​ပ​သ​ပုန်​ကဵု​ဨ​က​ရာတ်​ဣ​သ​ရေ​လ​ရ။ သၟီ​အာ​ခ​ဇိ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​သှ​မာ​ရိ၊ ဒ​တုံ​စှ်ေ​နူ​ဗ္တၚ်​ဇာ​ဂ​ဒံ​လ​တူ​ဟိုတ်​မ​ယဲ​မံၚ်​အဲ​ဝွံ နူ​ယဲ​ဏံ​ဂွံ​လ​လံ​သွာ​ရောၚ်​ဟာ သာ်​ဝွံ အာ​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ၜါ​လ​ဇေ​ၜုပ် ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဨ​ကြောန်​တုဲ သၟာန်​အိုတ် သာ်​ဝွံ ဗ္ကန်​လဝ်​တုဲ၊ ဗ​လး​ဏာ​က​လုတ်​တံ​ဂှ်​ရ။ က​လုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဨ​လိ​ယျ​ကောန်​ဍုၚ်​တိ​သှ​ၜိ​ဂှ်​လေ၊ ညံၚ်​ဂွံ​ဒုၚ်​တ​လုၚ်​က​လုတ်​ဨ​က​ရာတ်​သှ​မာ​ရိ​မ​ဗ​လး​နၚ်​တံ​ဂှ် က္တဵု​အာ​ရ။ ဟိုတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဟွံ​မွဲ​ပ္ဍဲ​ရး​ဣ​သ​ရေ​လ၊ ဒး​အာ​သၟာန်​ကျာ်​ၜါ​လ​ဇေ​ၜုပ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဨ​ကြောန်​ရောၚ်​ဟာ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ နူ​လ​တူ​ဒေန်​သွာန်​မၞး​မ​တိုန်​လၟုဟ်​ဂှ် ကြဴ​မွဲ​ဝါ​ဟွံ​ဂွံ​စှ်ေ။ ဒး​ချိုတ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဒး​ဟီု​တွံ​ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ဨ​လိ​ယျ​အာ​ရ။ က​လုတ်​တံ​ဝွံ ကာ​လ​မ​က​လေၚ်​ကၠုၚ်၊ ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ၊ မူ​ဟိုတ်​လၟုဟ်​စဴ​ကၠုၚ်​အိုတ်​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​မ္ဂး။ ညး​တံ​ဂှ်၊ မၞိဟ်​မွဲ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ဒုၚ်​တ​လုၚ်​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဂှ် ကၠုၚ်​တုဲ၊ က​လေၚ်​အာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ဨ​က​ရာတ်​မ​ဗ​လး​မၞး​တံ​ဂှ်​အိုတ်။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဟိုတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဟွံ​မွဲ​ပ္ဍဲ​ရး​ဣ​သ​ရေ​လ၊ ဒး​အာ​သၟာန်​ကျာ်​ၜါ​လ​ဇေ​ၜုပ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဨ​ကြောန်​ရောၚ်​ဟာ၊ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒေန်​သွာန်​မ​တိုန်​လၟုဟ်​ဂှ် ကြဴ​မွဲ​ဝါ​ဟွံ​စှ်ေ​ရ။ ဒး​ချိုတ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ဟီု​ဂှ်၊ ဗ္ကန်​လဝ်​ရ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​အိုတ်​ရ။ ဨ​က​ရာတ်​ဂှ်​လေ၊ ညံၚ်​ဂွံ​ဒုၚ်​တ​လုၚ်​မၞး​တံ​ဂှ် ကၠုၚ်​တုဲ၊ ညး​မ​ဟီု​သာ်​ဂှ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပ​သာ်​မၞိဟ်​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​မ္ဂး၊ ညး​တံ​ဂှ်၊ တေံ​ညး​ဝွံ တ​သော်​ဇ​ကု​ဂၠိုၚ်​တုဲ၊ ဒှ်​ညး​မ​ဒက်​ဂၞိၚ်​ခါ​ယ​ပန်​သၞာံ​ရ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​အိုတ်​မ္ဂး၊ တေံ​ညး​ဝွံ ဒှ်​ဨ​လိ​ယျ​ကောန်​ဍုၚ်​တိ​သှ​ၜိ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဨ​က​ရာတ်​ဟီု​တုဲ၊ နာဲ​ဒပ်​မ​အုပ်​လ​ဒံ​မၞိဟ်​မ​သုန်​စှ်ော​ဂှ် ဗ​လး​ဏာ​တုဲ၊ နာဲ​ဒပ်​ဝွံ စိုပ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​ဨ​လိ​ယျ​မ​ဂ​ဇံ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​တုဲ​မ္ဂး၊ အဵု​မၞိဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်၊ မၞး​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​စှ်ေ​ဂှ်၊ အ​သံ​ဨ​က​ရာတ်​နွံ​ရ သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ။ ၁၀ဨ​လိ​ယျ​ဂှ်​လေ၊ အဲ​ဝွံ ဒှ်​မၞိဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​ယဝ်​သ​ဒှ်​ပၟတ်​နူ​အ​ကာ​သ​စှ်ေ​တုဲ၊ မၞး​ကဵု​မၞိဟ်​မၞး​မ​သုန်​စှ်ော​တံ​ဂှ် ကဵု​တူ​ညိ သာ်​ဝွံ၊ အ​တိုၚ်​မ​ဟီု​ကဵု​နာဲ​ဒပ်​မ​အုပ်​လ​ဒံ​မၞိဟ်​မ​သုန်​စှ်ော၊ ပၟတ်​စှ်ေ​နူ​အ​ကာ​သ​တုဲ ညး​ကဵု​မၞိဟ်​မ​ပါ​ပ္ဍဲ​ညး​မ​သုန်​စှ်ော​တံ​ဂှ် တူ​ရ။ ၁၁မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ နာဲ​ဒပ်​မ​အုပ်​လ​ဒံ​မၞိဟ်​မ​သုန်​စှ်ော​ဂှ် ဨ​က​ရာတ်​ဗ​လး​ဏာ​တုဲ၊ နာဲ​ဒပ်​တေံ​ဂှ်၊ အဵု​မၞိဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်၊ မၞး​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​စှ်ေ​ကၠုၚ်​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​ဂှ်၊ အ​သံ​ဨ​က​ရာတ်​နွံ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ရ။ ၁၂ဨ​လိ​ယျ​ဂှ်​လေ၊ အဲ​ဝွံ ဒှ်​မၞိဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​သ္ဍာံ​ယဝ်​သ​ဒှ်၊ ပၟတ်​စှ်ေ​နူ​အ​ကာ​သ​တုဲ၊ မၞး​ကဵု​မၞိဟ်​မၞး​မ​သုန်​စှ်ော​တံ​ဂှ် ကဵု​တူ​ညိ သာ်​ဝွံ၊ အ​တိုၚ်​မ​ဟီု​ကဵု​ညး​တံ ပၟတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​စှ်ေ​နူ​အ​ကာ​သ​တုဲ၊ ညး​ကဵု​မၞိဟ်​မ​ပါ​ပ္ဍဲ​ညး​မ​သုန်​စှ်ော​တံ​ဂှ် တူ​ရ။ ၁၃မွဲ​ဝါ​ပၠန်​နာဲ​ဒပ်​တ​တိ​ယ​မ​အုပ်​လ​ဒံ​မၞိဟ်​မ​သုန်​စှ်ော​ဂှ် ဨ​က​ရာတ်​ဗ​လး​တုဲ၊ နာဲ​ဒပ်​တေံ​ဝွံ တိုန်​တုဲ၊ ထံက်​က္ၜံၚ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဨ​လိ​ယျ​တုဲ၊ အဵု​မၞိဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်၊ လ​မျီု​အဲ​ဍိက်​ကဵု​လ​မျီု​ဍိက်​မၞိဟ်​အဲ​ဍိက်​မ​သုန်​စှ်ော​တေံ​ဂှ် ဂိုဟ်​တဴ​ညိ။ ၁၄ပၟတ်​စှ်ေ​နူ​အ​ကာ​သ​တုဲ၊ နာဲ​ဒပ်​တၞဟ်​ၜါ​တ​လ​ကဵု​မၞိဟ်​ကၠံ​မ​ပါ​ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဂှ် ၜိုန်​မ​တူ​ဂှ်​လေ၊ လ​မျီု​အဲ​ဍိက်​ဂှ် ဂိုဟ်​တဴ​ညိ သာ်​ဝွံ ဒုၚ်​ဂုန်​ရ။ ၁၅က​လုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်​လေ၊ စှ်ေ​အာ​ကဵု​ညး​မွဲ​စွံ​ရ။ လ္ပ​ဖေက်​ညိ သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ဟီု​ကဵု​ဨ​လိ​ယျ၊ ဨ​လိ​ယျ​က္တဵု​တုဲ၊ စိုပ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​ဨ​က​ရာတ်​မ္ဂး၊ ၁၆ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ မၞး​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​သၟာန်​ကျာ်​ၜါ​လ​ဇေ​ၜုပ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဨ​ကြောန်​မူ​ဟိုတ်​ဒး​ဗ​လး​က​လုတ်​တံ​ဂှ်​ရော။ သွက်​ဂွံ​သၟာန်​သၟုက်​ဟိုတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဟွံ​မွဲ​ပ္ဍဲ​ရး​ဣ​သ​ရေ​လ၊ သာ်​ဂှ် ပ​ဟာ။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ၊ မၞး​ဝွံ ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒေန်​သွာန်​မ​တိုန်​လၟုဟ်​ဂှ် ကြဴ​မွဲ​ဝါ​ဟွံ​ဂွံ​စှ်ေ။ ဒး​ချိုတ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ ဒ​ဒှ်​အ​သံ​မ​နွံ​ဂှ် ဟီု​ပ္တီ​ရ။ ၁၇အ​တိုၚ်​ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဨ​လိ​ယျ​မ​ဟီု​ဨ​က​ရာတ်​ချိုတ်​တုဲ၊ ဟိုတ်​ကောန်​ညး​ဟွံ​မွဲ၊ ဒေံ​ညး​ယဝ်​ရာမ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ ယ​ဟဝ်​ရာမ်​ကောန်​ယဝ်​သှ​ဖာတ် မ​ပ​သၟီ​ၜါ​သၞာံ၊ ဂ​ဇံ​နန်​ရ။ ၁၈ပွ​အာ​ခ​ဇိ​မ​ပ​ဆ​မ​သိဟ်​တံ​ဝွံ၊ နွံ​ချူ​လဝ်​ပ္ဍဲ​ရာ​ဇာ​ဝၚ်​ဣ​သ​ရေ​လ​ရ။