ပေ​တ​ရု​ဩ​ဝါ​ဒ​ဒု​တိ​ယျ​ဝက် ၁

ဍိက်​ကဵု​က​လုတ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​သိ​မောန်​ပေ​တ​ရု​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​မ​ဂွံ​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​မ​ပြဲ​ကောံ ကု​ပိုဲ​ညး​မွဲ​စွံ​န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ကျာ်​ပိုဲ​ညး​နာဲ​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ ပၟိၚ်​ဏာ​ကဵု​မၞး​တံ​မ္ဂး​ဂှ်။ န​ကဵု​ညာန်​မ​တီ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ် ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​ဂှ် ကဵု​တော​တက်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​အိုတ်​ညိ။

ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ် န​ကဵု​ညာန်​မ​တီ​ကျာ်​မ​ကော် ပိုဲ​ညး​န​ကဵု​ဣ​ဓိ​တြဳ​ဇှ်​ဂှ် အ​ရာ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ပ​လ​ဟိၚ်​စိုတ်​ပ္ဍဲ​ဝတ်​ကျာ်​ဆ​မ​နွံ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ဣ​ဓိ​ကျာ်​ကဵု​ပ္ဍဲ ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ န​ကဵု​ဣ​ဓိ​တေံ​ဂှ် ဂ​တိ​ဇၞော်​ပြဲ​ဗွဲ​မ​လောန်​မ​ထိုက်​ကဵု​ၚုဟ်​မး​တံ​ဂှ် ပ္အပ်​ကဵု​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ မၞး​တံ​ဝွံ န​ကဵု​ဂ​တိ​တေံ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဗၠး​သၠး​နူ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ကၠေက်​လ္ၚေၚ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​လော​က​န​ကဵု​မ​မက်​မတ်​တံ​ဂှ်​တုဲ ဂွံ​ဒှ်​ညး​မ​ဆက်​ဆံ​ကဵု​ဇာ​တိ​ကျာ်​အိုတ်​ရောၚ်။ န​ကဵု​ပၟိက်​သာ်​ဂှ် မၞး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​မ​ပ္တေဟ်​ဂှ် သဳ​လ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​သဳ​လ​ဂှ် ပ​ညာ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​ပ​ညာ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ပ​လိုတ်​ကၠေံ ကာ​မ​ဂုန်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​မ​ပ​လိုတ်​ကၠေံ​ကာ​မ​ဂုန်​ဂှ် ဒ​ဒှ် မ​ဒုၚ်​လ​အေၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​မ​ဒုၚ်​လ​အေၚ်​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ပ​လ​ဟိၚ်​စိုတ်​ပ္ဍဲ​ဝတ်​ကျာ်ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​မ​ပ​လ​ဟိၚ်​စိုတ်​ပ္ဍဲ​ဝတ်​ကျာ်​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ဆာန်​ကော​ဒေံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​မ​ဆာန်​ကော​ဒေံ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​ဇြ​ဟာန် မေ​တ္တာ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကၠေံ​စိုတ်​ပ္တိတ်​ဒြ​ဟတ်​တုဲ တၚ်​ထပ် အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ တေံ​အ​ရာ​တံ​ဝွံ နွံ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​တုဲ သိုက်​ဘိုက်​ဍိုက်​ပေၚ်​မ္ဂး ပ္ဍဲ​ညာန်​မ​တီ​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် ညံၚ်​ဟွံ​ဂွံ​လ​နုဟ်​ဒ​ကုဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ညံၚ်​ဟွံ​ဂွံ​ဒှ်​မၞိဟ်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​သတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပြု​ပြေၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ညး​မ​ဗၠး​သၠး​နူ​ကဵု​အ​ရာ​တေံ​တံ​ဂှ် ဒှ်​မၞိဟ်​က​မၠက်​ရ။ မတ်​ဇ​ကု​ဂှ် ဇ​ကု​ဒဝ်​လဝ်​ရ။ ဒ​ဒှ်​မ​ကြာတ်​ကြဴ​ဒုဟ်​ဇ​ကု​တ​ရေံ​ဂှ် ဝိုတ်​လ​လုဲ​တဴ​ရ။ ၁၀ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ ကော​ဒေံ​တံ။ ဒ​ဒှ်​မ​ကော်​ကဵု ဒ​ဒှ် မ​ရုဲ​စှ်​မၞး​တံ​ညံၚ်​ဂွံ​တန်​တြန်​ဗိုန်​ဂၠိ​ဂှ် ကၠေံ​စိုတ်​ပ္တိတ်​ဒြ​ဟတ်​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​ရ။ သာ်​ဂှ် ပ​မ္ဂး ဗၠး​သၠး​နူ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​လောတ်​လ္အိတ်​တွဵု​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ၁၁အ​ခေါၚ်​ဂွံ​လုပ်​စ​ပ္ဍဲ​သန်​ထာန်​ထာ​ဝ​ရ​နာဲ​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ပိုဲ​ညး​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် ကဵု​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဗွဲ​မ​လောန်​ရောၚ်။

၁၂ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ ဓဝ်​သ​မ္မာ​လ​မုဟ် ဝွံ မၞး​တံ​တီ​တုဲ ပ္ဍဲ​ဓဝ်​ဂှ် ၜိုန်​မ​တန်​တြန်​အိုတ်​ဂှ် လ​မိုန်​ကာ​လ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကေ​စ္စ​မ​ကဵု​သ​တိ​ပ္အောဝ်​လဴ​မၞး​တံ​ဂှ် အဲ​ဟွံ​ဝိုတ်​တုဲ မံၚ်​တဴ​ရောၚ်။ ၁၃-၁၄နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ဟီု​ထ​ၜး​ကဵု​အဲ။ တာဲ​ဒ​မံၚ်​အဲ​မ​တန်​တဴ​ကာ​လ​ဟွံ​လံ​ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​ဒး​ထောံ​ဂှ် အဲ​တီ​တုဲ အ​လုံ​မွဲ​ကာ​လ​ဝါ​ရ​မ​မံၚ် ပ္ဍဲ​တာဲ​ဝွံ ကဵု​သ​တိ​ကဵု​မၞး​တံ​တုဲ ဂပ်​ဂေါဝ်​က္သေံ​ကၟဝ်​ပ္အောဝ်​လဴ​မၞး​တံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ စိုတ်​အဲ​မ​နွံ​ရ။ ၁၅ဝေၚ်​နူ​ဂှ်။ အဲ​စု​တိ​တုဲ မၞး​တံ​ဝွံ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ် အိုတ်​သီု​ညံၚ်​ဂွံ​သ​မ္တီ​ဒး​လ​မိုန်​ကာ​လ​ဂှ် အဲ​ကၠေံ​စိုတ်​ပ္တိတ်​ဒြ​ဟတ်​ရောၚ်။

၁၆ဣ​ဓိ​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​ဒှ်​မ​က္ည​ကၠုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကာ​လ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဂ​လာန်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု ရိုဟ်​ကၞက်​မ​ပြု​ပြေၚ်​န​ကဵု​ပ​ရိ​ယာ​ဂှ် ဟွံ​ဗက်။ ညး​မ​ဂွံ​ညာတ်​တြဳ​ဇှ်​အ​နု​ဘဴ​တဳ​လ​ပိုန်​န​ကဵု​ဇ​ကု​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​အိုတ်​ရ။ ၁၇ပ​သာ်​ရော​မ္ဂး​ဂှ်။ မၞိဟ်​ဝွံ ဒ​မံၚ်​အဲ​မ​သ္ဍိုက်​မ​လိုက် ကောန်​ဇြ​ဟာန်​အဲ​ရောၚ် ရ​မျှာၚ် သာ်​ဝွံ နူ အ​ပ္ဍဲ​လ​ယး​မ​တၟေၚ်​တၟဟ်​ကာ​လ​မ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​နာဲ​တေံ​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ဂုန် တြဳ​ဇှ်​အ​နု​ဘဴ​နူ​မ​အံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် ဂွံ​ဒုၚ်​တဴ​ရ။ ၁၈ပ္ဍဲ​လ​တူ ဒဵု​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ကာ​လ​ပိုဲ​ညး​မ​နွံ​ကောံ​ကု​တဳ​လ​ပိုန်​မွဲ​စွံ​ရ​မျှာၚ် သာ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​စိုပ်​ကၠုၚ်​နူ​အ​ကာ​သ​ဂှ် ဂွံ​မိၚ်​အိုတ်​ရ။

၁၉ဝေၚ်​နူ​ဂှ်။ ဂ​လာန်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ ဗိုန်​ဇၟံ​ဗွဲ​မ​လောန်​ပ္ဍဲ​အဲ​ညး​ဂှ် နွံ​ဏီ​ရ။ အ​သှိုန်​တိုန်​ပ္ဍဲ​စိုတ်​တုဲ ဒဵု​ကဵု သၞံၚ်​ဓ​မ္ပာ​မ​တိုန် ဂ​လာန်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​ပၟတ်​သ္ဍဴ​မ​ယး​တ​မး​ပ္ဍဲ​ထာန်​ဒ​မၠု​ဂှ် သ​မ္တီ​တုဲ မၞး​တံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ပ​သ​လဲ​အိုတ်​ရ။ ၂၀ဂ​လာန်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​ပ​သာ်​ရော​မ္ဂး​ဂှ်။ န​ကဵု​ပၟိက်​ဇ​ကု​ဂှ် ရ​ထ​ဟွံ​မံက် သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကိုပ်​ကၠာ​သ​မ္တီ​က္ညာတ်​အိုတ်​ရ။ ၂၁ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂ​လာန်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဝွံ န​ကဵု​ပၟိက်​မၞိဟ်​ဂှ် ဟွံ​လေပ်​ဒှ်။ မၞိဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တံ​ဝွံ ဝိ​ညာန်​ကျာ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္အောဝ်​လဴ​ဂှ် ဂွံ​ဒုၚ်​တုဲ မ​ဟီု​တွံ​အိုတ်​ရ။