ဓ​မ္မ​ရာ​ဇာ​ဝၚ်​ဒု​တိ​ယ​ဝက် ၁

သှဝ်​လု​စိုပ်​အ​နိ​စ္စ​တုဲ ဍာ​ဝိဒ်​ဝွံ က​လေၚ်​စဴ​ကၠုၚ်​နူ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ပ​လီု​ပ​လာ်​မၞိဟ်​အာ​မ​လေက်​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဇိ​က​လတ်​ၜါ​တ္ၚဲ​တုဲ​မ္ဂး၊ ပ္ဍဲ​ပေၚ်​ပိ​တ္ၚဲ​ဂှ် မၞိဟ်​မွဲ​ဝွံ ယာတ်​ဇ​ကု​ဂှ် ဂ​စာ်​တုဲ၊ ခ​နိက်​တိ​ဂှ် ပ္တိုန်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​က္ဍိုပ်​ဇ​ကု​တုဲ၊ ကၠုၚ်​နူ​ဒပ်​သှဝ်​လု​တုဲ စိုပ်​ထာန်​ဍာ​ဝိဒ်​မ္ဂး၊ အောပ်​မာ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​တုဲ လ္ၚောဝ်​ရ။ ဍာ​ဝိဒ်​ဂှ်​လေ နူ​ဒေ​သ​မ​ကၠုၚ်​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​မ္ဂး၊ ညး​တေံ​ဂှ်​လေ၊ အဲ​ဍိက်​ဝွံ ဒြေပ်​ကၠုၚ်​နူ​ဒပ်​ဣ​သ​ရေ​လ​တုဲ ကၠုၚ်​ရ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​ရ။ ဍာ​ဝိဒ်​ဂှ်​လေ ပွ​အ​ရာ​မ္ဂး​ဂှ် ပ​သာ်​ရော။ ဟီု​ကဵု​အဲ​ရ သာ်​ဝွံ သၟာန်​မ္ဂး၊ ညး​ဂှ်​လေ၊ မၞိဟ်​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​ဂှ် ဒြေပ်​တုဲ မၞိဟ်​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​လောတ်​တုဲ ချိုတ်​ရ။ သှဝ်​လု​ကဵု​ကောန်​ညး​ယဝ်​န​ထာန်​ဝွံ​လေ ချိုတ်​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ပ္တီ​ရ။ ဍာ​ဝိဒ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​မၚ်​ဗၠာဲ​မ​ကဵု​ပ​ရိုၚ်​တေံ​ဂှ်၊ ဒ​ဒှ်​သှဝ်​လု​ကဵု​ကောန်​သှဝ်​လု​ယဝ်​န​ထာန်​မ​ချိုတ်​ဂှ်၊ မၞး​ဝွံ ပ​သာ်​မ​တီ​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​ပၠန်​မ္ဂး၊ မၚ်​ဗၠာဲ​တေံ​ဂှ်​လေ၊ အဲ​ဍိက်​ဝွံ ကာ​လ​မ​စိုပ်​အာ​န​ကဵု​ပၟိက်​ဇ​ကု ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​ဂိ​လ​ၜေါဝ်​ဂှ်​သှဝ်​လု​ဝွံ ဗၞုဟ်​ဂှ် ပ္တဴ​လ​ဝ်​ရ။ သ​ရာဲ​ဍိုက်​ကွဳ၊ သ​ရာဲ​ဍိက်​ချေံ​တံ​ဝွံ ဗက်​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​အိုတ်​ရ။ သှဝ်​လု​က​လေၚ်​ရံၚ်​လက်​က​ရဴ​မ္ဂး၊ ညာတ်​အဲ​ဍိက်​တုဲ ကော်​ရ။ အဲ​ဍိက်​ဝွံ နွံ​ကာ​လ​မ​ဟီု​ပ္တီ​ဂှ်၊ မၞး​ဝွံ ညး​ဂှ်​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​မ္ဂး၊ အဲ​ဍိက်​ဝွံ ဒှ်​မၞိဟ်​အာ​မ​လေက်​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ပ​တီ​ရ။ သှဝ်​လု​ဂှ်​လေ၊ ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​အဲ​တုဲ ဂ​စိုတ်​အဲ​ညိ​ရ။ ဟိုတ်​လ​မျီု​အဲ​ချိုတ်​ဟွံ​မာန်​ဂှ်၊ ဝေ​ဒ​နာ​ဗွဲ​မ​သ္ကာတ်​မြဟ်​ဂှ် ဒး​ဒုၚ်​ရ သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ဟီု​ဂှ်၊ ၁၀လောတ်​အာ​တုဲ ဒ​ဒှ်​လ​မျီု​ဂျိုၚ်​ဟွံ​မာန်​ဂှ် အဲ​ဍိက်​တီ​မ္ဂး၊ အာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ညး​တုဲ ဂ​စိုတ်​ရ။ ၝောံ​ကိုတ်​မ​ဒ​လဝ်​ပ္ဍဲ​က္ဍိုပ်​ကဵု​လ​ကံက်​တဲ မ​စုတ်​လဝ်​ပ္ဍဲ​ကအ်​တဲ​ဂှ် ပ္တိတ်​ကေတ်​တုဲ​မ္ဂး၊ အဲ​ဍိက်​ကေတ်​နၚ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​တဳ​လ​ဂုန်​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပ္တီ​ရ။ ၁၁ကာ​လ​ဂှ် ဍာ​ဝိဒ်​ဝွံ ယာတ်​ဇ​ကု​ဂှ် တံၚ်​ဂ​စာ်​တုဲ မၞိဟ်​ညး​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ပ​သာ်​ဂှ် အိုတ်​ရ။ ၁၂မ​ပ္တံ​ကဵု​သှဝ်​လု​တုဲ ယဝ်​န​ထာန်၊ မၞိဟ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂ​မၠိုၚ်၊ ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​လောတ်​တုဲ ချိုတ်​ကဵု​သ္ဇၚ်​ဂှ်၊ သွက်​ညး​တံ​ဒဵု​ကဵု​အ​ခိၚ်​သၟဝ်​တ္ၚဲ​လ​ရိုအ်​ယာံ​က​သန်​က​သဝ်​တုဲ ပါဲ​ဝေၚ်​စ​ဏ​စ​အိုတ်​ရ။ ၁၃ပ္ဍဲ​ကဵု​မၚ်​ဗၠာဲ​မ​ဟီု​လဴ​ကဵု​ပ​ရိုၚ်​တေံ​ဂှ်၊ မၞး​ဝွံ နူ​ဒေ​လဵု​မ​ကၠုၚ်​ရော သာ်​ဝွံ ဍာ​ဝိဒ်​သၟာန်​မ္ဂး၊ တေံ​ညး​ဝွံ၊ အဲ​ဍိက်​ဝွံ ဒှ်​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တုဲ၊ မ​ဒှ်​မၞိဟ်​အာ​မ​လေက်​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ပ္တီ​မ္ဂး၊ ၁၄ဍာ​ဝိဒ်​ဝွံ၊ ညံၚ်​ဂွံ​ဂ​စိုတ်​ညး​မ​ဒုၚ်​ဘိ​သေ​ခ​န​ကဵု​အ​ခေါၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်၊ တဲ​မၞး​ဂှ် မူ​ဟိုတ်​ဂံၚ်​ပၠး​ရော သာ်​ဝွံ ဟီု​တုဲ၊ ၁၅ကော်​မၚ်​ဗၠာဲ​မွဲ​ဂှ်​တုဲ၊ အာ​ဂ​စိုတ်​ညး​ရ သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ဟီု​ဂှ်၊ မၚ်​ဗၠာဲ​ဝွံ ပ​ကီု​တဲ​တုဲ ဂ​စိုတ်​ရ။ ၁၆ဍာ​ဝိဒ်​ဂှ်​လေ ဆီ​မၞး​ဝွံ ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​က္ဍိုပ်​မၞး​ရ။ န​ကဵု​အ​ခေါၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ညး​မ​ဒုၚ်​ဘိ​သေ​ခ​ဂှ် အဲ​ဍိက်​ဂ​စိုတ်​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ၊ ပါၚ်​မၞး​ဝွံ ဒုၚ်​သက်​သဳ​ပ္ဍဲ​မွဲ​လ္ပာ်​မၞး​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ၊

၁၇ဍာ​ဝိဒ်​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​သှဝ်​လု​ကဵု​ကောန်​သှဝ်​လု​ယဝ်​န​ထာန်​ဂှ် လ​ရိုအ်​ယာံ​က​သန်​က​သဝ်​တုဲ၊ ၁၈ဒွက်​တ္ၚ​မ​တွံ​ဂး​ဂ​လာန်​ဒွက်​မ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​တံ ပ္တတ်​ဗ္တောန်​ဂ​လာန်​ဒွက်​မ​ပါ​ပ္ဍဲ​လိက်​ယာဲ​ယှာ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ၁၉အဵု​ဂုန်​စ​ရာဲ​ဣ​သ​ရေ​လ၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဒေ​သ​မၞး​သ​မၠုၚ်​မၞး​ဝွံ ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​တုဲ​ရ။ သ​ရာဲ​ပၞာန်​တံ​ဝွံ လောတ်​ချိုတ် အိုတ်​တုဲ​ရ​သွံ။ ၂၀ပ​ရိုၚ်​တေံ​ဂှ် လ​ပ​ဟီု​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂါ​ထ​အိုတ်။ ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​ဍုၚ်​အာ​သှ​ကေ​လောန်​ဂှ် လ​ပ​ဟီု​လဴ​အိုတ်၊ ကောန်​ဗြဴ​ဂ​ကူ​ဖိ​လိ​တ္တိ​တံ​ဝွံ မိပ်​စိုတ်​တုဲ ဂ​ကူ​ကောန်​ဗြဴ​ဟွံ​ဒုၚ်​ရေက်​တၞုၚ်​သၞာံ​တံ​ဝွံ ရာၚ်​ဆာဲ​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ သွက်​ဂွံ​ဒွိၚ်​ဂှ် နွံ​ရ။ ၂၁အဵု​ဒဵု​ဂိ​လ​ၜေါဝ်​တံ​လ​တိုပ်​လ​ပ​ကဵု​စှ်ေ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​မၞး​တံ​ညိ၊ ဗြဲ​လ္ပ​ကဵု​ဂူ​ညိ​။ ခံက်​ဗ္ၚ​မ​နွံ​သတ်​တိ​သွက်​ဂွံ​ပူ​ဇဴ​ဂှ်​လေ လ္ပ​ကဵု​နွံ​ညိ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဂ​ဒံၚ်​လှောဝ်​သ​ရာဲ​ရပ်​မ​တွံ​ဂး​ဂ​ဒံၚ်​လှောဝ်​သှဝ်​လု​မ​ရပ်၊ လွဟ်​တဲ​မ​လံက်​ကဵု​ကၠေၚ်​တုဲ တံ​ဂှ် ဖျုတ်​ဖျေံ​တုဲ​ရ​သွံ။ ၂၂နူ​ဆီ​သ​ရာဲ​တံ​က္ဍိုပ်​ကၠေၚ်​ညး​မ​ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​တံ​ဂှ် တ္ၚ​ယဝ်​န​ထာန်​ဝွံ ဟွံ​က​လေၚ်​ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ၊ သ္ဇၚ်​သှဝ်​လု​ဝွံ ဇ​ကု​သၟး​က​လေၚ်​တုဲ ဟွံ​လေပ်​ကၠုၚ်။ ၂၃သှဝ်​လု​ကဵု​ယဝ်​န​ထာန်​ဝွံ နွံ​စိုတ်​မ​လေပ်​ဆာန်​တုဲ၊ ကာ​လ​မ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ဂှ် ဒှ်​မိ​ဿ​ဟာဲ​တုဲ၊ ကာ​လ​မ​ချိုတ်​ညး​မွဲ​ကဵု​ညး​မွဲ​ဟွံ​ပြး​တုဲ မံၚ်​အိုတ်​ရ။ ညး​တံ​ဝွံ ပြဟ်​လောန်​နူ​ဟဝ်​ကၠိုၚ်​တုဲ ဒြ​ဟတ်​ဇၞော်​လောန်​နူ​ဇာ​ဒိ​သိုၚ်​ရ။ ၂၄အဵု​ကောန်​ဗြဴ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ၊ လ​ရိုအ်​ယာံ​ပ္ဍဲ​ကဵု​သှဝ်​လု​အိုတ်​ရ။ ကဵု​မၞး​တံ​ဂြောပ်​ဘ​ဝိုက်​လ​တက်​န​ကဵု​ယာတ်​က​မ္ပ​လာ​ဗ္ကေတ်​ကျေဝ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ယာတ်​မၞး​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ကျိုၚ်​ကျဝ်​န​ကဵု​ကြိ​ယျာ​ထဝ်​ရ။ ၂၅ပ္ဍဲ​ပွ​မ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်​သ​ရာဲ​တံ​ဝွံ လောတ်​ချိုတ်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ အဵု​ယဝ်​န​ထာန်၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဒေ​သ​မၞး​မ​သၠုၚ်​တံ​ဂှ်၊ မၞး​ဝွံ ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​တုဲ​ရ​သွံ။ ၂၆ဒေံ​အဲ​ယဝ်​န​ထာန်၊ ဟိုတ်​နူ​မၞး​စိုတ်​အဲ​ဇြ​ဟောံ​ရ။ မၞး​ဝွံ ဒှ်​မိ​ဿ​ဟာဲ​ဇၞော်​အဲ​တုဲ၊ မေ​တ္တာ​မ​ဆာန်​အဲ​ဂှ် ဒှ်​မေ​တ္တာ​မ​အံ​သဝ်၊ လောန်​နူ​မေ​တ္တာ​မ​လေပ်​ဆာန် မၞိဟ်​ဗြဴ​ဂှ်​တုဲ ဒှ်​မေ​တ္တာ​မ​ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ရ။ ၂၇သ​ရာဲ​တံ​ဝွံ လောတ်​ချိုတ်​အိုတ်​တုဲ​ရ​သွံ။ လွဟ်​တဲ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်​တံ​ဝွံ လေၚ်​အိုတ်​တုဲ​ရ​သွံ သာ်​ဝွံ မ​ပါ​ရ။