သိက်​သာ​လဝ်​နိက်​ဩ​ဝါ​ဒ​ဒု​တိ​ယျ​ဝက် ၁

ပဝ်​လု။ သဳ​လွာ​နု။ တိ​မဝ်​သေ​တံ​ဝွံ။ ပၟိၚ်​ဏာ​ကဵု​သၚ်​တွး​မ​တန်​ပ္ဍဲ​မ​အံက်​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​သိက်​သာ​လဝ်​နိက်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ် နူ​မ​အံက်​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​အိုတ်​ရ။

ကော​ဒေံ​တံ။ ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​မၞး​တံ​တော​တက်​ဗွဲ​မ​လောန်​မ္ဂး ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ညး​မွဲ​ကဵု​ညး​မွဲ​ဂှ် ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု ဇြ​ဟာန်​မေ​တ္တာ​အိုတ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ။ အ​တိုၚ်​မ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ပ​ဂှ် လ္အိတ်​တွဵု​ဟွံ​သ္ဂုတ်​ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​မၞး​တံ​ဂှ် ဒး​ထိုၚ်​သး​ဂုန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ မၞး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​မ​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​ပ​ယဲ​ခ​ရ​အိုတ်​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ဒုၚ်​လ​အေၚ်။ ဒ​ဒှ်​မ​နွံ​ကဵု စိုတ်​ပ္တေဟ်​ဂှ် ဗ​စာ​ရ​ဏာ​တုဲ ပ္ဍဲ​သၚ်​တွး​ကျာ်​တံ​ဂှ် ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​မၞး​တံ​ဂှ် မ​လေပ် သ္အဵု​သ္အာ်​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​နူ​သန်​ထာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ​ဂှ် ဒး​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​မ္ဂး။ သန်​ထာန်​ဝွံ​ဂှ် မၞး​တံ​ကြိုက်​ကဵု လုပ်​ဒုၚ်​စ​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​မ​သ​မ္တီ​လဝ်​ဂှ် ဒ​ဒှ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​စဳ​ရေၚ်​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​ဂှ် ပြာ​ကတ်​ယး​တ​မး​တုဲ​ရ။ ၆-၁၀ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ ကောံ​ကု​က​လုတ်​ဇ​ကု​မ​နွံ​ကဵု​ဣ​ဓိ​မွဲ​စွံ​ဂှ် ပြာ​ကတ်​နူ​ဘုံ​အ​ကာ​သ​တုဲ။ ပ္ဍဲ​ညး​ဟွံ​တီ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​ညး​ဟွံ​က​လၚ်​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကာ​လ​မ​ကဵု​ဒန်​န​ကဵု​သၞ​ပၟတ်​ဂှ် ပ္ဍဲ​ညး​မ​ကဵု​မၞး​တံ​ဒး​ဒုၚ်ဒဒိုက်​ဒ​ဒှ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဒိုက်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​မ​ကေၚ်​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​ကောံ​ကု​ပိုဲ​ညး​မွဲ​စွံ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ဂွံ​ဒုၚ်​စ​ပိုန်​ဒိပ်​သု​ခ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ​လေဲ​ကဵု​မ္ဂး ဒှ်​မ​စဳ​ရေၚ်​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​ရောၚ်။ နာဲ​ဝွံ န​ကဵု​မၞိဟ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​စ​ရာဲ​မ​ပြာ​ကတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ သက်​သဳ​ပိုဲ​ညး​မ​ဒုၚ်​ဝွံ​ဂှ် ဟိုတ်​မၞး​တံ​ပ္တေဟ်​တုဲ န​ကဵု​မၞိဟ်​မ​ပ္တေဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ပ​အံ​သဝ် ထိုၚ်​သး​ဂှ်​လေ​ကီု။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ဒုၚ်​တုဲ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မ​က္ည​ကၠုၚ်​ဂှ် မၞိဟ်​တံ​ဝွံ နူ​ထာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ နူ​တြဳ​ဇှ်​အ​နူ​ဘဴ​ဣ​ဓိ​ကျာ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ သ္ဍး​သြာဲ​တုဲ ဒ​ဒှ် မ​လီု​လာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ဒး​ဒုၚ်​ဒန်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၁-၁၂ဟိုတ်​ဂှ်​ရ အ​တိုၚ်​ဂုန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပိုဲ​ညး​ကဵု​နာဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​နွံ​ဂှ် တြဳ​ဇှ်​ယၟု​နာဲ​ဝွံ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​ပြာ​ကတ်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ညံၚ်​တြဳ​ဇှ်​မၞး​တံ​ဂွံ​ပြာ​ကတ်​ပ္ဍဲ​နာဲ​တေံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​မၞး​တံ​ဒှ်​မၞိဟ်​မ​ကြိုက်​ကဵု​ဒုၚ်​ဒ​ဒှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ကော်​ဂှ်​လေ​ကီု။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​စေ​တ​ဏာ​ပၟိက်​ဇ​ကု ကဵု​ဒ​ဒှ်​ကျာ်​သ္ဍိုက်​မၠိုက်​ဍိုက်​ပေၚ် ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ လ​မိုန်​ကာ​လ​ဟွံ​သ္ဂုတ်​ပိုဲ​ညး​တံ​ဂွံ​ရာ​ဒၞာ​စ​ဏး​မၞး​တံ​အိုတ်​ရောၚ်။