ယဝ်​ဟာန်​ဩ​ဝါ​ဒ​တ​တိ​ယျ​ဝက် ၁

အဲ​မၞိဟ်​အ​ယုက်​မ​ဇၞော်​ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞိဟ်​အဲ​မ​ဆာန်​သ္ဍာံ​သၟတ်​မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်​အဲ​ဂါ​ယု​ဂှ် ပၟိၚ်​ဏာ​ရ။ မၞး​မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်။ ညံၚ်​နဲ​စိုတ်​ဝိ​ညာန်​မၞး​မ​ခိုဟ်​စ​ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​ခိုဟ်​စ​ဂှ်​လေ​ကီု။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​ထတ်​ယုက်​ဂှ်​လေ​ကီု အဲ​ရာ​ဒၞာ​မိက်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ မၞး​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​လန်​ဂ​ၚေၚ်​ပ္ဍဲ​ဓဝ်​သ​မ္မာ။ ဒ​ဒှ်​မ​တန်​ပ္ဍဲ​ဓဝ်​သ​မ္မာ​ဂှ် ကော​ဒေံ​တံ​ဝွံ ကာ​လ​ကၠုၚ်​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​ဒုၚ်​သက်​သဳ လ္ပာ်​မၞး​အိုတ်​ဂှ် အဲ​မိပ်​စိုတ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ပ္ဍဲ​အဲ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ဇၞော်​လောန်​နူ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​မ​နွံ​ကာ​လ​မ​မိၚ်​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ကောန်​အဲ​တံ​မ​လန်​ဂ​ၚေၚ်​ပ္ဍဲ​ဓဝ်​သ​မ္မာ​ဂှ် အိုဟ်​တၟိုဟ်​တၞဟ်​ဟွံ​မွဲ မၞး​မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်။ မၞး​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကော​ဒေံ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​တၟုဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဝတ်​မ​ပ​တံ​ဂှ်​လေပ်​ပ​အ​တိုၚ်​ဓဝ်​သ​စ္စ​ရ။ တေံ​မၞိဟ်​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​မေ​တ္တာ​ဇြ​ဟာန်​မၞး​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​သၚ်​တွး​ကျာ်​တံ​ဂှ် ဒုၚ်​သက်​သဳ​အိုတ်​တုဲ​ရ။ တေံ​မၞိဟ်​တံ​ဂှ်။ မၞးဝွံ​ပ​လံၚ်​ဏာ​ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​တ​ရဴ​မ္ဂး ပွ​မ​ခိုဟ်​ပြဲ​ကြိုက်​ထိုက်​ကဵု​ကျာ်​ဂှ် မၞး​မ​ပ​ရောၚ်။

ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ တေံ​ညး​တံ​ဝွံ ရန်​ကဵု​နာ​မ​တဳ​လ​ပိုန်​တုဲ ပ္ဍဲ​ကဵု​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဒုၚ်​ဒါန်​မ္ဂး အာ​အိုတ်​ရ။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ။ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ တၞဟ်​န​သၟိက်​ဒှ်​မၞိဟ်​မ​ထ​ၜ​သ​ဘာ်​ဓဝ်​သ​မ္မာ​ဂှ် မၞိဟ် သာ်​ဝွံ ဂပ်​ဂေါဝ်​ဒး​ဒုၚ်​တဲ​အိုတ်​ရောၚ်။ လိက်​ဗ္စန်​ပ္ဍဲ​သၚ်​တွး​ကျာ်​တံ​ဂှ် အဲ​ချူ​ဏာ​တုဲ​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ မၞိဟ်​မ​နွံ​ပၟိက်​သၟိက်​ဂွံ​ဒှ် ဇ​မၞော်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ညး​တံ​ဂှ် ဍဳ​အဵု​တြိ​ဖဳ​ဝွံ ဟွံ​ဒုၚ်​တဲ​ကဵု​ပိုဲ​ညး ၁၀ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ ကာ​လ​အဲ​ကၠုၚ်​တုဲ ပွ​ညး​မ​ပ​ဂှ် အဲ​ဗှ်​သၞာ​ရောၚ်။ န​ကဵု​ဂ​လာန်​မ​ယုတ် တံ​ဂှ် နၚ်​ဒုဟ်​ပျုတ် ဗ္ဒေက်​ပိုဲ​ညး​တုဲ ကဵု​ကော​ဒေံ​တံ​ဂှ် ဇ​ကု​ဟွံ​ဒုၚ်​တဲ။ ညး​သၟိက်​ဂွံ​ဒုၚ်​တဲ​တံ​ဂှ်​လေ ဆဳ​ဒ​နာ​တုဲ မ​လေပ်​ဗက်​ပ္တိတ်​နူ​သၚ်​တွး​ကျာ်​ရ။ ၁၁မၞး​မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်။ အ​ရာ​ဟွံ​ခိုဟ်​တံ​ဂှ် လ္ပ​ဗက်။ အ​ရာ​မ​ခိုဟ်​တံ​ဂှ် ဗက်​ညိ။ ညး​မ​ပ​ပွမ​ခိုဟ်​ဂှ် ဆေၚ်​ကဵု​ကျာ်​ရောၚ်။ ညး​မ​ပ​ပွ​ဟွံ​ခိုဟ်​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​ညာတ်​ကျာ်​ရ။ ၁၂မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဓဝ်​သ​မ္မာ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒှ်​သက်​သဳ​ဍေ​မေ​တြိ​အိုတ်​ရောၚ်။ ပိုဲ​ညး​ဂှ်​လေ ဒုၚ်​သက်​သဳ​အိုတ်​ရ။ သက်​သဳ​ပိုဲ​ညး​ဒ​ဒှ်​မ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ် မၞး​တံ​တီ​အိုတ်​ရ။ ၁၃အ​ရာ​သၟိက်​ဂွံ​ချူ​ဏာ​နွံ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု​န​ကဵု​မှၚ်​ကဵု​တဝ်​မှၚ်​ဂှ် အဲ​ဟွံ​မိက်​ချူ​ဏာ​ကဵု​မၞး ၁၄အဲ​ညာတ်​မၞး​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​တုဲ ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ဂှ် ဆက်​ပါၚ်​ကဵု​ပါၚ်​မ္ဂး ဟီု​အ​ရေဝ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အဲ​ရံၚ်​လၟဳ​ဒၟံၚ်​ရ။ ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​ဂှ် ကဵု​ဒှ်​ပ္ဍဲ​မၞး​ညိ။ မိ​ဿ​ဟာဲ​တံ​ဝွံ ဆက်​ပါၚ်​ကဵု​မၞး​အိုတ်​ရ။ န​ကဵု​ယၟု​မိဿ​ဟာဲ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ် ဆက်​ပါၚ်​ရ။