သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​အာ​မောတ် ၁

ပ္ဍဲ​လက်​ထက်​သၟီ​သြ​ဇိ​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ၊ ကောန်​ယဝ်​သှု​သၟီ​ယေ​ရဝ်​ၜေါမ်​ဨ​က​ရာတ်​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဂှ်၊ နူ​ကၠာ​တိ​ဟွံ​ဆဳ​ၜါ​သၞာံ၊ ဂ​လာန်​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​အာ​မောတ်​ကောန်​ကွာန်​တေ​ကဝ်​မ​ဒှ်​ဗေါ်​သွး​ပၟၚ်​သဵု​ဂွံ​ဒုၚ်​သွက်​ရး​ဣ​သ​ရေ​လ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ နူ​လ​တူ​ဒဵု​ဇိ​အောန် လ​လောၚ်​က​မြဴ​တုဲ၊ နူ​အ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဟိုတ်​မ​ဗ​လး​ရ​မျှာၚ်၊ ဒၞာဲ​ဒေ​သ​ပၟၚ်​သဵု​ဇြ​ဟောံ​တုဲ၊ က္ဍဟ်​ဒဵု​က​ရ​မေ​လ​သေၚ်​သ္ကဟ်​ရောၚ်။

ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဍုၚ်​ဍ​မာ​သ​ကု​ဝွံ လောန်​နူ​ဒုဟ်​ပိ​စွံ​မ​လ​နိန်​ဗ​ပိန်​ရး​ဂိ​လာတ်​န​ကဵု​ယ​န္တ​စက်​ပ​သဲ၊ ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​ပန်​စွံ​ဟွံ​ကဵု​ဒန်​အဲ​ဟွံ​မံၚ်၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဂ​ကူ​သၟီ​ဟာ​ဇေ​လ အဲ​ဗ​လး​ပၟတ်​တုဲ သ္ၚိ​တ​နုၚ်​ကြ​ကတ်​သၟီ​ၜေန်​ဟာ​ဍာတ်​ကဵု​တူ​ရောၚ်။ သၞောဝ်​တ​ရၚ်​ဍုၚ်​ဍ​မာ​သ​ကု​တံ​ဂှ် အဲ​ပ္ကဝ်​ကၠေံ​ရောၚ်။ ကောန်​ခ​လံက်​အာ​ဝေန်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညး​မ​ပ​သၟီ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ၜေ​ထေ​ဍေန်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​အဲ​ကုတ်​ဒ​ပိုတ်​ကၠေံ​ရောၚ်။ ကောန်​ရး​သှု​ရိ​တံ​ဝွံ ဒး​ဒုၚ်​ရပ်​သီ​ဏာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ကိ​ရ​ဂှ် အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဍုၚ်​ဂါ​ဇ​ဝွံ တၞံ​န​သၟိက်​ပ္အပ်​ညး​မ​ကြိုၚ်​လဝ်​အိုတ်​သီု​တံ ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ဨ​ဍောမ်​လောန်​နူ​ဒုဟ် မ​သီ​ဏာ​ပိ​စွံ​ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​ပန်​စွံ​အဲ​ဟွံ​ကဵု​ဒန်​အဲ​ဟွံ​မံၚ်။ ဗ​လး​ပၟတ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ကၟာၚ်​ဍုၚ်​ဂါ​ဇ​တုဲ သ္ၚိ​တ​နုၚ်​ကြ​ကတ်​တံ​ဂှ် အဲ​ကဵု​တူ​ရောၚ်။ ကောန်​ဍုၚ်​အာ​သှ​ဍောတ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညး​မ​ပ​သၟီ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​အာ​သှ​ကေ​သောန်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​အဲ​ကုတ်​ဒ​ပိုတ်​ကၠေံ​ရောၚ်။ ဍုၚ်​ဨ​ကြောန်​ဂှ်​လေ ဗ​တိုက်​တုဲ မၞိဟ်​ဖိ​လိ​သှ​တိ​မ​သိဟ်​တဴ​တံ​ဂှ် အဲ​ကဵု​လီု​လာ်​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ နာဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဍုၚ်​တု​ရု​ဝွံ ဟွံ​မံၚ် က​တ္တိ​က​မ​ဒက်​ကဵု​ကော​ဒေံ​ရၚ်​သ္ကံ။ ဒုဟ်​မ​ပ္အပ်​ညး​မ​ကြိုၚ်​လဝ်​အိုတ်​သီု​တံ ပ္ဍဲ​တဲ​သၟီ​ဨ​ဍောမ်​ပိ​စွံ​ဟွံ​က၊ ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​ပန်​သာ်​ဂှ်​အဲ​ဟွံ​ကဵု​ဒန်​ဟွံ​မံၚ်။ ၁၀ပ္ဍဲ​လ​တူ​ကၟာၚ်​ဍုၚ်​တု​ရု​ဗ​လး​ပၟတ်​တုဲ၊ သ္ၚိ​တ​နုၚ်​ကြ​ကတ်​ဂှ် ကဵု​တူ​ရောၚ်။

၁၁ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ရး​ဨ​ဍောမ်​ဝွံ အေၚ်​ဒုၚ်​စိုတ်​မ​ဆာန်​ဍူ​တုဲ ဒုဟ်​မ​ဗက်​ကော​ဒေံ​ကဵု​သ္ဇၚ်၊ တံၚ်​ဒ​ပိုတ်​ကဵု​စိုတ်​ဒေါ​သ​လ္အိတ်​တွဵု​ဟွံ​သ္ဂုတ်​တုဲ ဒုဟ်​မ​စွံ​စိုတ်​လၟိုန်​ကာ​လ​ပိ​စွံ​ဟွံ​က၊ ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​ပန်​စွံ​အဲ​ဟွံ​ကဵု​ဒန်​ဟွံ​မံၚ်။ ၁၂ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဍုၚ်​တေ​မာန်​ဗ​လး​ပၟတ်​တုဲ၊ သ္ၚိ​တ​နုၚ်​ကြ​ကတ်​ၜေါ​ဇ​ရ​ဂှ် အဲ​ကဵု​တူ​ရောၚ်။

၁၃ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကောန်​ရး​အာ​မ္မောန်​တံ​ဝွံ တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​ဒၞာဲ​ဒေ​သ​ဇ​ကု​တံ​လှဲ​လး​ဒုဟ်​မ​ပါ်​ဒ​ကး​ဂၞဴ​မၞိဟ်​ဗြဴ​ရ။ ဂိ​လာတ်​မ​နွံ​ပ္တိ​သ​န္ဓိ​ပိ​စွံ​ဟွံ​က၊ ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​ပန်​စွံ​အဲ​ဟွံ​ကဵု​ဒန်​ဟွံ​မံၚ်။ ၁၄ပ္ဍဲ​ကၟာၚ်​ဍုၚ်​ရာ​ဗ္ဗါ​စုတ်​ပၟတ်​တုဲ သ္ၚိ​တ​နုၚ်​ကြ​ကတ်​အဲ​ကဵု​တူ​ရောၚ်။ ဒ​ဒှ်​မ​လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်၊ ဒ​ဒှ်​မ​ဂ​ဝဝ်​အာ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ကျာ​မေ​လံၚ်​ဒ​မြာတ်​မ​စိုပ်​ဂှ် နွံ​ရောၚ်။ ၁၅မ​ပ္တံ​ကဵု​ဇ​ကု​ဨ​က​ရာတ်​ညး​တံ​ဂှ်​တုဲ အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ဒး​ဒုၚ်​သီ​ဏာ​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​တဴ​ရ။