ကဝ်​လဝ်​သေ​ဩ​ဝါ​ဒ ၁

န​ကဵု​ပၟိက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ဂွံ​ဒှ်​က​လုတ်​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​အဲ​ပဝ်​လု​ကဵု​ဒေံ​အဲ​တိ​မဝ်​သေ။ ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞိဟ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ကော​ဒေံ​မ​ပ္တေဟ်​ခ​ရေတ်​ဆ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ကဝ်​လဝ်​သေ​တံ​ဝွံ ပၟိၚ်​ဏာ​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​အံက်​ပိုဲ​ညး​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် ကဵု​တန်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​အိုတ်​ညိ။ ၃-၅ရန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ရံၚ်​လၟဳ​မ​ဒေပ်​လဝ်​စ​ဏး​မၞး​တံ​ပ္ဍဲ​ဘုံ​အ​ကာ​သ​တုဲ ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​ပ္တေဟ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​ဒှ်​မ​ဆာန်​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပိုဲ​ညး​မိၚ်​တုဲ ပ္ဍဲ​မ​ပ​ပ​တ္တ​ဏာ​ရာ​ဒၞာ​စ​ဏး​မၞး​တံ​လ္အိတ်​တွဵု​ဟွံ​သ္ဂုတ်​ဂုန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​အံက်​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ထိုၚ်​သး​အိုတ်​ရ။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ရံၚ်​လၟဳ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ကိုပ်​ကၠာ​ဂှ် န​ကဵု​ဂ​လာန်​သ္ဍာံ သၟတ်​မ​တွံ​ဂး​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဂှ် မၞး​တံ​ဂွံ​မိၚ်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ဓဝ်​ဝွံ ညံၚ် နဲ​မ​တန်​ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ပ္ဍဲ​လော​ကဳ​ဇၟာပ် ဒေ​သ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် တန်​ဒၟံၚ်​ရ။ ညံၚ်​နဲ​မ​သတ်။ ညံၚ်​နဲ​မ​တော​တက်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​နူ​တ္ၚဲ​မၞး​တံ​မ​ဒုၚ်​ကေတ်​ဂုန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒၞာဲ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ မ​လေပ်​သတ် မ​လေပ် တော တက်​ရောၚ်။ ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ် မၞိဟ်​မ​ဒှ်​ဍိက်​ဇြ​ဟာန်​မွဲ​စွံ​ကောံ​ကု​ပိုဲ​ညး​အ​စာ​မၞး​တံ​မ​နွံ​ကဵု​သ​စ္စ​ဂ​တ​ခ​ရေတ်​ဨ​ဖ​ပြ​ဝွံ ဗ္တောန်​ဖျောန်​မၞး​တံ​တုဲ​ရ။ မေ​တ္တာ​ဇြ​ဟာန်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဝိ​ညာန်​ဒ​ဒှ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ် ဨ​ဖ​ပြ​ဝွံ ဟီု​ထ​ၜး​ကဵု​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ နူ​တ္ၚဲ​ပိုဲ​ညး​မ​မိၚ်​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ဂှ်​တုဲ ဟွံ​ပိုတ်​ဟွံ​သ္ဂုတ်​မ​လေပ်​ရာ​ဒၞာ​မိက်​စ​ဏး​မၞး​တံ​အိုတ်​ရ။ တွဟ်​မ​ရာ​ဒၞာ​မိက်​မ္ဂး​ဂှ်။ န​ကဵု​ညာန်​မ​တီ​ပၟိက်​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​ညာန်​မ​ဆေၚ်​ကဵု ဝိ​ညာန် ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဍိုက်​ပေၚ်​တုဲ ၁၀အ​တိုၚ်​မ​ကြိုက်​ကဵု​တဳ​လ​ပိုန်​ပ္ဍဲ​အ​ရာ​မ​သ္ဍိုက်​မ​လိုက်​ဂှ် လန်​ဂ​ၚေၚ်​မ္ဂး န​ကဵု​သတ်​ဒ္ဂေတ်​မ​ခိုဟ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​ညံၚ်​ဂွံ​သတ် ဂှ် ပ္ဍဲ​ညာန်​မ​တီ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ဂှ် တော​တက်​တုဲ။ ၁၁အ​တိုၚ်​ဣ​ဓိ​တြဳ​ဇှ်​ဇ​ကု​န​ကဵု အ​စောံ သ​တ္တိ ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​အေၚ်​ဒုၚ်​ကဵု​စိုတ်​မ​ဂၠိၚ်​သီု​ကဵု​ဒ​ဒှ်​စိုတ်​မ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ညံၚ်​ကျာ်​ဂွံ​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ် ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ရာ​ဒၞာ​အိုတ်​ရ။ ၁၂ဂုန်​မ​အံက်​မ​ကဵု​ပိုဲ​ညး​ဒှ်​မၞိဟ် မ​ကြိုက်​ကဵု​ဆက်​ဆံ​လုပ်​စ​အာဲ​ကၟာဲ​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​လ​ယး​တံ​ဂှ် ပိုဲ​ညး​ထိုၚ်​သး​အိုတ်​ရ။ ၁၃မ​အံက်​ဝွံ နူ​ကဵု​ဣ​ဓိ​ဒ​မၠု​ဂှ် ပိုက်​ကေတ်​ပိုဲ​ညး​တုဲ ပၠုပ် ပ္ဍဲ​သန်​ထာန်​ကောန်​ဇြ​ဟာန်​ဇ​ကု​ရ။ ၁၄န​ကဵု​ဆီ​ကောန်​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ကၠး​ပ္တိတ်​မ​တွံ​ဂး​ဒ​ဒှ်​မ​ဗၠး​နူ​ဒုဟ်​ဂှ် ပိုဲ​ညး​ဂွံ​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ၁၅ကောန်​ဝွံ အ​ယောၚ်​အ​လာ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ညာတ်​န​ကဵု​မတ်​ဟွံ​မာန်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​သ​တ္တံ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ကောန်​ဂၠု​ရ။ ၁၆ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ပ္ဍဲ​အ​ကာ​သ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဇၞော်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​မံၚ်​ရု​ပ္ပ။ ဒ​မံၚ်​အ​ရု​ပ္ပ။ ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​ကဵု​ဒှ်။ ဣ​ဓိ​မ​ဂွံ​အ​ဝဵု​ကဵု​ဒှ်​ကၞောတ်​ညး​ကဵု​ဒှ်။ လ​တာ်​စက်​ကဵု​ဒှ်။ ဇၟာပ်​အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​ရ။ န​ကဵု​ကောန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ သွက်​ပၟိက်​ကောန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဇၟာပ်​အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် က္တဵု​ပ​ဒှ်​တုဲ မ​ဂွံ​ဒှ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၇အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ကၠာ​ဟွံ​က္တဵု​ဒှ်​ဏီဂှ် ကောန်​ဝွံ က္တဵု​ဒှ် တုဲ န​ကဵု​ဣ​ဓိ​တဳ​လ​ပိုန်​ဇၟာပ်​အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ဂွံ​တန်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၈ခ​ရေတ်​ဝွံ ဒှ် က္ဍိုပ်​ဇ​ကု​သၚ်​တွး​ကျာ်​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​အ​ရာ​သၟိက်​ဂွံ​ဒှ်​ပြဲ​အိုတ်​မ္ဂး ဒှ်​တံ​မူ​လ​တုဲ ပ္ဍဲ​ညး​မ​ချိုတ်​တံ​ဂှ် ဒှ်​ကောန်​ဂၠု​ရ။ ၁၉ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဇၟာပ်​အ​ရာ​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​ကောန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ၂၀န​ကဵု​ဆီ​တဳ​လ​ပိုန်​စ​ရိုဟ်​စဝ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိုၚ်​ညး​မ​ဒၚ်​ဂှ် ပ​ဟဲ​ကၠေံ​သတ်​တြု​တုဲ အ​ရာ​ပ္ဍဲ​အ​ကာ​သ​ကဵု​ဒှ်။ အ​ရာ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဇၞော်​ကဵု​ဒှ်။ န​ကဵု​ကောန်​ဝွံ ဇၟာပ်​အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဒက်​မိ​ဿ​ဟာဲ​ကဵု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု​မ​နွံ​ပၟိက်​ရ။

၂၁-၂၂မၞး​တံ​ဝွံ ကၠာ​တေံ​န​ကဵု​ဒ္ဂေတ်​ဟွံ​ခိုဟ်​ဂှ် သ္ဍး​သြာဲ​နူ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ကောန်​စိုတ်​ဂှ် ဒှ်​သတ်​တြု​အိုတ်​ရ။ လ​မုဟ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဇ​ကု ကာ​ယျ​ခ​ရေတ်​န​ကဵု​မ​ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ကဵု​သ္အး​ဇ္ၚး ဗၠး​သၠး​နူ​ဒုဟ်​ဒု​စ​ရိုတ်​အ​ခေါၚ်​နၚ်​ဒုဟ်​မ္ဂး ကဵု သြပ်​ဖ​ဍပ် ပ္ဍဲ​ထာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တုဲ ကဵု ဒှ်​မိ​ဿ​ဟာဲ​တုဲ​ရ။ ၂၃ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​ဂှ် တန်​ကြန်​ဗိုန်​ဂၠိ​တုဲ နူ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ရံၚ်​လၟဳ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​မၞး​တံ​မ​မိၚ်​ဂှ် လ္ပ​ယောၚ်​ပါဲ​အိုတ်။ ဓဝ် ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဝွံ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ကဵု​ဇၟာပ်​သ​တ္တံ​ဆ​မ​နွံ​အ​သၟဝ်​အ​ကာ​သ​တံ​ဂှ် တွံ​တုဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​ဓဝ်​ဂှ် အဲ​ပဝ်​လု​ဝွံ ဒှ်​မၞိဟ်​ဒုၚ်​စ​ကာ​ရောၚ်။ ၂၄လ​မုဟ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​မ​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​စ​ဏး​မၞး​တံ​ဂှ် အဲ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​တုဲ ဒ​ဒိုက်​ခ​ရေတ်​မ​သိဟ်​တဴ​နွံ​မံၚ်​ဏီ​ဂှ် စ​ဏး​ဇ​ကု​ကာ​ယျ​ခ​ရေတ်​မ​တွံ​ဂး​သၚ်​တွး​ကျာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဇ​ကု​ကာ​ယျ​အဲ​ဂှ် ကဵု​ဍိုက်​ပေၚ်​တဴ​ရ။ ၂၅-၂၇အ​ရာ​မ​သ္ဇိုဟ်​နက်​မ​ပၞုက်​ဗ္ဒန်​လဝ်​ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ကိုပ်​ကၠာ​ဂှ်။ လ​မုဟ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တံ​ဂှ် ပြာ​ကတ်​တုဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​အဲ​ဝွံ သွက်​မၞး​တံ​အ​တိုၚ်​ဣ​ဓိ​အ​ခေါၚ်​ကျာ်​မ​ကဵု​တၞဟ်​န​သၟိက် ဟီု​တွံ​တွဟ်​ပါၚ်​ကျာ် ဂ​မျိုၚ်​ဒဵု​မ​အိုတ်​ဂှ် ပ္ဍဲ​သၚ်​တွး​ကျာ်​ဂှ် အဲ​ဝွံ မ​ဂွံ​ဒှ်​ညး မ​ဒုၚ်​စ​ကာ​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​မၞိဟ် ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တံ​ဂှ် ပိုန်​မ​ဆေၚ်​ကဵု အ​ရာ​မ​သ္ဇိုဟ်​နက်​မွဲ​စိ​ဂ​လိုၚ် မ​ဇၞော်​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တီ​ဂှ် ပၟိက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​နွံ​ရ။ ပိုန်​ဒိပ်​ဝွံ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ရံၚ်​လၟဳ​တြဳ​ဇှ်​အ​နု​ဘဴ​မ​တွံ​ဂး​ဒ​ဒှ်​ခ​ရေတ်​မ​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။ ၂၈န​ကဵု​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ ဇၟာပ်​မၞိဟ်​စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​စိ​စုံ​တုဲ။ ညံၚ်​ဂွံ​ဆက်​ဗ​ဂိန်​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ​ဂှ် တွံ​ဓဝ်​ခ​ရေတ်​မ္ဂး။ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် န​ကဵု​ဇၟာပ်​ညာန်​ပ​ညာ​ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ကဵု​သ​တိ​တုဲ မ​လေပ်​ကဵု​ဩ​ဝါ​ဒ​အိုတ်​ရ။ ၂၉န​ကဵု​ပၟိက်​သာ်​ဂှ် အ​တိုၚ်​ဣ​ဓိ​ညး​မ​ပြု​ပြေၚ်​ပ္ဍဲ​အဲ​ဝွံ​ဂှ် အဲ​လေပ်​ကၠေံ​စိုတ်​ပ​တိတ်​ဒြ​ဟတ်​ရ။