သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဍာန်​ယေ​လ ၁

ပ္ဍဲ​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ ယောဝ်​ယ​ကိမ်​မ​ဂ​ဇံ​နန်​ပိ​သၞာံ​ဂှ် ဨ​က​ရာတ် ၜါ​ၜု​လောန်​နေ​ၜု​ခါတ်​နေ​ဇာ​ဝွံ​ဇက်​ကၠုၚ်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​တုဲ ဗိုၚ်​တဴ​ရ။ ကျာ်​နာဲ​ညး​ဝွံ မ​ပ္တံ ကဵု​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ ယောဝ်​ယ​ကိမ်​တုဲ၊ အ​ပေါတ်​ကြိ​ယျာ​လွဳ​မာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​လ္ၚဵု​တံ​ဂှ် ပ္အပ်​ပ္ဍဲ​တဲ​နေ​ၜု​ခါတ်​နေ​ဇာ​ရ။ တေံ​အ​ပေါတ်​ကြိ​ယျာ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် နေ​ၜု​ခါဒ်​နေ​ဇာ​ကေတ်​ဏာ​ပ္ဍဲ​ဘာ​ကျာ်​ဇ​ကု​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ရး​သှိ​ဏာ​တုဲ၊ ပၠုပ်​လဝ်​ပ္ဍဲ​တိုက်​ထဝ်​ကျာ်​ဇ​ကု​ရ။

၃-၄ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ကော်​ဇ​မၞော်​သ​ဏာဲ​ဒဴ​အာ​သှ​ပေ​ဏာတ်​တုဲ၊ ဗၠး​နူ​လ​က္ခ​ဏာ​ဟွံ​ခိုဟ်​မ္ဂး၊ မ​ဍိုက်​ပေၚ်​တဴ​ကဵု​ရုပ်​သာ်​ဂေါဝ်​ဆာဲ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ကောံ​ကု​ညာန်​ခိုဟ်​မွဲ​စွံ​မ​တၟေၚ်​တၟဟ်​တဴ​ကွတ်​ပ​ညာ​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ် ပ္ကတ်​ပ္ကေၚ်​တုဲ တၞံ​န​သၟိက်​ဒုၚ်​ကာ​ပ္ဍဲ​နန်​ဨ​က​ရာတ်​မၞိဟ်​ဗၠာဲ​မြက်​စာ​ကၠိုဟ်​ခၠၚ်​တံ​ဂှ် ရုဲ​ကံက်​နူ​အ​ပ္ဍဲ သၟီ​ကောန်​သၟီ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ ကဵု​ဗ္တောန်​ကွတ်​ဘာ​သာ​ခါ​လ​ဍာဲ သာ်​ဝွံ အ​သံ ဨ​က​ရာတ်​မ​နွံ​ရ။ စ​ဏ​မ​သိဟ်​တဴ​နူ​စ​ဏ​ဨ​က​ရာတ်​ကဵု​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ် ဨ​က​ရာတ်​ဖ​သုၚ်​ဂှ် ကဵု​ရိုဟ်​ဒ​ဒှ်​တ္ၚဲ​ဗ္စ​ဖာပ်​ပိ​သၞာံ​တုဲ၊ ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​လုပ်​ပ္ဍဲ​ထာန် ဨ​က​ရာတ်​ဂှ် စဳ​ရေၚ်​တဴ​ရ။ အ​ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဂှ် ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ ဍာန်​ယေ​လ၊ ဟာ​ဏ​ဏိ၊ မိ​ယှေ​လ၊ အ​စ​ရိ​တံ​ဝွံ နွံ​အိုတ်​ရ။ ဇ​မၞော်​သ​ဏာဲ​ဒဴ​ဝွံ လှာဲ​ယၟု​ညး​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ ဍာန်​ယေ​လ​ဂှ် ၜေ​လ​တ​သှာ​စာ၊ ဟာ​ဏ​ဏိ​ဂှ် သှာ​ဍ​ရက်၊ မိ​ယှေ​လ​ဂှ် မေ​သှက်၊ အ​စ​ရိ​ဂှ် အ​ၜေ​ဍ​နေ​ကောဝ် သာ်​ဝွံ တၞဟ်​တၞဟ်​ကဵု​ယၟု​တ​မိ​ရ။

ဍာန်​ယေ​လ​မ္ဂး​ဂှ်၊ န​ကဵု​စ​ဏ​မ​သိဟ်​တဴ​နူ​စ​ဏ ဨ​က​ရာတ်​ကဵု ဍာ်​ဇ​ဗျေတ် ဨ​က​ရာတ်​မ​သုၚ်​ဂှ် ဟွံ​သုၚ်​ဟွံ​စ၊ ပါဲ​ကၠေံ​ဒ​ဒှ်​ဟွံ​ကဵု​ဇ​ကု​ကၠိ​ပပ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ မ​နွံ​က္သပ်​တုဲ၊ တၞံ​န​ဟွံ​သၟိက်​ကဵု​ဇ​ကု​ကၠိ​ပပ်​ဂှ် အာတ်​အ​ခေါၚ်​ဇ​မၞော်​သ​ဏာဲ​ဒဴ​ဂှ်​ရ။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ပြု​ပြေၚ်​တုဲ ဇ​မၞော်​သ​ဏာဲ​ဒဴ​ဝွံ နွံ​ဂုန် က​ရုတ်​ဏာ​ပ္ဍဲ​ဍာန်​ယေ​လ​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု၊ ၁၀နာဲ​အဲ​ဨ​က​ရာတ်​ဂှ် အဲ​ဖေက်​ရ။ သွက်​မၞး​တံ​ဂွံ​သုၚ်​ဂွံ​စ​ဂှ် နာဲ​အဲ​စဳ​ရေၚ်​တုဲ​ရ။ မုက်​မၞး​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​ဟွံ​ဂေါဝ် ဟွံ​ဆာဲ​ဗၞတ်​မုက်​မၞိဟ်​ဗၠာဲ​အ​ယုက် မ​တုပ်​သၟဟ်​တံ​ဂှ် ဨ​က​ရာတ်​ညာတ်​မ္ဂး၊ အ​ကွက်​မၞး​တံ​ဂှ် အဲ​ဝွံ ဒး​ရာ​ဇာ​ဒန်​တုဲ လ​မျီု ဟွံ​ဂွံ​ဗၠး သာ်​ဝွံ ဇ​မၞော်​ဟီု​ဂး​ကဵု​ဍာန်​ယေ​လ​ရ။ ၁၁ကာ​လ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ကဵု​ဇ​မၞော်​ပၟၚ်​ပုၚ်​ဇ​မၞော်​သ​ဏာဲ​ဒဴ​မ​ကဵု​လဝ်​ဒၞာဲ​ရံၚ်​စံၚ်​ဍာန်​ယေ​လ၊ ဟာ​ဏ​ဏိ၊ မိ​ယှေ​လ၊ အ​စ​ရိ​တံ​ဂှ် ဍာန်​ယေ​လ​ဝွံ၊ ၁၂သွက်​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဂွံ​သုၚ်​ဂွံ​စ​သ​ဏေဝ်​သ္ကေဝ်​ကဵု​ဍာ်​ဂှ် အ​လုံ​စှ်​တ္ၚဲ ကဵု​စံ​ညိ။ ၁၃ကြဴ​ဂှ် မုက်​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ကဵု​မုက်​မၞိဟ်​ဗၠာဲ​မ​စ​စ​ဏ​မ​သိဟ်​တဴ နူ​စ​ဏ​ဨ​က​ရာတ်​တံ​ဂှ် ကဵု​ရံၚ်​ဂ​တ​မုက်​တ​လ​အဲ​ညိ။ ဇ​ကု​တ​လ​အဲ​ညာတ်​တုဲ စဳ​ရေၚ်​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ညိ သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး၊ ၁၄ဇ​မၞော်​ပၟၚ်​ပုၚ်​ဝွံ က​လၚ်​ဂ​လာန်​ညး​တံ​သာ်​ဂှ်​တုဲ စံ​ၜတ်​စှ်​တ္ၚဲ​ရ။

၁၅ပေၚ်​စှ်​တ္ၚဲ​မ္ဂး မုက်​ညး​တံ​ဂှ်​လောန်​နူ မုက်​မၞိဟ်​ဗၠာဲ​မ​စ​စ​ဏ​မ​သိဟ်​တဴ နူ​စ​ဏ​ဨ​က​ရာတ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ဂေါဝ်​ဆာဲ​တုဲ ကြောံ​ကၠေၚ်​တဴ​ရ။ ၁၆ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ဇ​မၞော်​ပၟၚ်​ပုၚ်​ဝွံ စ​ဏ​ညး​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​သွက်​ညး​တံ​ဂွံ​သုၚ်​ဂှ်​လေ ကဵု​ရုပ်​သီ​တုဲ၊ ဆ​န​ကဵု​သ​ဏေဝ်​သ္ကေဝ်​ဂှ် ဗ္စ​ဖာပ်​ရ။ ၁၇ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​မၚ်​ဗၠာဲ​ပန်​တံ​ဂှ် သ​ဗ္ဗ​ကွတ်​ပ​ညာ​မ​တၟေၚ်​တၟဟ်​တံ​ဂှ် တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​တီ​တုဲ၊ သ​တ္တိ​ညာန်​မ​ကၠိုဟ်​စိုတ်​မာန်​ဂှ် မ​ကဵု​ရ။ ဍာန်​ယေ​လ​ဝွံ​လေ န​ကဵု​ညာန်​မ​ကၠိုဟ်​စိုတ်​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​ရု​ပ္ပါ​ရီု​ကဵု​သွပ်​လ္ပံ​ဂှ် ဍိုက်​ပေၚ်​တဴ​ရ။

၁၈တၞံ​န​သၟိက်​ပၠုပ်​ပ္ဍဲ​နန်​ဂှ် ပ​ယာံ​တ္ၚဲ ဨ​က​ရာတ် မ​သ​မောဲ​လဝ်​ဂှ် စိုပ်​တုဲ၊ ဇ​မၞော်​သ​ဏာဲ​ဒဴ​ဝွံ ကော်​ဗၠာဲ​တံ​မ္ဂး​ပၠုပ်​ဏာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​နေ​ၜု​ခါတ်​နေ​ဇာ​ရ။ ၁၉ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ သၟာန်​သၟုက်​သ​မဟ်​ရ​ထ​ကဵု​ဗၠာဲ​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ ညး​မ​တုပ်​ကဵု​ဍာန်​ယေ​လ၊ ဟာ​ဏ​ဏိ၊ မိ​ယှေ​လ၊ အ​စ​ရိ​တံ​ဂှ် ဆ​ဗၞတ် ညး​မွဲ​ဟိုတ်​ဟွံ​မွဲ​တုဲ၊ ညး​တံ​ဝွံ အ​ခေါၚ်​မ​ဂွံ ခ​စ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ဨ​က​ရာတ်​ဂှ် ဂွံ​အိုတ်​ရ။ ၂၀ကွတ်​ပ​ညာ ဨ​က​ရာတ်​မ​သၟာန်​ဂှ် တေံ​ဗၠာဲ​တံ​ဝွံ​လောန်​နူ​ကဵု​မာ​ဂု​တ​လ​ပ​ညာ​ကဵု​ညး​မ​လေပ်​ဗေ​ဒၚ်​ဂ​မၠိုၚ်​ဆ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ရး​နဳ​ဂီု​ဨ​က​ရာတ်​ဒ​ဒှ်​မ​လေပ်​စှ်​ဆ​အိုတ်​ဂှ် မ​ဂွံ​တီ​ညာတ်​တဴ​ရ။ ၂၁ဍာန်​ယေ​လ​ဝွံ ဒဵု​ကဵု​သၟီ​ဇၞော်​ကု​ရု​ဂ​ဇံ​နန်​သၞာံ​ပ​ထ​မ​ဂှ် နွံ​ဒၟံၚ်​ရ။