သၠ​ပတ်​တွံ​ဓဝ် ၁

မွဲ​လ္ပာ်​ဍုၚ်​သု​ဖ၊ ဝါ​ဂြိုပ်​ဇၞော်၊ ဇ​ရေၚ်​ၜဳ​ယဝ်​ဍာန်၊ ပ္ဍဲ​အ​ဒေါဝ်​ဍုၚ်​ပါ​ရာန်​ဍုၚ်​တောဝ်​ဖေ​လ၊ ဍုၚ်​လာ​ၜါန်၊ ဍုၚ်​ဟာ​ဇ​ရောတ်၊ ဍုၚ်​ဍိ​ဇ​ဟာပ်​တံ​ဂှ်၊ မဝ်​သှေ​ဝွံ ဂ​လာန်​မ​ဟီု​တွံ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဂှ် မ္ဂး​ဂှ်။

ရး​ကာ​ဍေ​သှ​ၜါ​ဏာ​ဝွံ န​ကဵု​ဂၠံၚ်​ဒဵု​သိ​ရ​ကဵု​ရး​ဟောဝ်​ရေပ်​ခ​ရာ​ဒှ်​ဂၠံၚ်​တ​ရဴ​စှ်​မွဲ​တ္ၚဲ​မ​ရောၚ်။ ၃-၅မဝ်​သှေ​ဝွံ၊ ဨ​က​ရာတ်​အာ​မောဝ်​ရိ​သိ​ဟောန်​မ​မံၚ် ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဟေ​သှ​ၜေါန်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဨ​က​ရာတ်​ၜါ​သှာန်​ဩ​ဃ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​အာ​သှ​တ​ရောတ်​ရး​ဨ​ဒြိ​ဂှ်​လေ​ကီု​ဂ​စိုတ်​တုဲ​မ္ဂး၊ သ​က္က​ရာတ်​ပန်​စှ်ော​ဗွေၚ် ဂိ​တု​ဨ​က​ဒ​သ​မ၊ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ပ​ထ​မ၊ ပ္ဍဲ​ရး​မဝ်​ၜ၊ ဇ​ရေၚ်​ၜဳ​ယဝ်​ဍာန်​အ​တိုၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆ​မ​ဗ္ကန်​လဝ်၊ ဂ​လာန်​ဓဝ်​မ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဟီု​တွံ​မ္ဂး​ဂှ်။

ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ၊ ပ္ဍဲ​ရး​ဟောဝ်​ရေပ်​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​ပိုဲ​မ္ဂး​ဂှ်၊ မၞး​တံ​ဝွံ ဒဵု​စိုပ်​အ​ခိၚ်​ကာ​လ​ဂှ် မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဒဵု​ဝွံ အိုတ်​ရ။ ဂေတ်​ဂ​ၚေၚ်​တုဲ အာ​တ​ရဴ​အိုတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ဒဵု​အာ​မောဝ်​ရိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​ရး​မ​ကြပ်​ကဵု​ဒဵု​တေံ၊ ဝါ​ဒေ​သ​ဒဵု​ခ​လံက်၊ ပ္ဍဲ​သၠုၚ်​ကျာ​ဇ​ရေၚ်​မှာ​သ္မိတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ရး​ခါ​နာန်၊ ဒဵု​လေ​ၜ​နောန်​ဒဵု​ကဵု​ၜဳ​ဇၞော်​ဥ​ဖ​ရာတ်​ဂှ်​လေ​ကီု​အာ​အိုတ်​ရ။ တေံ​ရး​ဂှ် အဲ​စွံ​လဝ်​ဂ​တ​မၞး​တံ​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​မ​မၞး​တံ​အာ​ဗြ​ဟာမ်၊ ဣ​ဇက်၊ မ​ပ္တံ​ကဵု​ယျာ​ကောပ်​တုဲ၊ ကို​ဝ်​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ညး​တံ​အ​ဆက်​အ​ဆေန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ရး​မ​ဒုၚ်​သွဴ​ဂှ် လုပ်​တုဲ၊ သီ​ကေတ်​အိုတ်​ရ သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

ပ္ဍဲ​ကာ​လ​အဲ​ဟီု​ကဵု​မၞး​တံ​မ္ဂး​ဂှ် အ​မှု​မၞး​တံ​ဂှ် ဆ​အဲ​မွဲ ဇ​ကု​ယိုက်​ဟွံ​မာန်။ ၁၀ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မၞး​တံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ကဵု​မၞး​တံ​ဂၠိုၚ်​တိုန်​တုဲ၊ မၞး​တံ​ဝွံ ရိုဟ်​တော်​န​ကဵု​လၟိဟ်​တုဲ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဝွံ မ​ဒှ်​ညံၚ်​နဲ သၞံၚ်​အ​ကာ​သ​အိုတ်​ရ။ ၁၁ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​မၞး​တံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ မၞး​တံ​ဂှ် မွဲ​လ္ၚီ​ဆ​ကဵု​တော​တက်​ဂၠိုၚ်​တိုန်​ညိ။ အ​တိုၚ်​ဂ​တိ​ကျာ်​မ​နွံ​ဂှ် ကဵု​နွံ​မၚ်္ဂ​လ​ညိ။ ၁၂ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​ဍောၚ်​ၜိုတ်၊ ဒ​ဒှ်​မ​ယဵု​ဒုၚ်​အ​မှု၊ ပ္ဍိုက်​မ​သေက်​ဇဵု​ဂှ် ဆ​အဲ​မွဲ​ဇ​ကု​ဂှ် ပ​သာ်​ဆံၚ်​ဝက်​မာန်​ရော။ ၁၃ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​ညာန်​ပ​ညာ​တုဲ ညး​မ​နွံ​ကဵု​စ​ရာဲ​ကျာ်​သြဳ​အ​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​မၞး​တံ​ဂှ် ရုဲ​ကဵု​အိုတ်​ရ။ ညး​တံ​ဂှ် အဲ​ပ္တိုန်​လဝ်​အ​ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​သၟီ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး၊ ၁၄မၞး​တံ​ဝွံ​လေ၊ အ​တိုၚ်​တ​လ​အဲ​မ​ဟီု​ဂှ် သွက်​ဂွံ​ပ​ခိုဟ်​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​အိုတ်​ရ။ ၁၅ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဂ​မၠိုၚ်​မၞး​တံ​မၞိဟ်​ဇၞော်​မ​နွံ​ကဵု​ပ​ညာ​စ​ရာဲ​ကျာ်​သြဳ​တံ​ဂှ် အဲ​ရုဲ​ကံက်​တုဲ​မ္ဂး၊ ဒ​ဒှ်​ညး​မ​ဒး​ပ​သၟီ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​မ​တွံ​ဂး​ညး​မ​အုပ်​လ​ဒံ​မၞိဟ်​လ္ၚီ၊ ညး​မ​အုပ်​လ​ဒံ​ကၠံ၊ ညး​မ​အုပ်​လ​ဒံ​မ​သုန်​စှ်ော၊ ညး​မ​အုပ်​လ​ဒံ​စှ်၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ညံၚ်​ဂွံ​ရံၚ်​စံၚ်​ဟီု​ဂး​ပ္တိုန်​လဝ်​ဂှ် မ​ဒှ်​ရ။ ၁၆ညး​တ​လ​သၞောဝ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ အ​မှု​ကော​ဒေံ​မၞး​တံ​ဂှ် က​လၚ်​တုဲ၊ ဂ​ကူ​မွဲ​စွံ​ဒှ်​အ​မှု​ကဵု​ဒှ်၊ ဒှ်​အ​မှု​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ကဵု​ဒှ်၊ သီု​မ​ဓဝ်​သၟတ်​ဂှ် စဳ​ရေၚ်​အိုတ်​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ရ။ ၁၇ကာ​လ​မ​စဳ​ရေၚ်​အ​မှု​ဓဝ်​ဂှ်၊ မုက်​ညး​လဵု​ဟွံ​ဂွံ​ရံၚ်၊ ဂ​လာန်​မၞိဟ်​ဍောတ်​ဂှ် ဒး​သ​မ္တီ​ညံၚ်​နဲ​ဂ​လာန်​မၞိဟ်​ဇၞော်​ရောၚ်။ ညး​လဵု​ဟွံ​ဒး​ဖေက်။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ အ​မှု​ဓဝ်​ဂှ်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ပိုၚ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ အ​မှု​ဇ​ကု​စဳ​ရေၚ်​ဟွံ​လေပ်​ဂှ် ဒး​ပ​တီ​ထာန်​အိုတ်​ရောၚ်။ အဲ​လေ က​လၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဗ္ကန်​လဝ်​ရ။ ၁၈ပွ​ဆ​မၞး​တံ​မ​ဒး​ပ​ဂှ်​လေ ကာ​လ​ဂှ် အဲ​ဗ္ကန်​လဝ်​ရ။

၁၉ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ တိတ်​နူ​ဒေ​သ​ဟောဝ်​ရေပ်​ဂှ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ဂၠံၚ်​မ​အာ​ဒဵု​အာ​မောဝ်​ရိ​ဂှ် ဒှ်​ဒ​မံၚ်​မ​ဖေက်​တုဲ ပ္ဍဲ​အ​ဒေါဝ်​ဂြိုပ်​ဇၞော်၊ အ​တိုၚ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဗ္ကန်​လဝ်၊ မၞး​တံ​မ​ဆဵု​ဂှ် ကွာ်​အာ​မ္ဂး စိုပ်​ရး​ကာ​ဍေ​သှ​ၜါ​နာ​ရ။ ၂၀ကာ​လ​ဂှ် အဲ​ဂှ်​လေ၊ မၞး​တံ​ဝွံ စိုပ်​ဒေ​သ​ဒဵု​အာ​မောဝ်​ရိ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပိုဲ​ညး​မ​ကဵု​ဂှ်​ရ။ ၂၁ရး​ဝွံ​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မၞး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ စွံ​လဝ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တး​မၞး​တံ​ရ။ အ​တိုၚ်​ကျာ်​မ​မၞး​တံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​လဝ်​ဂှ်၊ တိုန်​အာ​တုဲ သီ​ကေတ်​အိုတ်​ရ။ လ​ပ​ဖေက်​အိုတ်၊ စိုတ်​လေ လ​ပ​လီု​အိုတ်​ညိ သာ်​ဝွံ ဟီု​ဂး​ရ။ ၂၂ကာ​လ​ဂှ် မၞး​တံ​ဆ​မ​နွံ​သြပ်​လုပ်​ကၠုၚ်​ဇ​ရေၚ်​အဲ​တုဲ၊ ဗ​လး​မၞိဟ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ပိုဲ​ညး​တံ​ရောၚ်။ တေံ​ရး​ဂှ် ညး​တံ​ဝွံ စံ​ၜတ်​တုဲ၊ ဂၠံၚ်​လဵု​ပိုဲ​ညး​တံ​အာ​မ္ဂး၊ ဍုၚ်​လဵု​စိုပ်​ရောၚ်​ဂှ် က​လေၚ်​ဟီု​ပ္တီ​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ၂၃က​လာန်​မ​ဟီု​ပ္တီ​ဂှ် အဲ​သ္ဍိုက်​မၠိုက်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​မွဲ​ဂ​ကူ​ညး​မွဲ​ရုဲ​စွံ​လဝ်​လၟိဟ်​မၞိဟ်​စှ်​ၜါ​တံ​ဂှ်​ရ။ ၂၄တေံ​ညး​တံ​ဝွံ ဂေတ်​အာ​လ​တူ​ဒဵု​တုဲ၊ စိုပ်​ခ​လံက်​ဨ​သှ​ကောဝ်​လ​မ္ဂး စံ​ၜတ်​အိုတ်​ရ။ ၂၅သတ်​ဆု​မ​ဂွံ​ပ္ဍဲ​ရး​တေံ​ဂှ် ဂၠေၚ်​ယိုက်​နၚ်​တုဲ​မ္ဂး ရး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကဵု​ဂှ် ဒှ်​ရး​မ​ခိုဟ်​ရ သာ်​ဝွံ ၜိုန်​မ​ဟီု​ပ​ရိုၚ်​ဂှ်​လေ၊ ၂၆မၞး​တံ​ဝွံ ဟွံ​အာ​စး​ဂ​လာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မၞး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ္ဂး၊ ၂၇ဟိုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​က္ဍုဟ်​ပိုဲ​ညး​တံ​တုဲ၊ သၟိက်​ဂွံ​ပ​လီု​ပ​လာ်​မ္ဂး ညံၚ်​ဂွံ​ပ​အပ်​ပ္ဍဲ​တဲ​မၞိဟ်​အာ​မောဝ်​ရိ​ဂှ်၊ နုက်​ပ္တိတ်​နၚ်​နူ​ရး​အာဲ​ဂု​တ္တု​ရ​သွံ၊ ၂၈ဒၞာဲ​လဵု ပိုဲ​ညး​တံ​ဂွံ​အာ​ညိ​ရော။ ကော​ဒေံ​တံ​ဂှ်​လေ၊ တေံ​ကောန်​ရး​တံ​ဝွံ ဇၞော်​လောန်​နူ​ပိုဲ​ညး​ရ။ သ​မၠုၚ်​လေ သၠုၚ်​လောန်​ရ။ ဍုၚ်​ဂှ်​လေ မ​နွံ​ကဵု​ကၟာၚ်​ဍုၚ်​ဒဵု​ကဵု​မ​ဒး​အ​ကာ​သ​ရ။ ပ္ဍဲ​ရး​ဂှ်​လေ၊ ဂွံ​ညာတ်​ကောန်​ဂ​ကူ​အာ​န​က​ရ သာ်​ဝွံ၊ ပ​လီု​စိုတ်​ပိုဲ​ညး​အိုတ်​ရ သာ်​ဝွံ၊ မၞး​တံ​က​ရောတ်​က​သဝ်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​တာဲ​အိုတ်​ရ။ ၂၉ကာ​လ​ဂှ် အဲ​ဝွံ၊ လ​ပ​ဖေက်​လ​ကိုတ်​အိုတ်။ လ​ပ​ဖေက်​ညး​တံ။ ၃၀ညး​မ​က္ည​အာ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မၞး​တံ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မၞး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မတ်​မၞး​တံ၊ ပ္ဍဲ​ရး​အာဲ​ဂု​တ္တု​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ၃၁အ​လုံ​မွဲ​ဂၠံၚ်​မၞး​တံ​မ​ဗက်​ကၠုၚ်၊ ဒဵု​ကဵု​ဒေ​သ​ဝွံ၊ ညံၚ်​နဲ​မ၊ မ​မိန်​ယိုက်​ကောန်​ဂှ်၊ ဂုန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မၞး​တံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဂွံ​ဒုၚ်​မိန်​ယိုက်​ပ​လံၚ်​နၚ်​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ၃၂ညံၚ်​နဲ​မ​ပ​သွက်​မၞး​တံ​ဗိုၚ်​ရီု​ပၞာန်​လ္ပာ်​မၞး​တံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ၜိုန်​မ​ဟီု​ဂှ်​လေ ၃၃ဒၟံၚ်​ဒေ​သ​တာဲ​မၞး​တံ​ဂွံ​ဖျေံ​ဒပ်​ဂှ် ဂၠာဲ​တုဲ၊ ညံၚ်​ဂွံ​ထး​ၜး​ဂၠံၚ်​မၞး​တံ​မ​အာ​အ​ခိၚ်​ဗ္တံ​ပ္ဍဲ​ပၟတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ အ​ခိၚ်​တ္ၚဲ​ပ္ဍဲ​မတ်​ဗြဲ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဂ​လာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မၞး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​က္ည​အာ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မၞး​တံ​ဂှ် မၞး​တံ​ဝွံ ပွ​တံ​ဂှ် ဟွံ​ပ္တေဟ်​အိုတ်​ရ​သွံ။ ၃၄ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မိၚ်​ရ​မျှာၚ်​ဂ​လာန်​မၞး​တံ​တုဲ ပၞောတ်​တိတ်​မ္ဂး၊ ၃၅အဲ​ကဵု​ပ္ဍဲ​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​ညး​တံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ ရး​ခိုဟ်​အဲ​မ​ဒုၚ်​သွဴ​ဂှ်၊ ဝေၚ်​နူ​ကောန်​ယေ​ဖု​န္နာ​ကာ​လေပ်၊ ဂ​ကူ​မၞိဟ်​တ​မြံ​ဝွံ ဆ​ညး​မွဲ​ဟွံ​ဂွံ​ညာတ်​ရ။ ၃၆တေံ​ညး​ဝွံ ဟိုတ်​မ​ဗက်​လက်​က​ရဴ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဒဵု​အိုတ်​သ္အး​ဂှ် ဂွံ​ညာတ်​ရ။ ရး​ညး​မ​လိုန်​ဂှ် မ​ပ္တံ​ကဵု​ညး​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​စဴ​ညး​အဲ​ကဵု​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ မ​ဟီု​ဒုၚ်​သွဴ​ရ။ ၃၇သွက်​မၞး​တံ​ဂှ်​လေ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပၞောတ်​တိတ်​ကဵု​အဲ​တုဲ၊ မၞး​ဝွံ ဟွံ​ဂွံ​လုပ်​စ​ရး​တေံ​ရ။ ၃၈ညး​ထ​ၜ​သ​ဘာ်​မၞး​ကောန်​နုန်​ယဝ်​သှု​ဝွံ ဂွံ​လုပ်​စ​ရောၚ်။ ဟိုတ်​ညး​ဒှ်​ညး​မ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဒုၚ်​အာဲ​ကၟာဲ​ဂှ် ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ကဵု​ညး​ရ။ ၃၉ဒှ်​ဒ​မံၚ်​သတ်​တြု​မ​ပၠံၚ်​ကေတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ ကောန်​သၟတ်​ဂ​မၠိုၚ်​မၞး​တံ​မ​ဟီု၊ ကာ​လ​ဂှ် ကောန်​ဇာတ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ခိုဟ်​ဟွံ​ခိုဟ်​ပိုၚ်​ခြာ​တုဲ တီ​ဟွံ​မာန်​ဏီ​တံ​ဂှ် လုပ်​စ​ရး​ဂှ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​အဲ​မ​ကဵု​ဂှ် သီ​ကေတ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၄၀မၞး​တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဂေတ်​တုဲ အာ​တ​ရဴ​ဂၠံၚ်​ၜဳ​မှာ​သ္မိတ်​ဨ​ဍာမ်​ကၠာ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

၄၁မၞး​တံ​ဝွံ​လေ၊ ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဝွံ မှာ​ရာ​ဒး​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ​ရ။ အ​တိုၚ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပိုဲ​ဍိက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆ​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​လၟုဟ်​အာ​တုဲ ဗ​တိုက်​ပၞာန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ လ္ၚောဝ်​ပ္တီ​အဲ​မ္ဂး၊ မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ရပ်​လွဟ်​တဲ​တုဲ၊ ညံၚ်​ဂွံ​တိုန်​လ​တူ​ဒဵု​ဂှ် ကဵု​နွံ​တၟုဲ​ရ။ ၄၂ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ​လေ တိုန်​တုဲ ပ​ဗ​တိုက်​အိုတ်​ညိ။ အဲ​ဟွံ​မွဲ​လ္ပာ်​မၞး​တံ၊ ဗ​တိုက်​မ္ဂး ဒး​ကျ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​သတ်​တြု​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​မၞး​တံ၊ အ​တိုၚ်​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​အဲ၊ ၄၃ၜိုန်​အဲ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ဂှ် မၞး​တံ​ဝွံ ဟွံ​က​လၚ်၊ အ​သံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ဒ​စး​တုဲ န​ကဵု​စိုတ်​မ​ခိုၚ်​ကၠိုက်​ဂှ် တိုန်​အာ​လ​တူ​ဒဵု​အိုတ်​ရ။ ၄၄ကာ​လ​ဂှ် ကောန်​ဂ​ကူ​အာ​မောဝ်​ရိ​မ​နွံ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​တံ​ဝွံ တိတ်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​မွဲ​လ္ပာ်​မၞး​တံ​တုဲ၊ ညံၚ်​နဲ​သာဲ​မ​ဟုပ်​ဗက်​ဂှ် ဗက်​မၞး​တံ​တုဲ၊ ဒဵု​ကဵု​ဍုၚ်​ဟော​မာ၊ ရး​သိ​ရ​ဂှ် ပ​လီု​ပ​လာ်​အိုတ်​ရ။ ၄၅မၞး​တံ​ဝွံ​လေ က​လေၚ်​ကၠုၚ်​တုဲ၊ လ​ရိုအ်​ယာံ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​အိုတ်​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ဟွံ​က​လၚ်​ဟွံ​ဒုၚ်​ကေတ်​ဂ​လာန်​မၞး​တံ၊ ၄၆ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ညံၚ်​နဲ​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ရး​ကာ​ဍေ​သှ​ကၠာ​ဂှ် ဒး​မၚ်​ဗွဲ​မ​လံ​အိုတ်​ရ၊