သၠ​ပတ်​ဒေ​သၞာ ၁

ဂ​လာန်​ကောန်​ဍာ​ဝိဒ်​သၟီ​ဇၞော်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​မ​ဒှ်​အ​စာ​ဓ​မ္မ​ဒေ​သ​နာ​မ္ဂး​ဂှ်၊ အ​န​တ္တ​သက်​သက်၊ အ​န​တ္တ​သက်​သက်၊ အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဒှ်​အ​န​တ္တ​သက်​သက်​အိုတ်​ရ။ မၞိဟ်​ဝွံ ဆ​မ​ကၠေံ​စိုတ်​ပ​တိတ်​ဇြ​ဟတ် ပ္ဍဲ​မ​သၟဝ်​တ္ၚဲ​တံ​ဂှ် မူ​ဒ​တုဲ​ကၟဝ်​မ​နွံ​ရော။ မၞိဟ်​မွဲ​အ​ဆက်​လောန်​အာ​ရ။ မွဲ​အ​ဆက်​မံက်​ကၠုၚ်​ရ။ တိ​ဇၞော်​မ္ဂး​ဂှ် တန်​ဒၟံၚ်​လ္အိတ်​တွဵု​ရ။ တ္ၚဲ​လေ တိတ်​လုပ်​ဒၟံၚ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဒေ​သ​မ​တိတ်​ဂှ် ဒြေပ်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​တုဲ၊ ဗက်​ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​သ​မၠုၚ်​ကျာ​တုဲ၊ လေပ်​ဂေတ်​ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​သၟဝ်​ကျာ​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ရ။ ကျာ​ဝွံ​လေ ဂေတ်​အာ​လ္အိတ်​တွဵု​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​မ​ဂေတ်​အာ​တုဲ က​လေၚ်​တုဲ လေပ်​ဂေတ်​ပၠန်​ရ။ ၜဳ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ စိုပ်​ပ္ဍဲ​မှာ​သ္မိတ်​အိုတ်​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ မှာ​သၟိက်​ဝွံ ဟွံ​လေပ်​ပေၚ်။ ဍာ်​ၜဳ​ဝွံ​လေပ်​က​လေၚ်​အာ​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ ဒေ​သ မ​ဇွောဝ်​တိတ်​ပၠန်​ရ။ အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဒဵု​ကဵု​မၞိဟ်​ဟီု​ဟွံ​မာန်​ဂှ် ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ဍောၚ်​ၜိုတ်​အိုတ်​ရ။ မတ်​ဝွံ ညာတ်​တုဲ ဟွံ​လေပ်​အိုတ်။ က္တောဝ်​ဝွံ​လေ မိၚ်​တုဲ ဟွံ​လေပ်​ဖဲ။ အ​ရာ​မ​ကေၚ်​ဒှ်​ဂှ် တုပ်​ကဵု​အ​ရာ​မ​ဒး​ဒှ်​ရ။ ပွ​မ​ပ​လၟုဟ်​ဂှ် တုပ်​ကဵု​ပွ​မ​ဒး​ပ​ရ။ ပ္ဍဲ​အ​သၟဝ်​တ္ၚဲ​အ​ရာ​ပွ​တ​မိ​ဟွံ​မွဲ၊ ၁၀ရံၚ်​ညိ။ ဒှ်​တ​မိ​ရ သာ်​ဝွံ အ​ရာ​မ​ဒး​ဟီု​နွံ မွဲ​မွဲ​ဟာ။ ပွ​အ​ရာ​တေံ​တွံ​နူ​ကၠာ​ပိုဲ​ညး​မ​ကေၚ်​ဒှ်​ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ကိုပ်​ကၠာ​တုဲ​ရ။ ၁၁ပွ​အ​ရာ​မ​ဒှ်​ကိုပ်​ကၠာ​တေံ​ဂှ်​လေပ်​ဝိုတ်​လ​လုဲ​ရ။ ပွ​အ​ရာ​မ​ဒှ်​ဗွဲ​ကြဴ​တံ​ဂှ်​လေ၊ ညး​မ​ဒှ်​ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ​ဂှ် ပွ​အ​ရာ​တေံ​ဝွံ ဝိုတ်​လ​လုဲ​အိုတ်​ရ။

၁၂အဲ​အ​စာ​ဓ​မ္မ​ဒေ​သ​နာ​ဝွံ၊ ကာ​လ​မ​ဒှ်​ဨ​က​ရာတ် ဣ​သ​ရေ​လ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဂှ် ၁၃န​ကဵု​ညာန်​ပ​ညာ ဆ​မ​ပ​ပ္ဍဲ​သၟဝ်​ဂၠး​အ​ကာ​သ​တံ​ဂှ် ညံၚ်​ဂွံ​ဂၠိုက်​ဂၠာဲ​စၟဳ​စၟတ်​ဂှ် စွံ​စိုတ်​ရ။ ၁၄ပွ​အ​ရာ​ဆ​မ​ပ​ပ္ဍဲ​အ​သၟဝ်​တ္ၚဲ​တံ​ဂှ် အဲ​ညာတ်​တုဲ​ရ။ သီု​ဖ​အိုတ်​တံ​ဝွံ ဒှ်​ပွ​အ​န​တ္တ၊ ပွ​မ​စ​ကျာ​အိုတ်​ရ။ ၁၅အ​ရာ​ၚံက်​ဂှ် ကဵု​သ္တပ်​ဟွံ​မာန်။ အ​ရာ​ဟွံ​ဍိုက်​ပေၚ်​ဂှ် လ္ပ​ရိုဟ်​ရ။ ၁၆အဲ​ဝွံ ဟီု​ဂး​ပ္ဍဲ​ကောန်​စိုတ်​ဇ​ကု​မ္ဂး​ဂှ်၊ အဲ​ဝွံ၊ လောန်​နူ​ညး​ကၠာ​အဲ​အိုတ်​သီု​တံ​မ​ကေၚ် ဒှ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ် ဇၞော်​သၠၚ်​တုဲ နွံ​ပ​ညာ​ရ။ ဒှ်​ကွေံ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ကောန်​စိုတ် အဲ​ဝွံ ကွတ်​ပ​ညာ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ပ္ဍေန်​ပ္ဍဟ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ၁၇ဓဝ်​ပ​ညာ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဒ​ဒှ်​မ​သ္အဵု​သ္အာ်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​သ​မၠီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ပိုၚ်​ခြာ​တုဲ ညံၚ်​ဂွံ​တီ​အဲ​ဝွံ စွံ​စိုတ်​ရ။ ပွ​တေံ​ဝွံ​လေ၊ ဒှ်​ပွ​မ​စ​ကာ​ဂှ် ရိပ်​တီ​ဒး​ရ။ ၁၈ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပ​ညာ​ဂၠိုၚ်​မ္ဂး၊ အ​ရာ​မ​ဟုံ​ဇြ​ဂၠိုၚ်​ရ။ ကွတ်​ပ​ညာ​ညး​မ​တော​တက်​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​အောန်​စိုတ်​လေပ်​တော​တက်​ရ။