ဨ​ဖေတ်​ဩ​ဝါ​ဒ ၁

ဂွံ​ဒှ်​က​လုတ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ် န​ကဵု​ပၟိက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​အဲ​ပဝ်​လု​ဝွံ ပၟိၚ်​ဏာ​ကဵု​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး ညး​မ​ပ္တေဟ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဨ​ဖေတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု ဒ​ဒှ် မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ် နူ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် မ​အံက်​ပိုဲ​ညး ကဵု​နာဲ​ပိုဲ ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​အိုတ်​ညိ။ ပ္ဍဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​အံက်​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ ကဵု​နွံ​မၚ်္ဂ​လ​ညိ။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ဝွံ​န​ကဵု​ခ​ရေတ်​ဇၟာပ်​လာပ်​သ​ကာ​ဝိ​ညာန်​ပ္ဍဲ ဒၞာဲ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​အ​ကာ​သ​တံ​ဂှ် ကဵု​ပိုဲ​ညး​တုဲ။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​ပိုဲ​ညး​စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဗၠး​သၠး​နူ​အ​ခေါၚ်​နၚ်​ဒုဟ်​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်​နူ​ကၠာ​ကဝ်​ဟွံ​တန် ဏီ​ဂှ် ရုဲ​ကံက်​ပိုဲ​ညး​ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ပိုန်​ရ။ န​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​ပၟိက်​စေ​တ​ဏာ​ဇ​ကု​နူ​ကၠာ​တေံ​ဂှ် ပ္တိုန်​လဝ်​ပိုဲ​ညး​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ကောန်​တုဲ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​ဒှ် အ​ထိုၚ်​သး​ဂုန်​ဇ​ကု​မ္ဂး ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ကဵု​ပိုဲ​ညး​က္တဵု​ဒှ်​မၞိဟ်​သ္ဍိုက်​မ​လိုက်​တုဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်​န​ကဵု​ဆီ​နာဲ​တေံ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ကၠး​ပ္တိတ်​မ​တွံ​ဂး​ဒ​ဒှ်​မ​ဗ​လး​ဒုဟ်​အ​တိုၚ်​တဳ​လ​ပိုန်​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​ဂုန်​ဂှ် ပိုဲ​ညး​ဂွံ​ဒုၚ်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ဂုန်​ဝွံ​ဂှ် န​ကဵု​ညာန်​ပ​ညာ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ။ အ​ရာ​မ​သ္ဇိုဟ်​နက်​ပ္ဍဲ​ပၟိက်​ဇ​ကု​မ​ပြု​ပြေၚ်​ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ပိုန်​နူ​ကၠာ​တေံ​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​စေ​တ​ဏာ​ဇ​ကု​ဂှ် ထ​ၜး​ပျးကဵု​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ ၁၀အ​ရာ​မ​သ္ဇိုဟ်​နက်​ကျာ် ဂ​မျိုၚ်​မ​စဳ​ရေၚ်​ကၠာ​မ္ဂး​ဂှ်။ ပ္ဍဲ​သာ​သ​ဏာ​ပ​ယာံ​ကာ​လ​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​စိ​စုံ​အ​ရာ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​အ​ကာ​သ​ဂှ်​လေ​ကီု။ အ​ရာ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ ဇၞော်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဇၟာပ်​အ​ရာ အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ပ​ကောံ​ပ္ဍဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ရောၚ်။ ၁၁ကျာ်​မ​လေပ်​စဳ​ရေၚ် ဇၟာပ်​အ​ရာ​အိုတ်​သီု​အ​တိုၚ်​ပၟိက်​စိုတ်​ဇ​ကု​ဂှ် န​ကဵု​ညာန်​အ​နာ​ဂတ်​ဇ​ကု​နူ​ကၠာ​တေံ​ဂှ် ရုဲ​ကံက်​ပိုဲ​ညး​ပ္ဍဲ​ခ​ရေတ်​တုဲ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဂွံ​ဒုၚ်​အာဲ​ကၟာဲ​အိုတ်​ရ။ ၁၂ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ် ပိုဲ​ညး​မၞိဟ်​မ​ရံၚ်​လၟဳ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ကၠာ​တံ​ဝွံ ဂွံ​ဒှ်​ဒ​ဒှ်​မ​ထိုၚ်​သး​ဂုန်​တြဳ​ဇှ်​ကျာ်​ရ။ ၁၃န​ကဵု​ခ​ရေတ်​ဝွံ ကာ​လ​မၞး​တံ​မ​မိၚ်​ဂ​လာန်​ဓဝ်​သ​မ္မာ​မ​တွံ​ဂး​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​မၞး​တံ​ဂှ် မၞး​တံ​ဂွံ​ဒၞာဲ​ဒုၚ်​အာဲ​ကၟာဲ​ရောၚ်။ ၁၄ကာ​လ​မၞး​တံ​မ​ပ​ဗ္ဒာဲ​ကဵု​ခ​ရေတ်​မ္ဂး န​ကဵု​ဂုန်​တဳ​လ​ပိုန်​ဒ​ဒှ်​မ​တက်​တ​ဆိပ်​ဝိ​ညာန် မ​သ္အး​ဇ္ၚး မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဂ​တိ​ဂှ် ဂွံ​ဒုၚ်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​တြဳ​ဇှ်​ဂုန်​ဇ​ကု​ပြာ​ကတ်​ဒဵု​ကဵု​မ​စိုပ်​ပ​ယာံ​ကာ​လ​မ​ကၠး​ပ္တိတ်​အာဲ​ကၟာဲ​မ​ရာန်​လဝ်​တုဲ။ ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် မ​ဒှ်​ခ​ရံ​အာဲ​ကၟာဲ​ပိုဲ​ညး​ရ။

၁၅ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​ပ္တေဟ်​နာဲ​ညး​ယေ​သှု​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​ဆာန်​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု အဲ​မိၚ်​တုဲ။ ၁၆ဟွံ​ပိုတ်​ဟွံ​သ္ဂုတ်​အဲ​ထိုၚ်​သး​ဂုန်​ကျာ်​စ​ဏး​မၞး​တံ​တုဲ ပ္ဍဲ​အဲ​မ​ရာ​ဒၞာ​မိက်​ဂှ် အဲ​ဗှ်​သ​ဏာ​မၞး​တံ​လ္အိတ်​တွဵု​ရ။ ၁၇အဲ​ရာ​ဒၞာ​မိက်​စ​ဏး မၞး​တံ​မ္ဂး​ဂှ်။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​နာဲ​ပိုဲ ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​အံက်​မ​ဇၞော်​ကဵု​တြဳ​ဇှ်​ဂှ် တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​မၞး​တံ​တီ​တဳ​လ​ပိုန်​စိုတ်​ပ​ညာ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ညာန်​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကဵု​မၞး​တံ​တုဲ။ ၁၈မ​ရံၚ်​လၟဳ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​ဒုၚ်​ကော်​ဂှ် မူ​အ​ရာ​မ​ဂွံ​ဒှ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ တြဳ​ဇှ်​အ​နု​ဘဴ အာဲ​ကၟာဲ​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂွံ​ဒုၚ်​ဂှ် ဗၞတ်​ဂ​လိုၚ်​လဵု​မ​ဇၞော်​ရော။ ၁၉တြဳ​ဇှ်​မ​ဇၞော်​ကဵု​ဣ​ဓိ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ထ​ၜး​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​မ​ပ္တေဟ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​မၞး​တံ​တီ​တုဲ မတ်​ပ​ညာ​မၞး​တံ​ဂှ် ကဵု​ယး​တ​မး​ညိ သာ်​ဝွံ အဲ​ရာ​ဒၞာ​မိက်​ရောၚ် ၂၀န​ကဵု​တြဳ​ဇှ်​အ​နူ​ဘဴ​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ပြု​ပြေၚ်​ပ္ဍဲ​ခ​ရေတ်​တုဲ ကဵု​ဂျိုၚ်​တိုန်​နူ​ဂ​စိုတ်​မ္ဂး။ ၂၁လ​တူ​ဇၟာပ်​ညး​မ​ခိုဟ်​ပြဲ​လ​တာ်​စက်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဣ​ဓိ​မ​ဂွံ​အ​ဝဵု​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဆ​မခုတ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​ဘ​ဝ​လ​မုဟ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​ဘ​ဝ​ကြဴ​ဂှ်​လေ​ကီု။ တြဳ​ဇှ်​ဇၞော်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် ကဵု​လဝ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​အ​ကာ​သ​လ္ပာ်​တဲ​သ္တုံ​ဇ​ကု​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မ​သၠုၚ်​ပြဲ​ဂှ် ကဵု ဂ​ဇံ​မ္ဂး။ ၂၂ဇၟာပ်​အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ဖျေံ​လဝ်​အ​သၟဝ်​ဇိုၚ်​တဳ​လ​ပိုန်​တုဲ။ စ​ဏး​သၚ်​တွး​သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဒှ်​က္ဍိုပ်​ဇၟာပ်​အ​ရာ​အိုတ်​သီု​ဂှ် ပ္တိုန်​လဝ်​ဒၞာဲ​ရ။ ၂၃သၚ်​တွး​ဝွံ ဒ​ဒှ်​တဳ​လ​ပိုန်​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ဇ​ကု​ကာ​ယျ​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ဇၟာပ်​အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် မ​လေပ်​ကဵု​ဍိုက်​ပေၚ်​အိုတ်​ရ။