ဝ​တ္ထု​ဨ​သ​တာ ၁

မ​ပ္တံ​ကဵု​ရး​အိ​န္ဒြိ​ယ​တုဲ ဒဵု​ကဵု​ရး​ကု​သှ၊ ရး​နဳ​ဂီု​မွဲ​ကၠံ​ၜါ​စှ်ော​ထ​ပှ်​ရး​တံ​ဂှ်၊ ဨ​က​ရာတ်​မ​အုပ်​လ​ဒံ​အာ​သှိုဲ​ရု​ဝွံ၊ ဂ​ဇံ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​နန်​သှု​သှာန်​တုဲ ပ္ဍဲ​မ​ဂ​ဇံ​နန်​ပိ​သၞာံ​ဂှ်၊ ဗဵု​ပေ​ရ​သိ၊ ဗဵု​မေ​ဍိ​ဂ​မၠိုၚ်၊ အ​မာတ်​သေ​ဏာ​ပ​တိ​ဒဴ​ပ​ညာ​ဂ​မၠိုၚ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ရး​နဳ​ဂီု​တံ​ဂှ် ကော်​တုဲ၊ ဗ​ဒှ်​ပေါဲ​သွက်​အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ​ကဵု​ဍိက်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​ရ။ ကာ​လ​ဂှ် ထ​ၜး​ပိုန်​ဒြပ် ဣ​ဓိ​အ​နု​ဘဴ​ရး​နဳ​ဂီု လု​ကဴ​ကၠံ​ဒ​စာံ​စှ်ော​တ္ၚဲ​ရ။ လောန်​အာ​ကာ​လ​ဂှ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​နန်​သှု​သှာန် သွက်​ညး​မ​ကောံ​ဒ​ရီု​မၞိဟ်​ဇ​မၞော် မၞိဟ်​ဍောတ်​အိုတ်​ကဵု​တံ​ဇ​ရေၚ်​နန်၊ ပ္ဍဲ​ဝၚ်​ကၠံ​ဥ​ဒျာန်​ဗ​ဒှ်​ပေါဲ​လု​ကဴ​ထ​ပှ်​တ္ၚဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​တိုၚ်​တၟံ​ဗ္တာၚ်​မ​ဗ္ဂပ်​လ​ကံက်​သြန်​တံ​ဂှ်၊ န​ကဵု​ဂ​နိက်​ပိက်​ခၟိဟ်​ဗ္တာၚ်​သ​ၚေက်​ဍီု​မ​လ​ကဲ​ဖျေံ​ကဵု​ဇုက်​ပိက်​ခၟိဟ် ဗ္ကေတ်​ယောံ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ မ​လး​လဝ်​လ​တူ​တၟံ​ခ​တေဟ်​ဍီု​ဗ္ကေတ်​ဗ္တာၚ်​လ​စံက်​န​ကဵု​ဒေန်​ထဝ်​သြန်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ကၠံ​ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ဍိုက်​ပေၚ်​ရ။ တုပ်​သၟဟ်​ကဵု​ပိုန်​ဒြပ်​ဨ​က​ရာတ်​တုဲ သၠိုၚ်​ထဝ်​တၟေၚ်​တၟဟ်​ဗွဲ​ဂၠိုၚ်​တံ​ဂှ် သုၚ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​အိုတ်​ရ။ ပွ​မ​သုၚ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​ဝွံ ဒှ်​အ​တိုၚ်​သၞောဝ်​ရ။ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဂှ် ပ​အ​နိၚ်​အ​ပိုၚ်​တုဲ ဟွံ​ကဵု​သုၚ်၊ မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ပ​အ​တိုၚ်​ပၟိက်​ဇ​ကု၊ ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​မ​ဒှ်​သၟီ​ပ္ဍဲ​နန်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ဨ​က​ရာတ်​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ​ဂှ်​လေ၊ သွက်​ဗြဴ​က​မၠောန်​နန်​ဨ​က​ရာတ်​အာ​သှိုဲ​ရု​ဗ​ဒှ်​ပေါဲ​ရ။

၁၀-၁၁ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ​ဝွံ ဟိုတ်​ရုပ်​သာ်​မ​ဂေါဝ်​ဆာဲ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ပ္ဍဲ​မ​ပေၚ်​ထ​ပှ်​တ္ၚဲ​ဂှ်၊ ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ သုၚ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​တုဲ ကာ​လ​မ​နွံ​မိပ်​စိုတ်​ဂှ်၊ ညံၚ်​သၟိက်​ဂွံ​ထ​ၜး​ကဵု​သၟီ​ဂ​မၠိုၚ်​ကဵု​မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​တြဳ​ဇှ် ဂၞ​ကျာ်​ရုပ်​သာ်​မ​ဂေါဝ်​ဆာဲ​ဂှ်၊ ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ​ဂှ် ကဵု​ခ​လဝ်​ၝောံ​ကိုတ်​သၟီ​တုဲ ညံၚ်​ဂွံ​ပ​လံၚ်​နၚ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဨ​က​ရာတ်​ဂှ်၊ ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​ဂ​အုပ်​မၞိဟ်​ဗြဴ​ညး​ထ​ပှ်​မ​ဟု​မာန်၊ ၜိ​ဇ​ထ၊ ဟာ​ၜဝ်​န၊ ၜိ​ဂ​ထ၊ အ​ၜါ​ဂ​ထ၊ ဇေ​ထာ၊ မ​ပ္တံ​ကဵု​ကာ​ကာတ်​တုဲ ညး​မ​ယဵု​ဒုၚ်​အ​မှု​ဨ​က​ရာတ်​တံ​ဂှ်​ရ။ ၁၂ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ အ​သံ​ဂ​အုပ်​မၞိဟ်​ဗြဴ​မ​ဟီု​ဂှ်၊ ဂၞ​ကျာ်​ဝွံ က​ယျာန်​ပါဲ​တုဲ ဟွံ​ကၠုၚ်​ဒၟံၚ်​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ပၞေါတ်​တိတ်​တုဲ၊ ပၟတ်​ဒေါ​သ​တူ​ဒၟံၚ်​ရ။

၁၃-၁၄ကာ​လ​ဂှ် ကာ​သှေ​န၊ သှေ​ထာ၊ အာ​ဍ​မာ​ထ၊ တာ​သှိ​သှ၊ မေ​ရေတ်၊ မာ​သေ​န၊ မ​မု​ကာန်​မ​တွံ​ဂး၊ သေ​နာ​ပ​တိ​အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ​ထ​ပှ်​တ​လ မ​ဂ​ဇံ​ဇ​ရေၚ်​ဨ​က​ရာတ်​မ​ညာတ်​ဒၟံၚ်​မု​က္ခ​ဝါ​ဨ​က​ရာတ်​ရိုဟ်​ဒ​ဒှ်​တ္ၚဲ​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ရး​နဳ​ဂီု​ပေ​ရ​သိ မေ​ဍိ​မ​ပြဲ​အိုတ်၊ ညး​မ​ဆိုက်​ဗ္ဒေက်​ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​မ​စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​အိုတ်​သီု​ကဵု​ညး​တ​လ​ပ​ညာ​မ​တီ​ပ​ရူ​ပ​ရာ၊ အ​တိုၚ်​ပ​ဝေ​နဳ ဨ​က​ရာတ်​မ​ချပ်​ဂ​နန်​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ ၁၅အ​သံ​အဲ​ဨ​က​ရာတ်​အာ​သှိုဲ​ရု​ဂ​အုပ်​ဗြဴ​မ​ဟီု​ပ္တီ​ဂှ်၊ ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ ဟိုတ်​ဟွံ​က​လၚ်၊ အ​တိုၚ်​ဓ​မ္မ​သာတ်​ပ​သာ်​ဂွံ​စဳ​ရေၚ်​ပ္ဍဲ​ညး​ညိ​ရော သာ်​ဝွံ သၟာ​န်​မ္ဂး၊ ၁၆မ​မု​ကာန်​ဝွံ၊ ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ​ဝွံ ဆ​မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော်​မွဲ​ကီု မှာ​ရာ​အာ​ဟွံ​သေၚ်။ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ရး​နဳ​ဂီု​တဳ​လ​ဂုန် သၟီ​ဇၞော်​အာ​သှိုဲ​ရု​မ​အုပ်​လ​ဒံ​နွံ​သၟီ​ဂ​မၠိုၚ်​ကဵု​ကောန်​တ​လ​ဒ​ဒိုက်​ဂ​မၠိုၚ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် မှာ​ရာ​အာ​တုဲ​ရ။ ၁၇ဨ​က​ရာတ်​အာ​သှိုဲ​ရု​ဝွံ ကော်​ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ​ဂှ်​တုဲ၊ ဂၞ​ကျာ်​ဟွံ​ကၠုၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပြး​ဇး​အိုတ်​တုဲ၊ အ​မှု​ဂၞ​ကျာ်​မ​ပ​အိုတ်​သီု​ဂှ် မၞိဟ်​ဗြဴ​တံ​ဝွံ မိၚ်​တုဲ၊ ဟွံ​ပ​မာ​န​ကဵု​တြုံ​ဇ​ကု​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၈အ​မှု​ဂၞ​ကျာ်​မ​ပ​တေံ​ဂှ် ဂၞ​ကျာ်​သၟီ​ပေ​ရ​သိ၊ မေ​ဍိ​တံ​ဝွံ တီ​ညာတ်​အိုတ်​မ္ဂး၊ ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ် က​လေၚ်​ဟီု ပ္ဍဲ​အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​မ္ဂး၊ စိုတ်​ဟွံ​ညှာ​တာ၊ ပၞောတ်​ဒေါ​သ​တော​တက်​ဂၠိုၚ်​တိုန်​ရောၚ်။ ၁၉ဝါ​သှ​တိ​ဝွံ ကြဴ​မွဲ​ဝါ​ညံၚ်​ဟွံ​ဂွံ​လုပ် ပ္ဍဲ​ထာန်​တဳ​လ​ဂုန်​သၟီ​ဇၞော်​အာ​သှိုဲ​ရု​နွံ​ပၟိက်​မ္ဂး၊ လ္ပ​ကဵု​လုပ်​ညိ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ညိ။ ညံၚ်​ဂွံ​နွံ​အ​သံ​ပြံၚ်​လှာဲ​ဟွံ​မာန်​ဂှ် ပၠုပ်​ပ္ဍဲ​ဓ​မ္မ​သာတ်​ပေ​ရ​သိ​မေ​ဍိ​တုဲ ချူ​တဴ​ညိ။ မၞိဟ်​ဗြဴ​မ​ခိုဟ်​လောန်​နူ​ဝါ​သှ​တိ​ဂှ်​လေ၊ ထ​ၜ​ပ္တိုန်​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဂၞ​ကျာ်​ညိ။ ၂၀ပ​သာ်​ဂှ်​မ္ဂး၊ အ​သံ​ဨ​က​ရာတ်​မ​ကဵု​ဂှ် ကာ​လ​မ​တ​ရး​ဂ​စာဲ​အ​လုံ​မွဲ​ရး​နဳ​ဂီု​မ​လှဲ​လး၊ မၞိဟ်​ဗြဴ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ တြုံ​ဇ​ကု​ယုတ်​ကီု​ခိုဟ်​ကီု​တံ​ဂှ် အဲ​ပ​ရဲ​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဨ​က​ရာတ် ကဵု​အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ​တံ​ဂှ် လ္ၚောဝ်​ပ္တီ​လဝ်​ရ။ ၂၁ဂ​လာန်​တေံ​ဂှ် ဨ​က​ရာတ်​ကဵု​အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ​တံ​ဝွံ သ္ဍိုက်​မ​လိုက်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​မ​မု​ကာန်​လ္ၚောဝ်​ပ္တီ​ဂှ် ဨ​က​ရာတ်​ပ​တုဲ၊ ၂၂ဇၟာပ်​မၞိဟ်​ညံၚ်​ဂွံ​အုပ်​လ​ဒံ​သ္ၚိ​ဇ​ကု​ဂှ် ညံၚ်​ဂွံ​ဟီု​ဂ​လာန်​ဂ​ကူ​ဇ​ကု​ဂှ်၊ ဂ​လာန်​ဘာ​သာ​တၞဟ်​တၞဟ်​ဇၟာပ်​ရး​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​ဂှ် က​လေၚ်​ဂ​တး​အ​ဓိ​ပါဲ​တုဲ၊ အ​သံ​လိက်​ဂှ် ကဵု​ဏာ​ဇၟာ​ပ်​ဇၟာ​ပ်​ဒေ​သ​ရး​နဳ​ဂီု​ရ။