​ဝ​တ္ထု​ဨ​သ​တာ ၁

​မ​ပ္တံ​ကဵု​ရး​အိ​န္ဒြိ​ယ​တုဲ ​ဒဵု​ကဵု​ရး​ကု​သှ၊ ​ရး​နဳ​ဂီု​မွဲ​ကၠံ​ၜါ​စှ်ော​ထ​ပှ်​ရး​တံ​ဂှ်၊ ​ဨ​က​ရာတ်​မ​အုပ်​လ​ဒံ​အာ​သှိုဲ​ရု​ဝွံ၊ ​ဂ​ဇံ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​နန်​သှု​သှာန် ​တုဲ​ပ္ဍဲ​မ​ဂ​ဇံ​နန်​ပိ​သၞာံ​ဂှ်၊ ​ဗဵု​ပေ​ရ​သိ၊ ​ဗဵု​မေ​ဍိ​ဂ​မၠိုၚ်၊ ​အ​မာတ်​သေ​ဏာ​ပ​တိ​ဒဴ​ပ​ညာ​ဂ​မၠိုၚ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ရး​နဳ​ဂီု​တံ​ဂှ် ​ကော်​တုဲ၊ ​ဗ​ဒှ်​ပေါဲ​သွက်​အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ​ကဵု​ဍိက်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​ရ။ ​ကာ​လ​ဂှ် ​ထ​ၜး​ပိုန်​ဒြပ် ​ဣ​ဓိ​အ​နု​ဘဴ​ရး​နဳ​ဂီု ​လု​ကဴ​ကၠံ ​ဒ​စာံ​စှ်ော ​တ္ၚဲ​ရ။ ​လောန်​အာ​ကာ​လ​ဂှ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ​ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​နန်​သှု​သှာန် ​သွက်​ညး​မ​ကောံ​ဒ​ရီု​မၞိဟ်​ဇ​မၞော် ​မၞိဟ်​ဍောတ်​အိုတ်​ကဵု​တံ​ဇ​ရေၚ်​နန်၊ ​ပ္ဍဲ​ဝၚ်​ကၠံ​ဥ​ဒျာန်​ဗ​ဒှ်​ပေါဲ​လု​ကဴ​ထ​ပှ်​တ္ၚဲ​ရ။ ​ပ္ဍဲ​တိုၚ် ​တၟံ​ဗ္တာၚ်​မ​ဗ္ဂပ်​လ​ကံက်​သြန်​တံ​ဂှ်၊ ​န​ကဵု​ဂ​နိက်​ပိက်​ခၟိဟ်​ဗ္တာၚ်​သ​ၚေက် ​ဍီု​မ​လ​ကဲ​ဖျေံ ​ကဵု​ဇုက်​ပိက်​ခၟိဟ် ​ဗ္ကေတ်​ယောံ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​မ​လး​လဝ်​လ​တူ​တၟံ​ခ​တေဟ်​ဍီု​ဗ္ကေတ် ​ဗ္တာၚ်​လ​စံက်​န​ကဵု​ဒေန်​ထဝ်​သြန်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ကၠံ​ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ​ဍိုက်​ပေၚ်​ရ။ ​တုပ်​သၟဟ်​ကဵု​ပိုန်​ဒြပ်​ဨ​က​ရာတ်​တုဲ ​သၠိုၚ်​ထဝ်​တၟေၚ်​တၟဟ်​ဗွဲ​ဂၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ​သုၚ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​အိုတ်​ရ။ ​ပွ​မ​သုၚ် ​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​ဝွံ ​ဒှ်​အ​တိုၚ်​သၞောဝ်​ရ။ ​မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဂှ် ​ပ​အ​နိၚ်​အ​ပိုၚ်​တုဲ ​ဟွံ​ကဵု​သုၚ်၊ ​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ​ညံၚ်​ဂွံ ​ပ​အ​တိုၚ်​ပၟိက်​ဇ​ကု၊ ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​မ​ဒှ်​သၟီ​ပ္ဍဲ​နန်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ​ဨ​က​ရာတ်​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ​ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ​ဂှ်​လေ၊ ​သွက်​ဗြဴ​က​မၠောန်​နန်​ဨ​က​ရာတ်​အာ​သှိုဲ​ရု​ဗ​ဒှ်​ပေါဲ​ရ။

၁၀-၁၁​ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ​ဝွံ ​ဟိုတ်​ရုပ်​သာ်​မ​ဂေါဝ်​ဆာဲ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ​ပ္ဍဲ​မ​ပေၚ်​ထ​ပှ်​တ္ၚဲ​ဂှ်၊ ​ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ​သုၚ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​တုဲ ​ကာ​လ​မ​နွံ​မိပ်​စိုတ်​ဂှ်၊ ​ညံၚ်​သၟိက်​ဂွံ​ထ​ၜး​ကဵု​သၟီ​ဂ​မၠိုၚ်​ကဵု​မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​တြဳ​ဇှ် ​ဂၞ​ကျာ်​ရုပ်​သာ်​မ​ဂေါဝ်​ဆာဲ​ဂှ်၊ ​ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ​ဂှ် ​ကဵု​ခ​လဝ်​ၝောံ​ကိုတ်​သၟီ​တုဲ ​ညံၚ်​ဂွံ​ပ​လံၚ်​နၚ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဨ​က​ရာတ်​ဂှ်၊ ​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​ဂ​အုပ်​မၞိဟ်​ဗြဴ​ညး​ထ​ပှ်​မ​ဟု​မာန်၊ ​ၜိ​ဇ​ထ၊ ​ဟာ​ၜဝ်​န၊ ​ၜိ​ဂ​ထ၊ ​အ​ၜါ​ဂ​ထ၊ ​ဇေ​ထာ၊ ​မ​ပ္တံ​ကဵု​ကာ​ကာတ်​တုဲ ​ညး​မ​ယဵု​ဒုၚ်​အ​မှု​ဨ​က​ရာတ်၊ ​တံ​ဂှ်​ရ။ ၁၂​ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ ​အ​သံ​ဂ​အုပ်​မၞိဟ်​ဗြဴ​မ​ဟီု​ဂှ်၊ ​ဂၞ​ကျာ်​ဝွံ ​က​ယျာန်​ပါဲ​တုဲ ​ဟွံ​ကၠုၚ်​ဒၟံၚ်​ရ။ ​ဟိုတ်​ဂှ် ​ရ​ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ ​ပၞေါတ်​တိတ်​တုဲ၊ ​ပၟတ်​ဒေါ​သ​တူ​ဒၟံၚ်​ရ။

၁၃-၁၄​ကာ​လ​ဂှ် ​ကာ​သှေ​န၊ ​သှေ​ထာ၊ ​အာ​ဍ​မာ​ထ၊ ​တာ​သှိ​သှ၊ ​မေ​ရေတ်၊ ​မာ​သေ​န၊ ​မ​မု​ကာန်​မ​တွံ​ဂး၊ ​သေ​နာ​ပ​တိ​အ​မာတ် ​ဒဴ​ဗ​ညာ​ထ​ပှ်​လ ​မ​ဂ​ဇံ​ဇ​ရေၚ်​ဨ​က​ရာတ်​မ​ညာတ်​ဒၟံၚ်​မု​က္ခ​ဝါ​ဨ​က​ရာတ်​ရိုဟ်​ဒ​ဒှ်​တ္ၚဲ​တုဲ၊ ​ပ္ဍဲ​ရး​နဳ​ဂီု​ပေ​ရ​သိ ​မေ​ဍိ​မ​ပြဲ​အိုတ်၊ ​ညး​မ​ဆိုက်​ဗ္ဒေက်​ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​မ​စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​အိုတ်​သီု ​ကဵု​ညး​တ​လ​ပ​ညာ​မ​တီ​ပ​ရူ​ပ​ရာ၊ ​အ​တိုၚ်​ပ​ဝေ​နဳ ​ဨ​က​ရာတ်​မ​ချပ် ​ဂ​နန်​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ ၁၅​အ​သံ​အဲ​ဨ​က​ရာတ်​အာ​သှိုဲ​ရု​ဂ​အုပ်​ဗြဴ​မ​ဟီု​ပ္တီ​ဂှ်၊ ​ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ ​ဟိုတ်​ဟွံ​က​လၚ်၊ ​အ​တိုၚ်​ဓ​မ္မ​သာတ်​ပ ​သာ်​ဝွံ ​စဳ​ရေၚ်​ပ္ဍဲ​ညး​ညိ​ရော ​သာ်​ဝွံ ​သၟာ​န်​မ္ဂး၊ ၁၆​မ​မု​ကာန်​ဝွံ၊ ​ဂၞ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ​ဝွံ ​ဆ​မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော်​မွဲ​ကီု ​မှာ​ရာ​အာ​ဟွံ​သေၚ်။ ​ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ရး​နဳ​ဂီု​တဳ​လ​ဂုန်​သၟီ​ဇၞော်​အာ​သှိုဲ​ရု​မ​အုပ်​လ​ဒံ​နွံ​သၟီ​ဂ​မၠိုၚ် ​ကဵု​ကောန်​တ​လ​ဒ​ဒိုက် ​ဂ​မၠိုၚ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ​မှာ​ရာ​အာ​တုဲ​ရ။ ၁၇​ဨ​က​ရာတ်​အာ​သှိုဲ​ရု​ဝွံ ​ကော်​ဂ​ကျာ်​ဝါ​သှ​တိ​ဂှ်​တုဲ၊ ​ဂၞ​ကျာ်​ဟွံ​ကၠုၚ် ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​ပြး​ဇး​အိုတ်​တုဲ၊ ​အ​မှု​ဂၞ​ကျာ်​မ​ပ​အိုတ်​သီု​ဂှ် ​မၞိဟ်​ဗြဴ​တံ​ဝွံ ​မိၚ်​တုဲ၊ ​ဟွံ​ပ​မာ​န​ကဵု​တြုံ​ဇ​ကု​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၈​အ​မှု​ဂၞ​ကျာ်​မ​ပ​တေံ​ဂှ် ​ဂၞ​ကျာ်​သၟီ​ပေ​ရ​သိ။ ​မေ​ဍိ​တံ​ဝွံ ​တီ​ညာတ်​အိုတ်​မ္ဂး၊ ​ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ် ​က​လေၚ်​ဟီု ​ပ္ဍဲ​အ​မာတ် ​ဒဴ​ဗ​ညာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ​မ္ဂး၊ ​စိုတ်​ဟွံ​ညှာ​တာ၊ ​ပၞောတ်​ဒေါ​သ​တော​တက်​ဂၠိုၚ်​တိုန်​ရောၚ်။ ၁၉​ဝါ​သှ​တိ​ဝွံ ​ကြဴ​မွဲ​ဝါ​ညံၚ်​ဟွံ​ဂွံ​လုပ် ​ပ္ဍဲ​ထာန်​တဳ​လ​ဂုန်​သၟီ​ဇၞော်​အာ​သှိုဲ​ရု​နွံ​ပၟိက်​မ္ဂး၊ ​လ္ပ​ကဵု​လုပ်​ညိ ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​ပၟိၚ်​ညိ။ ​ညံၚ်​ဂွံ​နွံ​အ​သံ​ပြံၚ်​လှာဲ​ဟွံ​မာန်​ဂှ် ​ပၠုပ်​ပ္ဍဲ​ဓ​မ္မ​သာတ်​ပေ​ရ​သိ​မေ​ဍိ​တုဲ ​ချူ​တဴ​ညိ။ ​မၞိဟ်​ဗြဴ​မ​ခိုဟ်​လောန် ​နူ​ဝါ​သှ​တိ​ဂှ်​လေ၊ ​ထ​ၜ​ပ္တိုန်​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဂၞ​ကျာ်​ညိ။ ၂၀​ပ​သာ်​ဂှ် ​မ္ဂး၊ ​အ​သံ​ဨ​က​ရာတ်​မ​ကဵု​ဂှ် ​ကာ​လ​မ​တ​ရး​ဂ​စာဲ​အ​လုံ​မွဲ​ရး​နဳ​ဂီု​မ​လှဲ​လး၊ ​မၞိဟ်​ဗြဴ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ​တြုံ​ဇ​ကု​ယုတ်​ကီု​ခိုဟ်​ကီု​တံ​ဂှ် ​အဲ​ပ​ရဲ​အိုတ်​ရောၚ် ​သာ်​ဝွံ၊ ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ဨ​က​ရာတ် ​ကဵု​အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ​တံ​ဂှ် ​လ္ၚောဝ်​ပ္တီ​လဝ်​ရ။ ၂၁​ဂ​လာန်​တေံ​ဂှ် ​ဨ​က​ရာတ်​ကဵု​အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ​တံ​ဝွံ ​သ္ဍိုက်​မ​လိုက်​တုဲ၊ ​အ​တိုၚ်​မ​မု​ကာန်​လ္ၚောဝ် ​ပ္တီ​ဂှ် ​ဨ​က​ရာတ်​ပ​တုဲ၊ ၂၂​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​ညံၚ်​ဂွံ​အုပ်​လ​ဒံ​သ္ၚိ​ဇ​ကု​ဂှ် ​ညံၚ်​ဂွံ​ဟီု​ဂ​လာန်​ဂ​ကူ​ဇ​ကု​ဂှ်၊ ​ဂ​လာန်​ဘာ​သာ ​တၞဟ်​တၞဟ်​ဇၟာပ်​ရး​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​ဂှ် ​က​လေၚ်​ဂ​တး​အ​ဓိ​ပါဲ​တုဲ၊ ​အ​သံ​လိက်​ဂှ် ​ကဵု​ဏာ​ဇၟာ​ပ်​ဇၟာ​ပ် ​ဒေ​သ​ရး​နဳ​ဂီု​ရ။