သၠ​ပတ်​ဗၠး​တိတ် ၁

ကောန်​သ္ၚိ ဇ​ကု​တံ​ဗၠး​ပါ​မ္ဂး၊ ယၟု​ကောန်​ဣ​သ​ရေ​လ​မ​စိုပ် ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ရး​အာဲ​ဂု​တ္တု​ကောံ​ကု​ယျာ​ကောပ် မွဲ​စွံ​တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ရု​ၜေန်၊ သှိ​မောန်၊ လေ​ဝိ၊ ယု​ဍ၊ ဣ​သ​ခါ၊ ဇာ​ၜု​လုန်၊ ၜေန်​ယာ​မိန်၊ ဍာန်၊ နာ​ပ္တ​လိ၊ ဂါတ်၊ အာ​သှာ​ရောၚ်။ ကောန်​ဂ​ကူ​ယျာ​ကောပ်​သီု​ဖ​အိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ထ​ပှ်​စှ်ော​ရောၚ်။ ယဝ်​သေပ်​ဝွံ မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ရး​အာဲ​ဂု​တ္တု​တုဲ​ရ။

မ​ပ္တံ​ကဵု​ယဝ်​သေပ်​ကဵု​ကော​ဒေံ​ညး​ဂ​မၠိုၚ်​တုဲ၊ ကောန်​ဂ​ကူ​ကာ​လ​တေံ​သီု​ဖ​အိုတ်​တံ​ဝွံ ချိုတ်​အိုတ်​ရ။ ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ ညာတ်​မုက်​ကောန်​တုဲ၊ တော​တက်​ဂၠိုၚ်​တိုန်​ဗွဲ​မ​လောန်​မ္ဂး ဇၞော်​ဒြ​ဟတ်​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ၊ ပြး​ပေၚ်​ပ္ဍဲ​အ​လုံ​မွဲ​ရး​အိုတ်​ရ။ ကြဴ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ရး​အာဲ​ဂု​တ္တု​ဂှ် ဨ​က​ရာတ်​တ​မိ​ဟွံ​တီ ယဝ်​သေပ်​မံက်​ကၠုၚ်​ရ။ တေံ​ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ​ဂှ်​လေ၊ ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ လောန်​နူ​ပိုဲ​ညး​ဂၠိုၚ်​အိုတ်​ရ။ ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​အိုတ်​ရ။ ၁၀ကၠုၚ်​အိုတ်၊ ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ပ​ဗွဲ​မ​သ္ဍိုဟ်​အိုတ်​စိုအ်။ သာ်​ဂှ် ဟွံ​သေၚ်။ ညး​တံ​ဂၠိုၚ်​တိုန်​အိုတ်​ရောၚ်။ ဗွဲ​ကြဴ​အ​မှု​ပၞာန်​ဒှ်​ကၠုၚ်​မ္ဂး။ လုပ်​စ​လ္ပာ်​သတ်​တြု​ပိုဲ​ညး​တုဲ၊ ဗ​တိုက်​ပိုဲ​ညး​မ္ဂး၊ တိတ်​အာ​နူ​အ​ပ္ဍဲ​ရး​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ကဵု​မၞိဟ်​ဇ​ကု​တံ​ရ။ ၁၁ဟိုတ်​ဂှ်​ရ၊ သၟီ​အာဲ​ဂု​တ္တု​တံ​ဝွံ တၞဟ်​န​သၟိက်​ဍဵု​ဍိုက်​လ​နိန်​ဗ​ပိန်​ဗွဲ​မ​သ္ကာတ်​တုဲ၊ ခါန်​ကၞက်​ညး​မ​အုပ်​လ​ဒံ​အိုတ်​ရ။ မၞိဟ်​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ ဟေန်​ဆာဲ​ဗာ​န္ဒာ​ဍုၚ်​သွတ်​သၟီ​ဖာ​ရောဝ်၊ ဍုၚ်​ပိ​ထောမ်​ကဵု​ဍုၚ်​ရာ​မ​သေတ်​ဂှ် ဒး​ဒက်​ပ္တန်​အိုတ်​ရ။ ၁၂ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ အ​တိုၚ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္ဍိုက်​ပ္ဍုန်​ဂှ် ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ တော​တက်​ဂၠိုၚ်​တိုန်​တဴ​အိုတ်​ရ။ ၁၃ဟိုတ်​နူ​ညး​တံ​ဂှ် မၞိဟ်​အာဲ​ဂု​တ္တု​တံ​ဝွံ စိုတ်​ဍောၚ်​တုဲ၊ ပ္ဍိုက်​ပ္ဍုန်​ဗွဲ​မ​သ္ကာတ်​မြဟ်​အိုတ်​ရ။ ၁၄ပ္ဍဲ​က​လောန် မ​ကၠောန်​လ​ဗေၚ်​ကဵု​ဍိုတ်၊ ပ္ဍဲ​က​လောန်​မ​ကၠောန်​ပ္ဍဲ​ဝါ​ဗ္ၚ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​ဂှ်​စ​ကာ​ဂိ​ဂိ​တုဲ၊ ကဵု​ဒှ်​ဝါတ်​ဂါတ်​ဍောၚ်​ၜိုတ်​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​မ​စ​ကာ​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ် စ​ကာ​ဂိ​ဂိ​အိုတ်​ရ။

၁၅ပ္ဍဲ​ကဵု​ဣ​ဓိ​ဟေ​ဗြာဲ​မ​နွံ​ယၟု​သှိ​ဖ​ရ​ကဵု​ပု​အာ​တံ​ဂှ် ဨ​က​ရာတ်​အာဲ​ဂု​တ္တု​ဂှ်​လေ၊ ၁၆မၞး​တံ​ဝွံ ပ​ဣ​ဓိ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ဗြဴ​ဟေ​ဗြာဲ​တံ​တုဲ၊ ကာ​လ​မၚ်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​မ​သၠး​ကောန်​ဂှ် ယဝ်​ရ​မ​ဒှ်​တြုံ​ကဵု​ချိုတ်၊ ဗြဴ​ယဝ်​ရ​သ္ဒဟ်​ကဵု​ဂျိုၚ်​ရ သာ်​ဝွံ ပ္တိတ်​အ​သံ​ရ။ ၁၇ဣ​မိ​တံ​ဝွံ ဖေက်​ဒၟံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တုဲ အ​တိုၚ်​ဨ​က​ရာတ်​အာဲ​ဂု​တ္တု​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ဂှ် ဟွံ​ပ။ ကဵု​ကောန်​ၚာ်​တြုံ​တံ​ဂွံ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​အိုတ်​ရ။ ၁၈ဨ​က​ရာတ်​အာဲ​ဂု​တ္တု​ဂှ်​လေ ကော်​ဣ​မိ​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ မၞး​တံ​ဝွံ မူ​ဟိုတ်​မ​ပ​သာ်​ဂှ်​ရော။ မူ​ဟိုတ်​မ​ကဵု​ကောန်​ၚာ်​တြုံ​တံ​ဂွံ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​တုဲ၊ ၁၉ဣ​မိ​တံ​ဂှ်​လေ၊ မၞိဟ်​ဗြဴ​ဟေ​ဗြာဲ​တံ​ဝွံ ညံၚ်​ကဵု​မၞိဟ်​ဗြဴ​အာဲ​ဂု​တ္တု​ဟွံ​သေၚ် ဟိုတ်​မ​ထတ်​မြေက်​ဂှ် ကၠာ​ဣ​မိ​ဟွံ​ကၠုၚ်​မ​လေပ်​သၠး​ကောန်​အိုတ်​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ပ္တီ​ရ။ ၂၀ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ပ​ဂုန်​ပ္ဍဲ​ကဵု​ဣ​မိ​တံ​ဂှ်​ရ။ တေံ​ဂ​ကူ​မၞိဟ်​တံ​ဝွံ ဂၠိုၚ်​တိုန်​တုဲ၊ ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​ရ။ ၂၁ဟိုတ်​ဣ​မိ​တံ​မ​ဖေက်​ဒၟံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ်၊ တဳ​လ​ပိုန်​ဝဳ​ပ​ရာ​ကောန်​သ္ၚိ​ညး​တံ​ဂ​မၠိုၚ်​ရ။ ၂၂ဨ​က​ရာတ်​ဖာ​ရောဝ်​ဂှ်​လေ။ ပ္ဍဲ​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဂှ်၊ သၟတ်​တြုံ​မ​သၠး​ဂ​ဗ္ဘ​သီု​ဖ​အိုတ်​တံ​ဂှ် ကဵု​ထောံ​ဖျေံ​ပ္ဍဲ​ၜဳ​ရ။ သၟတ်​ဗြဴ​မ္ဂး​ဂှ် ကဵု​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ရ သာ်​ဝွံ ဗ္ကန်​လဝ်​ကဵု​မၞိဟ်​ဇ​ကု​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​ရ။