သၠ​ပတ်​သ​မ္တီ​သၞောဝ်​ဨ​ဇ​ရ ၁

ပ္ဍဲ​သၞာံ​ပ​ထ​မ​ကု​ရု​ဨ​က​ရာတ်​ပေ​ရ​သိ​မ​ဂ​ဇံ​နန်၊ ညံၚ်​ပၟိၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ယေ​ရ​မိ​မ​ဟီု​ပ္တီ​ဂှ် ဂွံ​ဍိုက်​ပေၚ်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ပ္အောဝ်​လဴ၊ တေံ​ဨ​က​ရာတ်​ဝွံ လိက်​အ​သံ​ပ္တိတ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ကဵု​က​မြဴ​ပ္ဍဲ​ရး​နဳ​ဂီု​ပေ​ရ​သိ​ဇၟာပ်ပ်​ဒေ​သ​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ သၟီ​ကု​ရု​ဨ​က​ရာတ်​ပေ​ရ​သိ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​နာဲ​ဘုံ​အ​ကာ​သ​ဝွံ၊ ရး​နဳ​ဂီု​ဆ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဇၞော်​တံ​ဂှ် ကဵု​ပ္ဍဲ​အဲ​ဍိက်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ညံၚ်​အဲ​ဂွံ​သြိုၚ်​ပ္တန်​သ္ၚိ​ကျာ်​ပ္ဍဲ​ရး​ယု​ဍ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဗ္ကန်​လဝ်​တုဲ​ရ။ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဒှ်​မၞိဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ရော။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ကဵု​ကောံ​ကု​ညး​တေံ​မွဲ​စွံ​ညိ။ အာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ရး​ယု​ဍ​တုဲ၊ ကဵု​သြိုၚ်​ပ္တန်​သ္ၚိ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂ​ကူ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဣ​သ​ရေ​လ​ရ။ ကျာ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဝွံ၊ မ​ဒှ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ရ။ ညး​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​မၞိဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ဇူ​ဒီု​တံ​ဝွံ၊ ဝေၚ်​နူ​မ​ကဵု​ဒါန် အ​တိုၚ်​ပၟိက်​ဇ​ကု​သွက်​သ္ၚိ​ဂ​မျိုၚ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်၊ ကဵု​ထ​ၜ​သ္ဘာ်​ကဵု​ထဝ်၊ သြန်၊ ဒြပ်၊ တိ​ရ​စ္ဆာန် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

ကာ​လ​ဂှ် ညး​ဇၞော်​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​ယု​ဍ ကဵု​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​ၜေန်​ယာ​မိန်​ဂ​မၠိုၚ်၊ သီု​ကဵု​ကောန်​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​လေ​ဝိ​ဂ​မၠိုၚ်​မွဲ​စွံ၊ ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ပ္အောဝ်​လဴ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ၊ ညံၚ်​ဂွံ​သြိုၚ်​ပ္တန်​သ္ၚိ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဂှ် က္တဵု​အိုတ်​ရ။ သ္ၚိ​ရေၚ်​မွဲ​စွံ​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဝွံ၊ ဝေၚ်​နူ​ဒါန်​အ​တိုၚ်​ပၟိက်​ဇ​ကု မ​ကဵု​ဒါန်​မ​ပ္တံ​ကဵု​ကြိ​ယျာ​ထဝ်၊ သြန်၊ ဒြပ်​ဂ​မၠိုၚ်၊ တိ​ရ​စ္ဆာန်​ဂ​မၠိုၚ်၊ ဒြပ်​အ​ရာ​မ​ထိုက်​ကဵု​ၚုဟ်​တံ​ဂှ် ထ​ၜ​သ္ဘာ်​အိုတ်​ရ။ ဝေၚ်​နူ​ဂှ် ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ် နေ​ၜု​ခါတ်​နေ​ဇာ​သီ​ဏာ​တုဲ၊ ကြိ​ယျာ​လွဳ​မာန် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ပၠုပ်​စွံ​လဝ်​ပ္ဍဲ​လွဳ​မာန် ကျာ်​ဇ​ကု​တံ​ဂှ်၊ ဨ​က​ရာတ်​ပေ​ရ​သိ​ကု​ရု​ဝွံ၊ န​ကဵု​တဲ​မိ​သ​ရေ​ဒတ်​ဂ​အုပ်​တိုက်​ထဝ်​ဂှ် ပ္တိတ်​တုဲ၊ ရိုဟ်​ပ​အပ်​ကဵု ပ္ဍဲ​သၟီ​ယု​ဍ​သှေ​သှ​ၜါ​ဇာ​ရ။ စ​ရၚ်​ကြိ​ယျာ​လွဳ​မာန်​ကျာ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ သၠိုၚ်​ထဝ်​ပိ​စှ်ော၊ သၠိုၚ်​သြန်​မွဲ​လ္ၚီ၊ ၜုန်​ၜါ​စှ်ော​ဒ​စိတ်၊ ၁၀ခၟာဲ​ထဝ်​ပိ​စှ်ော၊ ခၟာဲ​သြန်​တၞဟ်​အာ​ပန်​ကၠံ​စှ်၊ ကြိ​ယျာ​တၞဟ်​မွဲ​လ္ၚီ၊ ၁၁လၟိဟ်​ကြိ​ယျာ​ထဝ်၊ ကြိ​ယျာ​သြန်​မ္ဂး​ဂှ်၊ မ​သုန်​လ္ၚီ​ပန်​ကၠံ​ရ။ တေံ​ကြိ​ယျာ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် သှေ​သှ​ၜါ​ဇာ​ဝွံ ကေတ်​တုဲ၊ နူ​ပ္ဍဲ​ဂ​ကောံ​မၞိဟ်​မ​ဒုၚ်​ရပ်​လဝ်၊ နူ​ဍုၚ်​ၜါ​ၜု​လောန်​ကောံ​ကု​ညး​မ​ကော်​ဏာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​မွဲ​စွံ​ဂှ် ပ​လံၚ်​နၚ်​ရ။