ဂ​လာ​တိ​ဩ​ဝါ​ဒ ၁

မ​ဆေၚ်​ကဵု​မၞိဟ်​ဟွံ​သေၚ်။ န​ကဵု​ပၟိက်​မၞိဟ်​ဟွံ​သေၚ်။ န​ကဵု​ပၟိက်​ယေ​သှု​ဂှ်​လေ​ကီု​န​ကဵု​ပၟိက်​မ​အံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ကဵု​နာဲ​တေံ​ဂျိုၚ်​တိုန်​နူ​ဂ​စိုတ်​ဂှ်​လေ​ကီု​မ​ဂွံ​ဒှ်​က​လုတ်။ ​အဲ​ပဝ်​လု ကဵု​ကော​ဒေံ မ​နွံ​ကု​အဲ​မွဲ​စွံ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ပၟိၚ်​ဏာ​ကဵု​သၚ်​ဂ​မၠိုၚ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ရး​ဂ​လာ​တိ​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​မ​အံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​အိုတ်​ညိ။ နာဲ​တေံ​ဝွံ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကၠး​ပ္တိတ်​ပိုဲ​ညး​နူ​ကဵု​ဘ​ဝ​ဂြိုဟ်​စာ​ယုတ်​မာ​လ​မုဟ် ဝွံ​အ​တိုၚ်​ပၟိက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​နွံ​ဂှ် ပ္အပ်​ကဵု​ဇ​ကု​စ​ဏး​ဒုဟ်​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​နွံ​ဂုန်​စ​ရာဲ​အ​နု​ဘဴ​ဒဵု​ကဵု​ဇၟာပ်​ကဝ်​အ​ဆက်​အ​ဆက် ညိ။ အာ​မေန်။

နူ​ညး​မ​ကော်​ပၠုပ်​မၞး​တံ​ပ္ဍဲ​ဂုန်​ခ​ရေတ် ဟိုတ်​မၞး​တံ​မ​ပြံၚ်​လှာဲ​အာ​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​ပ္ဍဲ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဂှ် အဲ​ဒှ်​တဴ​အံ​သဝ်​ရ။ တေံ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဂှ် မဒှ်ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​တၞဟ်​ဟွံ​သေၚ်။ ကၞုက်​ကၞာဲ​မၞး​တံ​တုဲ မၞိဟ်​မ​နွံ​ပၟိက်​စိုတ်​သၟိက်​ဂွံ​ဗ​ကပ်​ဂ​တး​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ခ​ရေတ်​ဂှ် ညး​လ္ၚဵု​မ​နွံ​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ ဝေၚ်​နူ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ပိုဲ​ညး မ​ဟီု​တွံ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ် ပိုဲ​ညး​ကဵု​ဒှ်။ က​လုတ်​နူ​အ​ကာ​သ​ကဵု​ဒှ်။ ကၠုၚ်​ဟီု ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​တၞဟ်​ကဵု​မၞး​တံ​မ္ဂး ညး​ဂှ် ကဵု​ဒး​ဒုၚ်​က္သဴ​ရ။ အ​တိုၚ်​အဲ​မ​ဟီု​ကၠာ​ဂှ်။ လ​မုဟ်​ဝွံ အဲ​ဟီု​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ရောၚ်။ ယြဴ​ညး မွဲ​ဟီု​တွံ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​တၞဟ်​ဝေၚ်​နူ​ဓဝ်​မၞး တံ​မ​ဒုၚ်​ကေတ်​တုဲ​ဂှ် မၞိဟ်​ဝွံ ကဵု​ဒး​ဒုၚ်​က္သဴ​ရ။ ၁၀လ​မုဟ်​ဝွံ အဲ​မ​ပ​ညံၚ်​မၞိဟ် ဂွံ​သ္ဍိုက်​မ​လိုက်​ဟာ။ ညံၚ်​ကျာ်​ဂွံ​သ္ဍိုက်​မ​လိုက်​ဟာ။ အဲ​ဝွံ ကၠေံ​စိုတ်​ညံၚ်​ဂွံ​ဒး​ကဵု​စိုတ်​မၞိဟ်​ဟာ။ အဲ​ဗက်​ပၟိက်​မၞိဟ်​မ္ဂး အဲ​ဒှ်​ဍိက်​ခ​ရေတ်​ဟွံ​သေၚ်။ ၁၁ကော​ဒေံ​တံ။ ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ အဲ​မ​တွံ​ဂှ် ဒှ်​န​ကဵု ပၟိက်​မၞိဟ်​ဟွံ​သေၚ်။ ၁၂အဲ​ဒုၚ်​ကေတ်​နူ​မၞိဟ်​ဟွံ​သေၚ်။ ဆ​ဗၞတ်​ညး​မွဲ​ဟွံ​ဒ​လောံ​ဗ္တာန်။ န​ကဵု​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် အဲ​ဒုၚ် ကေတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အဲ​ဟီု​ထ​ၜး​ကဵု​မၞး​တံ​ရ။ ၁၃ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဒ္ဂေတ်​အဲ​ကာ​လ​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဘာ​သာ​ယု​ဍ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ် အဲ​မ​ပ​ယဲ​ခ​ရ​ပ​လီု​ပ​လာ်​သၚ်​ကျာ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ၁၄ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ဟိုတ်​စိုတ်​မ​နွံ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ပ္ဍဲ​နဲ​ဥ​ပ္ပ​ဒေ​သ​မ​ဒုၚ်​ကေတ်​နူ​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​တံ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​ကၠေံ​စိုတ်​ပ္ဍဲ​ဘာ​သာ​ယု​ဍ​လောန်​နူ​ညး​အ​ယုက်​မ​တုပ်​သၟဟ်​ကဵု​အဲ​ဂှ်​လေ​ကီု​မၞး​တံ​မိၚ်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ၁၅ၜိုန်​ဂှ်​လေ ကျာ်​မ​ရုဲ​ကံက်​အဲ​နူ​ကဵု​ပ္ဍဲ​ဂၞဴ​မိ​န​ကဵု​ဂုန် ဇ​ကု​ဂှ် ကော်​အဲ​တုဲ ၁၆တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​အဲ​ဟီု​တွံ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ကောန်​ဇ​ကု​ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞိဟ်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ် တံ​ဂှ် အ​တိုၚ်​စေ​တ​ဏာ​ဇ​ကု​ကာ​လ​မ​ထ​ၜး ကောန်​ဇ​ကု​ပ္ဍဲ​ကဵု​အဲ​တုဲ ဗွဲ​ပ​ရဟ်​အဲ​ဟွံ​ချပ်​ဂ​နန်​ကဵု​ဖျုန်​ဆီ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ၁၇ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သ​လေၚ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​ညး​မ​ဒှ်​က​လုတ်​ကၠာ​အဲ​တံ​ဂှ် အဲ​ဟွံ​အာ။ သ္ဍး​အာ​ပ္ဍဲ​ရး​အာ​ရ​ဖိ​တုဲ ကြဴ​ဂှ် အဲ​က​လေၚ်​ဍုၚ်​ဍ​မာ​သ​ကု​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ရ။ ၁၈ကြဴ​ဂှ်​လောန်​အာ​ပိ​သၞာံ​တုဲ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သ​လေၚ်​ညံၚ်​ဂွံ ဒ​ဒေဟ်​ယဟ် ကဵု​ကေ​ဖ​ဂှ် အဲ​တိုန်​မံၚ်​ကောံ​ကု​ညး​စှ်​သုန်​တ္ၚဲ​ရ။ ၁၉ဝေၚ်​နူ​ညး​တုဲ က​လုတ်​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဝေၚ်​နူ​ယျာ​ကုက်​ဒေံ​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် အဲ​ဟွံ​ညာတ်။ ၂၀အ​ပ္ဍဲ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​ချူ​ပၟိၚ်​ဏာ​ကဵု​မၞး​တံ​ဂှ် ဂ​လာန်​မု​သာ​ဟွံ​ဟီု သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် အဲ​ဟီု​ရောၚ်။ ၂၁ကြဴ​ဂှ် အဲ​အာ​ပ္ဍဲ​ရး​သု​ရိ​ကဵု​ရး​ကိ​လိ​ကိ​တုဲ ၂၂မၞိဟ်​မ​လုပ်​သၚ်​ခ​ရေတ်​ပ္ဍဲ​ရး​ယု​ဍ​တံ​ဂှ် ဟွံ​တီ​ညာတ်​မုက်​အဲ။ ၂၃ဆ​ညး​မ​ဂွံ​မိၚ်​မၞိဟ်​မ​လေပ်​ပ​ယဲ​ခ​ရ​ပိုဲ​ညး​ကၠာ​တေံ​ဓဝ်​ပ္တေဟ်​ဇ​ကု​မ​ပ​လီု​ပ​လာ်​ကၠာ​ဂှ် လ​မုဟ်​ဝွံ ညး​ဟီု​တွံ​ရောၚ်။ ၂၄ဟိုတ်​နူ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​အဲ​သာ်​ဂှ် ညး​တံ​ဝွံ ထိုၚ်​သး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​အိုတ်​ရ။