သၠ​ပတ်​ပ​ထ​မ​ကဝ် ၁

ပ္ဍဲ​တံ​ပ​ထ​မ​တေံ​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ အ​ကာ​သ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ တိ​ဇၞော်​ဂှ်​လေ​ကီု​က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​ရ။ တိ​ဇၞော်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ရုပ်​သာ်၊ အ​ဇ​ဟာ​သက်​သက်​ရ။ ဒ​မံၚ်​မ​သ္ဇိုဟ်​နက်​ဂှ် ဒ​မၠု​မ​ဂြောပ်​ဒ​လီု​တုဲ၊ ဝိ​ညာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ချဳ​ဒ​ရာၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဂၠး​ဍာ်​ရ။

ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ကဵု​ဒး​ဒှ်​လ​ယး သာ်​ဝွံ အ​သံ​မ​နွံ​တုဲ၊ ဒှ်​အာ​လ​ယး​ရ။ တေံ​လ​ယး​ဝွံ ဒှ်​ခိုဟ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ညာတ်​တုဲ၊ လ​ယး​ကဵု​ဒ​မၠု​ဂှ် ကျာ်​ပါ်​ပိုၚ်​ခြာ​လဝ်​ရ။ လ​ယး​ဝွံ န​ကဵု​ယၟု​တ္ၚဲ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဒ​မၠု​ဝွံ န​ကဵု​ယၟု​ဗ္တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ကျာ်​သ​မုတ်​ကော်​ခဴ​တုဲ၊ သၟဝ်​တ္ၚဲ​ကဵု​နူ​ဂ​ယး​ဂှ်​ဒှ်​ပ​ထ​မ​ရ၊

မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ၊ ပ္ဍဲ​အ​ဒေါဝ်​ဍာ်​ဂှ် ကဵု​ဒှ်​ဂၠး​အ​မှဲ​ရ။ ဍာ်​ကဵု​ဍာ် ကဵု ပါ်​ခြာ​လဝ် သာ်​ဝွံ အ​သံ​ကျာ်​မ​နွံ​တဴ​ရ။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​က​တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​ဂၠး​အ​မှဲ​တုဲ၊ ဍာ်​မ​နွံ​အ သၟဝ်​ဂၠး​အ​မှဲ​အ​တိုၚ်​ကျာ်​မ​ပိုၚ်​ခြာ​လဝ်​ဂှ်​ဒှ်​တဴ​ရ။ ဂၠး​အ​မှဲ​ကျာ်​မ​ပိုၚ်​ခြာ​လဝ်​ဂှ်​ဒှ်​ရ။ ဂၠး​အ​မှဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​သ​မုတ်​ကော်​ခဴ​န​ကဵု​ယၟု​အ​ကာ​သ​တုဲ၊ သ​သၟဝ်​တ္ၚဲ​ကဵု​နူ​ဂ​ယး​ဒှ်​တ္ၚဲ​ဒု​တိ​ယ​ရ။

မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ။ ဍာ်​မ​နွံ​အ​သၟဝ် အ​ကာ​သ​ကဵု​ကောံ​ဒ​ရီု၊ ဒဵု​ကဵု​မံက်​ရ။ သာ်​ဝွံ အ​သံ​ကျာ်​နွံ​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​အ​သံ​မ​နွံ​ဂှ်​ဒှ်​တဴ​ရ။ ၁၀ဒဵု​န​ကဵု​ယၟု​တိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဒ​မံၚ်​ဍာ်​မ​ကောံ​ဓ​ရီု​န​ကဵု​ယၟု​မှာ​သ္မိတ်​ဂှ်​လေ​ကီု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​သ​မုတ်​ကော်​ခဴ​တုဲ၊ တေံ​အ​ရာ​ဒှ်​ခိုဟ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ညာတ်​တဴ​ရ။

၁၁မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ၊ တိ​ဂှ် တၞံ​ချောဲ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ တၞံ​သြောံ​မ​ကဵု​ဒှ်​သတ်​သြောံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ တၞံ​ဆု​မ​နွံ​ကဵု​မ​တုဲ မ​ကဵု​ဒှ်​ဂ​ကူ​သတ်​ဆု​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ကဵု​ကၠုတ်​တိုန်​ရ သာ်​ဝွံ အ​သံ​ကျာ်​နွံ​တုဲ အ​တိုၚ်​အ​သံ​မ​နွံ​ဂှ်​ဒှ်​တဴ​ရ။ ၁၂တိ​ဝွံ တၞံ​ချောဲ​ဂှ်​လေ​ကီု​တၞံ​သြောံ​မ​ကဵု​ဒှ်​ဂ​ကူ​သတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​ဇ​ကု​ဂှ် မ​ဍေံ​ပါ​မ္ဂး တၞံ​ဆု​မ​ကဵု​ဒှ်​ဂ​ကူ​သတ်​ဆု​ဂှ်​လေ​ကီု​ကဵု​ကၠုတ်​တိုန်​ရ။ တေံ​အ​ရာ​ဒှ်​ခိုဟ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ညာတ်​တုဲ ၁၃သၟဝ်​တ္ၚဲ​ကဵု​နူ​ဂ​ယး​ဂှ်​ဒှ်​တ္ၚဲ​တ​တိ​ယ​ရ။

၁၄မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ၊ တၞဟ်​န​သၟိက်​ပိုၚ်​ခြာ​တ္ၚဲ​ကဵု​ဗ္တံ​ဂှ် သ္ၚိ​လ​ယး​ကဵု​ဒှ်​ပ္ဍဲ​ဂၠး​အ​ကာ​သ​ရ။ သွက်​နိ​မိတ်​လ​က္ခ​ဏာ​အ​ခိၚ်​အ​ခါ၊ သွက်​ဂွံ​ပိုၚ်​ခြာ​ဂိ​တု​တ္ၚဲ၊ သွက်​ဂွံ​ပိုၚ်​ခြာ​သၞာံ​ဂှ် ကဵု​ဒှ်​ရ။ ၁၅တန်​ပ္ဍဲ​ဂၠး​အ​ကာ​သ​တုဲ ကဵု​ဒှ်​သ္ၚ​လ​ယး​ဂွံ​ယး​တၟး​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဇၞော်​ရ သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​အ​သံ​မ​နွံ​ဂှ်​ဒှ်​တဴ​ရ။

၁၆သာ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ဝွံ​သ္ၚိ​လ​ယး​ဇၞော်​ၜါ​မ မ တွံ​ဂး​ညံၚ်​ဂွံ​အုပ်​လ​ဒံ​တ္ၚဲ​မွဲ​မ၊ ညံၚ်​ဂွံ​အုပ်​လ​ဒံ​ဗ္တံ​မွဲ​မ၊ သီု​ကဵု​သၞံၚ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​တုဲ ၁၇-၁၈တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ယး​တ​မး​ပ္ဍဲ​တိ​ဇၞော်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ အုပ်​လ​ဒံ​တ္ၚဲ​ကဵု​ဗ္တံ​တုဲ ညံၚ်​ဂွံ​ပိုၚ်​ခြာ​လ​ယး​ကဵု​ဒ​မၠု​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​ဂၠး​အ​ကာ​သ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​စွံ​လဝ်​ရ။ တေံ​အ​ရာ​ဒှ်​ခိုဟ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ညာတ်​တုဲ ၁၉သၟဝ်​တ္ၚဲ​ကဵု​နူ​ဂ​ယး​ဂ​ဒှ်​တ္ၚဲ​တ​စ​တု​တ္ထ​ရ။

၂၀မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ၊ ဂျိုၚ်​လ​မျိုၚ်​စွံ​လဝ်​တုဲ တိ​ရ​စ္ဆာန်​မ​လေပ်​ချဳ​ဂ​ရာၚ်​တံ​ဂှ် ကဵု​ဍာ်​က္ဍတ်​ပါ်​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ရ။ ဂ​စေံ​တံ​ဂှ်​လေ ကဵု​ပဝ်​အာ​လ​တူ​တိ​ဇၞော်​အ​လုံ​မွဲ​ဂၠး​အ​ကာ​သ​ရ သာ်​ဝွံ အ​သံ​ကျာ်​မ​နွံ​တဴ​ရ။ ၂၁သာ်​ဂှ် ဍာ်​က္ဍတ်​ပါ်​တိ​ရ​စ္ဆာန်​အ​တိုၚ်​ဂ​ကူ​ဍေံ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​တုဲ၊ မ​ပ္တံ​ကဵု​က​ဇၞော်၊ ဂျိုၚ်​လ​မျီူ​တုဲ တိ​ရ​စ္ဆာန်​မ​လေပ်​ချဳ​ဂ​ရာၚ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဂ​စေံ​မ​လေပ်​ပဝ်​အာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​တုဲ တေံ​အ​ရာ​ဒှ်​ခိုဟ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ညာတ်​တဴ​ရ။ ၂၂ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ်​လေ က္ဍတ်​ပါ်​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ရ။ ကဵု​ဍာ်​ၜဳ​ဂ​မၠိုၚ်​ပေၚ်​တဴ​အိုတ်​ရ။ ဂ​စေံ​ဂှ်​လေ ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဇၞော်​ဂှ်​လေ ကဵု​ဂၠိုၚ်​တိုန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ကဵု​မ္ၚဵု​မၚ်္ဂ​လ​ပ္ဍဲ​တိ​ရ​စ္ဆာန်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ်​တုဲ ၂၃သၟဝ်​တ္ၚဲ​ကဵု​နူ​ဂ​ယး​ဒှ်​တ္ၚဲ​ပ​ဉ္စ​မ​ရ ၂၄မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ၊ တိ​ဝွံ​ဂ​ကူ​သ​တ္တံ​မ​ဂျိုၚ်​လ​မျိုၚ်​မ​တွံ​ဂး​ပြေၚ်​ဂၠဴ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ကဵု​က္ဍတ်​ပါ်​ရ သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​အ​သံ​ကျာ်​မ​နွံ​ဂှ်​ဒှ်​တဴ​ရ။ ၂၅သာ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ဂ​ကူ​ပြေၚ်​ဂၠဴ​ဂ​ကူ​ကၟီ​ကၠ​ဂ​ကူ​တိ​ရ​စ္ဆာန်​မ​လေပ်​ခ​မာ​အာ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​တုဲ တေံ​အ​ရာ​ဒှ်​ခိုဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ညာတ်​တဴ​ရ။ ၂၆မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ၊ တုပ်​သၟဟ်​ကဵု​အ​ယောၚ်​အ​လာ​ပိုဲ​ညး​က​တဵု​ဒှ်​မၞိဟ်​အိုတ်​စိုအ်။ ညး​ဝွံ က​ပ္ဍဲ​ၜဳ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဂ​စေံ​အ​ကာ​သ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ တိ​ရ​စ္ဆာန်​ကွာန်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ကောန်​ကု​အ​လုံ​မွဲ​တိ​မွဲ စွံ​သတ်​မ​လေပ် အာ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ အုပ်​လ​ဒံ​ရ သာ်​ဝွံ အ​သံ​ကျာ်​နွံ​ရ။ ၂၇သာ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ တုပ်​သၟဟ်​ကဵု​အ​ယောၚ်​အ​လာ​ဇ​ကု​ဂှ် က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​မၞိဟ်​ရ။ တုပ်​သၟဟ်​ကဵု​အ​ယောၚ်​အ​လာ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် က​တဵု​ပ​ဒှ်​လ​ဝ်​မၞိဟ်​တြုံ​ကဵု​မၞိဟ်​ဗြဴ​တုဲ ၂၈မၞး​တံ​က္ဍတ်​ပါ် ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​အိုတ်​ရ။ ကဵု​တိ​ဇၞော်​ပေၚ်​တုဲ မာန်​အိုတ်​ရ။ က​ပ္ဍဲ​ၜဳ​တေံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဂ​စေံ​အ​ကာ​သ​တေံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဂျိုၚ်​လ​မျီု​တုဲ တိ​ရ​စ္ဆာန်​မ​ချဳ​ဒ​ရာၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​အုပ်​လ​ဒံ​အိုတ်​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​တုဲ ကဵု​မ္ၚဵု​မၚ်္ဂ​လ​ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဂှ်​ရ။ ၂၉ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ်​လေ၊ ရံၚ်​မွဲ​ရ။ တၞံ​သြောံ​မ​ကဵု​ဒှ်​သတ်​သြောံ​အ​လုံ​မွဲ​ဂၠး​တိ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​တေံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ တၞံ​ဆု​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​သတ်​မ​ကဵု​ဒှ်​မ​ဍေံ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ သွက်​မၞး​တေံ​ဂွံ​စ​ဂှ် အဲ​ကဵု​ရ။ ၃၀သတ်​ဇိုၚ်​ပိုၚ်​ဂ​စေံ​အ​ကာ​သ၊ ဂျိုၚ်​လ​မျီု​တုဲ ဂ​ကူ​သတ်​မ​ခ​မာ​အာ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​အိုတ်​သီု​တံ၊ သွက်​ညး​တေံ​ဂွံ​စ​ဂှ် အဲ​ကဵု​တၞံ​ချောဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​တံ​ဂှ်​ရ သာ်​ဝွံ အ​သံ​မ​နွံ​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​အ​သံ​မ​နွံ​ဂှ်​ဒှ်​တဴ​ရ။ ၃၁ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ရံၚ်​မွဲ​ပွ​ဆ​ဇ​ကု​မ​က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​တုဲ ခိုဟ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် ညာတ်​တုဲ၊ သၟဝ်​တ္ၚဲ​ကဵု​နူ​ဂ​ယး​ဒှ်​တ္ၚဲ​ဆ​ဌ​မ​ရ။