​သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဟာ​ၜ​က္ကုက် ၁

၁-၂​ဂ​လာန်​ပျး​ဒိုဟ်​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ဟာ​ၜ​က္ကုက်​မ​ဂွံ​မိၚ်​ညာတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ ​တဳ​လ​ပိုန်​ဟွံ​ပၚ်​မိၚ်​တုဲ၊ ​မွဲ​စိ​လ​လံ​ကာ​လ​အဲ​ဍိက်​မ​ဒး​လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ်​ရော။ ​တဳ​လ​ပိုန်​ဟွံ​ဟံၚ်​ပြာ်၊ ​အဲ​ဍိက်​ဒုၚ်​ပွ​အ​ဓ​မ္မ​တုဲ ​မွဲ​စိ​လ​လံ ​ကာ​လ ​မ​ဒး​လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ် ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​တဳ​လ​ပိုန်​ရော။ ​မူ​ဟိုတ်​မ​ထ​ၜး​ပွ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ် ​ကဵု​အဲ​ဍိက်​ရော။ ​မူ​ဟိုတ်​မ​ကဵု​ဂွံ​ညာတ်​ပွ​အ​ဓ​မ္မ​ရော။ ​ပွ​မ​ပၠံၚ်​ကေတ်၊ ​ပွ​မ​ပ​အ​နိၚ်​အ​ပိုၚ်​ဂှ် ​မူ​ဟိုတ်​ဒး​နွံ​ဂ​တ​အဲ​ဍိက်​ရော။ ​ပွ​မ​က​ယျာန်​ဓ​ဝါတ်၊ ​ပွ​မ​သေက်​ဇဵု​ဂှ်​လေ ​မူ​ဟိုတ်​မၞိဟ်​မ​ဒး​ပ​ရၚ်​သ္ကံ​ညိ​ရော။ ​ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ​ဓဝ်​ဍိုန်​ဒြ​ဟတ်​ရ။ ​ပွ​မ​ဒ​ကုတ်​သၞောဝ်​ပွ​မ​ပ​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​ဟွံ​မွဲ​ရ။ ​ဟိုတ်​မၞိဟ်​သၟာ်​ယုတ်​မာ​မ​ဗိုၚ်​တဴ​ညး​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ်၊ ​ဒ​ကုတ်​သၞောဝ်​ဗွဲ​မ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​အိုတ်​ရ။ ​မၞိဟ်​မ​ပ​လီု​သ​စ္စ​တံ၊ ​ရံၚ်​မွဲ​ဗ္စာ​ရ​ဏာ​တုဲ၊ ​လ္ၚုဟ်​လ္ၚ​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​ညိ။ ​ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ၜိုန်​ညး​တၞဟ်​မ​ပ္ညုၚ်​ထ​ၜး​ကဵု​မၞး​တံ​ဂှ်​လေ၊ ​ပွ​မၞး​တံ​ဟွံ​ပ္တေဟ်​ဂှ် ​အဲ​ပ​ပ္ဍဲ​ကာ​လ​လက်​ထက်​မၞး​တံ​ရ။ ​ဂ​ကူ​ခါ​လ​ဍာဲ​မ​သ္ကာတ်​သြာဲ​ပြဟ်​ပြဟ်​အဲ​ပ္အေါဝ်​လဴ​ရ။ ​တၞံ​န​သၟိက်​သီ​ကေတ်​ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ဇ​ကု​ဟွံ​ပိုၚ်​ဂှ်၊ ​ဇက်​အာ​အ​လုံ​မွဲ​ဂၠး​တိ​ရောၚ်။ ​ညး​မ​ဖေက် ​ဒၟံက်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ​န​ကဵု​အ​လဵု​ဇ​ကု​မ​စဳ​ရေၚ်​ဒ​ကုတ်​သၞောဝ်​အိုတ်​ရ။ ​ချေံ​ညး​တံ​ပြဟ်​လောန်​နူ​ကၠ​ဗြန်​ရ။ ​ကြံ​လောန်​နူ​ကၠဵု​ဂြိုပ်​မ​ဂ​ၚေၚ်​ပ​ယာံ​ဗ္တံ​ရ။ ​သ​ရာဲ​ချေံ​ညး​တံ​ကၠုၚ်​နူ​ဇ​မ္ၚောဲ​တုဲ ​ဒၟံၚ်​သ​လာ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ​ညံၚ်​နဲ​ဟဝ်​ကၠိုၚ်​တၞံ​န​ၜံက်​စ​ဇွ​ဂှ်​လေ ​အာ​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​ဂှ် ​ပဝ်​ကၠုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ​တေံ​ညး​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ​ညံၚ်​ဂွံ​လ​နိန်​ဗ​ပိန်​ဂှ် ​ကၠုၚ်​အိုတ်​ရ။ ​ဗဵု​လ​ဗး​မ​ဂ​တ​မုက်​ဗွဲ​ဒိုဟ်​ဗၟံက်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ​ညး​မ​ရပ်​ဂွံ​တံ​ဂှ် ​ညံၚ်​နဲ​မ​ဗ​တဳ​ဂှ် ​ကဵု​ကောံ​ဒ​ရီု​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၀​ဨ​က​ရာတ်​တံ​ဂှ် ​ဟွံ​ညာ​ဒ​ည၊ ​ပ​စ​ရဵု​ကဵု​ကောန်​သၟီ​ဂ​မၠိုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ​တိုက်​သ​ရာဲ​ဆ​မ​နွဴ​တံ​ဂှ် ​စော​ဒ​နာ​တုဲ၊ ​ဗဝ်​လဝ်​ခ​နိက်​တိ​တုဲ ​ဗ​တိုက်​ကေဟ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၁​ကြဴ​ဂှ် ​ပြံၚ်​လှာဲ​မ္ဂး ​ခ​လိုၚ်​လောန်​အာ​တုဲ ​ဒး​ဒုၚ်​ဒုဟ်​ရောၚ်။ ​ဣ​ဓိ​ဇ​ကု​မ​ဒှ်​ကျာ်​ဇ​ကု​ရ​သွံ။

၁၂​အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​အဲ​ဍိက်၊ ​ကျာ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တဳ​လ​ပိုန်​တန်​တဴ​နိ​စ္စ​ထာ​ဝ​ရ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ​ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဝွံ ​ဗၠး​သၠး​နူ​ဂ​မ္စိုတ်​ရောၚ်။ ​အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ။ ​ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​ဒ​ကုတ်​သၞောဝ် ​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဂှ် ​တဳ​လ​ပိုန်​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​ညး​တုဲ​ရ။ ​အဵု​တၟ။ ​တၞ​န​လ​မေတ်​ဒ​နာ​ဖျေံ​ကဵု​ဒၞာဲ​ညး​တုဲ​ရ။ ၁၃​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ​ဟွံ​ရံၚ်​မွဲ​ဒု​စ​ရိုတ်။ ​နွံ​မတ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တဴ​ရ။ ​ရံၚ်​မွဲ​ပွ​အ​ဓ​မ္မ​တုဲ ​ဟွံ​လေပ်​မံၚ်။ ​ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ​ပ​သာ်​ရံၚ်​မွဲ​ညး​မ​ပ​လီု​သ​စ္စ​တုဲ ​မ​မံၚ်​တဴ​ညိ​ရော။ ​ကာ​လ​မၞိဟ်​သၟာ် ​မ​ၚိတ်​စ​ညး​မ​သ္တပ်​လ​ဂူ​လောန်​နူ​ဇ​ကု​ဂှ် ​မူ​ဟိုတ်​မ​ဂွံ​မံၚ်​ဗွဲ​မ​သ္ၚိတ်​ဇြ​ရော။ ၁၄​သ​တ္တံ​ဂ​မၠိုၚ်​တုန်​လေ ​ညံၚ်​နဲ​က​ပ္ဍဲ​မှာ​သ္မိတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ညံၚ်​နဲ​စ​မ​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​သၟီ​ဂှ်​လေ​ကီု ​မူ​ဟိုတ်​မ​ကဵု ​ဒှ်​ရော။ ၁၅​သတ်​တြု​ဝွံ ​ဍန်​ကေတ်​တေံ​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ​န​ကဵု​ခၞောန်၊ ​ဂြောပ်​န​ကဵု​ဇၞိက်၊ ​ပ​ကောံ​ကေတ်​ပ္ဍဲ​ဇ​တုဲ ​လေပ်​မိပ်​သ္ၚိပ်​အိုတ်​တ​မိုဟ်​အိုတ်​ရ။ ၁၆​ပူ​ဇဴ​ယတ်​ကဵု​ဇၞိက်​ဇာ​ဇ​ကု​တဲ​မ​လေပ်​စံၚ်​ဂ​ကူ​မြ​မောဝ်​ပ္ဍဲ​ကဵု​ဇာ​ဇ​ကု​ရ။ ​ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​န​ကဵု​အ​ပေါတ်​ကြိ​ယျာ​တေံ​ဂှ်၊ ​လေပ်​ဂွံ​ဒြပ်​တုဲ ​ဂွံ​စ​ဖဲ​လဲ​ရ။ ၁၇​ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ​ညး​ဝွံ ​ဒး​စ​ရိုဟ်​က​နူ​အ​ပ္ဍဲ​ဇၞိက်​ဇာ​ရောၚ် ​ဟာ။ ​မၞိဟ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ် ​ဂ​ကူ​တံ​ဂှ် ​ဟွံ​ဂိုဟ်​တုဲ ​ဒး​ဂ​စိုတ်​ကၠေံ​လ္အိတ်​ဟွံ​သ္ဂုတ်​ရောၚ် ​ဟာ။