သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဟာ​ၜ​က္ကုက် ၁

၁-၂ဂ​လာန်​ပျး​ဒိုဟ်​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ဟာ​ၜ​က္ကုက်​မ​ဂွံ​မိၚ်​ညာတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ တဳ​လ​ပိုန်​ဟွံ​ပၚ်​မိၚ်​တုဲ၊ မွဲ​စိ​လ​လံ​ကာ​လ​အဲ​ဍိက်​မ​ဒး​လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ်​ရော။ တဳ​လ​ပိုန်​ဟွံ​ဟံၚ်​ပြာ်၊ အဲ​ဍိက်​ဒုၚ်​ပွ​အ​ဓ​မ္မ​တုဲ မွဲ​စိ​လ​လံ ကာ​လ​မ​ဒး​လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ် ပ္ဍဲ​ဂ​တ​တဳ​လ​ပိုန်​ရော။ မူ​ဟိုတ်​မ​ထ​ၜး​ပွ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ် ကဵု​အဲ​ဍိက်​ရော။ မူ​ဟိုတ်​မ​ကဵု​ဂွံ​ညာတ်​ပွ​အ​ဓ​မ္မ​ရော။ ပွ​မ​ပၠံၚ်​ကေတ်၊ ပွ​မ​ပ​အ​နိၚ်​အ​ပိုၚ်​ဂှ် မူ​ဟိုတ်​ဒး​နွံ​ဂ​တ​အဲ​ဍိက်​ရော။ ပွ​မ​က​ယျာန်​ဓ​ဝါတ်၊ ပွ​မ​သေက်​ဇဵု​ဂှ်​လေ မူ​ဟိုတ်​မၞိဟ်​မ​ဒး​ပ​ရၚ်​သ္ကံ​ညိ​ရော။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ဓဝ်​ဍိုန်​ဒြ​ဟတ်​ရ။ ပွ​မ​ဒ​ကုတ်​သၞောဝ်​ပွ​မ​ပ​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​ဟွံ​မွဲ​ရ။ ဟိုတ်​မၞိဟ်​သၟာ်​ယုတ်​မာ​မ​ဗိုၚ်​တဴ​ညး​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ်၊ ဒ​ကုတ်​သၞောဝ်​ဗွဲ​မ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​အိုတ်​ရ။ မၞိဟ်​မ​ပ​လီု​သ​စ္စ​တံ၊ ရံၚ်​မွဲ​ဗ္စာ​ရ​ဏာ​တုဲ၊ လ္ၚုၚ်​လ္ၚ​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​ညိ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ၜိုန်​ညး​တၞဟ်​မ​ပ္ညုၚ်​ထ​ၜး​ကဵု​မၞး​တံ​ဂှ်​လေ၊ ပွ​မၞး​တံ​ဟွံ​ပ္တေဟ်​ဂှ် အဲ​ပ​ပ္ဍဲ​ကာ​လ​လက်​ထက်​မၞး​တံ​ရ။ ဂ​ကူ​ခါ​လ​ဍာဲ​မ​သ္ကာတ်​သြာဲ​ပြဟ်​ပြေဟ်​အဲ​ပ္အေါဝ်​လဴ​ရ။ တၞံ​န​သၟိက်​သီ​ကေတ်​ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ဇ​ကု​ဟွံ​ပိုၚ်​ဂှ်၊ ဇက်​အာ​အ​လုံ​မွဲ​ဂၠး​တိ​ရောၚ်။ ညး​မ​ဖေက်​ဒၟံက်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ န​ကဵု​အ​လဵု​ဇ​ကု​မ​စဳ​ရေၚ်​ဒ​ကုတ်​သၞောဝ်​အိုတ်​ရ။ ချေံ​ညး​တံ​ပြဟ်​လောန်​နူ​ကၠ​ဗြန်​ရ။ ကြံ​လောန်​နူ​ကၠဵု​ဂြိုပ်​မ​ဂ​ၚေၚ်​ပ​ယာံ​ဗ္တံ​ရ။ သ​ရာဲ​ချေံ​ညး​တံ​ကၠုၚ်​နူ​ဇ​မ္ၚောဲ​တုဲ ဒံၚ်​သ​လာ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ညံၚ်​နဲ​ဟဝ်​ကၠိုၚ်​တၞံ​န​ၜံက်​စ​ဇွ​ဂှ်​လေ အာ​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​ဂှ် ပဝ်​ကၠုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ တေံ​ညး​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​လ​နိန်​ဗ​ပိန်​ဂှ် ကၠုၚ်​အိုတ်​ရ။ ဗဵု​လ​ဗး​မ​ဂ​တ​မုက်​ဗွဲ​ဒိုဟ်​ဗၟံက်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ညး​မ​ရပ်​ဂွံ​တံ​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​မ​ဗ​တဳ​ဂှ် ကဵု​ကောံ​ဒ​ရီု​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၀ဨ​က​ရာတ်​တံ​ဂှ် ဟွံ​ညှာ​ဒ​ည၊ ပ​စ​ရဵု​ကဵု​ကောန်​သၟီ​ဂ​မၠိုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ တိုက်​သ​ရာဲ​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ် စော​ဒ​နာ​တုဲ၊ ဗဝ်​လဝ်​ခ​နိက်​တိ​တုဲ ဗ​တိုက်​ကေတ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၁ကြဴ​ဂှ် ပြံၚ်​လှာဲ​မ္ဂး ခ​လိုၚ်​လောန်​အာ​တုဲ ဒး​ဒုၚ်​ဒုဟ်​ရောၚ်။ ဣ​ဓိ​ဇ​ကု​မ​ဒှ်​ကျာ်​ဇ​ကု​ရ​သွံ။

၁၂အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​အဲ​ဍိက်၊ ကျာ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တဳ​လ​ပိုန်​တန်​တဴ​နိ​စ္စ​ထာ​ဝ​ရ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဝွံ ဗၠး​သၠး​နူ​ဂ​မ္စိုတ်​ရောၚ်။ အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ။ ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​ဒ​ကုတ်​သၞောဝ် ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​ညး​တုဲ​ရ။ အဵု​တၟံ။ တၞံ​န​လ​မေတ်​ဒ​နာ​ဖျေံ​ကဵု​ဒၞာဲ​ညး​တုဲ​ရ။ ၁၃တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ဟွံ​ရံၚ်​မွဲ​ဒု​စ​ရိုတ်။ နွံ​မတ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တဴ​ရ။ ရံၚ်​မွဲ​ပွ​အ​ဓ​မ္မ​တုဲ ဟွံ​လေပ်​မံၚ်။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ပ​သာ်​ရံၚ်​မွဲ​ညး​မ​ပ​လီု​သ​စ္စ​တုဲ မ​မံၚ်​တဴ​ညိ​ရော။ ကာ​လ​မၞိဟ်​သၟာ် မ​ၚိတ်​စ​ညး​မ​သ္တပ်​လ​ဂူ​လောန်​နူ​ဇ​ကု​ဂှ် မူ​ဟိုတ်​မ​ဂွံ​မံၚ်​ဗွဲ​မ​သ္ၚိတ်​ဇြ​ရော။ ၁၄သ​တ္တံ​ဂ​မၠိုၚ်​တုန်​လေ ညံၚ်​နဲ​က​ပ္ဍဲ​မှာ​သ္မိတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညံၚ်​နဲ​စ​မ​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​သၟီ​ဂှ်​လေ​ကီု မူ​ဟိုတ်​မ​ကဵု​ဒှ်​ရော။ ၁၅သတ်​တြု​ဝွံ ဍန်​ကေတ်​တေံ​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် န​ကဵု​ခၞောန်၊ ဂြောပ်​န​ကဵု​ဇၞိက်၊ ပ​ကောံ​ကေတ်​ပ္ဍဲ​ဇာ​တုဲ လေပ်​မိပ်​သ္ၚိပ်​အိုဟ်​တ​မိုဟ်​အိုတ်​ရ။ ၁၆ပူ​ဇဴ​ယတ်​ကဵု​ဇၞိက်​ဇာ​ဇ​ကု​တုဲ​မ​လေပ်​စံၚ်​ဂ​ကူ​မြ​မောဝ်​ပ္ဍဲ​ကဵု​ဇာ​ဇ​ကု​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ န​ကဵု​အ​ပေါတ်​ကြိ​ယျာ​တေံ​ဂှ်၊ လေပ်​ဂွံ​ဒြပ်​တုဲ ဂွံ​စ​ဖဲ​လဲ​ရ။ ၁၇ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ညး​ဝွံ ဒး​စ​ရိုဟ်​က​နူ​အ​ပ္ဍဲ​ဇၞိက်​ဇာ​ရောၚ်​ဟာ။ မၞိဟ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဂိုဟ်​တုဲ ဒး​ဂ​စိုတ်​ကၠေံ​လ္အိတ်​ဟွံ​သ္ဂုတ်​ရောၚ်​ဟာ။