​သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဟဝ်​သှေ ၁

​ပ္ဍဲ​လက်​ထက်​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ​သၟီ​ဥ​ဇ္ဇိ၊ ​သၟီ​ယောဝ်​ထာမ်၊ ​သၟီ​အာ​ခါတ်၊ ​သၟီ​ဟေ​ဇ​တိ၊ ​ဨ​က​ရာတ်​ဣ​သ​ရေ​လ​သၟီ​ယေ​ရဝ်​ၜေါမ်​ကောန်​ယောဝ်​သှ​တံ​ဂှ်၊ ​ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကၠုၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဟဝ်​သှေ​ကောန်​ၜေ​ရိ​အ​ဒိ​ကိုပ်​ကၠာ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​မၞး​အာ​တုဲ ​သီ​ကေတ်​ဗြဴ​သ​ရာဲ​ဍုၚ်​သီု​ကဵု​ကောန်​ညး​မ​သၠး​တံ​ဂှ်​ရ။ ​ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ကောန်​ရး​တံ​ဝွံ ​ထောံ​ကၠေံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ ​ထပ်​ကဵု​ထပ်​မှာ​ရာ​အာ​တုဲ​ရ ​သာ်​ဝွံ ​အ​တိုၚ်​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ကဵု​ဟဝ်​သှေ​ဂှ်၊ ​ဟဝ်​သှေ​ဝွံ ​အာ​တုဲ ​ဂေါ​မာ​ကောန်​ဗြဴ​ဍိ​ၜ​လိမ်​ဂှ် ​သီ​ကေတ်​မ္ဂး၊ ​ညး​ဝွံ ​ကေတ်​ပ​တိ​သ​န္ဓိ​တုဲ၊ ​သၠး​ကောန်​တြုံ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ဟဝ်​သှေ​ရ။ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်​လေ ​တေံ​ကောန်​ဝွံ​ဂှ် ​ခုတ်​ယၟု​ယေ​ဇ​ရေ​လ​ရ။ ​ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ကြဴ​ဟွံ​လံ​ဟိုတ်​ဒုဟ်​မ​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​ယေ​ဇ​ရေ​လ​ဂှ် ​အဲ​ကဵု​ဒန်​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ယေ​ဟု​တုဲ၊ ​ရး​နဳ​ဂီု​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂှ် ​ကဵု​ဟောံ​ရောၚ်။ ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​အဲ​မ​ဝး​ပ​ကဝ်​တ္ၚ​ဣ​သ​ရေ​လ​ပ္ဍဲ​ခ​လံက်​ယေ​ဇ​ရေ​လ​ဂှ် ​ရ၊ ​တေံ​အ​မှု​ဝွံ ​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ရောၚ် ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

​မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ​ကေတ်​ပ​တိ​သ​န္ဓိ​တုဲ ​သၠး​ကောန်​ဗြဴ​ရ။ ​တေံ​ကောန်​ဗြဴ​ဂှ်​လော​ရု​ဟာ​မာ​ကော်​ယၟု​ညိ။ ​ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​အဲ​ဝွံ ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂှ် ​ကြဴ​မွဲ​ဝါ​ဟွံ​ဆာန်​ဍူ​မက်​မတ်​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​ဨ​က​န္တ​ရောၚ်။ ​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ဆာန်​ဍူ​မက်​မတ်​ရောၚ်။ ​ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ ​န​ကဵု​တ္ၚ၊ ​သ္ဇၚ်​လွဟ်​တဲ​ဗ္တိုတ်​ပၞာန်၊ ​ချေံ၊ ​သ​ရာဲ​မ​ဍိုက်​ချေံ​ဂှ် ​အဲ​ဟွံ​ဟံၚ်​ပြာ်၊ ​န​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ညး​တံ​ဂှ် ​အဲ​ဟံၚ်​ပြာ်​ရောၚ် ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

​ကာ​လ​လော​ရု​ဟာ​မာ​မ​သြာဲ​နူ​တှ်​ဂှ် ​မိ​ဝွံ ​ကေတ်​သ​တိ​သ​န္ဓိ​ပၠန်​တုဲ၊ ​သၠး​ကောန်​တြုံ​ရ။ ​တေံ​ကောန်​ဝွံ​ဂှ် ​ခုတ်​ယၟု​လေ ​အ​မ္မိ​ညိ။ ​ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​မၞး​တံ​ဝွံ ​မၞိဟ်​အဲ​ဟွံ​သေၚ်။ ​အဲ​ဝွံ​လေ ​ကျာ်​မၞး​တံ​ဟွံ​သေၚ်။ ၁၀​ၜိုန်​ဂှ်​လေ ​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ ​ညံၚ်​ရဴ​မ​ဗ္တဳ​မှာ​သ္မိတ်​သူ​ဟွံ​မာန် ​တော်​ရိုဟ်​ဟွံ​မာန် ​ဂၠိုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ​မၞး​တံ​ဝွံ ​မၞိဟ်​အဲ​ဟွံ​သေၚ် ​သာ်​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​အဲ​မ​ဟီု​ဂး​ကဵု​ညး​တံ​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​ဂှ် ​ရ​ညး​တံ​ကောန်​ကျာ်​မ​ဂျိုၚ်​တဴ​လ​မျီု ​သာ်​ဝွံ ​ဒ​ဒှ်​မ​ကော်​ခဴ​ဂှ် ​မုး​ဒုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၁​ကာ​လ​ဂှ် ​ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​တံ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ ​ပံၚ်​ဖက်​ကောံ​ဒ​ရီု​တုဲ ​ပ္တိန်​တဴ​သၟီ​မွဲ​ဇ​ကု​ဓဝ်​မ္ဂး၊ ​နူ​အ​ပ္ဍဲ​ရး​ဂှ် ​တိတ်​ကၠုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ​တ္ၚဲ​ယေ​ဇ​ရေ​လ​ဂွံ​ဒှ်​တ္ၚဲ​ဇၞော်​ပြဲ​ရောၚ် ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။