ယျာ​ကုက်​ဩ​ဝါ​ဒ ၁

ဍိက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​အဲ​ယျာ​ကုက်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞိဟ်​စှ်​ၜါ​ဂ​ကူ​မ​ပြး​ချာဲ​ဒၟံၚ်​တံ​ဂှ် ပၟိၚ်​ဏာ​သီု​မေ​တ္တာ​ရောၚ်။ ကော​ဒေံ​အဲ​တံ။ ပ္ဍဲ​ပ​ယာံ​ကာ​လ​မၞး​တံ​ဆဵု​ဒး​ဒ​ဒှ်​မ​စံ​ၜတ်​တၟေၚ်​တၟဟ်​တံ​ဂှ် ဒှ်​အ​ရာ​မ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​သက်​သက်​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ သ​မ္တီ​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ အ​ရာ​မ​စံ​ၜတ်​စိုတ်​ပ္တေဟ်​မၞး​တံ​ဂှ် မ​လေပ်​ပြု​ပြေၚ်​ဒ​ဒှ်​မ​အေၚ်​ဒုၚ်​ရောၚ်။ မၞး​တံ​ဝွံ ဍိုက်​ပေၚ်​စိ​စုံ​တုဲ ပ္ဍဲ​အ​ရာ​မွဲ​မွဲ​ညံၚ်​ဟွံ​ဂွံ​သိဟ်​ဇး​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ဒုၚ်​လ​အေၚ်​ဒဵု​ကဵု​စိုပ်​ဒ​တုဲ​ဂှ် ကဵု​ပ္တုဲ​ကေ​စ္စ​အိုတ်။

အ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ ယြဴ​ညး​မွဲ​အောန်​ကု​ပ​ညာ​မ္ဂး ကဵု​အာတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ရ။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ဗျိ​ဗၠုတ်​ဂှ် ဟွံ​ပ။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု န​ကဵု​စေ​တ​ဏာ​ဂှ် မ​လေပ်​ကဵု​ရ။ အာတ်မ္ဂးဂွံရောၚ်။ ၜိုန်​ဒှ်​သာ်​ဂှ် ဟွံ​မွဲ​ကဵု​စိုတ်​သၠေဟ်​ပၟာ​န​ကဵု​စိုတ်​ပ္တေဟ်​ဂှ် ကဵု​အာတ်​ရ။ ညး​မ​နွံ​ကဵု​စိုတ်​သၠေဟ်​ပၟာ​မ္ဂး​ဂှ်။ ကျာ​ပိုက်​တုဲ ညံၚ်​နဲ​လ္ပဟ်​ဇၟး​မ​လေပ်​ချဳ​စ​လိုက်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ မၞိဟ်​ညံၚ်​နဲ​ဂှ် အ​ရာ​မွဲ​မွဲ​ဂွံ​ပ္ဍဲ​တဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ လ္ပ​ကဵု​သၠေဟ်​သ​မ္တီ။ မၞိဟ်​မ​နွံ​ကဵု​စိုတ်​ၜါ​ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​အ​ရာ​ဆ​ဇ​ကု​မ​ပ​တံ​ဂှ် ဟွံ​တန်​တြန်။ ကော​ဒေံ​မ​ဍိုန်​ဓတ်​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​မ​ဂွံ​ဒုၚ်​ထ​ၜ​သ​ဘာ်​ဂှ် ကဵု​သ္အဵု​သ္အာ်​အိုတ်။ ၁၀ကော​ဒေံ​မ​နွံ​ကဵု​ပိုန်​ဒြပ်​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​မ​ဒုၚ်​ဗ္ဒေက်​ဖျဝ်​ဂှ် ကဵု​သ္အဵု​သ္အာ်​အိုတ်။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ မၞိဟ်​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​ကဴ​ချောဲ​ဂှ် ဒး​စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ပၠန်​ဂ​တး​လီု​လာ်​ရောၚ်။ ၁၁တ္ၚဲ​ဝွံ ကာ​လ​မ​တိုန်​န​ကဵု​ပ​သာန်​ဂ​မ္တဴ​ဂှ် တၞံ​ချောဲ​ဝွံ စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဇြ​သ္ကဟ်​တုဲ ကဴ​ဂှ် မ​လေပ်​ပြဟ်​ရ။ ရုပ်​သာ်​မ​ဂေါဝ်​ဆာဲ​ဂှ်​လေ လေပ်​လီု​အာ​ရ။ ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ်။ ညး​မ​နွံ​ကဵု​ပိုန်​ဒြပ်​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ပၟိက်​ကေ​စ္စ​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် လေပ်​စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဇြ​သြေၚ်​လီု​လာ်​ရောၚ်။

၁၂ညး​မ​ဒုၚ်​လ​အေၚ်​ဒ​ဒှ်​မ​စံ​ၜတ်​ကၞုက်​ကၞာဲ​ဂှ် နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဒုၚ်​စၟဳ​စၟတ်​စံ​ၜတ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​မ​ဆာန်​တဳ​လ​ပိုန်​တံ​ဝွံ လ​မျီု​ၝောံ​ကိုတ်​ကျာ်​မ​စွံ​လဝ် ဂ​တိ​ဂှ် ဂွံ​ရောၚ်။ ၁၃ညး​မ​ဒုၚ်​က္သေံ​ကၟဝ်​ဒုဟ်​ပ​သာ်​ရော​မ္ဂး​ဂှ်။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ က္သေံ​ကၟဝ်​အဲ​ရောၚ် သာ်​ဂှ် လ္ပ​ကဵု​ဟီု။ အ​ရာ​ဟွံ​ခိုဟ်​ဂှ် က္သေံ​ကၟဝ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဟွံ​မာန်။ တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဟွံ​က္သေံ​ကၟဝ်​ဏာ​ပ္ဍဲ​ဒုဟ်။ ၁၄ဇၟာပ်​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ န​ကဵု​ဇ​ကု​မ​မက်​မတ်​တံ​ဂှ် ဒုၚ်​လှေံ​လှန်​တံၚ်​ဂြဲ​ဏာ​တုဲ ပ္ဍဲ​ဒုဟ်​မ​က္သေံ​ကၟဝ်​ဏာ​ဂှ် မ​လေပ်​စိုပ်​ရ။ ၁၅စိုတ်​မ​မက်​မတ်​ဂှ် ကေတ်​ပ္တိ​သ​န္ဓိ​တုဲ မ​လေပ်​သၠး​ဒုဟ် ဒု​စ​ရိုတ်​ရ။ ဒု​စ​ရိုတ်​ဂှ်​လေ စိုန်​သ္ကီု​မ္ဂး ဒ​ဒှ်​မ​ချိုတ်​ဂှ် မ​လေပ်​သၠး​ရ။ ၁၆ကော​ဒေံ​ဇြ​ဟာန်​အဲ​တံ။ ဒ​ဒှ်မ​လှေံ​စ​ဂှ် လ္ပ​ဒုၚ်​အိုတ်​ညိ။ ၁၇လာပ်​သ​ကာ​မ​ခိုဟ်​ပြဲ​စိ​စုံ​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ် ဒှ်​နူ​မ​အံက်​လ​ယး​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ စှ်ေ​ကၠုၚ်​နူ​ဒေ​သ​လ​တူ​အိုတ်​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​မ​အံက်​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ဒ​စေၚ်​ဒ​လိန်​ဟွံ​မွဲ။ ဆ​သ​မၞိၚ်​ဒ​ဒှ်​မ​ပြံၚ်​လှာဲ​ဂှ် ဟွံ​မွဲ ၁၈အ​ပ္ဍဲ​သ​တ္တံ​ဂ​မၠိုၚ်​ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ တၞဟ်​န​သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဒှ်​ညံၚ်​နဲ​သတ်​မ​သတ်​ကၠာ​ဂှ် န​ကဵု ဂ​လာန်​ဓဝ်​သ​မ္မာ​အ​တိုၚ်​ပၟိက်​ဇ​ကု​ဂှ် ကျာ်​မ​ကဵု​သၠး​ပ္တိ​သ​န္ဓိ​ရ။

၁၉ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ကော​ဒေံ​ဇြ​ဟာန်​အဲ​တံ။ ဇၟာပ်​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​က္တောဝ်​မ​မိၚ်​ဂှ် ကဵု​ပြဟ်​အိုတ်​ရ။ ဒ​ဒှ်​မ​ဟီု​အ​ရေဝ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​ဒှ်​ပၞောတ်​မ​တိတ်​ဂှ်​လေ​ကီု ကဵု​ဍိုန်​လ​ဇ​အိုတ်​ရ။ ၂၀ပၞောတ်​ဒေါ​သ​မၞိဟ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် ဟွံ​လေပ်​က္တဵု​ပ​ဒှ်။ ၂၁ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ ဒ​ဒှ်​မ​ကၠိ​ခ​ဍက်​အိုတ်​သီု​ဒ​ဒှ်​မ​စောန်​ကၠိ​ခ​လိုၚ်​လောန်​အာ​ဂှ် ပါဲ​ကၠေံ​တုဲ တွဟ်​ပါၚ်​မ​တဵု​ပ္တံ​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​စိုတ်​ဝိ​ညာန်​မၞး​တံ​မာန် န​ကဵု​စိုတ်​မ​ဍိုန်​ဍောတ်​ဂှ် ဒုၚ်​ကေတ်​အိုတ်​ရ။ ၂၂ဇ​ကု​ဇ​ကု​ဂှ် ဇ​ကု​လှေံ​စ​တုဲ ညး​မ​ပ​ဆ​မ​က​လၚ်​ပၚ်​မိၚ်​တွဟ်​ပါၚ်​ဂှ် ဟွံ​သေၚ်။ ညးမဒ္ဂေတ်ဓဝ်ဂှ် ဒှ်အိုတ်ရ။ ၂၃ဓဝ်​ဂှ် ဟွံ​ဒ္ဂေတ်​မၞိဟ်​ဆ​မ​က​လၚ်​ကီု​မ္ဂး​ဂှ်။ တုပ်​ညံၚ်​မၞိဟ်​မ​ရံၚ်​မုက်​ပ​က္က​တိ​ဇ​ကု​ပ္ဍဲ​ဒ​ၚောဝ်​ရောၚ်။ ၂၄ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဇ​ကု​ဂှ် ဇ​ကု​ရံၚ်​တုဲ အာ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ပၠန်​မ္ဂး ရုပ်​သာ်​အ​ယောၚ်​အ​လာ​ဇ​ကု​ဂှ် မ​လေပ်​ဝိုတ်​အာ​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​ရ။ ၂၅မ​ဆေၚ်​စပ်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ဗ​လး​ဓဝ်​မ​စိ​စုံ​ဂှ် ရံၚ်​မွဲ​ဗိုန်​သၟတ်​တုဲ ညး​မ​တန်​တြန်​မ္ဂး​ဂှ်။ က​လၚ်​ပၚ်​မိၚ်​ဓဝ်​တုဲ ညး​ဝိုတ်​ဝုဲ​အာ​ဂှ် ဟွံ​သေၚ်။ ဒှ်​ညး​မဒ္ဂေတ်​ဒ္ဂေတ်​ဂှ်​ဒှ်တုဲ ပ္ဍဲ​ဒ္ဂေတ်​ဇ​ကု​မ​ဒ္ဂေတ်​ဂှ် ဒှ်​ညး​မ​နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​ရ။ ၂၆အ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ယြဴ​ညး​မွဲ ညံၚ်​နဲ​မ​နွံ​ကဵု​သဳ​လ​ဂှ် ပ​တုဲ ပါၚ်​ဇ​ကု​ဂှ် ဟွံ​မၚ်​မွဲ​မ္ဂး လှေံ​စ​ဒၟံၚ်​စိုတ်​ဇ​ကု​တုဲ သဳ​လ​ညး​ဂှ် ဒှ်​သၟး​သၟး​ရ။ ၂၇သ​မတ်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​မိ​မ​ကဵု​ဗြဴ​ကၟာဲ​တံ​ဝွံ ကာ​လ​မ​ဒိုက်​သာ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ရံၚ်​မွဲ​ဥ​ပ္ပ​ကာ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဇ​ကု​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​သ္အး​ဇ္ၚး​နူ​ကၠေက်​လ္ၚေၚ်​လော​ကဳ​ဒ​ဒှ်​မ​မၚ်​မွဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် ဒှ်​သဳ​လ​သ္ဇုၚ်​ဂွု​သ္အး​ဇ္ၚး​ရောၚ်။