သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ယေ​ရ​မိ ၁

၁-၃ပ္ဍဲ​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ​ကောန်​အာ​မောန်​သၟီ​ယဝ်​သှိ မ​ဂ​ဇံ​နန်​စှ်​ပိ​သၞာံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​လက်​ထက်​ယဝ်​ယ​ကိမ်​ကောန် ယဝ်​သှိ​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ​ကောန်​ယဝ်​သှိ​သၟီ​ဇေ​ဍ​ကိ​ဂ​ဇံ​နန်​ပေၚ်​စှ်​မွဲ​သၞာံ​တုဲ၊ ဒဵု​ကဵု​မ​သီ​ဏာ​ကြိုၚ်​စွံ​လဝ်​ကောန်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​တံ​ပ္ဍဲ​ဂိ​တု​ပ​ဉ္စ​မ​ဂှ်၊ ဂ​လာန်​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ယေ​ရ​မိ​ကောန်​ဟိ​လ​ခိ​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​အာ​န​ထောတ်​ရး​ၜေန်​ယာ​မိန်​ဂွံ​ဒုၚ်​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ္ဂး​ဂှ်၊

၄-၅ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​စိုပ်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​အဲ​တုဲ ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ မၞး​ဂှ် နူ​ကၠာ​အဲ​ဟွံ​က္တဵု​ပ​ဒှ်​ပ္ဍဲ​ဂၠံ​ဂဝ်​မိ​ဂှ် အဲ​တီ​မၞး​တုဲ​ရ။ နူ​ကၠာ​ဟွံ​သၠး​ဂှ် အဲ​ကဵု​မၞး​သ္အး​ဇ္ၚး​တုဲ၊ သွက်​မၞိဟ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ အဲ​ဝွံ​လေ၊ အဵု​နာဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ အဲ​ဍိက်​ဝွံ ဟီု​တွံ​ဟွံ​လေပ်။ ဒှ်​ညး​သၟတ်​ရ သာ်​ဝွံ​ပ္တီ​မ္ဂး၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ​လေ၊ အဲ​ဍိက်​ဝွံ ဒှ်​ညး​သၟတ်​ရ သာ်​ဝွံ လ္ပ​ဟီု​ညိ။ ယြဴ​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ညး​အဲ​စ​ကာ​ဗ​လး​မၞး​ရ။ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ညး​တေံ​မၞး​ဒး​အာ​ရောၚ်။ ယြဴ​ဂ​လာန်​အဲ​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ရ။ ဂ​လာန်​တေံ​ဂှ် မၞး​ဒး​ဟီု​ရောၚ်။ လ္ပ​ဖေက်​ညး​တံ​ဂှ်​ညိ။ တၞံ​န​သၟိက်​ဟံၚ်​ပြာ်​မၞး​ဂှ် အဲ​နွံ​ကောံ​ကု​မၞး​မွဲ​စွံ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ကျာ်​ပၠး​တဲ​မ္ဂး၊ ဒိ​ဒး​ပါၚ်​အဲ​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ပါၚ်​မၞး​ဂ​လာန်​အဲ​ဂှ် ပၠုပ်​စွံ​လဝ်​တုဲ​ရ။ ၁၀ရံၚ်​မွဲ​ရ။ မၞး​ဝွံ အ​ခေါၚ်​ဂွံ​နုက်​ပါဲ​ရိုဟ်​တိုဟ်​ပ​လီု​ပ​လာ်​ဗ္ကပ်​ဂ​တး၊ အ​ခေါၚ်​ဂွံ​သြိုၚ်​ပ္တန်​တဵု​ပ္တံ။ အဲ​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​မၞး​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ရး​နဳ​ဂီု၊ ဂ​မၠိုၚ်​မၞိဟ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

၁၁မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ စိုပ်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​အဲ​တုဲ၊ ယေ​ရ​မိ၊ မၞး​ဝွံ မူ​အ​ရာ​မွဲ​ဂှ် မ​ညာတ်​ရ​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​မ္ဂး၊ အဲ​ဝွံ၊ အဲ​ဍိက်​ညာတ်​ကၞာၚ်​ၜါ​တာံ​ဂှ်​ရ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​မ္ဂး၊ ၁၂ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ၊ မၞး​ညာတ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​တုဲ​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​ဂ​လာန်​အဲ​ဍိုက်​ပေၚ်၊ အဲ​မၚ်​ဒၟံၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

၁၃မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ စိုပ်​ပ္ဍဲ​အဲ​အ​ခိၚ်​ဒု​တိ​ယ​တုဲ၊ မၞး​ဝွံ မူ​အ​ရာ​မွဲ​ဂှ် ညာတ်​ရ​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​မ္ဂး၊ အဲ​ဝွံ၊ အဲ​ဍိက်​ဝွံ ညာတ်​ထ​မာဲ​ပ​သဲ​မ​တၞံ​ဒၟံၚ်​ဂှ်​ရ၊ နွံ​ဂ​တ​အာ​မုက်​ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​သၟဝ်​ကျာ​ရ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​မ္ဂး၊ ၁၄ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ၊ ဘဲ​ဥ​ပါတ်​နူ​ဒိုဟ်​သၟဝ်​ကျာ​ဝွံ၊ တိတ်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ ကောန်​ရး​ဝွံ​တံ​ဂှ်​ရောၚ်။ ၁၅ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကောန်​ရး​နဳ​ဂီု သၟဝ်​ကျာ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် အဲ​ကော်​တုဲ၊ ညး​တံ​ဝွံ ကၠုၚ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ပါၚ်​တ​ရၚ်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​ပွဳ​ဗွိုၚ်​ကၟာၚ်​ဍုၚ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ကွာန်​ယု​ဍ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​ဇ​ကု​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ပ္တိုန်​စွံ​လဝ်​တၞဟ်​တၞဟ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၆ကောန်​ဍုၚ်​ကောန်​ရး​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​ဒုဟ်​မ​ထောံ​ကၠေံ​အဲ၊ ဒုဟ်​မ​စံၚ်​စ​လန်​မြ​မဝ် ပ္ဍဲ​ကျာ်​တၞဟ်​သ္အာၚ်၊ ဒုဟ်​မ​ရေဟ်​သေဟ်​အ​ရာ​မ​ကၠောန်​န​ကဵု​တဲ​ဇ​ကု​ဆ​မ​နွံ၊ အဲ​စၟဳ​စၟတ်​ညး​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​ဒုဟ်​စဳ​ရေၚ်​ရောၚ်။ ၁၇ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ၊ မၞး​ဝွံ ခါ​ယ​ဗန်​ဂှ် စန်​တုဲ က္တဵု​ရ။ ဆ​အဲ​ဗ္ကန်​လဝ်​ဂှ် ဟီု​တွံ​ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ရ။ တၞံ​န​အဲ​ဟွံ​ဂွံ​ခ္ဍိုက်​ဂွ​မၞး​ပ္ဍဲ​ဂ​တး​ညး​တံ​ဂှ်၊ လ္ပ​ဖေက်​ညး​တံ၊ ၁၈ရံၚ်​မွဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​မွဲ​လ္ပာ်​မွဲ​ရး​နဳ​ဂီု​မ​တွံ​ဂး ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ၊ ကောန်​သၟီ၊ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်၊ ကောန်​ဍုၚ်​ကောန်​ကွာန်၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဍုၚ်​မ​ခိုၚ်​ကၠိုက်၊ ဒ​ယိုၚ်​ပ​သဲ၊ ဒ​ဒၚ်​ဖ​ရိုတ်​အဲ​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​မၞး​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဏံ​ရ။ ၁၉ညး​တံ​ဝွံ ဗ​တိုက်​မၞး​တုဲ ဟွံ​မာန်​အိုတ်။ တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ဟံၚ်​ပြာ်​မၞး၊ အဲ​နွံ​ကောံ​ကု​မၞး​မွဲ​စွံ​ရ သာ်​ဝွံ၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။