ခ​ရေတ်​ဝၚ်​ယဝ်​ဟာန် ၁

ပ္ဍဲ​တံ​ပ​ထ​မ​တေံ​ဂှ် ဂ​လာန်​မ​နွံ​ရ။ ဂ​လာန်​မ္ဂး​ဂှ် မ​နွံ​ကောံ​ကု​ကျာ်​မွဲ​စွံ​ရ။ ဂ​လာန်​ဂှ်​လေ ဒှ်​ကျာ်​ရ။ တေံ​ဂ​လာန်​ဝွံ ပ္ဍဲ​တံ​ပ​ထ​မ​ဂှ် နွံ​ကောံ​ကု​ကျာ်​ရ။ တေံ​ဂ​လာန်​ဝွံ ဇၟာပ်​အ​ရာ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​ရ။ အ​ရာ​တဳ​လ​ပိုန်​ဟွံ​က္တဵု​ဗ​ဒှ်​ဂှ် ဆ​ဗၞတ်​မွဲ​မွဲ​ဟွံ​မွဲ ပ္ဍဲ​ဂ​လာန်​တေံ​ဂှ် လ​မျီု​မ​နွံ​ရ။ တေံ​လ​မျီု​ဂှ်​လေ မ​ဒှ်​လ​ယး​မၞိဟ်​ရ။ တေံ​လ​ယး​ဂှ်​လေ ယး​တ​မး​ပ္ဍဲ​ဒ​မၠု​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ဒ​မၠု​ဝွံ ဟွံ​ဒုၚ်​ကေတ်။

ယဝ်​ဟာန်​မ​နွံ​ယၟု​မၞိဟ်​မွဲ​ဂှ် ကျာ်​စ​ကာ​ဗ​လး​ရ။ တေံ​ညး​ဂှ် ဒှ်​သက်​သဳ​တုဲ မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ န​ကဵု​ညး​ညံၚ်​ဂွံ​ပ္တေဟ်​မ္ဂး ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​လ​ယး​ဂှ် ညး​ဝွံ သၟိက်​ဂွံ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​တုဲ မ​ကၠုၚ်​ရ။ ညး​ဝွံ လ​ယး​ဂှ် ဟွံ​သေၚ်။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​လ​ယး​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​တုဲ မ​ကၠုၚ်​ရောၚ်။ လ​ယး​သ္ဍာံ​သၟတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ က္ည​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​လော​က​တုဲ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​ဒှ်​ညး​မ​ကဵု​လ​ယး​ရောၚ်။ ၁၀တေံ​ညး​ဂှ် နွံ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​လော​က​တုဲ​ရ။ လော​က​ဂှ်​လေ က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​တုဲ​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ လော​က​ဝွံ ဟွံ​တီ​ညး ၁၁ညး​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​ဇ​ကု​ၜိုန်​မ​က္ည​ကၠုၚ်​ဂှ် ဂ​ကူ​မၞိဟ်​ဇ​ကု​တံ​ဝွံ ဟွံ​ဒုၚ်​တဲ​ကဵု​ညး​တုဲ ဒၟံၚ်​တဴ​အိုတ်​ရ။ ၁၂ပ္ဍဲ​ဆ​မၞိဟ်​မ​ဒုၚ်​တဲ​ကဵု​ညး​မ​တွံ​ဂး​ပ္ဍဲ​ဆ​မၞိဟ်​မ​ပ္တေဟ်​နာ​မ​ညး​တံ​ဂှ် အ​ခေါၚ်​ဂွံ​ဒှ်​ကောန်​ကျာ်​ဂှ် ကဵု​လဝ်​ရ။ ၁၃တေံ​ကောန်​တံ​ဝွံ န​ကဵု​ဆီ​ဂှ် ဒုၚ်​သၠး​ဂ​ဗ္ဘ​ဟွံ​သေၚ် န​ကဵု​ပၟိက်​ဖျုန်​ပၟိက်​မၞိဟ်​ဂှ်​လေ ဒုၚ်​သၠး​ဂ​ဗ္ဘ​ဟွံ​သေၚ်။ န​ကဵု​ပၟိက်​ကျာ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒုၚ်​သၠး​ဂ​ဗ္ဘ​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၄ဂ​လာန်​ဂှ်​လေ ဒှ်​ဖျုန်​တုဲ တန်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​မ္ဂး တြဳ​ဇှ်​အ​နု​ဘဴ​ညး​ညံၚ်​နဲ​တြဳ​ဇှ်​အ​နု​ဘဴ​ကောန်​ဆ​မွဲ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​မ​အံက်​န​ကဵု​ဂုန်​ဂှ်​လေ​ကီု န​ကဵု​သ​စ္စ​ဂှ်​လေ​ကီု ဒ​ဒှ်​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ဒၟံၚ်​ဂှ် ပိုဲ​ညး​ဂွံ​ညာတ်​အိုတ်​ရ။ ၁၅ယဝ်​ဟာန်​ဝွံ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​နာဲ​တေံ​ဂှ် ဒုၚ်​သက်​သဳ​တုဲ လ​လောၚ်​က​မြဴ​မ္ဂး​ဂှ် ညး​မ​က္ည​ကၠုၚ်​လက်က​ရဴ​အဲ​ဝွံ ကၠာ​အဲ​ဟွံ​မွဲ​ဂှ် နွံ​ဒၟံၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ဒှ်​ညး​မ​ဇၞော်​ပြဲ​လောန်​နူ​အဲ​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​အဲ​မ​ဟီု​ဂှ် ဟီု​ကဵု​ညး​တေံ​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ ဒုၚ်​သက်​သဳ​ရ။ ၁၆နူ​ဒ​ဒှ်​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ညး​တေံ​ဂှ် ဂုန်​လ​တူ​ဂုန်​ဂှ် အဲ​ညး​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဂွံ​ဒုၚ်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ၁၇ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဓဝ်​ပ​ညပ်​ဝွံ န​ကဵု​မဝ်​သေဝ်​ဂှ် မ​ကဵု​လဝ်​ရ။ ဂုန်​ကဵု​သ​စ္စ​မ္ဂး​ဂှ် ဒှ်​န​ကဵု​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ရောၚ်။ ၁၈မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဆ​ဗၞတ်​မွဲ​ဝါ​ၜိုန်​ဟွံ​ကေၚ်​ညာတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်။ ကောန်​မွဲ​ဇ​ကု​မ​နွံ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ဂၠး​သြိုဟ်​မ​အံက်​ဂှ် ကဵု​ပြာ​ကတ်​တုဲ​ရ။ ၁၉မၞိဟ်​ယု​ဍ​တံ​ဂှ်​လေ မၞး​ဝွံ ညး​ဂှ်​ရော သာ်​ဝွံ သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​သၟာန်​ယဝ်​ဟာန်​မ္ဂး ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ကဵု​မၞိဟ်​လေ​ဝိ​တံ​ဝွံ ကာ​လ​မ​စ​ကာ​ဗ​လး​ဏာ​နူ​ကဵု​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သ​လေၚ်​ဂှ် ယဝ်​ဟာန်​ဝွံ ဒုၚ်​သက်​သဳ​မ္ဂး​ဂှ် ၂၀အဲ​ဝွံ ခ​ရေတ်​ဟွံ​သေၚ် သာ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​က​ဏိက်​ဗ္ဒန်​ဟွံ​မွဲ ဗွဲ​မ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ် ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်​ရ။ ၂၁ညး​တံ​ဂှ်​လေ ဒှ်​သာ်​ဂှ် မ္ဂး မၞး​ဝွံ ညး​ဂှ်​ရော။ ဒှ်​ဨ​လိ​ယျ​ဟာ သာ်​ဝွံ သၟာန်​အိုတ်​ရ။ ယဝ်​ဟာန်​ဂှ်​လေ အဲ​ဝွံ ဨ​လိ​ယျ​ဟွံ​သေၚ် သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ။ ဒှ်​ပ​ရော​ဗက်​တေံ​ဟာ သာ်​ဝွံ သၟာန်​ပၠန်​တုဲ ဟွံ​သေၚ်​သာ်​ဂှ် က​လေၚ်​ဟီု​ရ။ ၂၂ညး​တံ​ဂှ်​လေ မၞး​ဝွံ ညး​ဂှ်​ရော။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​မ​စ​ကာ​ဗ​လး​နၚ်​အဲ​ညး​တံ​ဂှ် ညံၚ်​သွက်​ဟီု​ပ္တီ​ဂွံ​နွံ​ဂှ် မၞး​ဝွံ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ဇ​ကု​ဂှ် ပ​သာ်​မ​ဟီု​ရော။ သာ်​ဝွံ သၟာန်​အိုတ်​ပၠန်​ရ။ ၂၃ယဝ်​ဟာန်​ဂှ်​လေ အ​တိုၚ်​ပ​ရော​ဗက်​ဟေ​သှာ​ယျ မ​ဟီု​တွံ​ဂှ် ဂၠံၚ်​တ​ရဴ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ အ​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​ဂှ် ကဵုဂ​တပ်​ဂ​တး​ရ သာ်​ဝွံ ရ​မျှာၚ်​မ​လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ဂှ်​ဒှ်​အဲ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ။ ၂၄ညး​မ​ဒုၚ်​စ​ကာ​ဗ​လး​ဏာ​တံ​ဂှ် ဒှ်​မၞိဟ်​ဖာ​ရိ​သေဝ်​အိုတ်​ရ။ ၂၅ညး​တံ​ဂှ်​လေ မၞး​ဝွံ ခ​ရေတ်​ဟွံ​သေၚ်။ ဨ​လိ​ယျ​ဂှ်​လေ ဟွံ​သေၚ်။ ပ​ရော​ဗက်​တေံ​ဂှ်​လေ ဟွံ​သေၚ်​မ္ဂး မူ​ဟိုတ်​မ​ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​အိုတ်​ပၠန်​ရ။ ၂၆ယဝ်​ဟာန်​ဂှ်​လေ အဲ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ပ္ဍဲ​ဍာ်​ဂှ် မ​ကဵု​ရ။ ပ္ဍဲ​အ​ဒေါဝ်​မၞး​တံ​မၞိဟ်​မွဲ​မၞး​တံ​ဟွံ​တီ​ဂှ် ဒ​တဴ​ဒၟံၚ်​ရ။ ၂၇တေံ​ညး​ဂှ် ဒှ်​ညး​မ​က္ည​ကၠုၚ်​လက်​က​ရဴ​အဲ​တုဲ မ​နွံ​ကၠာ​အဲ​ရောၚ်။ ဇုက်​ဂ​နပ်​ဇိုၚ်​ညး​ဂှ် အဲ​ဟွံ​ကြိုက်​ကဵု​သဟ် သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​ရ။ ၂၈ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​တံ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​ယဝ်​ဟာန်​မ​ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​မွဲ​လ္ပာ်​ၜဳ​ယဝ်​ဍာန်။ ပ္ဍဲ​ကွာန်​ၝေ​သ​နိ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။

၂၉ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ယး​ဂ​တ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​ယေ​သှု​မ​က္ည​ကၠုၚ်​ဂှ် ယဝ်​ဟာန်​ညာတ်​တုဲ သဵု​သၟတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ကေတ်​ဏာ​ဒုဟ်​လော​ကဳ​ဝွံ​ဂှ် ရံၚ်​အိုတ်​ရ။ ၃၀ကၠာ​အဲ​ဟွံ​မွဲ​ဂှ် နွံ​ဒၟံၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ညး​မ​ဇၞော်​ပြဲ​လောန်​နူ​အဲ​ဂှ် က္ည​ကၠုၚ်​လက်​က​ရဴ​အဲ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​အဲ​မ​ဟီု​ဂှ် ရန်​ကဵု​ညး​တုဲ မ​ဟီု​ရောၚ် ၃၁နူ​ကၠာ​ဂှ် အဲ​ဟွံ​တီ​ညး။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ ညး​တေံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ပြာ​ကတ်​တုဲ အဲ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ကဵု​ဒၟံၚ်​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ဍာ်​ဂှ် မ​ကၠုၚ်​ရောၚ် ၃၂ဝေၚ်​နူ​ဂှ် ဝိ​ညာန်​ကျာ်​ဝွံ နူ​ကဵု​အ​ကာ​သ​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​ဂ​စေံ​ပူ​စှ်ေ​ဒ​ဒက်​တဴ​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​ဍုန်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ညး​ဂှ် အဲ​ညာတ်​တုဲ​ရ။ ၃၃ကၠာ​ဂှ် အဲ​ဟွံ​တီ​ညး။ သွက်​ဂွံ​ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ပ္ဍဲ​ဍာ်​ညး​မ​စ​ကာ​ဗ​လး​နၚ်​အဲ​ဂှ် ပ္ဍဲ​လ​တူ​ယြဴ​ညး​မွဲ​ဝိ​ညာန်​စှ်ေ​ဒ​ဒက်​တဴ​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​ဍုန်​ဒၟံၚ်​ဂှ် မၞး​ညာတ်​မ္ဂး။ မၞိဟ်​ဝွံ ညး​မ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ပ္ဍဲ​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ တွံ​ပၟိၚ်​ကဵု​အဲ​ရ။ ၃၄အဲ​ညာတ်​တုဲ မၞိဟ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ဒှ်​ကောန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် ဒုၚ်​သက်​သဳ​ရ သာ်​ဝွံ ယဝ်​ဟာန်​မ​ဟီု​ရ။

၃၅ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ယး​ဂ​တ​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ဂှ် ယဝ်​ဟာန်​ဝွံ ကောံ​ကု​တွး​ၜါ​ဂှ် ဒ​တဴ​ဒၟံၚ်​တုဲ။ ၃၆ဒ​ဒှ်​ယေ​သှု​မ​က္ည​ကၠုၚ်​ဂှ် ညာတ်​မ္ဂး သဵု​သၟတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် ရံၚ်​ညိ သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ။ ၃၇တွး​ၜါ​တံ​ဝွံ မိၚ်​ဂ​လာန်​ဂှ်​တုဲ​ဗက်​လက်​က​ရဴ​ယေ​သှု​ရ။ ၃၈ယေ​သှု​ဝွံ က​လေၚ်​ရံၚ်​တုဲ ဒ​ဒှ်​ညး​တံ​ဂှ် မ​ဗက်​ကၠုၚ်​ဂှ် ညာတ်​မ္ဂး မူ​ဂှ် ဂၠာဲ​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​ရ။ ညး​တံ​ဂှ်​လေ ရာပ်​ၜါဲ။ တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ မူ​ဒၞာဲ​မ​မံၚ်​ရော သာ်​ဝွံ ပ္တီ​ရ။ အ​ဓိ​ပါဲ​ရာပ်​ၜါဲ​မ္ဂး​ဂှ်။ အ​စာ​မိက်​ဂး​ရောၚ်။ ၃၉တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ ကၠုၚ်​တုဲ​ရံၚ်​ညိ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ တေံ​ညး​တံ​ဂှ် အာ​တုဲ ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​မ​ဒၟံၚ်​ဂှ် ရံၚ်​မွဲ​ရ။ ပ​ယာံ ဂှ် ပ​ယာံ​စှ်​နာ​ဍဳ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ဒဵု​ကဵု​တ္ၚဲ​မ​ပၠိုတ်​ဂှ် မံၚ်​ကောံ​ကု​တဳ​လ​ပိုန်​ရ။ ၄၀မိၚ်​ဂ​လာန်​ယဝ်​ဟာန်​တုဲ ပ္ဍဲ​ညး​ၜါ​မ​ဗက်​လက်​က​ရဴ​တဳ​လ​ပိုန်​ညး​မွဲ​ဂှ် ဒှ်​အာ​န္ဒြေ​ဒေံ​သိ​မောန်​ပေ​တ​ရု​ရောၚ်။ ၄၁-၄၂ညး​ဝွံ ဆဵု​ကော​ဇ​ကု​သိ​မောန်​ကၠာ​တုဲ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဆဵု​ဒး​မေ​သိ​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး ပ​လံၚ်​ဏာ​ညး​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ယေ​သှု​ရ။ ရ​ထ​မေ​သိ​မ္ဂး​ဂှ် ခ​ရေတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ သၟိက်​ဂး​ရ။ ယေ​သှု​ဝွံ ရံၚ်​မွဲ​ညး​ဂှ်​တုဲ မၞး​ဝွံ ဒှ်​သိ​မောန်​ကောန်​ယောဝ်​န​ရောၚ်။ မၞး​ဝွံ ကေ​ဖ​ယၟု​တ​မိ​ဂှ် ဂွံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ရ​ထ​ကေ​ဖ​မ္ဂး​ဂှ် ပေ​တ​ရု သာ်​ဝွံ မိက်​ဂး​ရောၚ်။ ၄၃ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ယး​ဂ​တ​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ မ​နွံ​ပၟိက်​သၟိက်​ဂွံ​က္ည​အာ​ပ္ဍဲ​ရး​ဂါ​လိ​လဲ​မ္ဂး ဆဵု​ဖိ​လိ​ပ္ပု​တုဲ ဗက်​လက်​က​ရဴ​အဲ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ၄၄ဖိ​လိ​ပ္ပု​မ္ဂး​ဂှ် နူ​ၝေတ်​ဇာဲ​ဍ​ဍုၚ်​အာ​န္ဒြေ​ကဵု​ပေ​တ​ရု​မ​မံၚ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။ ၄၅ဖိ​လိ​ပ္ပု​ဝွံ ဆဵု​ဏာ​သ​ဏေ​လ​တုဲ ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​ပ​ည​တ္တိ​မဝ်​သေဝ်​ဂှ်​လေ​ကီု ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​ပ​ရော​ဗက်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု ရန်​ကဵု​ညး​တုဲ မ​ချူ​လဝ်​ဂှ်။ ညး​ဍုၚ်​နာ​ဇ​ရက်​ကောန်​ယဝ်​သာတ်​ယေ​သှု​ဂှ် ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဆဵု​အိုတ်​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ။ ၄၆ဏာ​သ​ဏေ​လ​ဂှ်​လေ နူ​အ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​နာ​ဇ​ရက် အ​ရာ​မ​ခိုဟ်​ဆ​ဗၞတ်​မွဲ​မွဲ​ဂှ် တိတ်​မာန်​ဟာ သာ်​ဝွံ သၟာန်​တုဲ ဖိ​လိ​ပ္ပု​ဂှ်​လေ ကၠုၚ်​ရံၚ်​ညိ သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ။ ၄၇ယေ​သှု​ဝွံ ဒ​ဒှ်​ဏာ​သ​ဏေ​လ​မ​ကၠုၚ်​ဂှ် ညာတ်​တုဲ ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​လှေံ​စ​မၞိဟ်​ဣ​သ​ရေ​လ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ် ရံၚ်​ညိ သာ်​ဝွံ ရန်​ကဵု​ညး​တုဲ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ၄၈ဏာ​သ​ဏေ​လ​ဂှ်​လေ တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ပ​သာ်​တီ​အဲ​ဍိက်​ရော သာ်​ဝွံ ပ္တီ​မ္ဂး ယေ​သှု​ဂှ်​လေ ဖိ​လိ​ပ္ပု​ဝွံ နူ​ကၠာ​ဟွံ​ကော်​မၞး​ဒ​ဒှ်​မၞး​နွံ​အ​သၟဝ်​တၞံ​ကွိတ်​ဂှ် အဲ​ညာတ်​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​ပၟိၚ်​တုဲ။ ၄၉ရာပ်​ၜါဲ​တဳ​လ​ဂုန်​ဝွံ မ​ဒှ်​ကောန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​ကွေံ​ရ။ မ​ဂွံ​ဒှ်​ဨ​က​ရာတ်​မၞိဟ်​ဣ​သ​ရေ​လ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဏာ​သ​ဏေ​လ​ပ္တီ​ပၠန်​ရ။ ၅၀ပ္ဍဲ​မွဲ​ဝါ​ဂှ် ယေ​သှု​ဝွံ ပ္ဍဲ​အ​သၟဝ်​တၞံ​ကွိတ်​ဂှ် အဲ​ညာတ်​မၞး​ရ သာ်​ဝွံ ဟိုတ်​အဲ​မ​ဟီု​ဂှ် မၞး​ပ္တေဟ်​ဟာ။ အ​ရာ​မ​ဇၞော်​လောန်​နူ​ဂှ် မၞး​ဂွံ​ညာတ်​ဂ​တ​ဝွံ ရောၚ်။ ၅၁အဲ​ဟီု​ကဵု​မၞး​တံ​သ္ဍာံ​သၟတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ကြဴ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​အ​ကာ​သ​မ​လ္ပံက်​မၠာ်​ဂှ်​လေ​ကီု​က​လုတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​တိုန်​စှ်ေ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ကောန်​မၞိဟ်​ဂှ်​လေ​ကီု မၞး​တံ​ဂွံ​ညာတ်​ဂ​တ​ဝွံ အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။