​သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ယောဝ်​လ ၁

​ဂ​လာန်​တွံ​ပါၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကၠုၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ယောဝ်​လ​ကောန် ​ပေ​ထိုဲ​လ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ညး​ဇၞော်​ကဵု​အ​ယုက်​တံ​ပၚ်​မိၚ်​အိုတ်၊ ​ကောန်​ဍုၚ်​ကောန်​ကွာန်​တံ​က​လၚ်​အိုတ်။ ​ဂ​ဗုတ် ​သာ်​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​လက်​ထက် ​မၞး​တံ​ကေၚ်​ဒှ်​ဟာ။ ​ပ္ဍဲ​လက်​ထက် ​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​ကေၚ်​ဒှ်​ဟာ။ ​ပ္ဍဲ​ကီု​ကော​န်​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် ​ဟီု​အိုတ်၊ ​ညး​တံ​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​ကောန်​ညး ​တံ​ဂှ် ​ကဵု​ဟီု​အိုတ်။ ​ညး​တံ​ဝွံ ​ကဵု​ညး​သ္အာၚ်​မ​ဆက်​အာ​ဒ​တောဝ်​ဂှ်​လေ ​ကဵု​ဟီု​အိုတ်။ ​အ​ရာ​မ​သိဟ်​နူ​စၟ​အ​ဂြၚ်​ဂါ​ဇမ်​ဂှ် ​စၟ​အ​ဂြၚ်​အ​ရာ​ၜ​စ။ ​အ​ရာ​မ​သိဟ်​နူ​စၟ​အ​ဂြၚ်​အ​ရာ​ၜ​ဂှ် ​စၟ​အ​ဂြၚ်​ယာ​လေက်​ၜ။ ​အ​ရာ​မ​သိဟ်​နူ​စၟ​အ​ဂြၚ်​ဟာ​လေက်​ဂှ် ​စၟ​အ​ဂြၚ်​ခါ​သိ​လ​ၜ။ ​ညး​မ​သုၚ်​စ​ဏ​ဗ​ၜူ​တံ ​ၚုဟ်​တုဲ ​ယာံ​ဂ​ကဝ်​အိုတ်။ ​ညး​မ​သုၚ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​တံ​ဟိုတ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​တ​မၞောတ်​သွက်​မၞး​တံ​ဂွံ​သုၚ်​မ​ပိုတ်​အာ​ဂှ်၊ ​ယာံ​လ​ရိုအ်​အိုတ်။ ​ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ဂ​ကူ​ညး​ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​တုဲ ​ဂၠိုၚ်​ဒဵု​ကဵု​တော်​ရိုဟ်​ဟွံ​မာန်​ဂှ် ​တိုန်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ရး​အဲ​တုဲ​ရ။ ​ၚေက်​ဂ​ကူ​ညး​တေံ​ညံၚ်​ကဵု​ၚေက်​ဇာ​ဒိ​သိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​အ​ၚါပ်​ညး​လေ ​ညံၚ်​ကဵု​အ​ၚါပ်​ဇာ​ဒိ​သိုၚ်​ၝောံ​ဂှ်​လေ ​ဒှ်​ရ။ ​ပ​လီု​ပ​လာ်​တၞံ​ဇုက်​ဇ​ဗျေတ်​အဲ​တုဲ၊ ​ပ​ကဝ်​ပ​လှေက်​တၞံ​ဝိ​က္ၜၚ်​အဲ​တုဲ​ရ။ ​ၚး​တး​တုဲ ​ဗိုတ်​ထောံ​ကၠေံ​တုဲ​ရ။ ​ကၞာၚ်​ဂ​ဝ​တံ​ဝွံ ​ဗု​အိုတ်​ရ။

​ညံၚ်​နဲ​ဝုတ်​က​ညာ ​မ​ဗိုက်​လ​တက် ​ယာတ်​ကၠီ​ဒ​လိုန်​သွက် ​သ​မ္ဘာ​မ​ထပ်​တဲ​ဝါ​ရ​အ​ယုက်​မ​သွတ်​ဂှ် ​လ​ရိုအ်​ယာံ​က​သန်​က​သဝ်​ရ။ ​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​ဘော​ဇိုန်​ကီု​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​မ​စ​ရိုဟ်​စဝ်​ဂှ် ​ပိုတ်​အာ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကျာ်​ရ။ ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ညး​မ​မၚ် ​ဝတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တံ​ဝွံ ​လ​ရိုအ်​ယာံ​ဒက်​ဒေါန်​အိုတ်​ရ။ ၁၀​ဝါ​ဗ္ၚ​လီု​ရ၊ ​တိ​ဇြ​ဟောံ​ရ။ ​သြောံ​လေ ​လီု​ရ။ ​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​တ​မၞာတ်​အိုတ်​ရ။ ​ကၠေၚ်​လေ ​ယုတ်​ရ။ ၁၁​ညး​မ​ကၠောန်​ဗ္ၚ​တံ၊ ​ဟိုတ်​သတ်​ဒ​ကောၚ်​သြောံ ​မ​ရတ်​ပ္ဍဲ​ဝါ​လီု​အာ​ဂှ်၊ ​သွက်​သြောံ​ဂျုၚ်​ကဵု​သြောံ​မု​ယဝ်​နွံ​ဂ​ဝ​ဂၠေံ​အိုတ်။ ​ညး​မ​ဝဳ​ပ​ရာ​ကၠံ​ဇ​ဗျေတ်​တံ၊ ​ယာံ​ဂ​ကဝ်​အိုတ်။ ၁၂​တၞံ​ဇုက်​ဇ​ဗျေတ်​ဇြ​သြေၚ်​ရ။ ​တၞံ​ဝိ​က္ၜၚ်​လေ ​ဇြ​သ္ကဟ်​ရ။ ​တၞံ​မက်​တုဲ။ ​တၞံ​စံ​ပ​လံ၊ ​မ​ပ္တံ​ကဵု​တၞံ​ပ​ရိုက်​တ​မၞာတ်​တၞံ​ဆု​ဂြိုပ်​ဆ​မ​နွံ​ဇြ​သ္ကဟ်​အိုတ်​ရ။ ​ဒှ်​ကွေံ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ပ္ဍဲ​ကောန်​မၞိဟ်​တံ​ဂှ် ​မ​မိပ်​သ္ၚိပ်​ဇြ​သ္ကဟ်​ရ။

၁၃​အဵု​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​တံ၊ ​ဗိုက်​ယာတ်​ကၠီ​ဒ​လိုန်​တုဲ ​ယာံ ​ဂ​တဝ်​အိုတ်။ ​ညး​မ​မၚ်​ပၞၚ်​ယတ်​တံ၊ ​လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ်​အိုတ်။ ​ညး​မ​မၚ် ​ဝတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​အဲ​တံ၊ ​ကၠုၚ်​အိုတ်၊ ​ဗိုက်​ယာတ် ​ကၠီ ​ဒ​လိုန်​တုဲ။ ​အ​လုံ​မွဲ​ဗ္တံ​ဂှ် ​တိက်​အိုတ်​ရ။ ​ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​ဘော​ဇိုန်၊ ​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​မ​စ​ရိုဟ်​စဝ်​ဂှ် ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကျာ်​မၞး​တံ​ဟွံ ​ဆက်​ဗ္ဂိန်​တုဲ ​မံၚ်​တဴ​အိုတ်​ရ​သွံ။ ၁၄​အ​ခိၚ်​ကာ​လ​မ​ဂွံ​ပါဲ​စ​ဏ​စ​ဂှ် ​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​အိုတ်​ရ။ ​အ​ခိၚ်​ကာ​မ​ဂွံ​ပ​ဒှ်​ကောံ​ဒ​ရီု​ဓ​မ္မ​ဂှ် ​လ​လောၚ်​က​မြဴ​အိုတ်​ရ။ ​မ​ပ္တံ​ကဵု​ညး​အ​ယုက်​ဇၞော်​တုဲ ​ကောန်​ဍုၚ်​ကောန်​ကွာန်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ​ကောံ​ဒ​ရီု​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ​မၞး​တံ​တုဲ ​လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​အိုတ်​ရ။ ၁၅​ဟိုတ်​နူ​တ္ၚဲ​ဂှ် ​ရ​နွံ​အ​မၚ်္ဂ​လ​ရ။ ​တ္ၚဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ ​ဆိုက်​ညောန်​တုဲ​ရ။ ​ညံၚ်​နဲ​ဒ​ဒှ်​မ​လီု​လာ်​နူ​နာဲ ​ဣ​ဓိ​အ​န​န္တ​ဂှ် ​ကၠုၚ်​စိုပ်​ရောၚ်။ ၁၆​စ​ဏ​စ ​ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ် ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မတ် ​ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ် ​ညး​တံ​ဂှ် ​ရ ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ​ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ် ​ဒ​ဒှ်​မ​မိပ် ​သ္ၚိ​အိုဟ်​တ​မိုဟ်​ဂှ် ​ပိုတ်​အာ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ၁၇​မ​ဆု​တံ​ဝွံ ​အုဲ​အာ​ပ္ဍဲ​အ​သၟဝ်​တိ​အိုတ်​ရ။ ​ဟိုတ်​သြောံ ​မ​ပိုတ် ​အာ​ဂှ် ​ရာံ​သြောံ​လီု​အိုတ်​ရ။ ​တိုက်​ဗါ​န္ဓာ​တံ​ဝွံ ​ပြဵု​တ​ရေံ​အိုတ်​ရ။ ၁၈​တိ​ရ​စ္ဆာန်​တံ​ဝွံ ​ဒက်​ဒေါန်​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​ရ။ ​ဒ​ကံ​ဂၠဴ​တံ​ဝွံ ​ဟိုတ်​ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ပ​ဏာၚ်​ဟွံ​မွဲ​ဍောၚ်​ၜိုတ်​အိုတ်​ရ။ ၁၉​အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ ​အဲ​ဍိက် ​လ​ရိုအ် ​ဂ​တေဝ် ​ကဵု​တဳ​လ​ပိုန်​ရ။ ​ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ပ​ဏာၚ်​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​တံ​ဂှ် ​ပၟတ်​တူ​အိုတ်​ရ။ ​တၞံ​ဆု​ဂြိုပ်​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ် ​ခ​ဏ​ပၟတ်​တူ​သၞာန်​တဴ​ရ။ ၂၀​သ​ရာဲ​ဂြိုပ်​တံ​ဂှ်​လေ ​လ​ရိုအ် ​ဂ​တေဝ် ​ကဵု​တဳ​လ​ပိုန်​အိုတ်​ရ။ ​ကြုၚ်​ၜဳ​ဇတ်​သ္ကဟ်​အာ​ရ။ ​ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ပ​ဏာၚ် ​ဂြိုပ်​တံ​ဂှ်​လေ ​ပၟတ်​တူ​တဴ​ရ။