သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ယောဝ်​လ ၁

ဂ​လာန်​တွံ​ပါၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကၠုၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ယောဝ်​လ​ကောန် ပေ​ထိုဲ​လ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ညး​ဇၞော်​ကဵု​အ​ယုက်​တံ​ပၚ်​မိၚ်​အိုတ်။ ကောန်​ဍုၚ်​ကောန်​ကွာန်​တံ​က​လၚ်​အိုတ်။ ဂ​ဗုတ် သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​လက်​ထက် မၞး​တံ​ကေၚ်​ဒှ်​ဟာ။ ပ္ဍဲ​လက်​ထက် ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​ကေၚ်​ဒှ်​ဟာ။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ကော​န်​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် ဟီု​အိုတ်။ ညး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကောန်​ညး​တံ​ဂှ် ကဵု​ဟီု​အိုတ်။ ညး​တံ​ဝွံ ကဵု​ညး​သ္အာၚ်​မ​ဆက်​အာ​ဒ​တောဝ်​ဂှ်​လေ ကဵု​ဟီု​အိုတ်။ အ​ရာ​မ​သိဟ်​နူ​စၟ​အ​ဂြၚ်​ဂါ​ဇမ်​ဂှ် စၟ​အ​ဂြၚ်​အ​ရာ​ၜ​စ။ အ​ရာ​မ​သိဟ်​နူ​စၟ​အ​ဂြၚ်​အ​ရာ​ၜ​ဂှ် စၟ​အ​ဂြၚ်​ယာ​လေက်​စ။ အ​ရာ​မ​သိဟ်​နူ​စၟ​အ​ဂြၚ်​ဟာ​လေက်​ဂှ် စၟ​အ​ဂြၚ်​ခါ​သိ​လ​စ။ ညး​မ​သုၚ်​စ​ဏ​ဗ​ၜူ​တံ ၚုဟ်​တုဲ ယာံ​ဂ​ကဝ်​အိုတ်။ ညး​မ​သုၚ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​တံ​ဟိုတ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​တ​မၞာတ်​သွက်​မၞး​တံ​ဂွံ​သုၚ်​မ​ပိုတ်​အာ​ဂှ်၊ ယာံ​လ​ရိုအ်​အိုတ်။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဂ​ကူ​ညး​ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​တုဲ ဂၠိုၚ်​ဒဵု​ကဵု​တော်​ရိုဟ်​ဟွံ​မာန်​ဂှ် တိုန်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ရး​အဲ​တုဲ​ရ။ ၚေက်​ဂ​ကူ​ညး​တေံ​ညံၚ်​ကဵု​ၚေက်​ဇာ​ဒိ​သိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ အ​ၚါပ်​ညး​လေ ညံၚ်​ကဵု​အ​ၚါပ်​ဇာ​ဒိ​သိုၚ်​ၝောံ​ဂှ်​လေ ဒှ်​ရ။ ပ​လီု​ပ​လာ်​တၞံ​ဇုက်​ဇ​ဗျေတ်​အဲ​တုဲ၊ ပ​ကဝ်​ပ​လှေက်​တၞံ​ဝိ​က္ၜၚ်​အဲ​တုဲ​ရ။ ၚး​တး​တုဲ ဗိုတ်​ထောံ​ကၠေံ​တုဲ​ရ။ ကၞာၚ်​ဂ​ဝ​တံ​ဝွံ ဗု​အိုတ်​ရ။

ညံၚ်​နဲ​ဝုတ်​က​ညာ မ​ဗိုက်​လ​တက် ယာတ်​ကၠီ​ဒ​လိုန်​သွက်​သ​မ္ဘာ​မ​ထပ်​တဲ​ဝါ​ရ​အ​ယုက်​မ​သွတ်​ဂှ် လ​ရိုအ်​ယာံ​က​သန်​က​သဝ်​ရ။ ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​ဘော​ဇိုန်​ကဵု​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​မ​စ​ရိုဟ်​စဝ်​ဂှ် ပိုတ်​အာ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကျာ်​ရ။ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ညး​မ​မၚ်​ဝတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တံ​ဝွံ လ​ရိုအ်​ယာံ​ဒက်​ဒေါန်​အိုတ်​ရ။ ၁၀ဝါ​ဗ္ၚ​လီု​ရ။ တိ​ဇြ​ဟောံ​ရ။ သြောံ​လေ လီု​ရ။ ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​တ​မၞာတ်​အိုတ်​ရ။ ကၠေၚ်​လေ ယုတ်​ရ။ ၁၁ညး​မ​ကၠောန်​ဗ္ၚ​တံ၊ ဟိုတ်​သတ်​ဒ​ကောၚ်​သြောံ​မ​ရတ်​ပ္ဍဲ​ဝါ​လီု​အာ​ဂှ်၊ သွက်​သြောံ​ဂျုၚ်​ကဵု​သြောံ​မု​ယဝ်​နွံ​ဂ​ဝ​ဂၠေံ​အိုတ်။ ညး​မ​ဝဳ​ပ​ရာ​ကၠံ​ဇ​ဗျေတ်​တံ၊ ယာံ​ဂ​ကဝ်​အိုတ်။ ၁၂တၞံ​ဇုက်​ဇ​ဗျေတ်​ဇြ​သြေၚ်​ရ။ တၞံ​ဝိ​က္ၜၚ်​လေ ဇြ​သ္ကဟ်​ရ။ တၞံ​မက်​ကုဲ။ တၞံ​စံ​ပ​လံ၊ မ​ပ္တံ​ကဵု​တၞံ​ပ​ရိုက်​တ​မၞာတ်​တၞံ​ဆု​ဂြိုပ်​ဆ​မ​နွံ​ဇြ​သ္ကဟ်​အိုတ်​ရ။ ဒှ်​ကွေံ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ပ္ဍဲ​ကောန်​မၞိဟ်​တံ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​မိပ်​သ္ၚိပ်​ဇြ​သ္ကဟ်​ရ။

၁၃အဵု​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​တံ၊ ဗိုက်​ယာတ်​ကၠီ​ဒ​လိုန်​တုဲ ယာံ​ဂ​တဝ်​အိုတ်။ ညး​မ​မၚ်​ပၞၚ်​ယတ်​တံ၊ လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ်​အိုတ်။ ညး​မ​မၚ်​ဝတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​အဲ​တံ၊ ကၠုၚ်​အိုတ်၊ ဗိုက်​ယာတ် ကၠီ​ဒ​လိုန်​တုဲ၊ အ​လုံ​မွဲ​ဗ္တံ​ဂှ် တိက်​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​ဘော​ဇိုန်၊ ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​မ​စ​ရိုဟ်​စဝ်​ဂှ် ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကျာ်​မၞး​တံ​ဟွံ​ဆက်​ဗ္ဂိန်​တုဲ မံၚ်​တဴ​အိုတ်​ရ​သွံ။ ၁၄အ​ခိၚ်​ကာ​လ​မ​ဂွံ​ပါဲ​စ​ဏ​စ​ဂှ် ခါန်​ကၞက်​လဝ်​အိုတ်​ရ။ အ​ခိၚ်​ကာ​လ​မ​ဂွံ​ပ​ဒှ်​ကောံ​ဒ​ရီု​ဓ​မ္မ​ဂှ် လ​လောၚ်​က​မြဴ​အိုတ်​ရ။ မ​ပ္တံ​ကဵု​ညး​အ​ယုက်​ဇၞော်​တုဲ ကောန်​ဍုၚ်​ကောန်​ကွာန်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ကောံ​ဒ​ရီု​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် မၞး​တံ​တုဲ လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​အိုတ်​ရ။ ၁၅ဟိုတ်​နူ​တ္ၚဲ​ဂှ်​ရ​နွံ​အ​မၚ်္ဂ​လ​ရ။ တ္ၚဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ ဆိုက်​ညောန်​တုဲ​ရ။ ညံၚ်​နဲ​ဒ​ဒှ်​မ​လီု​လာ်​နူ​နာဲ​ဣ​ဓိ​အ​န​န္တ​ဂှ် ကၠုၚ်​စိုပ်​ရောၚ်။ ၁၆စ​ဏ​စ ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မတ် ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ်​ရ ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​မိပ်​သ္ၚိပ်​အိုဟ်​တ​မိုဟ်​ဂှ် ပိုတ်​အာ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ၁၇မ​ဆု​တံ​ဝွံ အုဲ​အာ​ပ္ဍဲ​အ​သၟဝ်​တိ​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​သြောံ မ​ပိုတ်​အာ​ဂှ် ဒ​ရာံ​သြောံ​လီု​အိုတ်​ရ။ တိုက်​ဗါ​န္ဓာ​တံ​ဝွံ ပြဵု​တ​ရေံ​အိုတ်​ရ။ ၁၈တိ​ရ​စ္ဆာန်​တံ​ဝွံ ဒက်​ဒေါန်​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​ရ။ ဒ​ကံ​ဂၠဴ​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ပ​ဏာၚ်​ဟွံ​မွဲ​ဍောၚ်​ၜိုတ်​အိုတ်​ရ။ ဒ​ကံ​သဵု​တံ​ဝွံ​လေ ချိုတ်အိုတ်ရ။ ၁၉အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ အဲ​ဍိက် လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ် ကဵု​တဳ​လ​ပိုန်​ရ။ ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ပ​ဏာၚ်​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​တံ​ဂှ် ပၟတ်​တူ​အိုတ်​ရ။ တၞံ​ဆု​ဂြိုပ်​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ် ခ​ဏ​ပၟတ်​တူ​သၞာန်​တဴ​ရ။ ၂၀သ​ရာဲ​ဂြိုပ်​တံ​ဂှ်​လေ လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ် ကဵု​တဳ​လ​ပိုန်​အိုတ်​ရ။ ကြုၚ်​ၜဳ​ဇတ်​သ္ကဟ်​အာ​ရ။ ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ပ​ဏာၚ် ဂြိုပ်​တံ​ဂှ်​လေ ပၟတ်​တူ​တဴ​ရ။