ဝ​တ္ထု​ယောဝ်​န ၁

၁-၂ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကၠုၚ်​စိုပ် ပ္ဍဲ​ယောဝ်​န​ကောန်​အ​မိ​တ္တာဲ​မ္ဂး​ဂှ်၊ မၞး​က​တဵု​တုဲ အာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂှ် နိ​နေ​ဝေ​ဇၞော်​တုဲ​မ္ဂး၊ ဂ​လာန်​မ​ပ္တိုန်​ဒုဟ်​ဂှ် လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ရ။ ဒုဟ်​ဒု​စ​ရိုတ်​ဍုၚ်​တေံ​မ​ပ​ဂှ် တိုန်​ကၠုၚ် ပ္ဍဲ​ဂ​တ​အဲ​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ အ​သံ​ကျာ်​မ​နွံ​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ ယောဝ်​န​ဝွံ န​ကဵု​က​သပ်​မ​ဒြေပ်​အာ​ဍုၚ်​တာ​သှု​နူ​ထာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် က္တဵု​မ္ဂး၊ အာ​ဍုၚ်​ယော​ပ္ပေ​တုဲ ကာ​လ​မ​စိုပ်​ဂှ် ဆဵု​က္ၜၚ်​မွဲ​မ​အာ​ဍုၚ်​တာ​သှု​ရ။ ကဵု​လိၚ်​က္ၜၚ်​တုဲ နူ​ကဵု​ထာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ဗက်​အာ​ဍုၚ်​တာ​သှု​ကောံ​ကု​ကောန်​က္ၜၚ်​မွဲ​စွံ​စှ်ေ​ဍိုက်​က္ၜၚ်​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ​လေ စ​ကာ​ဗ​လး​ကျာ​သ္ကာတ်​မြ​ဟ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​မှာ​သၟိက်​မ္ဂး၊ ပ္ဍဲ​မှာ​သ္မိတ်​ကျာ​မေ​လံၚ်​ဗွဲ​မ​ဇၞော်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ က္ၜၚ်​စိုပ်​လီု​လာ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ လက်​သန်​နွံ​ရ။ ကာ​လ​ဂှ် ကောန်​က္ၜၚ်​တံ​ဝွံ ဖေက်​တုဲ၊ ကဵု​ကျာ်​ဇ​ကု​တၞဟ်​တၞဟ်​ဂှ် လ​ရိုအ် ဂ​တေဝ်​အိုတ်​ရ။ တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​က္ၜၚ်​သာ​ဂှ် ဖ​ဍိုက်​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ်​လေ ထောံ​ဖျေံ​ပ္ဍဲ​မှာ​သ္မိတ်​အိုတ်​ရ။ ယောဝ်​န​မ္ဂး​ဂှ် စှ်ေ​အာ​ပ္ဍဲ​ဂၞဴ​က္ၜၚ်​တုဲ တိက်​လှိၚ်​တဴ​ရ။ ဇ​မၞော်​က္ၜၚ်​ကၠုၚ်​တုဲ မၞိဟ်​မ​တိက်​လှိၚ်​ဂှ်၊ ပ​သာ်​ရော။ က္တဵု​ရ။ ဒုၚ်​ဂုန်​ကျာ်​မၞး​ရ။ တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​လ​မျီု​ပိုဲ​ညး​ဗၠး​ဂှ် ကျာ်​တေံ​ဝွံ ဗှ်​သ​ဏာ ပိုဲ​ညး​ဟွံ​တီ သာ်​ဝွံ ဟီု​ရ။ ကြဴ​ဂှ် ညး​တံ​ဝွံ ကၠုၚ်​အိုတ်၊ ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​ညး​ဂှ် ပိုဲ​စိုပ်​အ​မှု​ဏံ​ဂှ် ညံၚ်​ဂွံ​တီ​ဂှ် ဖျေံ​မာဲ​အိုတ်​စိုအ် သာ်​ဝွံ ကဵု​က္သပ်​တုဲ၊ ဖျေံ​မာဲ​မ္ဂး မာဲ​စှ်ေ​ပ္ဍဲ​ယောဝ်​န​ရ။ မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ညး​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​လဵု​မ​ဒး​စိုပ်​အ​မှု​ဝွံ​ဂှ် ဟီု​ညိ။ အ​မှု​မၞး​မ​မၚ်​မွဲ​ဂှ် ပ​သာ်​ရော။ မူ​နူ​ဒေ​သ​မၞး​မ​ကၠုၚ်​ရော။ မူ​ရး​မူ​ကောန်​ဂ​ကူ​မ​ဒှ်​ရော သာ်​ဝွံ ကာ​လ​မ​သၟာန်​အိုတ်​ဂှ်၊ အဲ​ဝွံ မ​ဒှ်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဟေ​ဗြာဲ​ရ။ အဲ​ဒှ်​ညး​မ​ရေဟ်​သေဟ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဘုံ​အ​ကာ​သ​မ​က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​ၜဳ​ကဵု​ဒဵု​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး၊ ၁၀တေံ​ညး​တံ​ဝွံ ဖေက်​ဒၟံက်​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ၊ မူ​ဟိုတ်​မ​ပ​သာ်​ဝွံ​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​အိုတ်​ရ။ ယောဝ်​န​ဝွံ ဒ​ဒှ်​ဇ​ကု​မ​ဒြေပ်​အာ​နူ​ထာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟိုတ်​မ​တ​မော်​ဂှ် ညး​တံ​တီ​အိုတ်​ရ။

၁၁ကာ​လ​ဂှ် ဟိုတ်​လ​ပှ်​ပ္ဍဲ​ၜဳ​မ​က္တဵု​ဂၠိုၚ်​လောန်​ညး​တံ​ဝွံ တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​လ​ပှ်​သ္ၚိတ်​ဇြ​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ဂှ် ပ​သာ်​ပိုဲ​မ​ဒး​ပ​ပ္ဍဲ​မၞး​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​တုဲ၊ ၁၂ထ​ၜ​အဲ​တုဲ ထောံ​ကၠေံ​ပ္ဍဲ​ၜဳ​အိုတ်​ညိ။ သာ်​ဂှ် ပ​မ္ဂး လ​ပှ်​သ္ၚိတ်​ဇြ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ရောၚ်။ ဟိုတ်​နူ​အဲ​ဒ​ဒှ်​ကျာ​မေ​လံၚ်​မ​သ္ကာတ်​မြဟ်​ဝွံ မ​စိုပ် ပ္ဍဲ​လ​တူ​မၞး​တံ​ဂှ် အဲ​တီ​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု၊ ၁၃ကောန်​က္ၜၚ်​တံ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​စိုပ်​သြၚ်​ဂှ် ဂ​စာန်​ဂိုၚ်​တ္ၚိုက်​အိုတ်​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ ဟိုတ်​လ​ပှ်​ပ္ဍဲ​ၜဳ​မ​က္တဵု​ဒှ်​ဂၠိုၚ်​လောန်​ပ္ဍဲ​မွဲ​လ္ပာ်​ညး​တံ​ဂှ်၊ ညး​တံ​ဝွံ ကာ​လ​ပ​ဟွံ​မာန်​ဂှ်၊ ၁၄အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဒုၚ်​ဂုန်​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​နူ​မၞိဟ်​ဝွံ လ္ပ​ကဵု​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​အိုတ်​လ​မျီု​ညိ။ ဒုဟ်​မ​ဂ​စိုတ်​ညး​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဒုဟ်​ဂှ် လ္ပ​ပ္တိုန်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ညိ။ အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ အ​တိုၚ်​ပၟိက်​တဳ​လ​ပိုန်​မ​နွံ​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ပ​တဴ​ရ သာ်​ဝွံ လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ဒုၚ်​ဂုန်​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​အိုတ်​တုဲ၊ ၁၅ယိုက်​ပ္တိုန်​ယောဝ်​န​တုဲ ထောံ​ဖျေံ​ပ္ဍဲ​မှာ​သ္မိတ်​အိုတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် လ​ပှ်​မှာ​သ္မိတ်​သ္ၚိတ်​ဇြ​တဴ​ရ။ ၁၆ကောန်​က္ၜၚ်​တံ​ဂှ်​လေ ဖေက်​ဒၟံက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ ပူ​ဇဴ​တုဲ ပ​ဂ​တိ​သ​စ္စ​အိုတ်​ရ။

၁၇တၞံ​န​သၟိက် ကဵု​ၚိတ်​ယောဝ်​န​ဂှ် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ ခါန်​ကၞက်​လဝ် က​ဇၞော်​မွဲ​တုဲ ယောဝ်​န​ဝွံ မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဂၞဴ​က​လု​ကဴ​ပိ​တ္ၚဲ​ရ။