​ဝ​တ္ထု​ယောဝ်​န ၁

၁-၂​ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကၠုၚ်​စိုပ် ​ပ္ဍဲ​ယောဝ်​န​ကောန်​အ​မိ​တ္တာဲ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​မၞး​က​တဵု​တုဲ ​အာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂှ် ​နိ​နေ​ဝေ​ဇၞော်​တုဲ​မ္ဂး၊ ​ဂ​လာန်​မ​ပ္တိုန်​ဒုဟ်​ဂှ် ​လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ရ။ ​ဒုဟ်​ဒု​စ​ရိုတ်​ဍုၚ်​တေံ​မ​ပ​ဂှ် ​တိုန်​ကၠုၚ် ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​အဲ​တုဲ​ရ ​သာ်​ဝွံ ​အ​သံ​ကျာ်​မ​နွံ​ရ။ ​ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ ​ယောဝ်​န​ဝွံ ​န​ကဵု​က​သပ်​မ​ဒြေပ်​အာ​ဍုၚ်​တာ​သှု​နူ​ထာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ​က္တဵု​မ္ဂး၊ ​အာ​ဍုၚ်​ယော​ပ္ပေ​တုဲ ​ကာ​လ​မ​စိုပ်​ဂှ် ​ဆဵု​က္ၜၚ်​မွဲ​မ​အာ​ဍုၚ်​တာ​သှု​ရ။ ​ကဵု​လိၚ်​က္ၜၚ်​တုဲ ​နူ​ကဵု​ထာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ဗက်​အာ​ဍုၚ်​တာ​သှု​ကောံ​ကု​ကောန်​က္ၜၚ်​မွဲ​စွံ​စှ်ေ​ဍိုက်​က္ၜၚ်​ရ။ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ​လေ ​စ​ကာ​ဗ​လး​ကျာ​သ္ကာတ်​မြ​ဟ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​မှာ​သၟိက်​မ္ဂး၊ ​ပ္ဍဲ​မှာ​သ္မိတ်​ကျာ​မေ​လံၚ်​ဗွဲ​မ​ဇၞော်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ​က္ၜၚ်​စိုပ်​လီု​လာ်​ရောၚ် ​သာ်​ဝွံ ​လက်​သန်​နွံ​ရ။ ​ကာ​လ​ဂှ် ​ကောန်​က္ၜၚ်​တံ​ဝွံ ​ဖေက်​တုဲ၊ ​ကဵု​ကျာ်​ဇ​ကု​တၞဟ်​တၞဟ်​ဂှ် ​လ​ရိုအ် ​ဂ​တေဝ်​အိုတ်​ရ။ ​တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​က္ၜၚ်​သာ​ဂှ် ​ဖ​ဍိုက်​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ်​လေ ​ထောံ​ဖျေံ​ပ္ဍဲ​မှာ​သ္မိတ်​အိုတ်​ရ။ ​ယောဝ်​န​မ္ဂး​ဂှ် ​စှ်ေ​အာ​ပ္ဍဲ​ဂၞဴ​က္ၜၚ်​တုဲ ​တိက်​သၠိၚ်​တဴ​ရ။ ​ဇ​မၞော်​က္ၜၚ်​ကၠုၚ်​တုဲ ​မၞိဟ်​မ​တိက်​သၠိၚ်​ဂှ်၊ ​ပ​သာ်​ရော။ ​က္တဵု​ရ။ ​ဒုၚ်​ဂုန်​ကျာ်​မၞး​ရ။ ​တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​လ​မျီု​ပိုဲ​ညး​ဗၠး​ဂှ် ​ကျာ်​တေံ​ဝွံ ​ဗှ်​သ​ဏာ ​ပိုဲ​ညး​ဟွံ​တီ ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​ရ။ ​ကြဴ​ဂှ် ​ညး​တံ​ဝွံ ​ကၠုၚ်​အိုတ်၊ ​ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​ညး​ဂှ် ​ပိုဲ​စိုပ်​အ​မှု​ဏံ​ဂှ် ​ညံၚ်​ဂွံ​တီ​ဂှ် ​ဖျေံ​မာဲ​အိုတ်​စိုအ် ​သာ်​ဝွံ ​ကဵု​က္သပ်​တုဲ၊ ​ဖျေံ​မာဲ​မ္ဂး ​မာဲ​စှ်ေ​ပ္ဍဲ​ယောဝ်​န​ရ။ ​မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ​ညး​တံ​ဝွံ ​ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​လီု​မ​ဒး​စိုပ်​အ​မှု​ဝွံ​ဂှ် ​ဟီု​ညိ။ ​အ​မှု​မၞး​မ​မၚ်​မွဲ​ဂှ် ​ပ​သာ်​ရော။ ​မူ​နူ​ဒေ​သ​မၞး​မ​ကၠုၚ်​ရော။ ​မူ​ရး​မူ​ကောန်​ဂ​ကူ​မ​ဒှ်​ရော ​သာ်​ဝွံ ​ကာ​လ​မ​သၟာန်​အိုတ်​ဂှ်၊ ​အဲ​ဝွံ ​မ​ဒှ်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဟေ​ဗြာဲ​ရ။ ​အဲ​ဒှ်​ညး​မ​ရေဟ်​သေဟ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဘုံ​အ​ကာ​သ​မ​က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​ၜဳ​ကဵု​ဒဵု​ရ ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​မ္ဂး၊ ၁၀​တေံ​ညး​တံ​ဝွံ ​ဖေက်​ဒၟံက်​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ၊ ​မူ​ဟိုတ်​မ​ပ​သာ်​ရော ​သာ်​ဝွံ ​သၟာန်​အိုတ်​ရ။ ​ယောဝ်​န​ဝွံ ​ဒ​ဒှ်​ဇ​ကု​မ​ဒြေပ်​အာ​နူ​ထာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟိုတ်​မ​တ​မော်​ဂှ် ​ညး​တံ​တီ​အိုတ်​ရ။

၁၁​ကာ​လ​ဂှ် ​ဟိုတ်​လ​ပှ်​ပ္ဍဲ​ၜဳ​မ​က္တဵု​ဂၠိုၚ်​လောန်​ညး​တံ​ဝွံ ​တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​လ​ပှ်​သ္ၚိတ်​ဇြ​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ဂှ် ​ပ​သာ်​ပိုဲ​မ​ဒး​ပ​ပ္ဍဲ​မၞး​ရော ​သာ်​ဝွံ ​သၟာန်​တုဲ၊ ၁၂​ထ​ၜ​အဲ​တုဲ ​ထောံ​ကၠေံ​ပ္ဍဲ​ၜဳ​အိုတ်​ညိ။ ​သာ်​ဂှ် ​ပ​မ္ဂး ​လ​ပှ်​သ္ၚိတ်​ဇြ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ရောၚ်။ ​ဟိုတ်​နူ​အဲ​ဒ​ဒှ်​ကျာ​မေ​လံၚ်​မ​သ္ကာတ်​မြဟ်​ဝွံ ​မ​စိုပ် ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​မၞး​တံ​ဂှ် ​အဲ​တီ​ရ ​သာ်​ဝွံ ​က​လေၚ်​ဟီု​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု၊ ၁၃​ကောန်​က္ၜၚ်​တံ​ဝွံ ​ညံၚ်​ဂွံ​စိုပ်​သြၚ်​ဂှ် ​ဂ​စာန်​ဂိုၚ်​တ္ၚိုက်​အိုတ်​ရ။ ​ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ ​ဟိုတ်​လ​ပှ်​ပ္ဍဲ​ၜဳ​မ​က္တဵု​ဒှ်​ဂၠိုၚ်​လောန်​ပ္ဍဲ​မွဲ​လ္ပာ်​ညး​တံ​ဂှ်၊ ​ညး​တံ​ဝွံ ​ကာ​လ​ပ​ဟွံ​မာန်​ဂှ်၊ ၁၄​အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ပိုဲ​ဍိုက်​တံ​ဒုၚ်​ဂုန်​အိုတ်​ရ။ ​ဟိုတ်​နူ​မၞိဟ်​ဝွံ ​လ္ပ​ကဵု​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​အိုတ်​လ​မျီု​ညိ။ ​ဒုဟ်​မ​ဂ​စိုတ်​ညး​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဒုဟ်​ဂှ် ​လ္ပ​ပ္တိုန်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ညိ။ ​အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ ​အ​တိုၚ်​ပၟိက်​တဳ​လ​ပိုန်​မ​နွံ​ဂှ် ​တဳ​လ​ပိုန်​ပ​တဴ​ရ ​သာ်​ဝွံ ​လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ဒုၚ်​ဂုန်​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​အိုတ်​တုဲ၊ ၁၅​ယိုက်​ပ္တိုန်​ယောဝ်​န​တုဲ ​ထောံ​ဖျေံ​ပ္ဍဲ​မှာ​သ္မိတ်​အိုတ်​ရ။ ​ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ​ထ​ပှ်​သ္မိတ်​သ္ၚိတ်​ဇြ​တဴ​ရ။ ၁၆​ကောန်​က္ၜၚ်​တံ​ဂှ်​လေ ​ဖေက်​ဒၟံက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ ​ပူ​ဇဴ​တုဲ ​ပ​ဂ​တိ​သ​စ္စ​အိုတ်​ရ။

၁၇​တၞံ​န​သၟိက် ​ကဵု​ၚိတ်​ယောဝ်​န​ဂှ် ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ ​ခါန်​ကၞက်​လဝ် ​က​ဇၞော်​မွဲ​တုဲ ​ယောဝ်​န​ဝွံ ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဂၞဴ​က​လု​တဴ​ပိ​တ္ၚဲ​ရ။