ယု​ဒ​ဩ​ဝါ​ဒ ၁

ဍိက်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​အဲ​ယု​ဍ​ဒေံ​ယျာ​ကုက်​ဂှ် ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞိဟ်​မ​အံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ကဵု​သ္အး​ဇ္ၚး​မၞိဟ်​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​ကော်​တုဲ မ​မၚ်​မွဲ​လဝ်​တံ​ဝွံ ပၟိၚ်​ဏာ​မ္ဂး​ဂှ် ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​ဂှ်​လေ​ကီု​မေ​တ္တာ​ဇြ​ဟာန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကဵု​တော​တက်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​အိုတ်​ညိ။

မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်​တံ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​မၞိဟ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​တံ​ဂှ် ကာ​လ​အဲ​မ​ကၠေံ​စိုတ်​ချူ​ဏာ​ကဵု​မၞး​တံ​ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​ဂပ်​ဂေါဝ်​က္သေံ​ကၟဝ်​မၞး​တံ​ပ္ဍဲ​မ​ဗ​တိုက်​ဗ​တုန်​လ္ပာ်​ဓဝ်​ပ္တေဟ်​မ​ပ္အပ်​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ကၠာ​တေံ​ဂှ် နွံ​စိုတ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကျာ်​ပိုဲ​ညး​ဂှ် ဗ္ကပ်​ဂ​တး​တုဲ ပၠုပ်​ပၟိက်​ပ္ဍဲ​ကိ​လေသ​မ္ဂး နာဲ​မ​ဂွံ​အ​ဝဵု​ဆ​မွဲ​ဇ​ကု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် က​ယျာန်​ပါဲ​တုဲ မၞိဟ်​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​လ္ၚဵု​တံ​ဝွံ လုပ်​ကၠုၚ်​ကၞပ်​ကၞပ်​တုဲ​ရ။ တေံ​ညး​တံ​ဝွံ သွက်​ဂွံ​ဒး​ဒုၚ်​အ​စဳ​ရေၚ်​ဒုဟ်​ဂှ် သ​မ္တီ​က္ညာတ်​လဝ်​နူ​ကၠာ​တေံ​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ မၞး​တံ​ဝွံ မ​တီ​တုဲဂှ် ၜိုန်​ဒှ်​ကီု​ကဵု​သ​တိ​တုဲ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​အဲ​သၟိက်​ဂွံ​ဟီု​မ္ဂး​ဂှ်။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပြာ်​ဗ​လး​မၞိဟ်​ဣ​သ​ရေ​လ​နူ​ရး​အာဲ​ဂု​တ္တု​တုဲ ညး​ဟွံ​ပ္တေဟ်​တံ​ဝွံ ကြဴ​ဂှ် ကျာ်​ပ​လီု​ပ​လာ်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ရ။ ဝေၚ်​နူ​ဂှ်။ ကေ​စ္စ​ဇ​ကု​ဂှ် ဟွံ​မၚ်​မွဲ။ က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မ​ထောံ​ကၠေံ​အာ​ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မ​ဇၞော်​လောန်​တၞဟ်​န​သၟိက်​စဳ​ရေၚ်​စၟဳ​စၟတ်​တုဲ န​ကဵု​စန်​ဒွက်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ကျာ်​ကဵု​ကြိုၚ်​လဝ်​ပ္ဍဲ​ဒ​မၠု​ရ။ ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ် ဍုၚ်​သဝ်​ဍာံ​ဍုၚ်​ဂဝ်​မဝ်​ရ​ကဵု​ဍုၚ်​ဝုတ်​ဒိုဟ်​ပွူ​ဗွိုၚ်​အိုတ်​သီု​ညံၚ်​နဲ​မၞိဟ်​မ​ဟီု​ကၠာ​တံ​ဂှ် မေ​ထုန်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​ဂှ် ပ​မ္ဂး တြုံ​ကဵု​တြုံ​ပ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​တုဲ ဒုၚ်​ဒန်​ပၟတ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ဂွံ​ဒှ်​ပုံ​သက်​သဳ​အိုတ်​ရ။

ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ် မၞိဟ်​တေံ​တံ​ဝွံ ဒှ်​မၞိဟ်​မ​ညာတ်​သွပ်​လ္ပံ​မ​ကဵု​ဇ​ကု​ကာ​ယျ​ကၠိ​ပပ်​ကၠေက်​လ္ၚေၚ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ကဵု​ပါၚ်​ဗတ်​လ​တာ်​စက်​တံ​ဂှ် ဟွံ​ပ​မာ​န​မ္ဂး မၞိဟ်​မ​နွံ​ကု​ဣ​ဓိ​တြဳ​ဇှ်​တံ​ဂှ် မ​လေပ်​စော​ဒ​နာ​အိုတ်​ရ။ သၟီ​က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မိ​က္ခေ​လ​မ္ဂး​ဂှ်။ ပ​ဟိုတ်​ကဵု​ဇ​ကု​ကာ​ယျ​မဝ်​သေဝ်​တုဲ ကာ​လ​မ​က​ယျာန်​ဒ​ဝါတ်​က​လော်​မာ​ဒ​ဒှ်​မ​စော​ဒ​နာ​နၚ်​ဒုဟ်​ဂှ် ဟွံ​ဂံၚ်​ပ​တုဲ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ကဵု​လၟေတ်​ဒ​နာ​မၞး​ညိ သာ်​ဝွံ ဆ​ဂှ် မ​ဟီု​ရ။ ၁၀ညး​တံ​တေံ​မ္ဂး​ဂှ် အ​ရာ​ဇ​ကု​တံ​ဟွံ​ကၠိုဟ်​စိုတ်​တံ​ဂှ် မ​လေပ်​စော​ဒ​နာ​အိုတ်​ရ။ ညံၚ်​နဲ​တိ​ရ​စ္ဆာန်​အ​တိုၚ်​ပ​က္က​တိ​န​ကဵု​အ​ရာ​ဇ​ကု​တံ​မ​ကၠိုဟ်​စိုတ်​ဂှ် မ​လေပ်​စိုပ်​လီု​လာ်​အိုတ်​ရ။ ၁၁ညး​တံ​ဝွံ မ​နွံ​ကဵု​အ​မၚ်္ဂ​လ​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဗက်​ဂၠံၚ်​ကာ​ဣ​ဏ​အိုတ်​ရ။ ညံၚ်​ဂွံ​လိၚ်​တုဲ ညံၚ်​နဲ​ၜါ​လာမ်​မ​ယောၚ်​ပါဲ​အာ​ဂှ် ယောၚ်​အာ​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​ရ။ န​ကဵု​ဒုဟ်​ကဝ်​ရ​မ​က​ယျာန်​ဓ​ဝါတ်​ဂှ် စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​လီု​လာ်​အိုတ်​ရ။ ၁၂ပ​ပေါဲ​မေ​တ္တာ​တုဲ ကောံ​ကု​မၞး​တံ​မွဲ​စွံ ကာ​လ​မ​သုၚ်​စ​ဂှ် ဟွံ​ညှာ​စိုတ်​မ္ဂး ဗ္စ​ဖာပ်​ဇ​ကု​ဖဲ​လဲ​တုဲ ညံၚ်​နဲ​မ​စောန်​ကၠိ​ပ္ဍဲ​ပေါဲ​ဂှ် ဒှ်​အိုတ်​ရ။ ကျာ​ပိုက်​ဏာ​တုဲ ညံၚ်​နဲ​မတ်​ဗြဲ​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဍာ်​ဒ​ဒှ်​မ​က​လာၚ်​အာ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဇြ​သြေၚ်​တုဲ သတ်​ဇ​ကု​ဟွံ​တၚ်။ ချိုတ်​ၜါ​ဝါ​တုဲ ညံၚ်​နဲ​တၞံ​မ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ပိုက်​ထောံ​ဂှ်​လေ​ကီု ၁၃ဒ​ဒှ်​ဇ​ကု​မ​ဒး​ဂွ​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​လ္ပဟ် ဇၟး​မ​လေပ်​ကဵု​က​ဏံ​ပ​ရောတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ညံၚ်​နဲ​သၞံၚ်​က​လာၚ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ဒှ်​အိုတ်​ရ။ သွက်​ညး​တံ​ဂှ် ဒ​မၠု​ထာ​ဝ​ရ​လ​စံက်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် မ​ဒေပ်​လဝ်​နွံ​ဒၟံၚ်​ရ

၁၄-၁၅မ​ပ္တံ​နူ​ကဵု​အာ​ဍာမ်​ဂှ်​တုဲ ညး​မ​ပေၚ်​ထ​ပဟ်​ဒ​တောဝ်​ဨ​နောက်​ဂှ် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ဇၟာပ်​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​တုဲ မၞိဟ်​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​တံ​ဝွံ န​ကဵု​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​ဂှ် ပ​တုဲ။ ဒုဟ်​ပွ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ မၞိဟ်​သၟာ်​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​တံ​ဝွံ လုတ်​အာ​ကဵု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တုဲ ဒုဟ်​မ​ဟီု​ဂ​လာန်​မ​သ္ကာတ်​မြဟ်​သီု​ဖ​အိုတ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​တၞဟ်​န​သၟိက်​တ​မံက်​ထ​ၜး​တုဲ။ ကောံ​ကု​မၞိဟ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဇ​ကု​ဂၠိုၚ်​လောန်​မွဲ​စွံ​ဂှ် မ​က္ည​ကၠုၚ်​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ ပ​ပ​ရော​ဗက်​တုဲ ဟီု​တွံ​ရ။ ၁၆တေံ​ညး​တံ​ဝွံ။ ညး​မ​က္သန်​က္သဝ်​ညး​မ​လေပ်​နၚ်​ဒုဟ်။ ညး​မ​ဒ္ဂေတ်​အ​တိုၚ်​ပၟိက်​ဇ​ကု။ ညး​မ​လေပ်​ဟီု​န​ကဵု​ဂ​လာန်​မာန။ ဟိုတ်​နူ​ကဵု​ဒ​တုဲ​ကၟဝ်​ဇ​ကု​ဂှ် မၞိဟ်​မ​လေပ်​ထိုၚ်​သး​ညး​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​အိုတ်​ရ။ ၁၇-၁၈မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်​တံ။ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ကြဴ​အိုတ်​အ​တိုၚ်​ဇ​ကု​တံ​မ​ဗဟ်​ဗ​နုဟ် ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​ဂှ် ဒ္ဂေတ်​ဒၟံၚ်​တုဲ ညး​မ​လေပ်​စော​ဒ​နာ​တံ​ဝွံ မံက်​ကၠုၚ်​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဂ​လာန်​က​လုတ်​နာဲ ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​ဟီု​တွံ​လဝ်​တံ​ဂှ် ဗှ်​သၞာ​အိုတ်​ရ။ ၁၉ညး​တံ​ဝွံ။ မၞိဟ်​ဗပါ်​သၚ်။ မၞိဟ်​ဇာ​တိ​ပ​က္က​တိ။ မၞိဟ်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ဒှ်​အိုတ်​ရ။

၂၀မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်​တံ။ ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​မၞး​တံ​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​သြိုၚ်​ပ္တန်​အိုတ်။ န​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ရာ​ဒၞာ​အိုတ်။ ၂၁ပ္ဍဲ​မေ​တ္တာ​ဇြ​ဟာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ဂှ် မၚ်​မွဲ​အိုတ်။ က​ရုတ်​ဏာ​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ကဵု​လ​မျီု​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ရံၚ်​လၟဳ​တုဲ မံၚ်​အိုတ်။ ၂၂ပိုၚ်​ခြာ​တုဲ ညး​လ္ၚဵု​တံ​ဂှ် ဆာန်​ဍူ​အိုတ်​ရ။ ၂၃ယာတ်​ဇာ​တိ​ဖျုန်​မ​စောန်​ကၠိ​ဂှ် က္ဍုဟ်​မၠေံ​ဒ​အိုန်​ဒ​ရ​တုဲ န​ကဵု​မ​ဖေက်​မွဲ​စွံ။ လ္ၚဵု​တံ​ဂှ် ဟံၚ်​ပြာ်​တံၚ်​ပ္တိတ်​နူ​ပၟတ်​အိုတ်​ရ။ ၂၄-၂၅ညံၚ်​မၞး​တံ​ဟွံ​ဂွံ​လောတ်​ပ္ဍဲ​ညး​မ​မၚ်​မွဲ​မာန်​ဂှ်။ ဗၠး​သၠး​နူ​ဒုဟ်​တုဲ စိုန်​သ္ကီု​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​တြဳ​ဇှ် ဇ​ကု​ပ္ဍဲ​ညး​မ​ဆက်​ဗ္ဂိန်​မၞး​တံ​မ​တွံ​ဂး​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ဆ​မွဲ​ဇ​ကု​နာဲ​မဟံၚ်ပြာ်ပိုဲညးနကဵုနာဲပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် မ​ပ္တံ​နူ​ကဵု​လ​မုဟ်​တုဲ ဒဵု​ကဵု​ဇၟာပ်​ကဝ်​အ​ဆက်​အ​ဆက်​တြဳ​ဇှ်​အ​နု​ဘဴ​အ​စောံ​သ​တ္တိ။ ပါၚ်​ဗတ်​လ​တာ်​စက်​ဂှ် ကဵု​နွံ​ညိ။ အာ​မေန်။