ဂ​လာန်​ယေ​ရ​မိ​က​ရောတ်​က္သဝ် ၁

ဍုၚ်​မ​ကေၚ်​ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု မၞိဟ်​ဂ​ဇံ​ဒၟံၚ်​လ္ၚု​လ္ၚန်​ရ​သွံ။ ဝုက်​က​ညာ​မ​ဇၞော်​ပြဲ​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​မၞိဟ်​ဒှ်​ညံၚ်​ဗြဴ​ကၟာဲ​ရ။ နာဲ​ဗြဴ​ရး​ဂ​မၠိုၚ်​ဒး​ကဵု​အ​ခေါန်​ဖ​လှာ​ရ။ ပ္ဍဲ​အ​ခိၚ်​ဗ္တံ လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ်​တုဲ၊ ကၞိၚ်​ညး​ဍုက်​ဍေက်​ကဵု​ဍာ်​ရ​မတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​က​ဝေၚ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ညး​မ​ကဵု​သၠာံ ဗ​ဇး​ဆ​ညး​မွဲ​ဟွံ​မွဲ။ မိတ်​သ​ဟာဲ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ လီု​သ​စ္စ​တုဲ ဒှ်​သၞ​သတ်​တြု​အိုတ်​ရ။ ဝုတ်​က​ညာ​ယု​ဍ​ဝွံ ဟိုတ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ပွ​မ​ပ​ယဲ​ခ​ရ။ ပွ​မ​ဒုၚ်​စ​ကာ​သ္ကာတ်​မြဟ်​ဂှ် ပြံၚ်​အာ​တုဲ​ရ။ မံၚ်​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​မ္ၚး​သာ​သ​နာ​ဟွံ​ဂွံ​လ​လံ​စိုတ်။ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မ​က္ဍန်​ဂြက်​ဂှ် ညး​မ​ဗက်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဂ​တာပ်​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​ဆ​ညး​မွဲ​ဟွံ​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ပေါဲ​သ​ဘၚ်​ဂှ်၊ ဂၠံၚ်​ဇိ​အောန်​တံ​ဝွံ က​ရောတ်​က္သဝ်​အိုတ်​ရ။ တ​ရၚ်​ဍုၚ်​ညး​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဝွံ မၞိဟ်​သ္ၚိတ်​ဇြ​ဒၟံၚ်​အိုတ်​ရ။ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် ညး​တံ​ဝွံ​လေ က​ရောတ်​က္သဝ်​အိုတ်​ရ။ ကောန်​ဝုတ်​ညး​တံ​ဂှ်​လေ နွံ​စိုတ်​ဂိ​က္တာန်​တုဲ၊ ဇ​ကု​ညး​ဝွံ နွံ​စိုတ်​ဇြ​သ္ကဟ်​ရ။ ဟိုတ်​ဒုဟ်​ညး​မ​မှာ​ရာ​အာ​ဂၠိုၚ်​လောန်​ဂှ် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တပ်​ဒန်​တုဲ၊ ညး​မ​ပ​သၞ​ကဵု​ညး​တံ​ဝွံ ဂွံ​အုပ်​လ​ဒံ​ညး​တုဲ၊ သတ်​တြု​ညး​တံ​ဝွံ ဂွံ​ခိုဟ်​စ​အိုတ်​ရ။ ကောန်​ဇာတ်​ညး​တံ​ဂှ်​လေ သတ်​တြု​သီ​ဏာ​တုဲ​ရ။ ဂုန်​စ​ရာဲ​ကောန်​ဝုတ်​ဇိ​အောန်​ဆ​မ​နွံ​ဂှ် ကၠေံ​ဗ္ဒန်​အာ​ရ။ ကောန်​သၟီ​ညး​တံ​ဝွံ ဒှ်​ညံၚ်​နဲ​မၚ်​ဒြာဲ​မ​ဂၠာဲ ပ​ဏာၚ်​ဟွံ​ဆဵု​တုဲ၊ ဒြ​ဟတ်​ဟွံ​မွဲ၊ ဒြေပ်​အာ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ညး​မ​ဗက်​ဂှ် အိုတ်​ရ။ ဍုၚ်​ယေ​ရု​ယှ​လေမ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​ပ​ယဲ​ခ​ရ​ဂှ်၊ တ​သိုက်​ကေၚ်​ဂွံ​ဒုၚ်​စ​ကၠာ​ဂှ် ဗှ်​သၞာ​ရ။ မၞိဟ်​ညး​တံ​ဝွံ စိုပ် ပ္ဍဲ​တဲ​သတ်​တြု​တုဲ၊ ကာ​လ​ညး​မ​ထ​ၜ​သ​ဘာ်​ဟွံ​မွဲ၊ ညး​မ​ပ​သၞ​သတ်​တြု​တံ​ညာတ်​အ​မှု​ညး​တုဲ၊ ပ​စ​ရဵု​ပ္ဍဲ​လ​လေၚ်​ညး​အိုတ်​ရ။ ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ် ဟိုတ်​ဒုဟ်​မှာ​ရာ​အာ​မ​ဂၠိုၚ်​လောန်​ဂှ် ဒှ်​ပွ​မ​ဒ​အိုန်​ဒ​ရ​ရ။ ညး​မ​ကေၚ်​အဲ​ပ​ရဲ​ညး​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​မ​ဂွံ​ညာတ်​ဇ​ကု​သၟး​သၟး​ဂှ် ဟွံ​ပ​မ​န​သက်​သက်​အိုတ်​ရ။ ညး​ဝွံ​လေ က​ရောတ်​က္သဝ်​တုဲ က​လေၚ်​ဆုတ်​အာ​လက်​က​ရဴ​ရ။ လက်​သန်​ညး​မ​ကၠိ​ခ္ဍက်​ၜိုန်​မ​ပြာ​ကတ်​ဂှ်​လေ၊ ဒ​ဒှ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ကြဴ​ဂှ်၊ ဟွံ​ဗှ်​သၞာ၊ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ၊ ညး​မ​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ဟွံ​မွဲ စိုပ်​ပွ​မ​ဗ္ဒေက်​ဖျဝ်​သီု​မ​ဒှ်​အံ​သဝ်​ရ။ အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဒ​ဒိုက်​ဒု​က္ခ​အဲ​ဍိက်​ဂှ် ရံၚ်​မွဲ​ညိ။ သတ်​တြု​ဝွံ ထ​ၜ​ပ္တိုန်​ဇ​ကု​တုဲ​ရ။ ၁၀သတ်​တြု​ဝွံ ပၠံၚ်​ကေတ်​ပိုန်​ဟာန်​ညး​တုဲ​ရ။ ဟွံ​ဂွံ​လုပ်​ပ္ဍဲ​ပူ​ရိ​သာတ် သာ်​ဝွံ တဳ​လ​ဂုန်​မ​ဆဳ​ဒ​နာ​လဝ်​တုဲ၊ မၞိဟ်​မ္ၚး​သာ​သ​နာ ဒ​ဒှ်​မ​လုပ်​အာ​ပ္ဍဲ​ထာ​န ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ညး​ဂွံ​ညာတ်​တုဲ​ရ။ ၁၁မၞိဟ်​ညး​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ က​ရောတ်​က္သဝ်​တုဲ ဂၠာဲ​ဒၟံၚ်​ကွာၚ်​အိုတ်​ရ။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ဂွံ​ဗၠး​ဘဲ​ဂ​မ္စိုတ်​ဂှ် ပိုန်​ဟာန်​ဇ​ကု​ထောံ​ကၠေံ​သွက်​စ​ဏ​စ​ရ။ အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ ဟိုတ်​အဲ​ဍိက်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ပျုတ်​ဗ္ဒေက်​ဂှ် ရံၚ်​မွဲ​စၚ်​ခြၚ်​တဴ​ညိ။

၁၂အဵု​ညး​မ​ကွာ်​ဂၠံၚ်​တ​ရဴ​အိုတ်​သီု​တံ၊ ရံၚ်​မွဲ​စၚ်​ခြၚ်​အိုတ်​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ပၞောတ်​ဗွဲ​သ္ကာတ်​မြဟ်​မ​တိတ်​ဂှ် ပျဲ​ပျာံ​အဲ​တုဲ၊ ဒ​ဒိုက်​ဒု​က္ခ​တုပ်​ကဵု​ဒ​ဒိုက်​ဒု​က္ခ​မ​ကဵု​အဲ​ဒုၚ်​ဂှ် နွံ​ဟာ။ ၁၃နူ​လ​တူ​ဂှ် ဗ​လး​နၚ်​ပၟတ်​ပ္ဍဲ​ဇုတ်​အဲ​တုဲ ကဵု​လှေက်​လှံၚ်​တုဲ​ရ။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​ဒး ဇိုၚ်​အဲ​ဂှ် တေဝ်​လ​ယအ်​တုဲ ကဵု​အဲ​က​လေၚ်​ဂ​တး​တုဲ​ရ။ အ​လုံ​မွဲ​တ္ၚဲ၊ ဒ​ဒှ်​စိုတ်​မ​ဇြ​သ္ကဟ်၊ ဒ​ဒှ်​မ​လီု​စိုတ်​ဂှ် ကဵု​ဒှ်​ပ္ဍဲ​အဲ​တဴ​ရ။ ၁၄ဒ​လေၚ်​ဒုဟ်​အဲ​မ​မှာ​ရာ​အာ​ဂှ် န​ကဵု​တဲ​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် ဗ္ဂန်​ပ္ဍဲ​လ​တူ ကအ်​အဲ​တုဲ စန်​ဒက်​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​အဲ​ဍိုန်​အာ​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​တဲ​ညး​အဲ​ဆဳ​ဒ​နာ​ဟွံ​မာန်​ဂှ် ကဵု​စိုပ်​တဴ​ရ။ ၁၅ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ အ​ပ္ဍဲ​အ​ဒေါဝ်​အဲ​ဂှ် ဂါံ​သ​ရုၚ်​သ​ရာဲ​အဲ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​ရ။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ဂွံ​ဍဵု​ဍိုက်​မၞိဟ်​ဗၠာဲ​အဲ​တံ​ဂှ် ကော်​ပ​ကောံ​ဒ​ရီု​မၞိဟ်​တုဲ​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ လိုန်​ဖျေံ​ဝုတ်​က​ညာ​ယု​ဍ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မ​လိုန်​ဖျေံ သတ်​ဇ​ဗျေတ်​တုဲ​ရ။ ၁၆ဟိုတ်​နူ​ဂှ် အဲ​လ​ရိုအ်​ယာံ​ရ။ ဍာ်​ရ​မတ်​စှ်ေ​ဒၟံၚ်​ရ။ ထံက်​မ​လ​မျီု​အဲ​တုဲ၊ ညး​မ​ကဵု​အဲ​လ​လံ​သွာ​ဂွံ​သ္ဍောဲ​နူ​အဲ​ရ။ ဟိုတ်​သတ်​တြု​မ​ဇၞး​ဂှ် ကောန်​ဇာတ်​အဲ​တံ​ဝွံ လီု​ကၠေံ​ဗ္ဒန်​အိုတ်​ရ။ ၁၇ဝုတ်​က​ညာ​ဇိ​အောန်​ဝွံ ၜိုန်​မ​ပၠး​တဲ​ဇ​ကု​တံ​ဂှ်​လေ၊ ညး​မ​သၠာံ​ဗ​ဇး​ဟွံ​မွဲ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ပွဳ​ဗွိုၚ်​ယျာ​ကောပ်​ဂှ် ခါန်​ကၞက်​လဝ်​သၞ​သတ်​တြု​တုဲ​ရ။ ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဂှ် ဒှ်​ပွ​မ​ဒ​အိုန်​ဒ​ရ​ရ။ ၁၈ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ စဳ​ရေၚ်​ဗွဲ​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​တဴ​ရ။ အဲ​ဝွံ ခ​လိုၚ်​လောန်​ဒး​ပ​ညပ်​တဳ​လ​ပိုန်​တုဲ​ရ။ ဂ​ကူ​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ၊ က​လၚ်​တုဲ ဒု​က္ခ​အဲ​ဂှ် စၚ်​ခြၚ်​အိုတ်​ရ။ ဝုတ်​ဗၠာဲ​အဲ​တံ​ဂှ် သီ​ဏာ​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ၁၉အဲ​ဝွံ ကော်​က​ဝေၚ်​အဲ​တံ​ဂှ်​တုဲ ညး​တံ​ဝွံ သ​စ္စ​ဟွံ​မွဲ​အိုတ်။ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် အဲ​ကဵု​ညး​အ​ယုက်​မ​ဇၞော်​အဲ​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​မ​ဂၠာဲ​စ​ဏ​သွက်​ဂွံ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ဂှ် အိုတ်​သ္ကန် ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​တုဲ​ရ။ ၂၀အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ရံၚ်​မွဲ​တဴ​ညိ။ အဲ​ဍိက်​ဍောၚ်​စိုတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ဂၞဴ​ဂှ် ကၞံ​ဒၟံၚ်​ရ။ စိုတ်​ဂ​တး​ဒၟံၚ်​ရ။ အဲ​ဍိက်​မှာ​ရာ​အာ​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ​ရ။ ဘဲ​မ္ၚး​ဂှ် ဆဵု​ကဵု​ဘဲ​သ္ဇၚ်​တုဲ​ရ။ ဘဲ​ပ္ဍဲ​ဂှ်​လေ ညံၚ်​နဲ​သၟီ​ဂ​မ္စိုတ်​ဂှ် မ​နွံ​မံၚ်​ရ။ ၂၁ပ္ဍဲ​ညး​မ​မိၚ်​ရ​မျှာၚ်​အဲ​ဍိက်​မ​က​ရောတ်​က​သဝ်​တံ​ဂှ် ညး​မ​သၠာံ ဗ​ဇး​ကဵု​ဆ​မွဲ​ဟွံ​မွဲ။ အ​မှု​မ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​အဲ​ဍိက်​ဂှ် သတ်​တြု အဲ​ဍိက်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ မိၚ်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ဒ​ဒှ်​တဳ​လ​ဂုန်​မ​ပ​ဂှ် ညး​တံ​မိပ်​စိုတ်​အိုတ်​ရ။ ကာ​လ​တဳ​လ​ဂုန်​မ​ကဵု​စိုပ် တ္ၚဲ​မ​သၟောဲ​လဝ်​ဂှ်၊ တဳ​လ​ဂုန်၊ ကဵု​ညး​တံ​ဒှ်​ညံၚ်​အဲ​ဍိက်​ညိ။ ၂၂ဒု​စ​ရိုတ်​ညး​တံ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် စၟဳ​စၟောတ်​တဴ​ညိ။ ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​ဆ​အဲ​ဍိက်​မ​မှာ​အာ​ဒး​ဂှ်၊ ညံၚ်​နဲ​တဳ​လ​ဂုန် မ​ပ​ပ္ဍဲ​အဲ​ဍိက်​ဂှ် ပ​တဴ​ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ညိ။ ပွ​အဲ​ဍိက်​မ​က​ရောတ်​က​သဝ်​ဂၠိုၚ်​တိုန်​တုဲ လီု​ဒၟံၚ်​စိုတ်​ရ။