​သၠ​ပတ်​မ​ပ​ဝတ် ၁

​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ​နူ​အ​ပ္ဍဲ​တာဲ​ဒ​မံၚ်​မ​ပ​ကောံ​ဓ​ရီု၊ ​နွံ​အ​သံ​ကော်​မဝ်​သှေ​တုဲ။ ​မၞး​ဝွံ ​ဒး​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ယြဴ​ညး​မွဲ​သၟိက်​ဂွံ​ပ​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ္ဂး ​နူ​ကဵု​ဒ​ကံ​ဂၠဴ၊ ​ဒ​ကံ​သဵု​ဗ​ၜေံ​တံ​ဂှ် ​ဒး​ဆက်​ကဵု​တိ​ရ​စ္ဆာန်​ရောၚ်။

​ပ​ပူ​ဇဴ​ကဵု​ဂၠဴ​စံၚ်​ကဵု​ပၟတ်​ယဝ်​ရ​သ​ဒှ်၊ ​ကၟက်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဒုဟ်​ကေတ်​တုဲ၊ ​တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ဆဵု​ဒး​ကဵု​စိုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်၊ ​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​တ​ရၚ်​တာဲ​ဒ​မံၚ်​မ ​ပ​လောံ​ဓ​ရီု​ဒး ​ဆက်​ကဵု​ရောၚ်။ ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​က္ဍိုပ်​ဂၠဴ​မ​ပူ​ဇဴ​ဂှ် ​ပ္တိုန်​တဲ​ဇ​ကု​မ္ဂး၊ ​ညံၚ်​ဂွံ​ပ​ရေ​ဒုဟ်​ညး​ကျာ်​ဒုၚ်​တဲ​ရောၚ်။ ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ​ဂ​စိုတ်​ဂၠဴ​ဂှ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ​ကောန်​အာ​ရောန်၊ ​ယတ်​ပ​ရာ​ဟိတ်​တံ​ဝွံ ​ကေတ်​ဆီ​တုဲ၊ ​ဒး​ဖ​ရဲ​ဝုတ်​ဒိုဟ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​တ​ရၚ်​တာဲ​ဒ​မံၚ်​မ​ဂ​ကောံ​ဓ​ရီု​ဂှ်​ရောၚ်။ ​မၞိဟ်​မ​ပူ​ဇဴ​ဝွံ ​သံက်​သၞာံ​ယတ်​ဂှ်​တုဲ၊ ​ဒး​ဒန်​ဒ​ကုတ်​ဒ​ကုတ်​ရောၚ်။ ​ကောန်​အာ​ရောန် ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​တံ​ဝွံ ​စုတ်​ပၟတ်​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​ဂှ် ​မ္ဂး၊ ​ပ္တိုန်​စွံ​လဝ်​အောဟ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၟတ်​တုဲ၊ ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​အောဟ်​က္ဍိုပ်​ကၠေၚ်၊ ​ဖျုန် ​ဒ​ကုတ်​ဒ​ကုတ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ​ဒး​ပ္တိုန်​လဝ်​ရောၚ်။ ​ကြုတ်​ဍေံ၊ ​ဒး​ကြာတ် ​ကဵု​ဍာ်​ရောၚ်။ ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဝွံ ​တေံ​ယတ်​သီု​ဖ​အိုတ်​ဂှ် ​ဒး​စံၚ်​ကဵု​ပၟတ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​ရောၚ်။ ​ဒှ်​ယတ်​မ​စံၚ်​ပၟတ်​ရောၚ်။ ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆက်​ဗ္ဂိန်​တုဲ၊ ​ဒှ်​ယတ်​မ​နွံ​အ​မြာဲ​မြ​မောဝ်​ရောၚ်။

၁၀​ပ​ပူ​ဇဴ​ကဵု​သဵု ​ဗ​ၜေံ​စံၚ်​ကဵု​ပၟတ် ​ယဝ်​ရ​သ​ဒှ်၊ ​ကၟက်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဒုဟ် ​ကေတ်​နၚ်​တုဲ၊ ၁၁​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ် ​ထာ​ဝ​ရ​ပ္ဍဲ​ယတ်​ဒိုဟ်​သၟတ်​ကျာ်​ဂှ် ​ဂ​စိုတ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ​ကောန်​အာ​ရောန်​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​တံ​ဝွံ ​ဝုတ်​ဒိုဟ်​ပၞၚ်​ယတ် ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒး​ဖ​ရဲ​ဆီ​ရောၚ် ၁၂​မၞိဟ်​မ​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​ဝွံ ​ဒန်​ဒ​ကုတ်​ဒ​ကုတ်​တုဲ၊ ​က္ဍိုပ်​ကဵု​ကၠေၚ်​ပ​ကောံ​ထဝ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​လ​တူ ​အောဟ်​ပၟတ် ​မ​နွံ​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​ဂှ် ​ဒး​လး​ရောၚ်။ ၁၃​ကြုတ်​ကဵု​ဇိုၚ်​တံ​ဂှ် ​ဒး​ကြာတ်​ကဵု​ဍာ်​ရောၚ်။ ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဝွံ ​ကေတ်​နၚ်​တေံ​ယတ်​သီု​ဖ​အိုတ်​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​ဒး​စံၚ် ​ကဵု​ပၟတ်​ရောၚ်။ ​ဒှ်​ယတ်​မ​စံၚ် ​ပၟတ်​ရောၚ်။ ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆက်​ဗ္ဂိန်​တုဲ ​ဒှ်​ယတ်​မ​နွံ​အ​မြာဲ​မြ​မောဝ်​ရောၚ်။

၁၄​ပ​ပူ​ဇဴ​ဂ​စေံ​မ​စံၚ်​ကဵု​ပၟတ်​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ယဝ်​ရ​သ​ဒှ်၊ ​ဖ​ရာပ် ​သၟတ်​ကဵု​ဒှ်၊ ​ပူ​ကဵု​ဒှ်​ကေတ်​နၚ်​တုဲ ​ဒး​ဆက်​ကဵု​ရောၚ်။ ၁၅​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဝွံ ​ကေတ်​နၚ်​ပ္ဍဲ​ပၞၚ်​ယတ်​တုဲ၊ ​ဝတ် ​ဒ​ပိုတ်​က္ဍိုပ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ​ဒး​စံၚ်​ကဵု​ပၟတ် ​ပ္ဍဲ​လ​တူ ​ပၞၚ်​ယတ်​ရောၚ်။ ​ဆီ​ဂှ် ​ဒး​ပတ်​စုတ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ပၞၚ်​ယတ်​ရောၚ်။ ၁၆​ဖျေဲ​သီု​ကဵု​အ​ရာ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဖျေဲ​ဂှ် ​ကေတ်​ပ္တိတ်​တုဲ၊ ​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မ​ဗဝ်​ပ္တေၚ်၊ ​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ပၞၚ်​ယတ်​ဒိုဟ်​ဗၟံက်​ဂှ် ​ဒး​ထောံ​ဖျေံ​ရောၚ်။ ၁၇​သီု​ကဵု​သၞေၚ်​ဂ​ၜိဟ်​ပံက်​တုဲ၊ ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် ​ဝွံ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၟတ်​မ​နွံ​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​ဒး​စံၚ်​ပၟတ်​ရောၚ်။ ​ဒှ်​ယတ်​စံၚ်​ပၟတ်​ရောၚ်။ ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆက်​ဗ္ဂိန်​တုဲ၊ ​ဒှ်​ယတ်​မ​နွံ​အ​မြာဲ​မြ​မောဝ်​ရောၚ်။