သၠ​ပတ်​မ​ပ​ဝတ် ၁

ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ နူ​အ​ပ္ဍဲ​တာဲ​ဒ​မံၚ်​မ​ပ​ကောံ​ဓ​ရီု၊ နွံ​အ​သံ​ကော်​မဝ်​သှေ​တုဲ။ မၞး​ဝွံ ဒး​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ယြဴ​ညး​မွဲ​သၟိက်​ဂွံ​ပ​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ္ဂး နူ​ကဵု​ဒ​ကံ​ဂၠဴ၊ ဒ​ကံ​သဵု​ဗ​ၜေံ​တံ​ဂှ် ဒး​ဆက်​ကဵု​တိ​ရ​စ္ဆာန်​ရောၚ်။

ပ​ပူ​ဇဴ​ကဵု​ဂၠဴ​စံၚ်​ကဵု​ပၟတ်​ယဝ်​ရ​သ​ဒှ်၊ ကၟက်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဒုဟ်​ကေတ်​တုဲ၊ တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ဆဵု​ဒး​ကဵု​စိုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​တ​ရၚ်​တာဲ​ဒ​မံၚ်​မ ပ​လောံ​ဓ​ရီု​ဒး ဆက်​ကဵု​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​လ​တူ​က္ဍိုပ်​ဂၠဴ​မ​ပူ​ဇဴ​ဂှ် ပ္တိုန်​တဲ​ဇ​ကု​မ္ဂး၊ ညံၚ်​ဂွံ​ပ​ရေ​ဒုဟ်​ညး​ကျာ်​ဒုၚ်​တဲ​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ဂ​စိုတ်​ဂၠဴ​ဂှ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ကောန်​အာ​ရောန်၊ ယတ်​ပ​ရာ​ဟိတ်​တံ​ဝွံ ကေတ်​ဆီ​တုဲ၊ ဒး​ဖ​ရဲ​ဝုတ်​ဒိုဟ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​တ​ရၚ်​တာဲ​ဒ​မံၚ်​မ​ဂ​ကောံ​ဓ​ရီု​ဂှ်​ရောၚ်။ မၞိဟ်​မ​ပူ​ဇဴ​ဝွံ သံက်​သၞာံ​ယတ်​ဂှ်​တုဲ၊ ဒး​ဒန်​ဒ​ကုတ်​ဒ​ကုတ်​ရောၚ်။ ကောန်​အာ​ရောန် ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​တံ​ဝွံ စုတ်​ပၟတ်​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​ဂှ် မ္ဂး၊ ပ္တိုန်​စွံ​လဝ်​အောဟ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၟတ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​အောဟ်​က္ဍိုပ်​ကၠေၚ်၊ ဖျုန် ဒ​ကုတ်​ဒ​ကုတ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ဒး​ပ္တိုန်​လဝ်​ရောၚ်။ ကြုတ်​ဍေံ၊ ဒး​ကြာတ် ကဵု​ဍာ်​ရောၚ်။ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဝွံ တေံ​ယတ်​သီု​ဖ​အိုတ်​ဂှ် ဒး​စံၚ်​ကဵု​ပၟတ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​ရောၚ်။ ဒှ်​ယတ်​မ​စံၚ်​ပၟတ်​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆက်​ဗ္ဂိန်​တုဲ၊ ဒှ်​ယတ်​မ​နွံ​အ​မြာဲ​မြ​မောဝ်​ရောၚ်။

၁၀ပ​ပူ​ဇဴ​ကဵု​သဵု ဗ​ၜေံ​စံၚ်​ကဵု​ပၟတ် ယဝ်​ရ​သ​ဒှ်၊ ကၟက်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဒုဟ် ကေတ်​နၚ်​တုဲ၊ ၁၁ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ် ထာ​ဝ​ရ​ပ္ဍဲ​ယတ်​ဒိုဟ်​သၟတ်​ကျာ်​ဂှ် ဂ​စိုတ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ကောန်​အာ​ရောန်​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​တံ​ဝွံ ဝုတ်​ဒိုဟ်​ပၞၚ်​ယတ် ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒး​ဖ​ရဲ​ဆီ​ရောၚ် ၁၂မၞိဟ်​မ​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​ဝွံ ဒန်​ဒ​ကုတ်​ဒ​ကုတ်​တုဲ၊ က္ဍိုပ်​ကဵု​ကၠေၚ်​ပ​ကောံ​ထဝ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​လ​တူ အောဟ်​ပၟတ် မ​နွံ​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​ဂှ် ဒး​လး​ရောၚ်။ ၁၃ကြုတ်​ကဵု​ဇိုၚ်​တံ​ဂှ် ဒး​ကြာတ်​ကဵု​ဍာ်​ရောၚ်။ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဝွံ ကေတ်​နၚ်​တေံ​ယတ်​သီု​ဖ​အိုတ်​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​ဒး​စံၚ် ကဵု​ပၟတ်​ရောၚ်။ ဒှ်​ယတ်​မ​စံၚ် ပၟတ်​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆက်​ဗ္ဂိန်​တုဲ ဒှ်​ယတ်​မ​နွံ​အ​မြာဲ​မြ​မောဝ်​ရောၚ်။

၁၄ပ​ပူ​ဇဴ​ဂ​စေံ​မ​စံၚ်​ကဵု​ပၟတ်​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ယဝ်​ရ​သ​ဒှ်၊ ဖ​ရာပ် သၟတ်​ကဵု​ဒှ်၊ ပူ​ကဵု​ဒှ်​ကေတ်​နၚ်​တုဲ ဒး​ဆက်​ကဵု​ရောၚ်။ ၁၅ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဝွံ ကေတ်​နၚ်​ပ္ဍဲ​ပၞၚ်​ယတ်​တုဲ၊ ဝတ် ဒ​ပိုတ်​က္ဍိုပ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ဒး​စံၚ်​ကဵု​ပၟတ် ပ္ဍဲ​လ​တူ ပၞၚ်​ယတ်​ရောၚ်။ ဆီ​ဂှ် ဒး​ပတ်​စုတ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ပၞၚ်​ယတ်​ရောၚ်။ ၁၆ဖျေဲ​သီု​ကဵု​အ​ရာ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဖျေဲ​ဂှ် ကေတ်​ပ္တိတ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မ​ဗဝ်​ပ္တေၚ်၊ ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ပၞၚ်​ယတ်​ဒိုဟ်​ဗၟံက်​ဂှ် ဒး​ထောံ​ဖျေံ​ရောၚ်။ ၁၇သီု​ကဵု​သၞေၚ်​ဂ​ၜိဟ်​ပံက်​တုဲ၊ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် ဝွံ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပၟတ်​မ​နွံ​လ​တူ​ပၞၚ်​ယတ်​ဒး​စံၚ်​ပၟတ်​ရောၚ်။ ဒှ်​ယတ်​စံၚ်​ပၟတ်​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆက်​ဗ္ဂိန်​တုဲ၊ ဒှ်​ယတ်​မ​နွံ​အ​မြာဲ​မြ​မောဝ်​ရောၚ်။