ခ​ရေတ်​ဝၚ်​လု​ကာ ၁

၁-၄နူ​တံ​ပ​ထ​မ​ညး​မ​ညာတ်​န​ကဵု​မတ်။ ညး​မ​ဒုၚ်​စ​ကာ​ပ္ဍဲ​ကေ​စ္စ​ဂ​လာန်​ကျာ်​တံ​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ပ္အပ်​ကဵု​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ဒတိတ်​ဒ​ဒှ်​အ​ရာ​မ​က္တဵု​ဒှ်​ဍိုက်​ပေၚ်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ဂှ် ညး​မ​ချူ​လဝ်​လၟေၚ်​လၟေၚ်​နွံ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ အဲ​ဂှ်​လေ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ် အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ဗက်​ဂၠာဲ​ဗိုန်​ဇၟံ​နူ​တံ​ပ​ထ​မ​မ္ဂး မၞး​ဝွံ အ​ရာ​ဇ​ကု​မ​မိၚ်​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​ဒှ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​ညံၚ်​ဂွံ​တီ​ဂှ် စဳ​ရေၚ်​ချူ​လဝ်​လၟေၚ်​လၟေၚ်​တုဲ မ​နွံ​ပၟိက်​သၟိက်​ဂွံ​ပၟိၚ်​ဏာ​ကဵု​မၞး​ရောၚ်။ သဝ်​ဖိ​လု​မ​ပြဲ။

ပ္ဍဲ​လက်​ထက်​သၟီ​ဇၞော်​ဟေ​ရုက်​မ​ဂွံ​အ​ဝဵု​ရး​ယု​ဍ​ဂှ် မ​လုပ်​ဂ​ကောံ​အ​ၜိ​ယျ။ ဇာ​ခ​ရိ​မ​နွံ​ယၟု​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​မွဲ​ဂှ် မ​နွံ​ရ။ သ​မ္ဘာ​ညး​ဂှ် မ​ဒှ်​တၞောဝ်​ဒ​တောဝ်​အာ​ရုၚ်​ရ။ ယၟု​ညး​ဂှ် ဨ​လိ​သ​ၜေတ်​ရောၚ်။ ညး​ၜါ​တံ​ဝွံ ဓဝ်​ပ​ညပ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂၠံၚ်​တံ​ဂှ် ဒ္ဂေတ်​မၚ်​မွဲ​တုဲ နူ​ကဵု​အ​ခေါၚ်​မ​နၚ်​ဒုဟ်​ဂှ် ဗၠး​သၠး​မ္ဂး ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ နွံ​ကဵု​ပါ​ရ​မဳ​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ရ။ ဨ​လိ​သ​ၜေတ်​ဝွံ ဟိုတ်​မ​ဒှ်​သ​မၚ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဂှ် ကောန်​ဟွံ​မွဲ။ သီု​ညး​ၜါ​ဂှ်​လေ အ​ယုက်​မ​ဇၞော်​ဂၠိၚ်​ရ။

ဇာ​ခ​ရိ​ဝွံ မွဲ​ဟာန်​ကဵု​ဂ​ကောံ​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် ဒး​အ​လန်​တုဲ ဂ​တ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပ္ဍဲ​မ​ပ္တုဲ​ကေ​စ္စ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်။ အ​တိုၚ်​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​တံ​မ​လေပ်​ပ​ဂှ် ဖျေံ​မာဲ​တုဲ ညး​ဝွံ လုပ်​အာ​အ​ပ္ဍဲ​လွဳ​မာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ္ဂး ဒး​စံၚ်​ပူ​ဇဴ​စ​လန်​မြ​မောဝ်​ရ။ ၁၀ပ္ဍဲ​ကာ​လ​မ​စံၚ်​စ​လန်​မြ​မောဝ်​သာ်​ဂှ် မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ရာ​ဒၞာ​မိက်​ဒၟံၚ်​မ္ၚး​အိုတ်​ရ။ ၁၁ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် က​လုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ထ​ၜး​ဇ​ကု​ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​တဲ​သ္တုံ​ပၞၚ်​ယတ်​မ​စံၚ်​စ​လန်​မြ​မောဝ်​ဂှ် ဒ​တဴ​ဒၟံၚ်​ရ။ ၁၂ဇာ​ခ​ရိ​ညာတ်​တုဲ စိုတ်​ဟွံ​တန်​တြန်​စိုပ်​ဒ​ဒှ်​ဗ​ဟေက်​စိုတ်​ရ။ ၁၃က​လုတ်​ဂှ်​လေ ဇာ​ခ​ရိ လ္ပ​ဖေက် ဂ​လာန်​မၞး​မ​ရာ​ဒၞာ​ဂှ် ကျာ်​က​လၚ်​တုဲ​ရ။ သ​မ္ဘာ​မၞး​ဨ​လိ​သ​ၜေတ်​ဂှ် သၠး​ကောန်​တြုံ​ရောၚ်။ တေံ​ကောန်​တြုံ​ဂှ် ယဝ်​ဟာန်​ဒး​ခုတ်​ယၟု​ရောၚ်။ မၞး​ဝွံ ဒှ်​တဴ​မိပ်​စိုတ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ရောၚ်။ ၁၄ဟိုတ်​မ​သၠး​ကောန်​ဂှ် မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မိပ်​စိုတ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၅ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ် ကောန်​တြုံ​ဝွံ ဒှ်​ညး​မ​ဇၞော်​ပြဲ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ရောၚ်။ ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​ကဵု​ဂ​ကူ​ဗ​ၜူ​တံ​ဂှ် ဟွံ​သုၚ်။ မ​ပ္တံ​နူ​ကဵု​ပ္ဍဲ​ဂၞဴ​မိ​ဂှ် ဍိုက်​ပေၚ်​န​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ရောၚ်။ ၁၆ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်။ ပ္ဍဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ညး​တံ​ဂှ် ကဵု​ပြံၚ်​လှာဲ​ရောၚ်။ ၁၇မ​ကဵု​ကောန်​တံ​ဝွံ သၟိက်​ဂွံကဵု​ညဳ​သာ​သၟဟ်​သၟောန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ညး​မ​က​ယျာန်​ဒ​ဝါတ်​တံ​ဝွံ တၞဟ်​န​သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ပြံၚ်​လှာဲ​ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​မ​နွံ​ကဵု​သ​တိ​ပ​ညာ​ညး​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ဂှ်​လေ​ကီု။ သွက်​ပၟိက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဒှ်​ဂ​ကူ​မၞိဟ်​မ​ပြု​ပြေၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု ညး​ဝွံ န​ကဵု​စိုတ်​ဣ​ဓိ​ဝိ​ညာန်​ဨ​လိ​ယျ​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ဒၟံၚ်​ဂှ် အာ​ဂ​တ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​ရ။

၁၈ဇာ​ခ​ရိ​ဂှ်​လေ ဒ​ဒှ်​မ​ဒှ်​သာ်​ဂှ် ပ​သာ်​အဲ​ဍိက်​ဂွံ​တီ​ညိ​ရော။ အဲ​ဍိက်​ဝွံ ဒှ်​မၞိဟ်​ဗျု​ရောၚ်။ သ​မ္ဘာ​အဲ​ဍိက်​ဂှ်​လေ အ​ယုက်​ဇၞော်​ဂၠိၚ်​အာ​တုဲ​ရ။ သာ်​ဝွံ ဟီု​က​လေၚ်​ကဵု​က​လုတ်​မ္ဂး ၁၉က​လုတ်​ဝွံ အဲ​ဂှ် ဒှ်​ဂါ​ဗြေ​လ​မ​ဒ​တဴ​ဒၟံၚ်​ဂ​တ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ရောၚ်။ ဆက်​ပါၚ်​ကဵု​မၞး​တုဲ သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဟီု​ပၟိၚ်​ပ​ရိုၚ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ဂှ် စ​ကာ​ဗ​လး​နၚ်​အဲ​ရောၚ်။ ၂၀ဂ​လာန်​အဲ​မ​ဒး​ဍိုက်​ပေၚ်​ပ္ဍဲ​ပ​ယာံ​ဇ​ကု​ဂှ် ဟိုတ်​မၞး​ဟွံ​ပ္တေဟ်​တုဲ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ဝွံ ဒဵု​ကဵု​တ္ၚဲ​မ​က္တဵု​ဒှ်​ဂှ် မၞး​ဝွံ ကၠဴ​တုဲ ဟီု​အ​ရေဝ်​ဟွံ​မာန် သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ။

၂၁မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ မၚ်​ဒၟံၚ်​ဇာ​ခ​ရိ​တုဲ အ​ပ္ဍဲ​လွဳ​မာန်​ဟိုတ်​မ​မံၚ်​ဂပ်​မ​လံ​ဂှ် ဒှ်​တဴ​အံ​သဝ်​အိုတ်​ရ။ ၂၂ညး​ဂှ်​လေ ကာ​လ​မ​တိတ်​ကၠုၚ်​ဂှ် ဟီု​အ​ရေဝ်​ဟွံ​မာန်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ပ္ဍဲ​လွဳ​မာန်​ဂှ် ညာတ်​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​ရု​ပ္ပါ​ရီု​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​မ​ရိပ်​တီ​အိုတ်​ရ။ ဇာ​ခ​ရိ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ထ​ၜး​ကဵု​တဲ​တုဲ ကၠဴ​ဒၟံၚ်​ရ။ ၂၃ပ​ယာံ​ကာ​လ​မ​ဒး​ပ္တုဲ​ကေ​စ္စ​ပွ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဂှ် အိုတ်​တုဲ ဇာ​ခ​ရိ​ဝွံ က​လေၚ်​အာ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ဇ​ကု​ရ။ ၂၄-၂၅ကြဴ​ဂှ် သ​မ္ဘာ​ဇ​ကု​ဨ​လိ​သ​ၜေတ်​ဝွံ တန်​ပ္တိ​သ​န္ဓိ​တုဲ ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​ဒး​ဒုၚ်​စော​ဒ​နာ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​တံ​ဝွံ​ဂှ် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​သၟိက်​ဂွံ​ပါဲ​ကၠေံ​တုဲ ပ္ဍဲ​မ​ရံၚ်​စံၚ်​အဲ​ဝွံ သာ်​ဂှ် ပ​ပ္ဍဲ​အဲ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​တုဲ လု​ကဴ​မ​သုန်​ဂိ​တု​ဂှ် အောပ်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ရ။

၂၆-၂၇ကာ​လ​မ​က​လိ​လောန်​အာ​မ​သုန်​ဂိ​တု​တုဲ ပ္ဍဲ​ရး​ဂါ​လိ​လဲ​ဍုၚ်​နာ​ဇ​ရက် ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ဗြဴ​က​ညှာ​မ​ပ​သၟတ်​သ​စ္စ​ကဵု​ယဝ်​သာတ်​မ​နွံ​ယၟု​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​ဍာ​ဝိက်​ဂှ် က​လုတ်​ဂါ​ဗြေ​လ​ဝွံ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​စ​ကာ​ဗ​လး​ဏာ​ရ။ ယၟု​ဗြဴ​က​ညှာ​မ္ဂး​ဂှ် ဒှ်​မာ​ရိ​ရ။ ၂၈က​လုတ်​ဝွံ စိုပ်​ကၠုၚ်​တုဲ ဗြဴ​မ​ဂွံ​ဒုၚ်​စ​ဂုန်။ ပ္ဍဲ​မၞး​ဂှ် ကဵု​ဒှ်​မၚ်္ဂ​လ​ညိ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ မ​နွံ​ကောံ​ကု​မၞး​မွဲ​စွံ​ရ။ မၞး​ဝွံ​လောန်​နူ​ကဵု​ဗြဴ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဂှ် မ​နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​မ​ပြဲ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ။ ၂၉မာ​ရိ​ဝွံ ဂွံ​မိၚ်​ဂ​လာန်​ဂှ်​တုဲ စိုတ်​ဟွံ​တန်​တြန်​မ္ဂး ဒ​ဒှ်​မ​ဆက်​ပါၚ်​ဝွံ​ဂှ် ပ​သာ်​မ​ဆက်​ပါၚ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရော သာ်​ဝွံ ဗ္စာ​ရ​ဏာ​ဒၟံၚ်​ရ။ ၃၀က​လုတ်​အ​ကာ​သ​ဂှ်​လေ မာ​ရိ။ ဒ​ဒှ်​မ​ဖေက်​လ​ကိုတ်​ဂှ် လ္ပ​ဒှ်​ညိ။ မၞး​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် ဂွံ​မုက်​တုဲ​ရ။ ၃၁မၞး​ဝွံ တန်​ပ္တိ​သ​န္ဓိ​တုဲ သၠး​ကောန်​တြုံ​ရောၚ်။ တေံ​ကောန်​တြုံ​ဂှ် ယေ​သှု​ဒး​ခုတ်​ယၟု​ရောၚ် ၃၂ကောန်​တြုံ​ဂှ် ဒှ်​ညး​မ​ဇၞော်​ပြဲ​လောန်​ရောၚ်။ ကောန်​ညး​မ​သၠုၚ်​ပြဲ​အိုတ်​ဂှ် သာ်​ဝွံ မ​ဂွံ​ဒုၚ်​ကော်​ခဴ​ရောၚ်။ ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​မ​ညး​ဍာ​ဝိက်​ဂှ် နာဲ​ညး​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ကဵု​ပ္ဍဲ​ညး​ရောၚ်။ ၃၃ညး​ဂှ်​လေ တၞောဝ်​ဒ​တောဝ်​ယျာ​ကုက်​ဂှ် အုပ်​လ​ဒံ​လ္အိတ်​တွဵု​ရောၚ်။ သန်​ထာန်​ညး​ဂှ်​လေ ဒ​ဒှ်​မ​အိုတ်​အာ​ဂှ် ဟွံ​မွဲ သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရ။ ၃၄မာ​ရိ​ဂှ်​လေ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ဝွံ​ဂှ် ပ​သာ်​မ​ဒှ်​မာန်​ရော အဲ​ဍိက်​ဝွံ ဟွံ​ဆက်​လ​ၜက်​ကဵု​တြုံ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​ပ္ဍဲ​က​လုတ်​ရ။ ၃၅က​လုတ်​ဂှ်​လေ ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် စိုပ်​လ​တူ​မၞး​တုဲ ဣ​ဓိ​အ​နု​ဘဴ​ညး​မ​သၠုၚ်​ပြဲ​အိုတ်​ဂှ် ဂြောပ်​ဒလီု​မၞး​ရောၚ်။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ ကောန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ကောန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ကော်​ခဴ​ဂှ် ဂွံ​ဒုၚ်​ရောၚ်။ ၃၆ဝေၚ်​နူ​ဂှ် ဗြဴ​သ​မၚ်​ရောၚ် မ​ကော်​ခဴ​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​မၞး​ဨ​လိ​သ​ၜေတ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​အ​ယုက်​မ​ဇၞော်​ဂှ် တန်​ပ္တိ​သ​န္ဓိ​တုဲ လ​မုဟ်​ဝွံ လုပ်​အာ​တ​ရဴ​ဂိ​တု​တုဲ​ရ။ ၃၇ပွ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပ​ဟွံ​မာန်​ဂှ် ဟွံ​မွဲ သာ်​ဝွံ က​လုတ်​ဟီု​တုဲ၊ ၃၈မာ​ရိ​ဝွံ အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဂှ် ဒှ်​ဍိက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ရောၚ်။ အ​တိုၚ်​ဂ​လာန်​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် ကဵု​ဒှ်​ပ္ဍဲ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ညိ။ သာ်​ဝွံ ဟီု​တုဲ က​လုတ်​သ္ဍး​အာ​နူ​ညး​ရ။

၃၉ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် မာ​ရိ​ဝွံ က္တဵု​တုဲ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယု​ဍ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​အ​ကြာ​ဒဵု​ဂှ် အာ​တဴ​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​ရ။ ၄၀လုပ်​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ဇာ​ခ​ရိ​တုဲ ဆက်​ပါၚ်​ကဵု​ဨ​လိ​သ​ၜေတ်​ရ။ ၄၁အ​ပ္ဍဲ​ဨ​လိ​သ​ၜေတ်​မ​မိၚ်​ဂ​လာန်​မ​ဆက်​ပါၚ်​ဂှ် သၟတ်​မနွံ​ပ္ဍဲ​ဂၞဴ​ဇ​ကု​ဂှ် ချဳ​သ​မြပ်​မ္ဂး ဇ​ကု​ဂှ် မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ဒၟံၚ်​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တုဲ ၄၂မၞး​ဝွံ လောန်​နူ​ကဵု​ဗြဴ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဂှ် မ​နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​မ​ပြဲ​လောန်​ရောၚ်။ သ​မတ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဂၞဴ​မၞး​ဂှ်​လေ မ​နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​ပြဲ​လောန်​ရ။ ၄၃မိ​နာဲ​အဲ​ဍိက်​ဝွံ ဂုန်​မ​က္ည​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​အဲ​ဍိက်​ဂှ် မူ​ဟိုတ်​အဲ​ဍိက်​ဂွံ​ဒုၚ်​စ​ညိ​ရော။ ၄၄ပ္ဍဲ​အဲ​ဍိက်​မ​မိၚ်​ဂ​လာန်​မၞး​မ​ဆက်​ပါၚ်​ကဵု​အဲ​ဍိက်​ဂှ် သၟတ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဂၞဴ​အဲ​ဍိက်​ဝွံ သီု​ကဵု​စိုတ်​မ​လှောၚ်​ပြ​ဂှ် ချဳ​သ​မြပ်​တဴ​ရ။ ၄၅ဗြဴ​မ​ပ္တေဟ်​ဂှ် နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂ​လာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ဟီု​ပ္ဍဲ​ဗြဴ​တေံ​ဂှ် စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ န​ကဵု​ရ​မျှာၚ်​မ​ဇၞော်​ဂှ် ဟီု​တဴ​ရ။

၄၆မာ​ရိ​ဂှ်​လေ စိုတ်​ဝိ​ညာန်​အဲ​ဝွံ ထိုၚ်​သး​ဒၟံၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ရ။ ၄၇ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​နာဲ​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​အဲ​ဂှ် ပ​သ​လဲ​တုဲ ဝိ​ညာန်​အဲ​ဝွံ မိပ်​စိုတ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​တဴ​ရ။ ၄၈ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဍိက်​ဗြဴ​တ​လ​အဲ ဒ​ဒှ်​မ​ဗ္ဒေက်​ဖျဝ်​ဂှ် တ​လ​အဲ​ရံၚ်​စံၚ်​တုဲ​ရ။ နူ​ကဵု​လ​မုဟ်​တုဲ အ​ဆက်​အ​ဆေန်​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် အဲ​ဝွံ မ​နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​ရ။ သာ်​ဝွံ မ​ကော်​ခဴ​အိုတ်​ရောၚ်။ ၄၉ကျာ်​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​ဣ​ဓိ​ဝွံ ဒ​မံၚ်​ဂုန်​မ​ဒး​ပ​အံ​သဝ်​ဂှ် ပ​ပ္ဍဲ​အဲ​တုဲ​ရ။ နာ​မ​ကျာ်​ဝွံ​ဂှ် ဒှ်​ဒ​မံၚ်​မ​ဒး​ရေဟ်​သေဟ်​အဲ​ပ​ရဲ​ရောၚ်။ ၅၀ပ္ဍဲ​ညး​မ​ဖေက်​ဂွ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တံ​ဂှ် ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ​တဳ​လ​ပိုန် တန်​ဒၟံၚ်​လ္အိတ်​တွဵု​ရောၚ်။ ၅၁န​ကဵု​တဲ​ဇ​ကု​ထ​ၜး​ဣ​ဓိ​တုဲ ညး​မ​ဇၞော်​ကဵု​မာ​န​တံ​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ကဵု​ပြး​ချာဲ​တုဲ​ရ။ ၅၂ဨ​က​ရာတ်​တံ​ဂှ် ဖျေံ​နူ​ကဵု​လ​တူ​ရာ​ဇာ​ပၞၚ်​တုဲ ညး​မ​ဗ္ဒေက်​ဖျဝ်​တံ​ဂှ် ထ​ၜ​သ​ဘာ်​တုဲ​ရ။ ၅၃ညး​မ​ကၠောဝ်​ဗျဵု​တံ​ဂှ် ဗ္စ​ဖာပ်​ဗွဲ​မ​ဒး​ရး​တုဲ ညး​မ​နွံ​ကဵု​ပိုန်​ဒြပ်​တံ​ဂှ် ဗ​လး​ဏာ​တဲ​သၟး​တုဲ​ရ။ ၅၄-၅၅ပ္ဍဲ​ကဵု​ဇု​ဇ​အဲ​ညး​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​မ​စွံ​လဝ်​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​ဂှ် မ​ပ္တံ​နူ​ကဵု အာ​ဗြ​ဟာန်​တုဲ ပ္ဍဲ​ကဵု​တၞောဝ်​ဒ​တောဝ်​ညး​သၟိက်​ဂွံ​ပ​ဂုန်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် စွံ​လဝ်​ဂ​တိ​မ္ဂး မၞိဟ်​ဣ​သ​ရေ​လ​မ​ဒှ်​ဂ​ကူ​ဍိက်​တ​လ​အဲ​တံ​ဂှ် ထ​ၜ​သ​ဘာ်​တုဲ​ရ။ သာ်​ဝွံ ဟီု​တဴ​ရ။ ၅၆မာ​ရိ​ဂှ်​လေ ဒၟံၚ်​တဴ​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ဨ​လိ​သ​ၜေတ်​လု​ကဴ​ပိ​ဂိ​တု​တုဲ က​လေၚ်​စဴ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ဇ​ကု​ရ။

၅၇ကာ​လ​မ​စိုပ်​ဂိ​တု​တ္ၚဲ​ဨ​လိ​သ​ၜေတ်​မ​ဒး​သၠး​ပ္တိ​သ​န္ဓိ​ဂှ် သၠး​ကောန်​တြုံ​ရ။ ၅၈ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ပ​ဂုန်​မ​တၟေၚ်​တၟဟ်​ပ္ဍဲ​ဨ​လိ​သ​ၜေတ်​ဂှ် ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​သ္ၚိ​မ​ဆိုက်​ညောန်​မွဲ​စွံ​တံ​ဝွံ မိၚ်​တုဲ ကောံ​ကု​ညး​မွဲ​စွံ​ဂှ် မိပ်​စိုတ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​အိုတ်​ရ။ ၅၉ပေၚ်​ဒ​စာံ​တ္ၚဲ​တုဲ ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​ရေက်​တၞုၚ်​သၞာံ​ပ္ဍဲ​သၟတ်​ဂှ် ကၠုၚ်​အိုတ်​တုဲ ကာ​လ​မ​ခုတ်​ယၟု။ ယၟု​မ​ဇ​ကု​ဇာ​ခ​ရိ​ဂှ် ခုတ်​အိုတ်​ရ။ ၆၀မိ​ဂှ်​လေ သာ်​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​ခုတ်။ ယဝ်​ဟာန်​ဒး​ခုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​တုဲ ၆၁ညး​တံ​ဂှ်​လေ ယၟု​ယဝ်​ဟာန်​မ္ဂး​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​မၞး​ဆ​ဗၞတ်​ညး​မွဲ​ဟွံ​ခုတ် သာ်​ဝွံ ဟီု​အိုတ်​ရ။ ၆၂ပ​သာ်​သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ခုတ်​ရော သာ်​ဝွံ န​ကဵု​သ​မ္တီ​ဂှ် သၟာန်​မ​အိုတ်​ရ။ ၆၃မ​ဂှ်​လေ အာတ်​ဂ​တဵု​ခ​ဍံက်​တုဲ ယၟု​ညး​မ္ဂး​ဂှ်။ ဒှ်​ယဝ်​ဟာန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ချူ​တုဲ ညး​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ဒှ်​တဴ​အံ​သဝ်​အိုတ်​ရ။ ၆၄ပ္ဍဲ​ချိုန်​ခ​နှ​ဂှ် ဇာ​ခ​ရိ​ဝွံ ပါၚ်​ကဵု​လ​တာ်​ပံက်​မၠာ်​တုဲ န​ကဵု​ဂ​လာန်​ဂှ် ထိုၚ်​သး​ဂုန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ရ။ ၆၅သ္ၚိ​ဆိုက်​ညောန်​မွဲ​စွံ​သီု​ဖ​အိုတ်​တံ​ဝွံ စိုပ်​ဒ​ဒှ်​ဗ​ဟေက်​စိုတ်​အိုတ်​တုဲ ပွ​လ္ၚ​တံ​ဝွံ အ​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​အ​ကြာ​ဒဵု​ရး​ယု​ဍ​တံ​ဂှ် ဒ​ယဟ်​က​မြဴ​အိုတ်​ရ။ ၆၆ညး​မ​မိၚ်​သီု​ဖ​အိုတ်​တံ​ဝွံ သ​မ္တီ​က္ညာတ်​ပ္ဍဲ​စိုတ်​အိုတ်​တုဲ မၞိဟ်​သၟတ်​ဝွံ​ဂှ် ပ​သာ်​မၞိဟ်​မ​ဂွံ​ဒှ်​ရော သာ်​ဝွံ ဟီု​အိုတ်​ရ။ တဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်​လေ နွံ​တဴ​ကောံ​ကု​သၟတ်​မွဲ​စွံ​ရ။

၆၇-၇၀မ​ညး​ဇာ​ခ​ရိ​ဝွံ ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တုဲ ပ္ဍဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​နာဲ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂှ် ကဵု​ဒှ်​မၚ်္ဂ​လ​ညိ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ မၞိဟ်​ဇ​ကု​တံ​ဝွံ ရံၚ်​မွဲ​ပြာ်​ဗ​လး​တုဲ​ရ။ န​ကဵု​ပ​ရော​ဗက်​ဇ​ကု​မ​သ္အး​ဇ္ၚး နူ​ပ​ထ​မ​ကဝ်​အ​တိုၚ်​မ​ဟီု​လဝ်​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဍိက်​ဇ​ကု​ဍာ​ဝိက်​ဝွံ နာဲ​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ပိုဲ​ညး​ဂှ် ကဵု​က္တဵု​ဒှ်​ပြာ​ကတ်​တုဲ​ရ။ ၇၁နူ​သတ်​တြု​ဂှ်​လေ​ကီု နူ​တဲ​ညး​မ​က္ဍုဟ်​မၠေံ​ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု ဟံၚ်​ပြာ်​ပိုဲ​ညး​တုဲ ၇၂-၇၅ညံၚ်​ဂွံ​ထ​ၜး​က​ရုတ်​ဏာ​ပ္ဍဲ​မ​ပိုဲ​ညး​ဒ​ဒှ်​ဇ​ကု​မ​ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်​ဂှ် ဗှ်​သ​ဏာ​တုဲ အ​တိုၚ်​မ​ဒုၚ်​သွဴ​ကဵု​မ​အံက်​ပိုဲ​ညး​အာ​ဗြ​ဟာန်​ဂှ် ဗၠး​သၠး​နူ​သတ်​တြု​တုဲ ညံၚ်​ဂွံ​ပ​ဝတ်​ဂ​တ​မုက်​ဇ​ကု န​ကဵု​ပါ​ရ​မဳ​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​သ္အး​ဇ္ၚး​လ္အိတ်​အ​ယုက်​ဂှ် ကဵု​အ​ခေါၚ်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ ၇၆မၞး​မၞိဟ်​သၟတ်။ မၞး​ဝွံ ပ​ရော​ဗက်​ညး​မ​သၠုၚ်​ပြဲ​အိုတ်​ဒ​ဒှ်​မ​ကော်​ခဴ​ဂှ် ဂွံ​ဒုၚ်​ရောၚ်။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ မၞး​ဝွံ အာ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မုက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ ပြု​ပြေၚ်​ဂၠံၚ်​တ​ရဴ​ကျာ်​မ္ဂး။ ၇၇ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​တဳ​လ​ပိုန်​တံ​ဂှ် န​ကဵု​ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ပ္ဍဲ​မ​ဗ​လး​ဒုဟ်​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ဂှ် ဂွံ​ထ​ၜး​ပျး​ရောၚ်။ ၇၈န​ကဵု​ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ​ဂှ် ဇိုၚ်​အ​သြိုန်​နူ​အ​ကာ​သ​တိုန်​လ​တူ​ပိုဲ​ညး​တုဲ ၇၉လ​တူ​ညး​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​ဒ​မၠု​ကဵု​သ​မၞိၚ်​ဂ​မ္စိုတ်​တံ​ဂှ် ယး​တ​မး​မ္ဂး ဂၠံၚ်​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​ဂှ် ထ​ၜး​ကဵု​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ သာ်​ဝွံ န​ကဵု​ညာန်​ပ​ရော​ဗက်​ဂှ် တွံ​တဴ​ရ။ ၈၀မၞိဟ်​သၟတ်​ဝွံ​ဂှ် ဇၞော်​ဂေါဝ်​တိုန်​တုဲ တော​တက်​ပ္ဍဲ​ညာန်​သ​တ္တိ​ရ။ ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞိဟ်​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ ဒဵု​ကဵု​မ​ပြာ​ကတ်​ဂှ် ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​ဂြိုပ်​ရ။