ခ​ရေတ်​ဝၚ်​မာတ်​သာဲ ၁

နူ​ကဵု​အာ​ဗြ​ဟာန်​ကဵု​ဍာ​ဝိက် မ​ဆက်​ဆေန်​ကၠုၚ်​စ​ရၚ်​တၞောဝ်​ဒ​တောဝ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ကောန်​အာ​ဗြ​ဟာန် ဣ​ဇက်။ ကောန်​ဣ​ဇက် ယျာ​ကုက်။ ကောန်​ယျာ​ကုက် ယု​ဍ​ကဵု​ကော​ဒေံ​မွဲ​ရဲ။ ယု​ဍ​ဝွံ ပ္ဍဲ​တာ​မာ​ဂှ် မ​ဂွံ​ညာတ်​မုက်​ကောန်​ဖာ​ရေတ်​ကဵု​ဇာ​ရ။ ကောန်​ဖာ​ရေတ် ဟေ​ဇ​ရောန် ကောန်​ဟေ​ဇ​ရောန် အာ​ရာံ ကောန်​အာ​ရာံ အ​မိ​ဏ​ဍာပ်။ ကောန်​အ​မိ​ဏ​ဍာပ် ဏာ​သှုၚ်၊ ကောန်​ဏာ​သှုၚ် သာ​လ​မောန်။ သာ​လ​မောန်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​သ​မ္ဘာ​ဇ​ကု​ရာ​ခါတ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ညာတ်​မုက်​ကောန်​ၜဝ်​ဇ။ ၜဝ်​ဇ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​သ​မ္ဘာ​ဇ​ကု​ရု​ထ​ဂှ် မ​ဂွံ​ညာတ်​မုက်​ကောန်​သြ​ၜေတ် ကောန်​သြ​ၜေတ် ယေ​သှာဲ။ ကောန်​ယေ​သှာဲ ဨ​က​ရာတ်​ဍာ​ဝိက်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။

ဨ​က​ရာတ်​ဍာ​ဝိက်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​မ​ကေၚ်​ဒှ် သ​မ္ဘာ​ဥ​ရိ​ယ​ဂှ် မ​ဂွံ​ညာတ်​မုက် ကောန်​သဝ်​လဝ်​မုၚ်။ ကောန်​သဝ်​လဝ်​မုၚ် ရောဝ်​ၜေါမ်။ ကောန်​ရောဝ်​ၜေါမ် အ​ၜိ​ယျ။ ကောန်​အ​ၜိ​ယျ အာ​သာပ်။ ကောန်​အာ​သာပ် ယဝ်​သ​ဖာတ်။ ကောန်​ယဝ်​သ​ဖာတ် ယဝ်​ရာံ။ ကောန်​ယဝ်​ရာံ အဝ်​ဇိ။ ကောန်​အဝ်​ဇိ ယဝ်​သာံ။ ကောန်​ယဝ်​သာံ အာ​ခါတ်။ ကောန်​အာ​ခါတ် ဟေ​ဇ​ကိ။ ၁၀ကောန်​ဟေ​ဇ​ကိ မ​နာ​သှေ။ ကောန်​မ​နာ​သှေ အာ​မောန်။ ကောန်​အာ​မောန် ယဝ်​သိ ၁၁ကောန်​ယဝ်​သိ ယဝ်​ယျ​ကိန်​ကဵု​ကော​ဒေံ​မွဲ​ရဲ။ ယဝ်​ယျ​ကိန်​ဝွံ ပ္ဍဲ​မ​ညောန်​ကဵု​ပြံၚ်​အာ​ဍုၚ်​ၜါ​ၜု​လုၚ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ညာတ်​မုက်​ကောန်​ယေ​ခဝ်​နိ​ရ။

၁၂ပြံၚ်​အာ​ဍုၚ်​ၜါ​ၜု​လုၚ်​တုဲ။ ကောန်​ယေ​ခဝ်​နိ​သ​လ​သေ​လ၊ ကောန်​သ​လ​သေ​လ​ဇေ​ရဝ်​ၜ​ၜေ​လ ၁၃ကောန်​ဇေ​ရဝ်​ၜ​ၜေ​လ အ​ၜါဲ​အုက်။ ကောန်​အ​ၜါဲ​အုက် ဨ​လျာ​ကီ ကောန်​ဨ​လျာ​ကီ အာ​ဇဝ် ၁၄ကောန်​အာ​ဇဝ် ဇာ​ဒုက်။ ကောန်​ဇာ​ဒုက် အာ​ခိမ်။ ကောန်​အာ​ခိမ် ဨ​လုက် ၁၅ကောန်​ဨ​လုက် ဨ​လာ​ဇာ။ ကောန်​ဨ​လာ​ဇာ မာတ်​သာန်။ ကောန်​မာတ်​သာန် ယျာ​ကုက် ၁၆ကောန်​ယျာ​ကုက် ယဝ်​သာတ်​သ​မ္ဘာ​မာ​ရိ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ မာ​ရိ​ဝွံ မိ​ယေ​သှု​မ​ကောက်​ခဴ​ခ​ရေတ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ၁၇တၞောဝ်​ဒ​တောဝ်​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​မ​ဆက်​ဆေန်​ကၠုၚ်​နူ​ကဵု​အာ​ဗြ​ဟာန်​ဒဵု​ကဵု​ဍာ​ဝိက်​ဂှ် စှ်​ပန်​အ​ဆက်။ နူ​ကဵု​ဍာ​ဝိက်​ဒဵု​ကဵု​မ​ပြံၚ်​အာ​ဍုၚ်​ၜါ​ၜု​လုၚ်​ဂှ် စှ်​ပန်​အ​ဆက်။ နူ​ကဵု​မ​ပြံၚ်​အာ​ဍုၚ်​ၜါ​ၜု​လုၚ်​ဒဵု​ကဵု​ခ​ရေတ်​ဂှ် စှ်​ပန်​အ​ဆက်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။

၁၈ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​ဒုၚ်​သၠး​ဂ​ဗ္ဘ​မ္ဂး​ဂှ်။ မိ​ညး​မာ​ရိ​ဝွံ ပ​သၟတ်​သ​စ္စ​ကဵု​ယဝ်​သာတ်​တုဲ နူ​ကၠာ​ဟွံ​ဂွံ​ပ​ပ​ရေၚ်​ဝိ​ဝါ​ဟ​န​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် မ​ဂွံ​တန်​ပ္တိ​သ​န္ဓိ​ရ။ ၁၉သ​မ္ဘာ​ညး​ယဝ်​သာတ်​ဝွံ​ဂှ် ဒှ်​မၞိဟ်​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​တုဲ ဟိုတ်​ဟွံ​မိက်​ကဵု​စ​ရာဲ​မာ​ရိ​လီု​မ္ဂး သၟိက်​ဂွံ​ပါဲ​ထောံ​ကၞပ်​ကၞပ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ မ​နွံ​က​သပ်​ရ။ ၂၀ပ္ဍဲ​ကာ​လ​မ​ချပ်​ဗ္စာ​ရ​ဏာ​ဒၟံၚ် သာ်​ဝွံ ညာတ်​ကေတ်​သွပ်​လ္ပံ​မ္ဂး​ဂှ်။ က​လုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မံက်​ကၠုၚ်​တုဲ။ ယဝ်​သာတ်​ကောန်​ဍာ​ဝိက်​အ​ပ္ဍဲ​ကေ​စ္စ​သီ​က္ၜတ်​သ​မ္ဘာ​မၞး မာ​ရိ​ဂှ် လ္ပ​ဒွိၚ်။ ပ္တိ​သ​န္ဓိ​မ​တန်​လ​မုဟ်​ဝွံ န​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။

၂၁သၠး​ဂ​ဗ္ဘ​ကောန်​တြုံ​ရောၚ်။ တေံ​ကောန်​ဝွံ ဟိုတ်​မ​ဒှ်​ညး​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ဗ​လး​မၞိဟ်​ဇ​ကု​နူ​ကဵု​ဒုဟ်​ဂှ် ယေ​သှု​မ​ဒး​ခုတ်​ယၟု​ရောၚ် သာ်​ဝွံ က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​ရ။

၂၂ပ္ဍဲ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ဝွံ​ဂှ်။ ပ​ယး​ဒိုဟ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​စွံ​လဝ်​န​ကဵု​ပ​ရော​ဗက်​ဂှ် စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ရ။ ၂၃ဂ​လာန်​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ရံၚ်​မွဲ​ရ။ ဗြဴ​က​ညာ​မွဲ​ဂှ် တန်​ပ္တိ​သ​န္ဓိ​တုဲ သၠး​ကောန်​တြုံ​ရောၚ်။ ကောန်​ဂှ် ဨ​မာ​နိုဲ​လ​မ​ခုတ်​ယၟု​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ မ​ကၠုၚ်​ရ။ ရ​ထ​ဨ​မာ​နိုဲ​လ​မ္ဂး​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​နွံ​ကောံ​ကု​အဲ​ညး​မွဲ​စွံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ သၟိက်​ဂး​ရ။ ၂၄ယဝ်​သာတ်​ဝွံ နူ​မ​သ္တိက်​လှိၚ်​ဂှ် ၚုဟ်​တုဲ အ​တိုၚ်​က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ဂှ် ပ​မ္ဂး။ သ​မ္ဘာ​ဇ​ကု​ဂှ် သီ​က္ၜတ်​ရ ၂၅ၜိုန်​ဂှ်​လေ ဒဵု​ကဵု​မ​သၠး​ဂ​ဗ္ဘ​ကောန်​ဂၠု​ဂှ် ဟွံ​ပ​သံၚ်​ဝါ​သ​တုဲ ဒၟံၚ်​တဴ​ရ။ ကောန်​တြုံ​ဂှ်​လေ ယေ​သှု သာ်​ဝွံ မ​ခုတ်​ယၟု​ရ။