သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​မိ​က္ခာ ၁

ပ္ဍဲ​လက်​ထက်​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ​သၟီ​ယဝ်​ထာမ်၊ သၟီ​အာ​ခါတ်၊ သၟီ​ဟေ​ဇ​တိတ်​ကောန်​ကွာန်​မဝ်​ရ​သှ​မိ​က္ခာ​ဝွံ ဂွံ​ဒုၚ်​ပ​ယျး​ဒိုဟ် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​သွက်​ဍုၚ်​သှ​မာ​ရိ​ကဵု​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ အဵု​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ၊ မိၚ်​အိုတ်​ညိ။ အဵု​ရး​ကောန်​ရး​အိုတ်​သီု​တံ၊ က​လၚ်​အိုတ်​ညိ။ နာဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​တွံ​ဂး​နူ အ​ပ္ဍဲ​လွဳ​မာန်​ကျာ်​နာဲ​ညး​ဝွံ ဒုၚ်​သက်​သဳ​ပ္ဍဲ​မွဲ​လ္ပာ်​မၞး​တံ​ရောၚ်။ ကျာ​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ နူ​အ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ဒေ​သ​ဒၟံၚ်​မ​ပ​ဒ​တဴ​က္ည​စှ်ေ​ကၠုၚ်​တုဲ၊ ဒေ​သ​တိ​မ​သၠုၚ်​တံ​ဂှ် လိုန်​တဴ​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ပၟတ်​ညံၚ်​နဲ​ပၠုဲ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညံၚ်​နဲ​ဍာ် မ​စှ်ေ​အာ​ပ္ဍဲ​ဇြဟ်​ဇၞော်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဒဵု​တံ​ဝွံ ဒှ်​ဍာ်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​တုဲ၊ ခ​လံက်​တံ​ဂှ်​လေ က​ရောန်​ထ​ကး​အိုတ်​ရောၚ်။ တေံ​ပွ​ဂှ် ယျာ​ကောပ်​လုတ်​လီု​တုဲ ဟိုတ်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​မ​မှာ​ရာ​ဂှ် စိုပ်​ရ။ အ​ရာ​ယျာ​ကောပ်​လုတ်​လီု​မ္ဂး​ဂှ် ပ​သာ်​ရော။ ဍုၚ်​သှ​မာ​ရိ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ဒၞာဲ​ဒေ​သ​ယု​ဍ​မ​သၠုၚ်​မ္ဂး​ဂှ် မူ​ဒၞာဲ​မ​နွံ​ရော။ နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ရ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ၊ ဍုၚ်​သှ​မာ​ရိ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဝါ​ဗ္ၚ​ညံၚ်​နဲ​ဗွဝ်​တိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညံၚ်​နဲ​ဒၞာဲ​ဒေ​သ​မ​တိုပ်​ကၠံ ဇ​ဗျေတ်​ဂှ်​လေ​ကီု​အဲ​ကဵု​ဒှ်​ရောၚ်။ တၟံ ကၟာၚ်​ဍုၚ်​တံ​ဂှ် ကိုဟ်​ထောံ​အ​ပ္ဍဲ​ခ​လံက်​တုဲ​ရိုဟ်​ကၟာၚ်​ဍုၚ်​ဂှ် ဂ​တ​ထ​ၜး​ရောၚ်။ ပ​တ္တိ​မာ​ရုပ်​ခပ်​သီ​တံ​ဂှ် ဝး​ဖ​ကဝ်​ရောၚ်။ ၚုဟ်​လိၚ်​ဆ​ညး​မ​ကၠောန်​ဝွံ တံ​ဂှ် စံၚ်​ပၟတ်​ရောၚ်၊ ကျာ်​မ​မှာ​ရာ​အာ​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ် ပါဲ​စ​လး​ၚး​တး​ရောၚ်။ ပ​သ​ရာဲ​ဍုၚ်​တုဲ ပိုန်​ဒြပ်​မ​လေပ်​ဟေန်​ဆာဲ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ဒြပ်​တေံ​ဂှ် ဒး​က​လေၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​တဲ​သ​ရာဲ​ဍုၚ်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ရောၚ်။ အဲ​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​ပွ​တေံ​ဂှ် ဒက်​ဒေါန်​က​သန်​က​သဝ်​ရောၚ်။ ပ​တိတ်​ယာတ်​လ​တက်​တုဲ အာ​ဇ​ကု​သ​မး​သ​မး​ရောၚ်။ ကျူ​ညံၚ်​ကၠဵု​ဂြိုပ်​တုဲ၊ ဗြု​ညံၚ်​နဲ​ဂ​စေံ​အုတ်​တုဲ မံၚ်​ရောၚ်။ သ​ရ​ဒန်​ညး​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဂှ် ဗၠး​ဟွံ​မာန်၊ ကၠေံာ​အာ​ဒဵု​ကဵု​ရး​ယု​ဍ​တုဲ​မ္ဂး၊ စိုပ်​ပ္ဍဲ​တ​ရၚ်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဒၞာဲ​ကာန်​ဂ​ကူ​အဲ​မ​မံၚ်​တုဲ​ရ။ ၁၀ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂါ​ထ​လ္ပ​ဟီု​ပ​ရိုၚ်​အိုတ်။ လ္ပ​စက်​ဒေါန်​က​သန်​က​သဝ်​အိုတ်။ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ၜေ​ထဝ်​ဖ​ရာ​ဂှ် ပၠေါ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ခၞိက်​တိ​တုဲ မံၚ်​အိုတ်​ရ။ ၁၁အဵု​ကောန်​ဗြဴ​ဍုၚ်​သှ​ဖိ​ရ၊ ဗွိုက်​လ​တက်​ဂှ် ပ္တိတ်​တုဲ ခ္ဍိုက်​ဂွ​တုဲ အာ​ရ။ ကောန်​ဗြဴ​ဍုၚ်​ဇာ​နာန်​တွံ​ဒ​ဒှ်​မ​လ​ရိုအ်​ယာံ​က​သန်​က​သဝ်​ဂှ် ပ​တုဲ ဟွံ​ဂွံ​တိတ်။ ဍုၚ်​ၜေ​ထ​ဇေ​လ​ဝွံ အ​ခေါၚ်​မၞး​တံ​ဂွံ ဇူ​ဒီု​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​ကဵု။ ၁၂ကောန်​ဗြဴ​ဍုၚ်​မာ​ရောတ်​ဝွံ​လေ အ​ရာ​မ​ခိုဟ်​ဂှ် ဗှ်​ဗၞုဟ်​တုဲ နွံ​ဂိ​က​တာန်​ဒၟံၚ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဘဲ​ဒန်​နူ​ထာန် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​တ​ရၚ်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​တုဲ​ရ။ အဵု​ကောန်​ဗြဴ​ဍုၚ်​လာ​ခိ​သှ၊ ချေံ​ပြဟ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် ဗ္ဂန်​ပ္ဍဲ​ကွဳ​ရ။ ၁၃မၞး​ဝွံ ဒ​ဒှ်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ မ​လုတ်​လီု​ဂှ် ဒုၚ်​တဲ​တုဲ၊ ထ​ၜး​ဂၠံၚ်​ဒုဟ် ပ္ဍဲ​ဝုတ်​က​ညာ ဇိ​အောန်​ဂှ်​ရ။ ၁၄ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ မၞး​တွံ​ဒး​ကဵု​ဏာ​လာပ်​သ​ကာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​မဝ်​ရ​သှောတ်​ရး​ဂါ​ထ​ဂှ်​ရောၚ်။ ၁၅အဵု​ကောန်​ဗြဴ​ဍုၚ်​မ​ရေ​ယှ၊ ညး​မ​ဒုၚ်​အာဲ​ကၟာဲ​ဒြပ်​မၞး​ဂှ်​အဲ​ကော်​နၚ်​ရောၚ်။ ညး​ဝွံ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​အ​ဍု​လာမ်​ဂုန်​စ​ရာဲ​ဣ​သ​ရေ​လ​ရောၚ်။ ၁၆ကောန်​မၞး​မ​ဆာန်​လာန်​တံ​ဂှ် ဟိုတ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​သီ​ဏာ၊ မၞး​ဝွံ သွက်​ညး​တံ​ဒဵု​ကဵု​က္ဍိုပ် မ​ခ​လာတ်​ကး​သော်​က္ဍိုပ်​တုဲ မံၚ်​ရ။ ညံၚ်​နဲ​ဟဝ်​ကၠိုၚ်​ဒ​ဒှ်​က္ဍိုပ်​ခ​လာတ်​လှဲ​လး​ဂှ်​ရ။