ခ​ရေတ်​ဝၚ်​မာ​ကု ၁

တံ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ကောန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် မိက်​ဂး​ရောၚ်။ ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​မ္ဂး​ဂှ် ရံၚ်​မွဲ​ရ။ က​လုတ်​အဲ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ပြု​ပြေၚ်​ဂၠံၚ်​မၞး​ဂှ် အဲ​စ​ကာ​ဗ​လး​ဏာ​ဂ​တ​မၞး​ရောၚ်။ ရ​မျှာၚ်​ညး​မ​လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂၠံၚ်​တ​ရဴ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ပြု​ပြေၚ်​အိုတ်​ရ။ ဂၠံၚ်​တ​ရဴ​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် ကဵု​သ္တပ်​သ္တး​အိုတ်​ရ။ သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ကၠုၚ်​ဂှ် ယဝ်​ဟာန်​ဝွံ ကဵု​ဒၟံၚ်​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​တုဲ ဂၠံၚ်​မ​ဗၠး​ဒုဟ်။ ဓဝ်​သံၚ်​ဝေ​ဂ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ဂှ် တွံ​ဒၟံၚ်​မ္ဂး ပြာ​ကတ်​ကၠုၚ်​ရ။ မ​ပ္တံ​ကဵု​ညး​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သ​လေၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ကောန်​ဍုၚ်​ကောန်​ရး။ ယု​ဍ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ တိတ်​အာ​ဇ​ရေၚ်​ယဝ်​ဟာန်​မ္ဂး ထ​ၜး​ဒုဟ်​ဇ​ကု​တုဲ ပ္ဍဲ​ၜဳ​ယဝ်​ဍာန်​ဂှ် ဒုၚ်​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​အိုတ်​ရ။ ယဝ်​ဟာန်​ဝွံ ဘ​ဝိုက်​လ​တက်​မ​တုတ်​ကဵု​က​သော်​အုတ်​ဂှ် သ္ပိုၚ်​လ​တက်​လဝ်​တုဲ။ ခါ​ယျ​ဗန်​သၞာံ​ဂှ်​လေ ဒက်​ဂၞိၚ်​မ္ဂး စၟ​အ​ဂြၚ်​ကဵု​ဍာ်​သာဲ​ဂြိုပ်​ဂှ် စ​တုဲ ဒၟံၚ်​တဴ​ရ။ တွဟ်​ဂ​လာန်​မ​တွံ​မ္ဂး​ဂှ်။ ညး​မ​နွံ​ကဵု​ဣ​ဓိ​ဇၞော်​လောန်​နူ​အဲ​ဂှ် က္ည​ကၠုၚ်​လက်​က​ရဴ​အဲ​ရောၚ်။ ဇုက်​ဂ​နပ်​ဇိုၚ်​ညး​ဂှ် ဂ​စိုၚ်​တုဲ အဲ​ဟွံ​ကြိုက်​ကဵု​သဟ်။ အဲ​ဝွံ ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ပ္ဍဲ​ဍာ်​ရ။ ညး​ဂှ်​လေ ပ္ဍဲ​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ကဵု​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ တွံ​တဴ​ရ။

ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ယေ​သှု​ဝွံ က္ည​ကၠုၚ်​နူ​ကဵု​ဍုၚ်​နာ​ဇ​ရက်​ရး​ဂါ​လိ​လဲ​တုဲ ပ္ဍဲ​ၜဳ​ယဝ်​ဍာန်​ဂှ် ဒုၚ်​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ ပ္ဍဲ​တဲ​ယဝ်​ဟာန်​ရ။ ၁၀ပ္ဍဲ​မ​မံက်​တိုန်​နူ​ဍာ်​ဂှ် အ​ကာ​သ​လ္ပံက်​မၠာ်​တုဲ ဝိ​ညာန်​ကျာ်​ဝွံ ညံၚ်​သာ်​ဂ​စေံ​ပူ ဒ​ဒှ်​မ​စှ်ေ​ဒ​ဒက်​တဴ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် ဂွံ​ညာတ်​မ္ဂး ၁၁မၞး​ဝွံ မၞိဟ်​အဲ​သ္ဍိုက်​မ​လိုက် ကောန်​ဇြ​ဟာန်​အဲ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ရ​မျှာၚ်​မ​ကၠုၚ်​နူ​အ​ကာ​သ​ရ။ ၁၂ပ္ဍဲ​ချိုန်​ခ​နှ​ဝွံ ဝိ​ညာန်​ဂှ် ဗက်​ဏာ​တဳ​လ​ပိုန်​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​ရ။ ၁၃လု​ကဴ​ပန်​စှ်ော​တ္ၚဲ​ဂှ် ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​တုဲ ဒုၚ်​စံ​ၜတ်​လှေံ​လှန်​စာ​ဒါန်​ရ။ နွံ​ဒၟံၚ်​ကောံ​ကု​သ​ရာဲ​တံ မွဲ​စွံ​ရ။ က​လုတ်​အ​ကာ​သ​တံ​ဂှ်​လေ ကၠောန်​ၜိုတ်​ဗ္စ​ဖာပ်​အိုတ်​ရ။

၁၄ယဝ်​ဟာန်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဂုက်​တုဲ ယေ​သှု​ဝွံ က္ည​အာ​ပ္ဍဲ​ရး​ဂါ​လိ​လဲ​မ္ဂး ပ​ယာံ​ကာ​လ​ဍိုက်​ပေၚ်​တုဲ​ရ။ သန်​ထာန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ညောန်​ကၠုၚ်​တုဲ​ရ။ ၁၅ဂွံ​သံၚ်​ဝေ​ဂ​အိုတ်။ ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဂှ် ပ္တေဟ်​အိုတ်​ရ။ သာ်​ဝွံ ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​သန်​ထာန်​ကျာ်​ဂှ် တွံ​တဴ​ရ။

၁၆ပ္ဍဲ​မ​က္ည​အာ​သ​မောန်​ခၠိုၚ်​ဂါ​လိ​လဲ​သိ​မောန်​ကဵု​အာ​န္ဒြေ ကော​ကဵု​ဒေံ​ညး​ၜါ​ဂှ် ဒှ်​တ​မ္ၚာ​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​ပၠး​ဖျေံ​ဒၟံၚ်​ဇၞိက်​ဇာ​ပ္ဍဲ​ခၠိုၚ်​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ညာတ်​မ္ဂး ၁၇ကဵု​ညး​တံ​ဂှ် ဗက်​လက်​က​ရဴ​အဲ​ရ။ မၞး​တံ​ဝွံ တ​မ္ၚာ​မ​ဍန်​မၞိဟ်​ဂှ် အဲ​ကဵု​ဒှ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​တုဲ ၁၈တေံ​ညး​တံ​ဂှ် ထောံ​ကၠေံ​ဇၞိက်​ဇာ​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​တုဲ ဗက်​လက်​က​ရဴ​တဳ​လ​ပိုန်​ရ။ ၁၉လောန်​အာ​နူ​ဂှ်​ညိ​ပၠန်​တုဲ ကောန်​ဇေ​ၜေ​ဍေဝ်။ ယျာ​ကုက်​ကဵု​ယဝ်​ဟာန် ကော​ကဵု​ဒေံ​ညး​ၜါ​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ပြု​ပြေၚ်​ဒၟံၚ်​ဇၞိက်​ဇာ​လ​တူ​ဂၠုၚ်​ဂှ် ညာတ်​တုဲ ၂၀ကော်​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​ရ။ ညး​တံ​ဂှ်​လေ မ​ဇ​ကု​ဇေ​ၜေ​ဍေဝ်​ကောံ​ကု​မၞိဟ်​လိၚ်​မ​နွံ​လ​တူ​ဂၠုၚ်​မွဲ​စွံ​တံ​ဂှ် ထောံ​ကၠေံ​တုဲ ဗက်​လက်​က​ရဴ​တဳ​လ​ပိုန်​ရ။

၂၁အာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​က​ပေ​ရ​နောံ​အိုတ်​တုဲ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​သဳ​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ လုပ်​ပ္ဍဲ​ဇြပ်​ဓဝ်​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​မ္ဂး ကဵု​လၟေတ်​ဩ​ဝါ​ဒ​ရ။ ၂၂ပူ​ရိ​သာတ်​တံ​ဂှ်​လေ ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​တဳ​လ​ပိုန်​မ​ကဵု​လၟေတ်​ဩ​ဝါ​ဒ​ဂှ် ဒှ်​တဴ​အံ​သဝ်​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ညံၚ်​နဲ​အ​စာ​က​ဏေဟ်​ဟွံ​သေၚ်။ ညံၚ်​နဲ​ညး​မ​နွံ​ကဵု​အ​ဝဵု​ဂှ် ကဵု​လၟေတ်​ဩ​ဝါ​ဒ​ရ။ ၂၃-၂၄ပ္ဍဲ​ဇြပ်​ဓဝ်​ညး​တံ​ဝွံ မၞိဟ်​ကၠော်​ကၠိ​ပပ်​မ​သၞေန်​စပ်​ဂှ် နွံ​ညး​မွဲ​တုဲ အဵု​ယေ​သှု​ကောန်​ဍုၚ်​ဏာ​ဇ​ရက်။ တ​လ​အဲ​ဂှ် ပ​သာ်​မ​ဆိုၚ်​ကဵု​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ရော။ တ​လ​အဲ​ဝွံ သၟိက်​ဂွံ​ပ​လီု​ပ​လာ်​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​တုဲ မ​ကၠုၚ်​ဟာ။ တ​လ​အဲ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ဒှ်​ညး​ဂှ်​ရော​မ္ဂး​ဂှ် အဲ​ဍိက်​တီ​ရ။ မၞိဟ်​သ္အး​ဇ္ၚး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ရ။ ၂၅ယေ​သှု​ဂှ်​လေ မၞး​မံၚ်​ကၞပ်​ကၞပ်​တုဲ တိတ်​အာ​နူ​အ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ဂှ်​ရ။ သာ်​ဝွံ လၟေတ်​မ္ဂး ၂၆ကၠော်​မ​ကၠိ​ပပ်​ဂှ်​လေ ကဵု​မၞိဟ်​ဂှ် ကြံၚ်​မ္ၚိုဟ်​တိုန်​တုဲ န​ကဵု​လွဟ်​ရ​မျှာၚ်​မ​ဇၞော်​ဂှ် လ​ရိုအ်​မ္ဂး တိတ်​အာ​နူ​မၞိဟ်​ဂှ်​ရ။ ၂၇မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ဒှ်​တဴ​အံ​သဝ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ပွ​ဝွံ​ဂှ် ပ​သာ်​ရော။ ဩ​ဝါ​ဒ​တ​မိ​ဝွံ​ဂှ် ပ​သာ်​ရော။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ကၠော်​မ​ကၠိ​ပပ်​တံ​ဂှ် န​ကဵု​အ​ဝဵု​ဆ​မ​ပ္တိတ်​အ​သံ​ကဵု​ညး​တံ​ဂှ် က​လၚ်​အိုတ်​ရောၚ်​သွံ။ သာ်​ဝွံ ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် သၟာန်​သၟုက်​ဟီု​ဂး​ရၚ်​သ္ကံ​အိုတ်​ရ။ ၂၈ပ​ရိုၚ်​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​ရး​ဂါ​လိ​လဲ​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​ဂှ် ဒ​ယဟ်​ဒဟ်​တဴ​ရ။ ၂၉တိတ်​အာ​နူ​ဇြပ်​ဓဝ်​ဂှ်​အိုတ်​တုဲ ကောံ​ကု​ယျာ​ကုက်​ကဵု​ယဝ်​ဟာန်​မွဲ​စွံ လုပ်​အာ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​သိ​မောန်​ကဵု​အာ​န္ဒြေ​အိုတ်​ရ။ ၃၀ခါံ​သဳ​သိ​မောန်​ဂှ် က္တဵု​ဒှ်​ယဲ​ဇွဟ်​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​သ္တိက်​ဒၟံၚ်​ဂှ် ပ္တီ​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​အိုတ်​ရ။ ၃၁တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ကၠုၚ်​တုဲ​ရပ်​တဲ​ညး​မ္ဂး ပ္ဍဲ​ချိုန်​ခ​နှ​ပၚ်​ပ္တိုန်​တုဲ ယဲ​ဇွဟ်​ဂှ် လ​လံ​သွာ​ရ။ ဗြဴ​ဝွံ ပ​တဴ​ဝတ်​တၟုဲ​ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဂှ်​ရ။ ၃၂စိုပ်​ပ​ယာံ​သၟဝ်​တ္ၚဲ ကာ​လ​တ္ၚဲ​ပၠိုတ်​တုဲ မၞိဟ်​ဟွံ​ထတ်​ယုက်​ကဵု​မၞိဟ်​ကၠော်​ဒ​မြိုဟ်​မ​သၞေန်​စပ်​ဆ​မ​နွံ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ကေတ်​နၚ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​တဳ​လ​ပိုန်​အိုတ်​တုဲ ၃၃အိုတ်​အ​လုံ​မွဲ​ဍုၚ်​ဂှ် ပ​ကောံ​ဒ​ရီု​ဇ​ရေၚ်​တ​ရၚ်​အိုတ်​ရ။ ၃၄မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​မ​က္တဵု​ဒှ်​ယဲ​တၟေၚ်​တၟေၚ်​တၟဟ်​တၟဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ကဵု​လ​လံ​သွာ​ရ။ ကၠော်​ဒ​မြိုဟ်​တံ​ဂှ်​လေ ဗက်​ပ္တိတ်​ရ။ ကၠော်​ဒ​မြိုဟ်​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​မ​တီ​တဳ​လ​ပိုန်​တုဲ ညံၚ်​ဂွံ​ဟီု​ဆ​ဗၞတ်​ဂ​လာန်​မွဲ​ပါၚ်​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ဟွံ​ကဵု​အ​ခေါၚ်​ရ။

၃၅ပ္ဍဲ​ပ​ယာံ​နူ​ဂ​ယး။ ကၠာ​တ္ၚဲ​ဟွံ​ယး​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​က္တဵု​တုဲ က္ည​တိတ်​အာ​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​ဂြိုပ်​မ္ဂး ရာ​ဒၞာ​မိက်​ရ။ ၃၆သိ​မောန်​ကဵု​ဆော​ဖွက်​ညး​တံ​ဂှ် ဗက်​ဂၠာဲ​တုဲ ၃၇ဆဵု​ဒး​တဳ​လ​ပိုန်​မ္ဂး မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ဂၠာဲ​တဳ​လ​ပိုန်​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပ္တီ​အိုတ်​ရ။ ၃၈တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ ညံၚ်​ဂွံ​တွံ​ဓဝ်​ပ္ဍဲ​ကွာန်​မ​ဆိုက်​ညောန်​တံ​ဂှ် အာ​အိုတ်​စိုအ်။ ဟိုတ်​နူ​ပၟိက်​သာ်​ဂှ် အဲ​မ​က္ည​ကၠုၚ်​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​တုဲ ၃၉ပ္ဍဲ​ရး​ဂါ​လိ​လဲ​အိုတ်​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​ပ္ဍဲ​ဇြပ်​ဓဝ်​တံ​ဂှ် တွံ​ဓဝ်​မ္ဂး ဗက်​ပ္တိတ်​ကၠော်​ဒ​မြိုဟ်​တံ​ဂှ်​ရ။

၄၀မၞိဟ်​မ​ဒှ်​ယဲ​ခာဲ​ဒုတ်​ညး​မွဲ​ဂှ် ကၠုၚ်​ဇ​ရေၚ်​တဳ​လ​ပိုန်​မ္ဂး ထံက်​က္ၜံၚ်​တုဲ ပၟိက်​တ​လ​အဲ​နွံ​မ္ဂး တ​လ​အဲ​ဝွံ ကဵု​အဲ​ဍိက်​သ္အး​ဇ္ၚး​မာန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဒုၚ်​ဂုန်​ရ။ ၄၁ယေ​သှု​ဝွံ မ​နွံ​ကဵု​စိုတ်​က​ရုတ်​ဏာ​တုဲ ပၠး​တဲ​ပ​ဒိ​ညး​မ္ဂး ပၟိက်​အဲ​မ​နွံ​ရ။ ကဵု​စိုပ်​သ္အး​ဇ္ၚး​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ၄၂ချိုန်​ခ​နှ​ဝွံ ပ္ဍဲ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​သာ်​ဂှ် ယဲ​ခာဲ​ဒုတ်​ဗၠး​သၠး​တုဲ စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ရ။ ၄၃ယေ​သှု​ဂှ်​လေ မၞး​ပ​သ​တိ။ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဆ​ဗၞတ်​ဂ​လာန်​မွဲ​ပါၚ်​ဂှ် လ္ပ​ဟီု။ အာ​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​တုဲ ထ​ၜး​ဇ​ကု​ရ။ ၄၄သၟိက်​ကဵု​ဒှ်​သက်​သဳ​ပ္ဍဲ​ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​သွက်​မ​စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​မဝ်​သေဝ်​မ​စဳ​ရေၚ်​ဗ္ကန်​လဝ်​ဂှ် ဆက်​ရ။ သာ်​ဝွံ လၟေတ်​ဒ​နာ​တုဲ တဳ​လ​ပိုန်​ဗ​လး​ဏာ​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​ရ။ ၄၅မၞိဟ်​ဂှ် တိတ်​အာ​တုဲ န​ကဵု​ဂ​လာန်​မ​ဂၠိုၚ်​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​လ​လောၚ်​တ​ရး​တဴ​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ကြဴ​မွဲ​ဝါ​သီု​မ​ပြာ​ကတ်​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​လုပ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ရ။ မ္ၚး​ဍုၚ်​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​ဂြိုပ်​ဂှ် ဒၟံၚ်​တုဲ မၞိဟ်​နူ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​တံ​ဂှ် ကၠုၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​တဳ​လ​ပိုန်​အိုတ်​ရ။