သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​နာ​ဟုမ် ၁

ကောန်​ကွာန်​ဨ​လ​ကော​သှ​နာ​ဟုမ်​ဒုၚ်​တုဲ၊ ဂ​လာန်​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဍုၚ်​နိ​နေ​ဝေ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဒုဟ်​နွံ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ပ​တေဟ်​လောဲ​တုဲ ဒှ်​ကျာ်​မ​ကဵု​ဒုဟ်​ဒန်​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ကဵု​ဒုဟ်​ဒန်​တုဲ ပ​နောတ်​သ္ကာတ်​မြဟ်​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ကဵု​ဒုဟ်​ဒန်​ပ္ဍဲ​ညး​မ​ပ​သၞ​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ မ​ဒက်​ဝဲ​ပ္ဍဲ​သတ်​တြု​တံ​ဂှ်​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ စိုတ်​ဂၠိၚ်​တဴ​ရ။ ဣ​ဓိ​လေ ဇၞော်​တဴ​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ ညး​မ​နွံ​ကဵု​ဒုဟ်​တံ​ဂှ် ဟွံ​ကဵု​ဗၠး​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကျာ​ဝဲ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​ကျာ​မေ​လံၚ်​ဒ​မြာတ်​ဂှ်​လေ​ကီု​က္ည​အာ​တုဲ၊ မတ်​ဗြဲ​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​သၟဝ်​ဇိုၚ်​ကျာ်​ဂှ် ဒှ်​ညံၚ်​နဲ​ခ​နိက်​တိ​အိုတ်​ရ။ ဝေတ်​ဗ္တောန်​သၟာ​သ္မိတ်​တုဲ ကဵု​သ္ကဟ်​ဇတ်​တဴ​ရ​ဍာ်​ၜဳ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ ကဵု​ဇတ်​အာ​တဴ​ရ။ ဒဵု​ၜါ​သှာန်​ကဵု​ဒဵု​က​ရ​မေ​လ​တံ​ဝွံ ဇြ​သြေၚ်​အိုတ်​ရ။ တဴ​လေ​ၜ​နောန်​ဝွံ​လေ ဇြ​သြေၚ်​ရ။ ဟိုတ်​နူ​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် ဒဵု​တံ​ဝွံ ဒ​ဇပ်​ဇ​တဝ်၊ ကုန်​တံ​ဝွံ​လေၚ်​အာ​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​တဳ​လ​ပိုန်​မ​ပ္တံ​ကဵု​တိ​ဇၞော်​လော​က​ဓါတ်​ကဵု​ကောန်​လိုက်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဆုဲ​ဒၟံၚ်​အိုတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ပၞတ်​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဒ​တဴ​မာန်​ရော။ ပ​သာန်​ပၟတ်​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဆဳ​ဒ​နာ​မာန်​ရော။ ညံၚ်​နဲ​ပၟတ်​မ​တူ​ပၟတ်​တဳ​လ​ပိုန်​တိတ်​တုဲ၊ တၟံ​တံ​ဂှ် ပြဵု​ဒ​ကး​ပါ်​အာ​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ခိုဟ်​ပြဲ​တဴ​ရ။ ကာ​လ​မ​စိုပ်​ဂ​ဗုတ်​ဂှ် ဒှ်​တိုက်​သ​ရာဲ​တဴ​ရ။ ညး​မ​ပ​သ​လဲ​တံ​ဂှ် သ​မ္တီ​တဴ​ရ။ န​ကဵု​ၜဳ​မ​ဟး​ပ​ရး​ဂှ် ကဵု​ဒၞာဲ​ဒ​မံၚ်​သတ်​တြု​ဟုံ​အာ​တုဲ၊ ဗက်​ဗ​ဒဴ​သတ်​တြု​ပ္ဍဲ​ဒ​မၠု​ရောၚ်။

ပ္ဍဲ​မွဲ​လ္ပာ်​နူ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ပ​သာ်​မ​ချပ်​ဂ​နန်​အိုတ်​ရော။ တဳ​လ​ပိုန်​ကဵု​ဟုံ​မှာ​အိုတ်​သ္အး​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ဒ​ဒှ်​မ​ဍဵု​ဍိုက်​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​မွဲ။ ၁၀ညး​တံ​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​တၞံ​ဇ​လ​ထုဲ​တ္ၜန်​ရၚ်​သ္ကံ​မ္ဂး၊ ညံၚ်​နဲ​မ​ဗ​ၜူ​ကဵု​ဍာ်​သိ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ညံၚ်​နဲ​ချောဲ​မ​သ္ကဟ်​ဒး​ဒုၚ်​တူ​ပၟတ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၁အ​မာတ်​သေ​ဏာ​ပ​တိ တိုၚ်​ဗၚ်​အ​ဓ​မ္မ​မ​ချပ်​ဂ​နန်​က​သပ်​ဟွံ​ခိုဟ်​မွဲ​လ္ပာ်​နူ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် မံက်​ကၠုၚ်​နူ​အ​ပ္ဍဲ​မၞး​တုဲ​ရ။ ၁၂ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ညး​တံ​ဝွံ ဍိုက်​ပေၚ်​တုဲ ဂၠိုၚ်​တဴ​ကဵု​လ​မိဟ်​ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ ဟုံ​မှာ​တုဲ ဒး​ကၠေံ​ဗ္ဒန်​အာ​အိုတ်​ရောၚ်။ ၜိုန်​အဲ​မ​ကေၚ်​ပ​ယဲ​ခ​ရ​မၞး​ဂှ်၊ ကြဴ​မွဲ​ဝါ​အဲ​ဟွံ​ပ​ယဲ​ခ​ရ။ ၁၃လၟုဟ်​ဝွံ ဒ​လေၚ်​ညး​မ​ပ္တိုန်​ပ္ဍဲ​မၞး​ဂှ် အဲ​ပ္ကဝ်​ကၠေံ​တုဲ၊ ဇုက်​မ​ကၠေၚ်​ဒက်​ဂှ်​လေ အဲ​ဒ​ပိုတ်​ရောၚ်။ ၁၄ပ္ဍဲ​ဂ​ဗုတ်​မၞး​ဂှ် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​စဳ​ရေၚ်​တဴ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဂ​ကူ​မၞး​ဟွံ​ဂွံ​ဆက်​ဟွံ​ဂွံ​ဒ​တောဝ်​အာ။ ရုပ်​မ​ပုတ်​ဂၠတ်​ကဵု​ရုပ်​မ​သောန်​တံ​ဂှ် အဲ​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​နူ​အ​ပ္ဍဲ​ဘာ​ကျာ်​မၞး​ရောၚ်။ ဟိုတ်​မၞး​မ​ယုတ်​မာ​ဂှ် အဲ​ကၠောန်​သု​သာန်​မၞး​ရောၚ်။ ၁၅ဇိုၚ်​ညး​မ​လ​လောၚ်​က​မြဴ​ပ​ရိုၚ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​လ​လံ​သွာ​တံ​ဂှ် က​လၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​အိုတ်​ရ။ အဵု​ဂ​ကူ​ယု​ဍ၊ ဒုၚ်​ပေါဲ​ဓဝ်​မၞး​ရ။ အ​တိုၚ်​မ​စွံ​ဂ​တိ​သ​စ္စ​ဂှ် ပ​ဝတ်​သ​စ္စ​ရ။ မၞိဟ်​အ​ဓ​မ္မ​ဟိုတ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​အိုတ်​သ္အး​ဂှ်၊ ကြဴ​မွဲ​ဝါ​ဟွံ​ဂွံ​လိုန်​ၜက်​မၞး။