သၠ​ပတ်​ဂ​ၚေၚ်​ဂြိုပ် ၁

ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ၊ တိတ်​နူ​ရး​အာဲ​ဂု​တ္တု​တုဲ၊ သၞာံ​ဒု​တိ​ယ၊ ဂိ​တု​ဒု​တိ​ယ၊ တ္ၚဲ​ပ​ထ​မ​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​သိ​ဏ​ဂှ်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ္ဍဲ​တာဲ​ပူ​ရိ​သာတ်​တံ​မ​ကောံ​ဒ​ရီု၊ ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​မဝ်​သှေ​မ္ဂး​ဂှ်၊ မၞး​ကဵု​အာ​ရောန်​ဝွံ၊ ပ္ဍဲ​ပူ​ရိ​သာတ်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဂှ်။ လောန်​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​တံ​ဂှ်၊ အ​တိုၚ်​က​လော​ဝေါၚ်​သ​ညး တၞဟ်​ကေတ်​စ​ရၚ်​မ္ဂး ပြု​ပြေၚ်​ဒပ်​တုဲ​ရိုဟ်​တော်​ရ။ ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​မွဲ​ဂ​ကူ​ဂှ် ညး​မွဲ။ ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​ဇ​ကု​ညး​မ​ဒှ်​မၞိဟ်​ဇၞော်​တံ​ဂှ်၊ ကဵု​ထ​ၜ​သ္ဘာ်​မၞး​တံ​မွဲ​စွံ​တုဲ၊ တေံ​အ​မှု​တံ​ဂှ် ဒး​ယိုက်​ဂၠေၚ်​ရောၚ်။ ညး​မ​ထ​ၜ​သ္ဘာ်​ယိုက်​ဂၠေၚ်​အ​မှု​ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞး​တံ​မွဲ​စွံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဂ​ကူ​ရု​ၜေန်၊ ကောန်​သှေ​ဒု​ရ​ဨ​လိ​ဇု​ရ။ ဂ​ကူ​သှိ​မောန် ကောန်​ဇု​ရိ​သှါ​ဒ္ဒါဲ​သှေ​လု​မျေ​လ။ ဂ​ကူ​ယု​ဍ၊ ကောန်​အ​မိ​န​ဍပ်​နာ​သှောန်။ ဂ​ကူ​ဣ​သ​ခါ၊ ကောန်​ဇု​အာ၊ နာ​ထ​နေ​လ။ ဂ​ကူ​ဇာ​ၜု​လုန်၊ ကောန်​ဟေ​လောန်၊ ဨ​လျာ​ၜ။ ၁၀ပ္ဍဲ​ကောန်​ယဝ်​သေပ်၊ ဂ​ကူ​ဨ​ဖ​ရိမ်၊ ကောန်​အ​မိ​ဟုဒ်၊ ဨ​လိ​သှ​မာ၊ ဂ​ကူ​မ​နာ​သှေ​ကောန်​ပေ​ဍာ​ဇု​ရ၊ ဂါ​မ​လျေ​လ၊ ၁၁ဂ​ကူ​ၜေန်​ယာ​မိန်၊ ကောန်​ဂိ​ဍော​နိ၊ အ​ၜိ​ဍာန်။ ၁၂ဂ​ကူ​ဍာန်​ကောန်​အ​မိ​သှါ​ဒ္ဒါဲ​အ​ဟေ​ဇာ။ ၁၃ဂ​ကူ​အာ​သှာ၊ ကောန်​သြဝ်​က​ရာန်၊ ပါ​ဂျေ​လ။ ၁၄ဂ​ကူ​ဂါတ်၊ ကောန်​ဒွေ​လ။ ဨ​လျာ​သာပ်။ ၁၅ဂ​ကူ​နာ​ပ္တ​လိ၊ ကောန်​ဨ​နာန်၊ အ​ဟိ​ရ​မ​ဒှ်​ရ။ ၁၆တေံ​ညး​တံ​ဝွံ ညး​မ​ဒ​ယှ်​တှ်​ပ္ဍဲ​ပူ​ရိ​သာတ်​ဒှ်​သၟီ​ဇၞော်​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ညး​မ​ဂွံ​အုပ်​လ​ဒံ​မၞိဟ်​မွဲ​လ္ၚီ​ဂှ် မ​ဒှ်​ရ။

၁၇တေံ​ညး​တံ​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ရုဲ​ယၟု​တံ​ဂှ်၊ မဝ်​သှေ​ကဵု​အာ​ရောန်​ကော်​တုဲ၊ ၁၈ဂိ​တု​ဒု​တိ​ယ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ပ​ထ​မ​ပူ​ရိ​သာတ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ကောံ​ဒ​ရီု​တုဲ၊ တ​မော်​ထ​ၜး​ကဵု​စ​ရၚ်​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တံ​မ္ဂး၊ ယၟု​အ​ယုက်​ညး​မ​လောန်​အာ​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​ဂှ် သ​မ္တီ​လၟိဟ်​တုဲ၊ ၁၉ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ကဵု​မဝ်​သှေ​ဂှ်၊ ရိုဟ်​တော်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​သိ​ဏ​ဂှ်​ရ။ ၂၀ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ရု​ၜေန်​ကောန်​ဂၠု​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂှ်၊ ဗက်​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၂၁မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​လောန်​အာ အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​လၟိဟ်​ပန်​လက်​တ​ရဴ လ္ၚီ​မ​သုန်​ကၠံ​မ​နွံ​အိုတ်​ရ။ ၂၂ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​သှိ​မောန်​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၂၃လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​မၞိဟ်​မ​သုန်​လက်​ဒ​စိတ်​လ္ၚီ​ပိ​ကၠံ​ရ။ ၂၄ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဂါတ်၊ ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၂၅လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ​တိုတ်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လ​မိဟ်​ပန်​လက်​မ​သုန်​စှ်ော​ရ။ ၂၆ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ၊ ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်။ ၂၇လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ။ မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​ထ​ပဟ်​လက်​ပန်​လ္ၚီ​တ​ရဴ​ကၠံ​ရ။ ၂၈ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ခါ​တံ​ဂှ်၊ ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊

၂၉လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​မ​သုန်​လက်​ပန်​လ္ၚီ​ပန်​ကၠံ​ရ။ ၃၀ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဇာ​ၜု​လုန်​တံ​ဂှ်၊ ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ။ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်။ ၃၁လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ မၞိဟ်​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​မ​သုန်​လက်​ၜါ​လ္ၚီ​ပန်​ကၠံ​ရ။ ၃၂ညး​မ​ဆက်​ဆေန်​ကၠုၚ်​နူ​ယဝ်​သေပ်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဨ​ဖ​ရိမ်​တံ​ဂှ်၊ ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၃၃လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ မၞိဟ်​မ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​ပန်​လက်​မ​သုန်​ကၠံ​ရ။ ၃၄ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​မ​နာ​သှေ​တံ​ဂှ်၊ ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၃၅လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​ပိ​လက်​ၜါ​လ္ၚီ​ၜါ​ကၠံ​ရ။ ၃၆ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ၜေန်​ယာ​မိန်​တံ​ဂှ်၊ ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ ၃၇အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ လောန်​အာ​နူ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​ပိ​လက်​မ​သုန်​လ္ၚီ​ပန်​ကၠံ​ရ။ ၃၈ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဍာန်​တံ​ဂှ်၊ ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်။ ၃၉လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​တ​ရဴ​လက်​ၜါ​လ္ၚီ​ထ​ပဟ်​ကၠံ​ရ။ ၄၀ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​အာ​သှာ​တံ​ဂှ်၊ ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၄၁လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​ပန်​လက်​မွဲ​လ္ၚီ​မ​သုန်​ကၠံ​ရ။ ၄၂ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​နာ​ပ္တ​လိ​တံ​ဂှ်၊ ဗက်​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၄၃လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​တံ​ဂှ် မ​နွံ​လၟိဟ်​မ​သုန်​လက်​ပိ​လ္ၚီ​ပန်​ကၠံ​ရ။ ၄၄မ​ပ္တံ​ကဵု​မဝ်​သှေ​ကဵု​အာ​ရောန်​တံ​ဂှ်​တုဲ။ ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ညး​မ​ဒှ်​သၟီ​ဇၞော်​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​စှ်​ၜါ​ဇ​ကု​တံ​ဝွံ၊ ၄၅ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​ရိုဟ်​တော်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​မ​ကေတ်​စ​ရၚ်​ဂှ်။ ၄၆လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ လၟိဟ်​မၞိဟ်​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဒှ်​တ​ရဴ​ကိုတ်​ပိ​လ္ၚီ​မ​သုန်​ကၠံ​မ​သုန်​စှ်ော​ရ။

၄၇ကောန်​လေ​ဝိ​တံ​ဝွံ၊ အ​တိုၚ်​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​ဂှ် ဟိုတ်​ဟွံ​ဂွံ​လုပ်​စ​ရၚ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ၄၈ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​မဝ်​သှေ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ၄၉ကောန်​လေ​ဝိ​တံ​ဝွံ နှဴ​ရဴ​ကဵု ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဂှ်​တုဲ ဟွံ​ဂွံ​ရိုဟ်​တော်။ ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​ပၠုပ်။ ၅၀ပ္ဍဲ​ကောန်​လေ​ဝိ​တံ​တာဲ​မ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ အ​ပေါတ် ကြိ​ယျာ တာဲ​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဆ​မ​ဆေၚ်​စပ်​ကဵု​တာဲ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ပ​အပ်​တုဲ။ ညး​တံ​ဝွံ တာဲ​ကဵု​အ​ပေါတ်​ကြိ​ယျာ​တာဲ​တံ​ဂှ် ဒး​ယိုက်​ဂၠေၚ် ကေတ်​အိုတ်​ရောၚ်။ အ​မှု​တာဲ​ဂှ်​လေ ဒး​ယိုက်​ဂၠေၚ်​ရောၚ်။ ကာ​လ​မ​ဖျေံ​ဒပ်။ ပ္ဍဲ​ပွဳ​ပွိုၚ်​တာဲ​ဂှ် မ​ဒး​ဖျေံ​ဒၞါဲ​ဇ​ကု​အိုတ်​ရောၚ်။ ၅၁ကာ​လ​မ​စိုပ်​အ​ခိၚ်​ဒး​ကေတ်​ဏာ​တာဲ​ဂှ်​မ္ဂး၊ ကောန်​လေ​ဝိ​တံ​ဝွံ ဒး​ရုပ်​သီ​ရောၚ်။ ကာ​လ​မ​စိုပ်​အ​ခိၚ်​မ​ဒး​ဖျေံ​ဒၞာဲ၊ ဒး​ပ္တဴ​အိုတ်​ပၠန်​ရောၚ်။ ဝေၚ်​နူ​ကောန်​ဂ​ကူ​လေ​ဝိ၊ ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​သြပ်​လုပ်​ကၠုၚ်​မ္ဂး ဒး​ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​ရောၚ်။ ၅၂ကာ​လ​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​မ​ဖျေံ​ဒပ်၊ အ​လုံ​မွဲ​ဗဵု​လ​ဗး​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​ပ္ဍဲ​ဒပ်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဇ​ကု၊ ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​အ​လာံ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဇ​ကု​ဒး​ပ္တဴ​တာဲ​ဇ​ကု​ရောၚ်။ ၅၃ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပူ​ရိ​သာတ် ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​မ​ကောံ​ဒ​ရီု၊ ညံၚ်​ဟွံ​ဂွံ​က္တဵု​ဒှ်​ပၞောတ်​ဒေါ​သ​ဂှ်၊ ကောန်​လေ​ဝိ​တံ​ဝွံ၊ ဖျေံ​ဒၞာဲ​ပွဳ​ပွိုၚ်​တာဲ မ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​ဂှ်​တုဲ၊ ဒး​မၚ်​မွဲ​တာဲ​မ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​ဂှ်​ရောၚ်။ ၅၄သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ကဵု​မဝ်​သှေ​ဂှ်၊ ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ ပ​အိုတ်​ရ။