​သၠ​ပတ်​ဂ​ၚေၚ်​ဂြိုပ် ၁

​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ၊ ​တိတ်​နူ​ရး​အာဲ​ဂု​တ္တု​တုဲ၊ ​သၞာံ​ဒု​တိ​ယ၊ ​ဂိ​တု​ဒု​တိ​ယ၊ ​တ္ၚဲ​ပ​ထ​မ​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​သိ​ဏ​ဂှ်၊ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​တာဲ​ပူ​ရိ​သာတ်​တံ​မ​ကောံ​ဒ​ရီု၊ ​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​မဝ်​သှေ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​မၞး​ကဵု​အာ​ရောန်​ဝွံ၊ ​ပ္ဍဲ​ပူ​ရိ​သာတ်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဂှ်။ ​လောန်​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​တံ​ဂှ်၊ ​အ​တိုၚ်​က​လော​ဝေါၚ်​သ​ညး ​တၞဟ်​ကေတ်​စ​ရၚ်​မ္ဂး ​ပြု​ပြေုၚ်​ဒပ်​တုဲ​ရိုဟ်​တော်​ရ။ ​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​မွဲ​ဂ​ကူ​ဂှ် ​ညး​မွဲ။ ​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​ဇ​ကု​ညး​မ​ဒှ်​မၞိဟ်​ဇၞော်​တံ​ဂှ်၊ ​ကဵု​ထ​ၜ​သ္ဘာ်​မၞး​တံ​မွဲ​စွံ​တုဲ၊ ​တေံ​အ​မှု​တံ​ဂှ် ​ဒး​ယိုက်​ဂၠေၚ်​ရောၚ်။ ​ညး​မ​ထ​ၜ​သ္ဘာ်​ယိုက်​ဂၠေၚ်​အ​မှု​ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞး ​တံ​မွဲ​စွံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ဂ​ကူ​ရု​ၜေန်၊ ​ကောန်​သှေ​ဒု​ရ​ဨ​လိ​ဇု​ရ။ ​ဂ​ကူ​သှိ​မောန် ​ကောန် ​ဇု​ရိ​သှါ​ဒ္ဒါဲ​သှေ​လု​မျေ​လ။ ​ဂ​ကူ​ယု​ဍ၊ ​ကောန်​အ​မိ​န​ဍပ်​နာ​သှောန်။ ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ခါ၊ ​ကောန်​ဇု​အာ၊ ​နာ​ထ​နေ​လ။ ​ဂ​ကူ​ဇာ​ၜု​လုန်၊ ​ကောန်​ဟေ​လောန်၊ ​ဨ​လျာ​ၜ။ ၁၀​ပ္ဍဲ​ကောန်​ယဝ်​သေပ်၊ ​ဂ​ကူ​ဨ​ဖ​ရိမ်၊ ​ကောန်​အ​မိ​ဟုဒ်၊ ​ဨ​လိ​သှ​မာ၊ ​ဂ​ကူ​မ​နာ​သှေ​ကောန်​ပေ​ဍာ​ဇု​ရ၊ ​ဂါ​မ​လျေ​လ၊ ၁၁​ဂ​ကူ​ၜေန်​ယာ​မိန်၊ ​ကောန်​ဂိ​ဍော​နိ၊ ​အ​ၜိ​ဍာန်။ ၁၂​ဂ​ကူ​ဍာန်​ကောန်​အ​မိ​သှါ​ဒ္ဒါဲ​အ​ဟေ​ဇာ။ ၁၃​ဂ​ကူ​အာ​သှာ၊ ​ကောန်​သြဝ်​က​ရာန်၊ ​ပါ​ဂျေ​လ။ ၁၄​ဂ​ကူ​ဂါတ်၊ ​ကောန်​ဒွေ​လ။ ​ဨ​လျာ​သာပ်။ ၁၅​ဂ​ကူ​နာ​ပ္တ​လိ၊ ​ကောန်​ဨ​နာန်၊ ​အ​ဟိ​ရ​မ​ဒှ်​ရ။ ၁၆​တေံ​ညး​တံ​ဝွံ ​ညး​မ​ဒ​ယှ်​တှ်​ပ္ဍဲ​ပူ​ရိ​သာတ်​ဒှ်​သၟီ​ဇၞော် ​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​တုဲ၊ ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ညး​မ​ဂွံ​အုပ်​လ​ဒံ​မၞိဟ်​မွဲ​လ္ၚီ​ဂှ် ​မ​ဒှ်​ရ။

၁၇​တေံ​ညး​တံ​ဝွံ ​အ​တိုၚ်​မ​ရုဲ​ယၟု​တံ​ဂှ်၊ ​မဝ်​သှေ​ကဵု​အာ​ရောန်​ကော်​တုဲ၊ ၁၈​ဂိ​တု​ဒု​တိ​ယ ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ပ​ထ​မ​ပူ​ရိ​သာတ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ​ကောံ​ဒ​ရီု​တုဲ၊ ​တ​မော်​ထ​ၜး​ကဵု​စ​ရၚ်​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တံ​မ္ဂး၊ ​ယၟု​အ​ယုက်​ညး​မ​လောန်​အာ​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​ဂှ် ​သ​မ္တီ​လၟိဟ်​တုဲ၊ ၁၉​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ​အ​တိုၚ် ​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ကဵု​မဝ်​သှေ​ဂှ်၊ ​ရိုဟ်​တော်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​သိ​ဏ​ဂှ်​ရ။ ၂၀​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ရု​ၜေန်​ကောန်​ဂၠု​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂှ်၊ ​ဗက်​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ ​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၂၁​မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​လောန်​အာ ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​လၟိဟ်​ပန်​လက်​တ​ရဴ ​လ္ၚီ​မ​သုန်​ကၠံ​မ​နွံ​အိုတ်​ရ။ ၂၂​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​သှိ​မောန်​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ ​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၂၃​လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​မၞိဟ်​မ​သုန်​လက်​ဒ​စိတ်​လ္ၚီ​ပိ​ကၠံ​ရ။ ၂၄​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဂါတ်၊ ​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ ​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၂၅​လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ​ဟိုတ်​ပၞာန် ​မာန်​မ​နွံ​လ​မိဟ်​ပန် ​လက်​မ​သုန်​စှ်ော​ရ။ ၂၆​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ၊ ​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ ​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်။ ၂၇​လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ။ ​မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​ထ​ပဟ် ​လက်​ပန်​လ္ၚီ​တ​ရဴ​ကၠံ​ရ။ ၂၈​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ခါ​တံ​ဂှ်၊ ​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တုဲ၊ ​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊

၂၉​လောန်​အာ ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​မ​သုန်​လက်​ပန်​လ္ၚီ​ပန်​ကၠံ​ရ။ ၃၀​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဇာ​ၜု​လုန်​တံ​ဂှ်၊ ​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ။ ​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်။ ၃၁​လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​မ​သုန်​လက်​ၜါ​လ္ၚီ​ပန်​ကၠံ​ရ။ ၃၂​ညး​မ​ဆက်​ဆေန်​ကၠုၚ်​နူ​ယဝ်​သေပ်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဨ​ဖ​ရိမ်​တံ​ဂှ်၊ ​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ ​အ​တိုၚ် ​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၃၃​လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​မ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​ပန်​လက်​မ​သုန်​ကၠံ​ရ။ ၃၄​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​မ​နာ​သှေ​တံ​ဂှ်၊ ​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ ​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၃၅​လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​ပိ​လက်​ၜါ​လ္ၚီ​ၜါ​ကၠံ​ရ။ ၃၆​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ၜေန်​ယာ​မိန်​တံ​ဂှ်၊ ​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ ၃၇​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ် ​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ​လောန်​အာ​နူ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ​တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​ပိ​လက်​မ​သုန်​လ္ၚီ​ပန်​ကၠံ​ရ ၃၈​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဍာန်​တံ​ဂှ်၊ ​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ ​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်။ ၃၉​လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​တ​ရဴ​လက်​ၜါ​လ္ၚီ​တ​ပန်​ကၠံ​ရ။ ၄၀​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​အာ​သှာ​တံ​ဂှ်၊ ​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တုဲ၊ ​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၄၁​လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ ​မၞိဟ်​တြုံ ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ​နွံ​လၟိဟ်​ပန်​လက်​မွဲ​လ္ၚီ​မ​သုန်​ကၠံ​ရ။ ၄၂​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​နာ​ပ္တ​လိ​တံ​ဂှ်၊ ​ဗက်​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​တၞဟ်​တၞဟ်​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ ​အ​တိုၚ်​သ​မ္တီ​လဝ်​ယၟု​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ်၊ ၄၃​လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​တြုံ​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​တံ​ဂှ် ​မ​နွံ​လၟိဟ်​မ​သုန်​လက်​ပိ​လ္ၚီ​ပန်​ကၠံ​ရ။ ၄၄​မ​ပ္တံ​ကဵု​မဝ်​သှေ​ကဵု​အာ​ရောန်​တံ​ဂှ်​တုဲ။ ​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ညး​မ​ဒှ်​သၟီ​ဇၞော်​ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​စှ်​ၜါ​ဇ​ကု​တံ​ဝွံ၊ ၄၅​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ​ဗက်​ကဵု​က​လော​ဝေါၚ်​သ​ရိုဟ်​တော်​တုဲ၊ ​အ​တိုၚ်​မ​ကေတ်​စ​ရၚ်​ဂှ်။ ၄၆​လောန်​အာ​အ​ယုက်​ၜါ​စှ်ော ​သၞာံ​တုဲ၊ ​လၟိဟ်​မၞိဟ်​မ​ဗ္တိုက်​ပၞာန်​မာန်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ဒှ်​တ​ရဴ​ကိုတ်​ပိ​လ္ၚီ​မ​သုန်​ကၠံ​မ​သုန်​စှ်ော​ရ။

၄၇​ကောန်​လေ​ဝိ​တံ​ဝွံ၊ ​အ​တိုၚ်​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​ဂှ် ​ဟိုတ်​ဟွံ​ဂွံ​လုပ်​စ​ရၚ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ၄၈​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​မဝ်​သှေ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ၄၉​ကောန်​လေ​ဝိ​တံ​ဝွံ ​နှဴ​ရဴ​ကဵု ​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဂှ်​တုဲ ​ဟွံ​ဂွံ​ရိုဟ်​တော်။ ​ပ္ဍဲ​စ​ရၚ်​ဂှ် ​ဟွံ​ဂွံ​ပၠုပ်။ ၅၀​ပ္ဍဲ​ကောန်​လေ​ဝိ​တံ​တာဲ​မ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​အ​ပေါတ် ​ကြိ​ယျာ ​တာဲ​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ဆ​မ​ဆေၚ်​စပ်​ကဵု​တာဲ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ပ​အပ်​တုဲ။ ​ညး​တံ​ဝွံ ​တာဲ​ကဵု​အ​ပေါတ်​ကြိ​ယျာ​တာဲ​တံ​ဂှ် ​ဒး​ယိုက်​ဂၠေၚ် ​ကေတ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ​အ​မှု​တာဲ​ဂှ်​လေ ​ဒး ​ယိုက်​ဂၠေၚ်​ရောၚ်။ ​ကာ​လ​မ​ဖျေံ​ဒပ်။ ​ပ္ဍဲ​ပွဳ​ပွိုၚ်​တာဲ​ဂှ် ​မ​ဒး​ဖျေံ​ဒၞါဲ​ဇ​ကု​အိုတ်​ရောၚ်။ ၅၁​ကာ​လ​မ​စိုပ်​အ​ခိၚ်​ဒး​ကေတ်​ဏာ​တာဲ​ဂှ် ​မ္ဂး၊ ​ကောန်​လေ​ဝိ​တံ​ဝွံ ​ဒး​ရုပ်​သီ​ရောၚ်။ ​ကာ​လ​မ​စိုပ်​အ​ခိၚ်​မ​ဒး​ဖျေံ​ဒၞာဲ၊ ​ဒး​ပ္တဴ​အိုတ်​ပၠန်​ရောၚ်။ ​ဝေၚ်​နူ​ကောန်​ဂ​ကူ​လေ​ဝိ၊ ​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​သြပ်​လုပ်​ကၠုၚ်​မ္ဂး ​ဒး​ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​ရောၚ်။ ၅၂​ကာ​လ​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​မ​ဖျေံ​ဒပ်၊ ​အ​လုံ​မွဲ​ဗဵု​လ​ဗး​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​ပ္ဍဲ​ဒပ်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဇ​ကု၊ ​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​အ​လာံ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဇ​ကု​ဒး​ပ္တဴ​တာဲ​ဇ​ကု​ရောၚ်။ ၅၃​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ပူ​ရိ​သာတ် ​ကော်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​မ​ကောံ​ဒ​ရီု၊ ​ညံၚ်​ဟွံ​ဂွံ​က္တဵု​ဒှ်​ပၞောတ်​ဒေါ​သ​ဂှ်၊ ​ကောန်​လေ​ဝိ​တံ​ဝွံ၊ ​ဖျေံ​ဒၞာဲ​ပွဳ​ပွိုၚ်​တာဲ ​မ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​ဂှ်​တုဲ၊ ​ဒး​မၚ်​မွဲ​တာဲ​မ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​ဂှ်​ရောၚ်။ ၅၄​သာ်​ဝွံ ​အ​တိုၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ကဵု​မဝ်​သှေ​ဂှ်၊ ​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ ​ပ​အိုတ်​ရ။