ရု​ပ္ပါ​ရီု​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​အောဝ်​ၜ​ဍိ ၁

နာဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ရန်​ကဵု​ရး​ဨ​ဍောမ်​တုဲ ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ရ​မျှာၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​လ​လောၚ်​တ​ရး​ဂှ် ပိုဲ​ညး​တံ​ဂွံ​မိၚ်​အိုတ်​ရ။ မၞး​တံ​က္တဵု​တုဲ တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ဗ္တိုက်​ရ။ ဨ​ဍောမ်​ဂှ် ဇက်​ပၞာန်​အိုတ် သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​ထာန်​ဂ​ကူ​ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တံ​ဂှ် စ​ကာ​ဗ​လး​က​လုတ်​တုဲ​ရ။ တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​မၞး​တံ​ဟုတ်​အာ​ပ္ဍဲ​အ​ဒေါဝ်​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တံ​ဂှ် အဲ​စဳ​ရေၚ်​တုဲ၊ ဒ​ဒှ်​မ​ဗ္ဒေက်​ဖျဝ်​ကျာ်​သြဳ​မၞး​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် နွံ​ရောၚ်။ မံၚ်​ပ္ဍဲ​အ​ကြာ တၟံ​တုဲ ပ​ဗ္ဒာဲ​ကဵု​ဒေ​သ​မ​သၠုၚ်​ဂှ် မ္ဂး၊ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဖျဝ်​ဖျေံ​အဲ​ပ္ဍဲ​တိ​မာန်​ရော သာ်​ဝွံ ဟိုတ်​မ​ဒှ်​ညး​မ​ဗှ်​သ​ဏာ​ဂှ်၊ မာ​န​မၞး​မ​လီ​စ​မၞး​တုဲ​ရ။ မၞး​ဝွံ ညံၚ်​ရဴ​ဟဝ်​ကၠိုၚ်​ဖၠုၚ်​ပ္တိုန် ဇ​ကု​တုဲ ၜိုန်​မ​ပ​ဒှ်​ခ​ဟေဲ ပ္ဍဲ​အ​ဒေါဝ်​သၞံၚ်​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ နူ​ကဵု​ဒေ​သ​တေံ​ဂှ် အဲ​ဖျဝ်​ဖျေံ မၞး​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ပ​ယာံ ဗ္တံ​က​မၠတ်​ဒ​မၠ​တံ​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မၞး​မ​နွံ​ဂှ် မ္ဂး၊ ဒဵု​ကဵု​စိုတ်​မ​ပြေ​ရုံ​ဂှ် ကၠတ်​ကေတ်​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ညး​မ​ၜဟ်​သတ်​ဇ​ဗျေတ်​တံ​ဝွံ ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​မၞး​မ္ဂး၊ သွက်​ညး​တၞံ​မ​ဗက်​ၜဟ်​လက်​က​ရဴ​ဂှ် ကဵု​သိဟ်​ရောၚ် ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ မၞး​ဝွံ​လီု​လာ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ​သွံ။ ဨ​သဝ်​ဝွံ ဒး​ဒုၚ်​သၟာန်​သၟုက်​ဗွဲ မ​လောန်​ရ​သွံ။ ဒြပ်​ညး​ပၞုက်​လဝ်​ဂှ် ဂၠိုက်​ဂၠာဲ​ဗွဲ မ​လောန်​ရ​သွံ။ ညး​မ​ဒက်​မိ​ဿ​ဟာဲ​ယျ​ကဵု​မၞး​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​လ္အိတ်​ရး​ဂှ် ဗက်​အိုတ်​ရ။ ညး​မ​ပ​သ​ဟာဲ​ကဵု​မၞး​တံ​ဝွံ လီ​စ​မၞး​တုဲ မာန်​အိုတ်​ရ။ ညး​မ​စ​သုၚ် ကောံ​ကု​မၞး​မွဲ​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​သၟဝ်​မၞး​ပါံ​လဝ်​ပး​ဒၞက်​အိုတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ညး​ဂှ် ညာန်​ပ​ညာ​ဟွံ​မွဲ​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ် ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂိ​တု​တ္ၚဲ​ဂှ် နူ​ကဵု​ရး​ဨ​ဍောမ်​ညး​မ​နွံ ကဵု​ပ​ညာ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ နူ​ကဵု​ဒဵု​ဨ​သဝ်​ညး​မ​တီ​ညာတ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ အဲ​ပ​လီု​ပ​လာ်​ရောၚ် ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ အဵု​ဍုၚ်​တေ​မာန်၊ တၞံ​န​သၟိက်​ကုတ်​ဒ​ပိုတ်​လ​မျီု​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​နူ​ကဵု​ဒဵု​ဨ​သဝ်​ဂှ် သ​ရာဲ​မၞး​တံ​ဝွံ ဖေက်​က​မၠ​အိုတ်​ရောၚ်။

၁၀ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​ဒ​ဒှ်​မ​ပ​အ​နိၚ်​အ​ပို​ၚ် ဒ​ဒှ်​မ​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​ပ္ဍဲ​ကဵု​ဒေံ​မၞး​ယျာ​ကောပ်​ဂှ် ဇ​ကု​က္ဍိုက်​ဂွ​တုဲ၊ ဒး​ဒုၚ်​ပါဲ​ဒ​ပိုတ်​ထောံ​လ​မိုန်​ကာ​လ​ရောၚ်။ ၁၁ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မၞး​မ​မံၚ်​မွဲ​လ္ပာ်၊ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ကောန်​မွဲ​ဍုၚ်​မွဲ​လ္ကံ​တံ မ​သီ​ဏာ​ပိုန်​ဒြပ်​ညး ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တံ​လုပ်​အ​ပ္ဍဲ​တ​ရၚ်​ဍုၚ် ညး​တုဲ မ​ဖျေံ​မာဲ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဂှ် မၞး​မ​ဒှ်​ညး​မ​ဒုၚ်​တဲ​ရ။ ၁၂ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဒေံ​မၞး​မ ဒှ်​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဂှ် မၞး​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ရံၚ်​ဂ​ဗု​ညး။ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​တံ​မ​လေၚ်​အာ​ဂှ် မၞး​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​သ္အဵု​သ္အာ်။ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​ဂှ် ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ဟီု​ဂ​လာန်​သၠုၚ်​မာ​န။ ၁၃ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မၞိဟ်​အဲ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဘဲ​ဥ​ပါတ်​ဂှ် ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ပၠံၚ်​ကေတ်​ဒြပ်​ညး​တံ။ ၁၄ညံၚ်​ဂွံ​ဆီ​ဒဝ်​ညး​မ​ဗၠး​တံ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​က​ရတ်​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ဒ​တဴ။ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ကျာ်​ဒ​တဴ။ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မ​ဒး​ဒ​ဒိုက်​ညး​မ​သိဟ်​တဴ​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ပ္အပ်။ ၁၅ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဂိ​တု​တ္ၚဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆိုက်​ညောန်​ကဵု​ဂ​ကူ​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​ရ။ အ​တိုၚ်​မၞး​မ​ပ​ဂှ် ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​မ​ပ​ပ္ဍဲ​မၞး​ရောၚ်။ ပွ​မၞး​မ​ပ​ဒး​စိုပ် ပ္ဍဲ​လ​တူ​က္ဍိုပ်​မၞး​ရောၚ်။ ၁၆ညံၚ်​နဲ​ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​တံ​ဝွံ မ​စ​သုၚ် ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​အဲ​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ဂ​ကု​မၞိဟ်​မ​မံၚ်​ပွဳ​ဗွိုၚ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဒး​စ​သုၚ်​ရောၚ်။ စ​သုၚ်​တုဲ ၚိတ်​မ္ဂး ညံၚ်​နဲ​မၞိဟ်​ဟွံ​ကေၚ်​မွဲ​ဂှ် ဒး​ဒှ်​အိုတ်​ရောၚ်။

၁၇ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​ဇိ​အောန်​ညး​မ​ဗၠး​ဘဲ​လ္ၚဵု​နွံ​ရောၚ်။ ဒှ်​ဒေ​သ​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ရောၚ်။ ဂ​ကူ​ယျာ​ကောပ်​ဝွံ ပိုန်​ဒြပ်​ဇ​ကု​ပိုၚ်​ထိုက်​ဂှ် ဒး​ပိုၚ်​ရောၚ်။ ၁၈ဂ​ကူ​ယျာ​ကောပ်​ပၟတ်​ဂ​ကူ​ယဝ်​သေပ်​သၞ​ပၟတ်၊ ဂ​ကူ​ဨ​သဝ်​ချောဲ​ဒှ်​တုဲ ဒ​စုတ် ပၟတ်​တူ​မ္ဂး ကောန်​ဨ​သဝ်​ဟွံ​ဂွံ​သိဟ်​မွဲ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​တုဲ​ရ။ ၁၉မၞိဟ်​ဒိုဟ်​သ​မၠုၚ်​ကျာ​တံ​ဝွံ ဒဵု​ဨ​သဝ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ မၞိဟ်​ဒေ​သ​တိ​လ​မၠး​တံ​ဝွံ ရး​ဖိ​လိ​သ​တိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဝါ​ဨ​ဖ​ရိမ်​ကဵု​ဝါ​သှ​မာ​ရိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဂ​ကူ​ၜေန်​ယာ​မိန်​ဝွံ ရး​ဂိ​လာတ်​ဂှ်​လေ​ကီု​သီ​ကေတ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၂၀ဒး​ဒုၚ်​သီ​ဏာ​တုဲ၊ ဗဵု​လ​ဗး ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​ဒဵု​ကဵု​ဍုၚ်​ဇ​ရ​ပါတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဒး​ဒုၚ်​သီ​ဏာ​တုဲ၊ ကောန်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ် မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ရး သေ​ပ​ရာတ်​တံ​ဝွံ ဍုၚ်​ကွာန်​ဒိုဟ်​သ​မၠုၚ်​ကျာ​ဂှ်​လေ​ကီု သီ​ကေတ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၂၁ညံၚ်​ဂွံ​စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​ဒဵု​ဨ​သဝ်​ဂှ် ညး​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​တံ​ဝွံ တိုန်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​ဇိ​အောန်​ဂှ် အိုတ်​ရောၚ်။ ရး​နဳ​ဂီု​တုန်​လေ၊ ဒှ်​ရး​နဳ​ဂီု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ရောၚ်။