​ရု​ပ္ပါ​ရီု​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​အောဝ်​ၜ​ဍိ ၁

​နာဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ​ရန်​ကဵု​ရး​ဨ​ဍောမ်​တုဲ ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ရ​မျှာၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​လ​လောၚ်​တ​ရး​ဂှ် ​ပိုဲ​ညး​တံ​ဂွံ​မိၚ်​အိုတ်​ရ။ ​မၞး​တံ​က္တဵု​တုဲ ​တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ဗ္တိုက်​ရ။ ​ဨ​ဍောမ်​ဂှ် ​ဇက်​ပၞာန်​အိုတ် ​သာ်​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ထာန်​ဂ​ကူ​ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တံ​ဂှ် ​စ​ကာ​ဗ​လး​က​လုတ်​တုဲ​ရ။ ​တၞံ​န​သၟိက်​ကဵု​မၞး​တံ​ဟုတ်​အာ​ပ္ဍဲ​အ​ဒေါဝ်​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တံ​ဂှ် ​အဲ​စဳ​ရေၚ်​တုဲ၊ ​ဒ​ဒှ်​မ​ဗ္ဒေက်​ဖျဝ်​ကျာ်​သြဳ​မၞး​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် ​နွံ​ရောၚ်။ ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​အ​ကြာ ​တၟံ​တုဲ ​ပ​ဗ္ဒာဲ​ကဵု​ဒေ​သ​မ​သၠုၚ်​ဂှ် ​မ္ဂး၊ ​မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဖျဝ်​ဖျေံ​အဲ​ပ္ဍဲ​တိ​မာန်​ရော ​သာ်​ဝွံ ​ဟိုတ်​မ​ဒှ်​ညး​မ​ဗှ်​သ​ဏာ​ဂှ်၊ ​မာ​န​မၞး​မ​လီ​စ​မၞး​တုဲ​ရ။ ​မၞး​ဝွံ ​ညံၚ်​ရဴ​ဟဝ်​ကၠိုၚ်​ဖၠုၚ်​ပ္တိုန် ​ဇ​ကု​တုဲ ​ၜိုန်​မ​ပ​ဒှ်​ခ​ဟေဲ ​ပ္ဍဲ​အ​ဒေါဝ်​သၞံၚ်​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​နူ​ကဵု​ဒေ​သ​တေံ​ဂှ် ​အဲ​ဖျဝ်​ဖျေံ ​မၞး​ရောၚ် ​သာ်​ဝွံ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ​ပ္ဍဲ​ပ​ယာံ ​ဗ္တံ​က​မၠတ်​ဒ​မၠ​တံ​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မၞး​မ​နွံ​ဂှ် ​မ္ဂး၊ ​ဒဵု​ကဵု​စိုတ်​မ​ပြေ​ရုံ​ဂှ် ​ကၠတ်​ကေတ်​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ​ညး​မ​ၜဟ်​သတ်​ဇ​ဗျေတ်​တံ​ဝွံ ​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​မၞး​မ္ဂး၊ ​သွက်​ညး​တၞံ​မ​ဗက်​ၜဟ်​လက်​က​ရဴ​ဂှ် ​ကဵု​သိဟ်​ရောၚ် ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ​မၞး​ဝွံ​လီု​လာ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ​သွံ။ ​ဨ​သဝ်​ဝွံ ​ဒး​ဒုၚ်​သၟာန်​သၟုက်​ဗွဲ ​မ​လောန်​ရ​သွံ။ ​ဒြပ်​ညး​ပၞုက်​လဝ်​ဂှ် ​ဂၠိုက်​ဂၠာဲ​ဗွဲ ​မ​လောန်​ရ​သွံ။ ​ညး​မ​ဒက်​မိ​ဿ​ဟာဲ​ယျ​ကဵု​မၞး​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​ကဵု​လ္အိတ်​ရး​ဂှ် ​ဗက်​အိုတ်​ရ။ ​ညး​မ​ပ​သ​ဟာဲ​ကဵု​မၞး​တံ​ဝွံ ​လီ​စ​မၞး​တုဲ ​မာန်​အိုတ်​ရ။ ​ညး​မ​စ​သုၚ် ​ကောံ​ကု​မၞး​မွဲ​တံ​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​သၟဝ်​မၞး​ပါံ​လဝ်​ပး​ဒၞက်​အိုတ်​ရ။ ​ပ္ဍဲ​ညး​ဂှ် ​ညာန်​ပ​ညာ​ဟွံ​မွဲ​ရ။ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ် ​ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂိ​တု​တ္ၚဲ​ဂှ် ​နူ​ကဵု​ရး​ဨ​ဍောမ်​ညး​မ​နွံ ​ကဵု​ပ​ညာ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ​နူ​ကဵု​ဒဵု​ဨ​သဝ်​ညး​မ​တီ​ညာတ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ​အဲ​ပ​လီု​ပ​လာ်​ရောၚ် ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ​အဵု​ဍုၚ်​တေ​မာန်၊ ​တၞံ​န​သၟိက်​ကုတ်​ဒ​ပိုတ်​လ​မျီု​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​နူ​ကဵု​ဒဵု​ဨ​သဝ်​ဂှ် ​သ​ရာဲ​မၞး​တံ​ဝွံ ​ဖေက်​က​မၠ​အိုတ်​ရောၚ်။

၁၀​ဟိုတ်​နူ​ဒုဟ်​ဒ​ဒှ်​မ​ပ​အ​နိၚ်​အ​ပို​ၚ် ​ဒ​ဒှ်​မ​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​ပ္ဍဲ​ကဵု​ဒေံ​မၞး​ယျာ​ကောပ်​ဂှ် ​ဇ​ကု​က္ဍိုက်​ဂွ​တုဲ၊ ​ဒး​ဒုၚ်​ပါဲ​ဒ​ပိုတ်​ထောံ​လ​မိုန်​ကာ​လ​ရောၚ်။ ၁၁​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မၞး​မ​မံၚ်​မွဲ​လ္ပာ်၊ ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ကောန်​မွဲ​ဍုၚ်​မွဲ​လ္ကံ​တံ ​မ​သီ​ဏာ​ပိုန်​ဒြပ်​ညး ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တံ​လုပ်​အ​ပ္ဍဲ​တ​ရၚ်​ဍုၚ် ​ညး​တုဲ ​မ​ဖျေံ​မာဲ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဂှ် ​မၞး​မ​ဒှ်​ညး​မ​ဒုၚ်​တဲ​ရ။ ၁၂​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဒေံ​မၞး​မ ​ဒှ်​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဂှ် ​မၞး​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ရံၚ်​ဂ​ဗု​ညး။ ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​တံ​မ​လေၚ်​အာ​ဂှ် ​မၞး​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​သ္အဵု​သ္အာ်။ ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​ဂှ် ​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ဟီု​ဂ​လာန်​သၠုၚ်​မာ​န။ ၁၃​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မၞိဟ်​အဲ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဘဲ​ဥ​ပါတ်​ဂှ် ​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ပၠံၚ်​ကေတ်​ဒြပ်​ညး​တံ။ ၁၄​ညံၚ်​ဂွံ​ဆီ​ဒဝ်​ညး​မ​ဗၠး​တံ​ဂှ် ​ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​က​ရတ်​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ဒ​တဴ။ ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ကျာ်​ဒ​တဴ။ ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​မ​ဒး​ဒ​ဒိုက်​ညး​မ​သိဟ်​တဴ​တံ​ဂှ် ​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ပ္အပ်။ ၁၅​ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ဂိ​တု​တ္ၚဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆိုက်​ညောန်​ကဵု​ဂ​ကူ​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​ရ။ ​အ​တိုၚ်​မၞး​မ​ပ​ဂှ် ​ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​မ​ပ​ပ္ဍဲ​မၞး​ရောၚ်။ ​ပွ​မၞး​မ​ပ​ဒး​စိုပ် ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​က္ဍိုပ်​မၞး​ရောၚ်။ ၁၆​ညံၚ်​နဲ​ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​တံ​ဝွံ ​မ​စ​သုၚ် ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​အဲ​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ​ဂ​ကု​မၞိဟ်​မ​မံၚ်​ပွဳ​ဗွိုၚ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ​ဒး​စ​သုၚ်​ရောၚ်။ ​စ​သုၚ်​တုဲ ​ၚိတ်​မ္ဂး ​ညံၚ်​နဲ​မၞိဟ်​ဟွံ​ကေၚ်​မွဲ​ဂှ် ​ဒး​ဒှ်​အိုတ်​ရောၚ်။

၁၇​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​ဇိ​အောန်​ညး​မ​ဗၠး​ဘဲ​လ္ၚဵု​နွံ​ရောၚ်။ ​ဒှ်​ဒေ​သ​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ရောၚ်။ ​ဂ​ကူ​ယျာ​ကောပ်​ဝွံ ​ပိုန်​ဒြပ်​ဇ​ကု​ပိုၚ်​ထိုက်​ဂှ် ​ဒး​ပိုၚ်​ရောၚ်။ ၁၈​ဂ​ကူ​ယျာ​ကောပ်​ပၟတ်​ဂ​ကူ​ယဝ်​သေပ်​သၞ​ပၟတ်၊ ​ဂ​ကူ​ဨ​သဝ်​ချောဲ​ဒှ်​တုဲ ​ဒ​စုတ် ​ပၟတ်​တူ​မ္ဂး ​ကောန်​ဨ​သဝ်​ဟွံ​ဂွံ​သိဟ်​မွဲ။ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​တုဲ​ရ။ ၁၉​မၞိဟ်​ဒိုဟ်​သ​မၠုၚ်​ကျာ​တံ​ဝွံ ​ဒဵု​ဨ​သဝ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​မၞိဟ်​ဒေ​သ​တိ​လ​မၠး​တံ​ဝွံ ​ရး​ဖိ​လိ​သ​တိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ဝါ​ဨ​ဖ​ရိမ်​ကဵု​ဝါ​သှ​မာ​ရိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ဂ​ကူ​ၜေန်​ယာ​မိန်​ဝွံ ​ရး​ဂိ​လာတ်​ဂှ်​လေ​ကီု​သီ​ကေတ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၂၀​ဒး​ဒုၚ်​သီ​ဏာ​တုဲ၊ ​ဗဵု​လ​ဗး ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​ဒဵု​ကဵု​ဍုၚ်​ဇ​ရ​ပါတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ဒး​ဒုၚ်​သီ​ဏာ​တုဲ၊ ​ကောန်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ် ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ရး ​သေ​ပ​ရာတ်​တံ​ဝွံ ​ဍုၚ်​ကွာန်​ဒိုဟ်​သ​မၠုၚ်​ကျာ​ဂှ်​လေ​ကီု ​သီ​ကေတ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၂၁​ညံၚ်​ဂွံ​စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​ဒဵု​ဨ​သဝ်​ဂှ် ​ညး​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​တံ​ဝွံ ​တိုန်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​ဇိ​အောန်​ဂှ် ​အိုတ်​ရောၚ်။ ​ရး​နဳ​ဂီု​တုန်​လေ၊ ​ဒှ်​ရး​နဳ​ဂီု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ရောၚ်။