ဖိ​လေ​မုၚ်​ဩ​ဝါ​ဒ ၁

ဟိုတ်​နူ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ခ​ရေဟ်​အဲ​ပဝ်​လု​ကဵု​ဒေံ​ပိုဲ​ညး​တိ​မဝ်​သေဝ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​မ​ပ္တုဲ ကေ​စ္စ​ပွ​မွဲ​စွံ​မၞိဟ်​ဇြ​ဟာန်​ပိုဲ​ညး​ဖိ​လေ​မုၚ်​ကဵု ဗြဴ​ဇြ​ဟာန်​အာ​ပ္ပာဲ သီု​ကဵု​ညး​ဒၟံၚ်​ပၞာန်​မွဲ​စွံ​ဖဴ​ပိုဲ​ညး​အာ​ခိ​ပု​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကဵု​သၚ်​တွး​ကျာ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​မၞး​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပၟိၚ်​ဏာ​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ် မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​မ​အံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​အိုတ်​ညိ။

မၞး​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ် နာဲ​ညး​ယေ​သှု​ခ​ရေတ် ဒ​ဒှ်​မ​ဆာန်​ညး မ​သ္အး​ဇ္ၚး​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် အဲ​ဂွံ​မိၚ်​မ္ဂး ဂုန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​အဲ​ဂှ် အဲ​ထိုၚ်​သး​လ​မိုန်​ကာ​လ​တုဲ စ​ဏး​မၞး​ဂှ် ပ​ပ​တ္တ​ဏာ​ရာ​ဒၞာ​မိက်​တုဲ မံၚ်​တဴ​ရ။ န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ဆက်​ဆံ​ကဵု​ပ္တေဟ်​မၞး​ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်။ ဆ​အ​ရာ​မ​ခိုဟ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​သွက်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ ညံၚ်​ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဂွံ ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်​ဂှ် အဲ​ရာ​ဒၞာ​ရောၚ်။ န​ကဵု​မၞး​ဝွံ စိုတ်​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တံ​ဂှ် ဟိုတ်​ဂွံ​လ​လံ​သွာ​ဂှ် ရန်​ကဵု​မေ​တ္တာ​ဇြ​ဟာန်​မၞး​တုဲ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဂွံ​မိပ်​စိုတ် အိုဟ်​တၟိုဟ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရောၚ် ဒေံ​အဲ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ​မၞး​ဝွံ အ​ရာ​မ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ပ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ဒး​ပ သာ်​ဝွံ န​ကဵု​ခ​ရေတ်​သီု​စိုတ်​မ​ဂံၚ်​သြာဲ ဗွဲ​မ​လောန်​အ​ခေါၚ်​ဂွံ​စွံ​ပ​ညပ်​နွံ​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု။ အဲ​ပဝ်​လု​ဝွံ ညး​မ​ဇၞော်​ကဵု​မ​ယုက်​ညး​မ​ဒုၚ်​ခ​ရေဟ်​ဟိုတ်​နူ​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ န​ကဵု​မေ​တ္တာ​ဇြ​ဟာန်​ဒ​ဒှ်​မ​ဂွံ​ဒုၚ် ဂုန်​မၞး​ဂှ် ပၟိက်​မ​နွံ​ရ။ ၁၀သွက်​ကောန်​မ​ဂွံ​ပ္ဍဲ​မ​အဲ​ဒုၚ်​ခ​ရေဟ်​ဩ​နေ​သိၚ်​ဂှ် အဲ​ဒုၚ်​ဂုန်​မၞး​ရောၚ်။ ၁၁မၞိဟ်​ဝွံ နူ​ကၠာ​ဂှ် ပ္ဍဲ​မၞး​ဒှ်​ညး​ဟွံ​လုပ်​ကာ။ လ​မုဟ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​အဲ​ကဵု​မၞး​ဂှ် ဒှ်​မၞိဟ်​မ​လုပ်​ကာ​ရောၚ်။ ၁၂မၞိဟ်​ဝွံ အဲ​ကဵု​က​လေၚ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​မၞး​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ညံၚ်​နဲ​ဆီ​သြိုဟ်​အဲ​ဂှ် သ​မ္တီ​တုဲ ဒုၚ်​တဲ​ကဵု​ညး​ညိ။ ၁၃ဟိုတ်​နူ​ကဵု​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ပ္ဍဲ​အဲ​မ​ဒုၚ်​ဒ​ဒှ်​မ​စန်​ဒက်​ဂှ် မၞိဟ်​ဝွံ စ​ဏး​ဇ​ကု​မၞး​ညံၚ်​ဂွံ​ဥ​ပ္ပ​ကာ​အဲ​ဂှ် အဲ​သၟိက်​ဂွံ​စွံ။ ၁၄ၜိုန်​ဒှ်​ကီု​မၞး​ဝွံ ဝါ​ရ​မ​ပ​ဂုန်​ပ္ဍဲ​အဲ​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​မ​ပ​အ​နိၚ်​အ​ပိုၚ်​ဟွံ​သေၚ်။ မ​နွံ​စိုတ်​သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ပ​န​ကဵု​ပၟိက်​ဇ​ကု​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ အ​ခေါၚ်​မၞး​ဟွံ​မွဲ​မ္ဂး ဟွံ​မိက်​ပ​သက်​သက်။ ၁၅ဝေၚ်​နူ​ဂှ် တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​မၞး​ဂွံ​မၞိဟ်​ဂှ် လ္အိတ်​တွဵု​တုဲ ညး​သ္ဍး​အာ​နူ​မၞး မွဲ​ခ​နှ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဒ​မံၚ်​ဂွံ​ဟီု​နွံ​ရ။ ၁၆လ​မုဟ်​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​ဍိက်​မ​ဒုၚ်​စ​ကာ​ရောၚ် သာ်​ဂှ် ဟွံ​မိက်​ဟီု။ ပ္ဍဲ​အဲ​ဝွံ ဒေံ​မ​ဇၞော်​ကဵု​ဇြ​ဟာန်။ ပ္ဍဲ​မၞး​ဝွံ န​ကဵု​ဇာ​တိ​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ညံၚ်​နဲ ဒေံ​ဇြ​ဟာန်​ဆာန်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ မိ​ဂ္ဂး​ရ။ ၁၇ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ မၞး​သ​မ္တီ​အဲ​ညံၚ်​နဲ မိ​သ​ဟာဲ​မ္ဂး ညံၚ်​နဲ မ​ဒုၚ်​တဲ​ကဵု​အဲ​ဂှ် ဒုၚ်​တဲ​ကဵု​ညး​ညိ။ ၁၈ညး​ဝွံ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​လုတ်​အာ​ပ္ဍဲ​မၞး။ ဒ​ဒှ်​ဂ​တဟ်​မ​တၚ်​မွဲ​မွဲ​နွံ​မ္ဂး ညံၚ်​ဂ​တဟ် အဲ​ဂှ် သ​မ္တီ​ညိ။ ၁၉အဲ​လေဲ​ကဵု​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အဲ​ပဝ်​လု​န​ကဵု​တဲ​ဇ​ကု​ဂှ် ချူ​လဝ်​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ မၞး​ဝွံ ဂ​တဟ်​မ​တွံ​ဂး​ဇ​ကု​မၞး​ဂှ် ဒ​မံၚ်​မ​ဒး​လေဲ​ကဵု​အဲ​ဂှ် နွံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အဲ​ဟွံ​ဟီု။ ၂၀ဒေံ​အဲ။ ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် ပ ဂုန်​ပ္ဍဲ​အဲ​ညိ။ ပ္ဍဲ​ခ​ရေတ်​ဂှ် ကဵု​စိုတ်​အဲ​လ​လံ​သွာ​ညိ။ ၂၁မၞး​ဝွံ က​လၚ်​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ​လောန်​နူ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​ဟွံ​မွဲ ကဵု​သၠေဟ်​ပၟာ။ ဝေၚ်​နူ​အဲ​မ​ဟီု​ဂှ် မၞး​ဝွံ ပ​ဗွဲ​မ​လောန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ တီ သ္ဍာံ​သၟတ်​တုဲ အဲ​ချူ​လဝ်​ရ။

၂၂ဝေၚ်​နူ​ဂှ် ဒေ​သ​အဲ​မ​ဂွံ​မံၚ်​ဂှ် ပြု​ပြေၚ်​ညိ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ န​ကဵု​မၞး​တံ​မ​ပ ပ​တ္တ​ဏာ​ရာ​ဒၞာ​မိက်​အ​ခေါၚ်​အဲ​ဂွံ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​မၞး​တံ​ဂှ် ကျာ်​မ​ကဵု​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အဲ​ရံၚ်​လၟဳ​ရ။ ၂၃ဟိုတ်​နူ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ညး​မ​ဒး​ဒုၚ်​ခ​ရေဟ်​ကောံ​ကု​အဲ​မွဲ​စွံ​မ​ပ္တံ ကဵု​ဨပ​ဖြ​ဂှ်​တုဲ ၂၄မာ​ကု။ အာ​ရိ​တ္တာ​ခု။ ဍေ​မ။ လု​ကာ​ညး​မ​ကၠောန်​ၜိုတ်​မွဲ​စွံ ကဵု​အဲ​တံ​ဝွံ ဆက်​ပါၚ်​ကဵု​မၞး​အိုတ်​ရ။ ၂၅ဂုန်​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ ကောံ​ကု​စိုတ်​ဝိ​ညာန်​မၞး​တံ​မွဲ​စွံ​ဂှ် ကဵု​နွံ​ညိ။ အာ​မေန်။