သၠ​ပတ်​သု​တ္တ​န္တ ၁

၁-၄ဓဝ်​ပ​ညာ၊ ဓဝ်​နဲ​ကဲ​ဥ​ပ​ဒေ​သ​ဂှ် တီ​တုဲ၊ ညံၚ်​ဂွံ​ကၠိုဟ်​စိုတ်​ဂ​လာန်​မ​သၟဟ်​ကဵု​ညာန်၊ ဒ​ဒှ်​မ​ကတ် ဗ္တောန်​ပ​ညာ၊ ဒ​ဒှ်​မ​ဒ္ဂေတ်​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်၊ ဒ​ဒှ်​မ​စဳ​ရေၚ်​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်၊ ညံၚ်​ဂွံ​ကၠိုဟ်​စိုတ်​ပ္ဍဲ​ပွ​အ​ရာ​မ​သ္ဂုတ်​သၞောဝ်။ ညး​သ​မ္ဒိုဟ်​ဝွံ သ္ဍိုဟ်​တုဲ၊ မၞိဟ်​ဗၠာဲ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​သ​တိ​ပ​ညာ၊ ဂ​လာန်​သု​တ္တ​န္တ သှဝ်​လ​မောန် ဨ​က​ရာတ်​ဣ​သ​ရေ​လ​မ​ဒှ်​ကောန်​ဍာ​ဝိဒ်​စဳ​ရေၚ်​လဝ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ၅-၆ညး​မ​နွံ​ကဵု​ပ​ညာ​ဝွံ က​လၚ်​တုဲ၊ ကွတ်​ပ​ညာ​ဝွံ တော​တက်​ရောၚ်။ ညး​မ​နွံ​ကဵု​ပ​ညာ​ခိုဟ်​တံ​ဝွံ ဂ​လာန် အ​ဓိ​ပါဲ​သု​တ္တ​န္တ​အ​ရာ​မ​ဇြိုဟ်​နက်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညး​မ​နွံ​ကဵု​ပ​ညာ​ဟီု​တွံ​တုဲ ဂ​လာန် မ​ဇြိုဟ်​နက်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဂွံ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​အ​စာ​နိ​ဿ​ရ​မ​ကၠိုဟ်​စိုတ်​ရောၚ်။

စိုတ်​မ​ဖေက်​ဒ္ည​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ဒှ်​ဂ​အုပ်​ပ​ညာ​ရ။ မၞိဟ်​သ​မ္ဒိုဟ်​တံ​ဝွံ ပ​ညာ​ကဵု​ဥ​ပ​ဒေ​သ​တံ​ဂှ် ဟွံ​လေပ်​ပ​မ​န​အိုတ်​ရ။ ကောန်​အဲ၊ ဂ​လာန်​နဲ​ကဲ​ဥ​ပ​ဒေ​သ​မ​အံက်​ဂှ် က​လၚ်​ရ။ ဓဝ်​မိ​မ​ဂှ်​လေ လ္ပ​ပါဲ။ တေံ​နဲ​ကဲ​ဥ​ပ​ဒေ​သ​တံ​ဂှ် ဒှ်​ၝောံ​ကိုတ်​ဂေါဝ်​ဆာဲ ပ္ဍဲ​က္ဍိုပ်​မၞး၊ ဒှ်​ကၟက်​ကအ်​မ​ကွက် ပူ​ရေတ်​လဝ် ပ္ဍဲ​ကအ် မၞး​အိုတ်​ရောၚ်။

၁၀ကောန်​အဲ၊ မၞိဟ်​တ​မြံ​တံ​ဝွံ ပ္အေါဝ်​လဴ​မၞး​မ္ဂး၊ လ္ပ​ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်​ညိ။ ၁၁ညး​တံ​ဝွံ၊ ဗက်​ကောံ​ကု​ပိုဲ​မွဲ​စွံ​ရ။ ညံၚ်​ဂွံ​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​ညး​ဂှ် မၚ်​အိုတ်​စိုအ်။ ညး​မ​ဗၠး​ဒုဟ်​သၟး​သၟး​တံ​ဂှ် ရံၚ်​ကျောဝ်​အိုတ်​စိုအ်။ ၁၂ညံၚ်​နဲ​ညး​မ​စှ်ေ အာ​ပ္ဍဲ​က္တိုၚ်​သု​သာန်​အ​လုံ​မွဲ​ဇ​ကု​ပါ​တုဲ၊ ညံၚ်​နဲ​ရး​နဳ​ဂီု​မာ​ရ​ဏ​မ​မ​ၚိတ်။ တေံ​ညး​မ​နွံ​ဂျိုၚ်​ဒၟံၚ်​လ​မျီု​တံ​ဂှ် ၚိတ်​အိုတ်​စိုအ်။ ၁၃ဗါ​န္ဓာ​မ​နွံ​ကဵု​ၚုဟ်​ဇၟာပ်ပ်​ဂ​ကူ​တံ​ဂှ် ဆဵု​တုဲ န​ကဵု​ဒြပ်​မ​က ပၠံၚ်​ကေတ်​တံ​ဂှ် ကဵု​ပေၚ်​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ပိုဲ​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၄ပံၚ်​ဖက်​ကဵု​ပိုဲ​ညး​ရ။ ဒြပ်​မ​ဂွံ​ဂှ် ပိုၚ်​တုပ်​တုပ် အိုတ်​စိုအ် သာ်​ဝွံ ၜိုန် မ​ဟီု​ဂှ်​လေ၊ ၁၅ကောန်​အဲ၊ လ္ပ​ဗက်​ကောံ​ကု​ညး​တံ​မွဲ​စွံ။ ဂၠံၚ်​ညး​တံ​မ​အာ​ဂှ် ပါဲ​ဝေၚ်​ရ။ ၁၆ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဇိုၚ်​ညး​တံ​ဝွံ သွက်​ဂွံ​ပ​ဒု​စ​ရိုတ်​ဂှ် ဒြေပ်​တုဲ၊ တၟံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​မၞိဟ်​ဂှ် ပြဟ်​ပြေဟ်​ရ။ ၁၇ဒှ်​ကွေံ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ပၠး​လဝ်​နှိုက်​ဇာ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မုက်​ဂ​စေံ​မ္ဂး က​သပ်​ဟွံ​ဍိုက်​ပေၚ်။ ၁၈မၞိဟ်​တ​မြံ​တံ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​စဝ်​စ​ရိုဟ်​ဆီ​ဇ​ကု​ဂှ် မၚ်​တုဲ၊ ညံၚ်​ဂွံ​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​ဇ​ကု​ဂှ် မ​လေပ်​ရံၚ်​ကျောဝ်​အိုတ်​ရ။ ၁၉ညး​မ​ဂၠာဲ​ဒြပ်​က​သပ်​ဟွံ​မွဲ ကဵု​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ၊ လာပ်​ဂုန် သာ်​ဝွံ​ဂှ် ဂွံ​ဒုၚ်​အိုတ်​တုဲ၊ ဒြပ်​က​သပ်​တေံ​ဝွံ မ​လေပ်​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​ဇ​ကု​ရ။

၂၀ပ​ညာ​ဝွံ လ​ရိုအ်​က​မြဴ​ပ္ဍဲ​မ္ၚး​တုဲ၊ ရ​မျှာၚ်​ဇ​ကု​ဂှ် မ​လေပ်​လ​လောၚ် ပ္ဍဲ​ဍာန်​ဂၠံၚ်​ရ။ ၂၁ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မၞိဟ်​မ​ကောံ​ဒ​ရီု​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​ပါၚ်​တ​ရၚ်​ဍုၚ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ အ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ကော်​တုဲ ဂ​လာန်​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ၂၂အဵု​မၞိဟ်​သ​မ္ဒိုဟ်​တံ၊ မၞး​တံ​ဝွံ ဒ္ဂေတ်​သ​မ္ဒိုဟ်​ဂှ် သ္ဍိုက်​မၠိုက်​တုဲ၊ ညး​မ​စော​ဒ​နာ​တံ​ဝွံ မိပ်​ဇြိပ်​ပ္ဍဲ​မ​စေ​ဒ​နာ​ဂှ်​တုဲ၊ ညး​သ​မၠီု​တံ​ဝွံ ကွတ်​ပ​ညာ​ဂှ် က္ဍုဟ်​မၠေံ​တုဲ၊ အ​လုံ​ကာ​လ​မွဲ​စိ​လ​လံ​မံၚ်​အိုတ်​ရ​ရော။ ၂၃ဂ​လာန်​အဲ​မ​ဝေတ်​ဗ္တောန်​တံ​ဂှ် က​လၚ်​တုဲ ပြံၚ်​လှာဲ​အိုတ်​ရ။ ဝိ​ညာန်​အဲ​ဂှ် အဲ​စဝ်​စ​ရိုဟ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​မၞး​တုဲ၊ အ​ရ​ထ​ဂ​လာန်​အဲ​တံ​ဂှ် ကဵု​ကၠိုဟ်​စိုတ်​ရောၚ်။

၂၄အဲ​ဝွံ ကော်​တုဲ ဟိုတ်​မၞး​တံ​မ​က​ယျာန်​ပါဲ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ တဲ​အဲ​ဂှ် ပၠး​တုဲ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဟိုတ်​ဟွံ​သ​မ္တီ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ၂၅မၞး​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​ကဵု​သ​တိ​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ် ပါဲ​တုဲ၊ ဂ​လာန်​အဲ​မ​ဝေတ်​ဗ္တောန်​ဆ​မွဲ​ပါၚ်​ဂှ် ဟွံ​က​လၚ်​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​မံၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ၂၆ကာ​လ​မၞး​တံ​ဆဵု​ကဵု​ဘဲ​ဥ​ပါတ်​ဂှ် အဲ​ဂြိုၚ်​ရောၚ်။ ကာ​လ​မ​စိုပ်​ဂ​ဗုတ် သွက်​ဂွံ​ဖေက်​ဒ္ည​ဂှ် အဲ​ပ​စ​ရဵု​ရောၚ်။ ၂၇အ​မှု​သွက်​မၞး​တံ​ဒး​ဖေက်​ဒ္ည​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် ညံၚ်​အ​မှု ဒ​ဒှ်​မ​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ အ​မှု​မၞး​တံ​ဒ​ဒှ်​မ​လီု​လာ်​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​လ​ဗိုတ်​ကျာ​မေ​လံၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ စိုပ်​ကၠုၚ်​တုဲ၊ မၞး​တံ​ကာ​လ​မ​ဆဵု​ကဵု​ဒ​ဒိုက်​ဒု​က္ခ​ဂှ်၊ ဒ​ဒှ်​မ​က​တဴ​စံၚ်​တူ၊ ၂၈ညး​မ​စိုပ်​အ​မှု​တေံ​ဝွံ ၜိုန်​မ​ကော်​အဲ​ဂှ်​လေ အဲ​ဟွံ​က​လၚ်။ ၜိုန်​မ​ကၠေံ​စိုတ်​ဂၠာဲ​အဲ​ဂှ်​လေ ဟွံ​ဂွံ​ဆဵု​အိုတ်။ ၂၉ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ညး​တံ​ဝွံ ကွတ်​ပ​ညာ​ဂှ် က္ဍုဟ်​မၠေံ​အိုတ်​ရ။ စိုတ်​မ​ဖေက်​ဒ္ည​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ပၟိက်​ဟွံ​မွဲ​အိုတ်။ ၃၀ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​ကဵု​သ​တိ​ဂှ် ဟွံ​က​လၚ် လး​လး​အိုတ်။ ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​ဝေတ်​ဗ္တောန်​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ် ဟွံ​ပ​မာ​န​အိုတ်​ရ။ ၃၁ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ညး​ဝွံ ဒ​တုဲ​ကၟဝ်​ဒ္ဂေတ်​ဇ​ကု​မ​ဒ္ဂေတ်​ဂှ် စ​တုဲ၊ ဖဲ​လဲ​န​ကဵု​က​သပ် ဇ​ကု​မ​ချပ်​ဂှ် အိုတ်​ရောၚ်။ ၃၂ညး​မ​အောန်​ပ​ညာ​တံ​ဝွံ တၞံ​န​ဂွံ​ဗၠေတ်​ဂၠံၚ်​တုဲ၊ လေပ်​အိုတ်​လ​မျီု​အိုတ်​ရ။ ညး​သ​မ္ဒိုဟ်​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​မ​ပိုတ်​သ​တိ​လေပ်​စိုပ် ဒ​ဒှ်​ပ္ဍဲ​မ​လီု​လာ်​အိုတ်​ရ။ ၃၃ညး​မ​က​လၚ်​ဂ​လာန်​အဲ​မ္ဂး​ဂှ် ဂွံ​မံၚ်​တုဲ၊ ဘဲ​ဂှ် ဟွံ​ဖေက်​မ္ဂး သ္ၚိတ်​ဇြ​ရောၚ်။