သၠ​ပတ်​ပ​ယျး​ဒိုဟ် ၁

ကာ​လ​ဟွံ​ဂပ်​လံ​အ​ရာ​မ​ဒး​က္တဵု​ဒှ်​တံ​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ထ​ၜး​ပ္ဍဲ​ဍိက်​ဇ​ကု​မ္ဂး ပ​ယျး​ဒိုဟ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ပ္အပ်​ကဵု​ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် မိက်​ဂး​ရောၚ်။ တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ စ​ကာ​ဗ​လး​က​လုတ်​ဇ​ကု​တုဲ ပ္ဍဲ​ဍိက်​ဇ​ကု​ယဝ်​ဟာန်​ဂှ် ထ​ၜး ပ​ယျး​ဒိုဟ်​ရ။ ယဝ်​ဟာန်​ဝွံ တွဟ်​ပါၚ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​တွဟ်​သက်​သဳ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​အ​တိုၚ်​ဆ​ဇ​ကု​မ​ညာတ်​ဂှ် ဒုၚ်​သက်​သဳ​ရ။ ပ​ယာံ​ကာ​လ​မ​ညောန်​စိုပ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ဂ​လာန်​သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဝွံ​ဂှ် ဗဟ်​က​လၚ်​ကၠိုဟ်​စိုတ်​တုဲ ဂ​လာန်​ဆမ​ချူ​လဝ်​ဂှ် ညး​မ​မၚ်​မွဲ​တံ​ဝွံ နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​အိုတ်​ရ။

အဲ​ယဝ်​ဟာန်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​သၚ်​တွး​ထ​ပဟ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ရး​အာ​သိ​တံ​ဂှ် ပၟိၚ်​ဏာ​ရ။ နူ​ထာန်​ကျာ်​မ​တန်​ဒၟံၚ်​အ​တိက်။ အ​နာ​ဂတ်။ ပ​စ္စု​ပန်​လ​မိုန်​ကာ​လ​ဂှ်​လေ​ကီု။ နူ​ထာန်​ဝိ​ညာန်​ထ​ပဟ် ဇ​ကု​မ​နွံ​ဂ​တ​ပၞၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​မုၚ်​သက်​သဳ​မ​နွံ​ကဵု​သ​စ္စ​အ​ပ္ဍဲ​ညး​မ​ချိုတ်​တံ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ကောန်​ဂၠု။ ပ္ဍဲ​ဨ​က​ရာတ်​လော​ကဳ​တံ​ဝွံ မ​ဂွံ​ဒှ်​သၠုၚ်​ပြဲ​အိုတ်​မ​တွံ​ဂး​နူ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ညိ။ ဆာန်​ပိုဲ​ညး​တုဲ န​ကဵု​ဆီ​ဇ​ကု​ဂှ် ကြာတ်​ကြဴ​ဒုဟ်​ပိုဲ​ညး​မ္ဂး ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မ​အံက်​ဇ​ကု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​ဨ​က​ရာတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဂှ်​လေ​ကီု​ပ္ဍဲ​နာဲ မ​ပ္တိုန်​လဝ်​ဒၞာဲ​ကဵု​ပိုဲ​ညး​ဂှ် ဇၟာပ်​ကဝ်​အ​ဆက်​အ​ဆက်​စ​ရာဲ​တြဳ​ဇှ်။ ဣ​ဓိ​တ​လ​ဂှ် ကဵု​နွံ​ညိ။ အာ​မေန်။

ရံၚ်​မွဲ​ရ။ မ​က္ည​ကၠုၚ်​ကောံ​ကု​မတ်​ဗြဲ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ညး​မ​ထ​ပက်​တဳ​လ​ပိုန်​ကဵု​ဆ​ညး​မ​နွံ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဒး​ညာတ်​တဳ​လ​ပိုန်​အိုတ်​ရောၚ်။ ကောန်​တိ​ဇၞော်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​ဆ​မ​နွံ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ် ဒး​ယာံ​ဒက်​ဒေါန်​အိုတ်​ရောၚ်။ သ္ဍာံ​သၟတ်​ရ။ အာ​မေန်။

အဲ​ဝွံ ဒှ်​အာ​လ​ဖ​ရ။ သြ​မေဃ​ဂှ်​လေ မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ​။ သာ်​ဝွံ ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​ဣ​ဓိ​အ​န​န္တ​တုဲ။ အ​တိက်။ အ​နာ​ဂတ်။ ပ​စ္စု​ပန်။ နာဲ​မ​တန်​ဒၟံၚ်​လ​မိုန်​ကာ​လ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

ပ္ဍဲ​ဒ​ဒိုက် ဒု​က္ခ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​သန်​ထာန်​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ဒုၚ်​လ​အေၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒှ်​ပွံၚ်​ဖွက်​မၞး​တံ​အဲ​ယဝ်​ဟာန်​ကော​မၞး​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​ကဵု​တွဟ်​ပါၚ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​တွဟ်​သက်​သဳ ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​အ​ပ္ဍဲ​မ​ဒး​မံၚ်​ပ္ဍဲ​လ္ကံ​ပါတ်​မောဝ်​ဂှ် ၁၀ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ဂွံ​ဒုၚ်​ဝိ​ညာန်​တုဲ ညံၚ်​နဲ​ရ​မျှာၚ်​ခ​ပဵု​ခ​ရာ​ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ​အဲ​ရ​မျှာၚ် ဇၞော်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် ဂွံ​မိၚ်​ရ။ ၁၁ဂ​လာန်​ရ​မျှာၚ်​မ္ဂး​ဂှ်။ မၞး​ဝွံ အ​ရာ​မ​ဂွံ​ညာတ်​တံ​ဂှ် ချူ​လဝ်​ပ္ဍဲ​လိက်​စံၚ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ကဵု​သၚ်​တွး​ထ​ပဟ်။ သၚ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဨ​ဖေတ်။ ဍုၚ်​သ​မု​ရ​ဏ။ ဍုၚ်​ပေ​ရ​ဂါန်​။ ဍုၚ်​သု​အ​တာဲ​ရ။ ဍုၚ်​သာ​ဍိ။ ဍုၚ်​ဖိ​လ​ဍေ​လ​ဖိ။ ဍုၚ်​လဝ်​ဍ​ကိ​တံ​ဂှ် ကို​ဝ်​ဏာ​ရ သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​ရောၚ်။

၁၂ရ​မျှာၚ်​မ​ဟီု​ဂ​လာန်​ကဵု အဲ​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ညာတ်​တုဲ အဲ​ဝွံ က​လေၚ်​ရံၚ်​မ္ဂး ခ​ဍေက်​ထဝ်​ထ​ပဟ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ၁၃ပ္ဍဲ​အ​ဒေါဝ်​ခ​ဍေက်​ထဝ်​ထ​ပဟ်​ဂှ် ရုပ်​သာ်​မ​တုပ်​ကောန်​မၞိဟ်​ညး​မွဲ​တ​လ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဂွံ​ညာတ်​ရ။ ညး​ဝွံ သ​လောံ​လ​တက်​ဒဵုကဵု​ဇိုၚ် တုဲ ပ္ဍဲ​သြိုဟ်​ဂှ် ဒက်​ကဵု ခ​ယျ​ဗန် ထဝ်​ရ။ ၁၄က္ဍိုပ်​ညး​ကဵု​သော်​ညး​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​သော်​သဵု​မ​ဂွု​ဂှ်​လေ​ကီု။ ညံၚ်​နဲ​ကဴ​ဗြဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ မ​ဂွု​ရ။ မတ်​ညး​ဂှ်​လေ ညံၚ်​နဲ​သ​နှ​ပၟတ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ၁၅ဇိုၚ်​ညး​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​လှုဲ​ထ​မ​အး​မ​ဖျေဟ်​ပၟတ်​တုဲ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ရ​မျှာၚ်​ညး​ဂှ်​လေ ညံၚ်​နဲ​ရ​မျှာၚ်​မှာ​သ္မိတ်​ဂှ်​မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ၁၆ပ္ဍဲ​တဲ​သ္တုံ​ဂှ်​လေ​သၞံၚ်​ထ​ပဟ်​ဂှ် မ​ရပ်​လဝ်​ရ။ သၞာ်​မ​သ္ကေက်​ဂှ် တိတ်​နူ​ပါၚ်​ညး​ရ။ မုက်​ညး​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​တ္ၚဲ​မ​ဂဵု​လ​ဟဵု​တဴ​န​ကဵု​ဣ​ဓိ​မ​ဇၞော်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ၁၇ကာ​လ​အဲ​မ​ညာတ်​ညး​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​မ​ချိုတ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ လောတ်​ဒၟံၚ်​တံ​ဇိုၚ်​ညး​ရ။ ညး​ဝွံ တဲ​သ္တုံ​ဇ​ကု​ဂှ် ပ္တိုန်​လ​တူ​အဲ​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​ဖေက်​လ​ကိုတ်​ဂှ် လ္ပ​ဒှ်​ညိ။ အဲ​ဝွံ ညး​ကၠာ​အိုတ်။ ညး​ကြဴ​အိုတ်​ဂှ်​လေ မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ၁၈ညး​မ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ဂှ်​လေ မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ကၠာ​ဂှ် အဲ​ချိုတ်​တုဲ လ​မုဟ်​ဝွံ ဒဵု​ကဵု​ဇၟာပ်​ကဝ်​အ​ဆက်​အ​ဆက်​ဂှ် ဂျိုၚ်​ဒၟံၚ်​လ​မျီု​ရ။ သအ်​ဂ​မ္စိုတ်။ ကဵု​သအ်​သန်​ထာန်​မာ​ရ​ဏ​ဂှ်​လေ အဲ​ဂွံ​တုဲ​ရ။ ၁၉ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ မၞး​ဝွံ အ​ရာ​မ​ညာတ်​တုဲ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ အ​ရာ​မ​နွံ​လ​မုဟ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ အ​ရာ​မ​က္တဵု​ဒှ်​ကြဴ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ချူ​လဝ်​ရ။ ၂၀အ​ရာ​မ​သ္ဇိုဟ်​နက်​သၞံၚ်​ထ​ပဟ်​မၞး​မ​ညာတ်​ပ္ဍဲ​တဲ​သ္တုံ​အဲ​ကဵု​ခ​ဍေက်​ထဝ်​ထ​ပဟ်​မ္ဂး​ဂှ်။ သၞံၚ်​ထ​ပဟ်​တံ​ဝွံ က​လုတ်​သၚ်​တွး​ထ​ပဟ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​အိုတ်​ရ။ ခ​ဍေက်​ထ​ပဟ်​တံ​ဂှ်​လေ သၚ်​ထ​ပဟ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​အိုတ်​ရ။