ရဝ်​မ​ဩ​ဝါ​ဒ ၁

၁-၂ဍိက်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​က​လုတ်​မ​ရုဲ​ကံက်​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​သွက်​ဂွံ​တွံ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်။ တေံ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဂှ် ရန်​ကဵု​ကောန် ဇ​ကု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​တုဲ နူ​ကၠာ​တေံ​ဂှ် န​ကဵု​ပ​ရော​ဗက်​ပ္ဍဲ​ကဵု သၠ​ပတ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တံ​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဟီု​ထ​ၜး​တုဲ​ရ။ တေံ​ကောန်​ဝွံ အ​တိုၚ်​ဇာ​တိ​မၞိဟ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ဂ​ကူ​ဍာ​ဝိက်​ရောၚ်။ ဂျိုၚ်​တိုန်​နူ​ဂ​စိုတ်​တုဲ အ​တိုၚ်​ဇာ​တိ​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး သီု​ဣ​ဓိ​မ​ပြာ​ကတ်​ယး​တ​မး​ကောန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရောၚ်။ သွက်​မၞိဟ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​ဂွံ​က​လၚ်​ဓဝ်​ပ္တေဟ်​ဂှ် ပိုဲ​ညး​ဝွံ န​ကဵု​နာဲ​တေံ​ဂှ် ဂုန်​ဂှ်လေ​ကီု။ ဒ​မံၚ်​က​လုတ်​ဂှ်​လေ​ကီု ဂွံ​ဒုၚ်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ အ​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​မၞိဟ်​တံ​ဂှ် မၞး​တံ​ဝွံ မၞိဟ်​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​ကော်​တုဲ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​အိုတ်​ရောၚ်။ အဲ​ပဝ်​လု​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု မၞိဟ်​ကျာ်​မ​ဆာန်​ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​မ​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​ဆ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ရဝ်​မ​တံ​ဝွံ ပၟိၚ်​ဏာ​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​အံက်​ပိုဲ​ညး​ကဵု​နာဲ ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ညိ။ ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​ပ္တေဟ်​ပ္ဍဲ​အ​လုံ​မွဲ​ဂၠး​တိ​ဇၞော် ပြာ​ကတ်​ဒၟံၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ဟိုတ်​နူ​မၞး​တံ​အိုတ်​သီု​ဂှ် န​ကဵု​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ ဂုန်​ကျာ်​အဲ​ပ္ဍဲ​ကိုပ်​ကၠာ​ဂှ် အဲ​ထိုၚ်​သး​ဒၟံၚ်​ရ။ ၉-၁၀အဲ​ဝွံ ဟွံ​ပိုတ်​ဟွံ​သ္ဂုတ် ဗှ်​သၞာ​မၞး​တံ​တုဲ လ္အိတ်​တွဵု ပ္ဍဲ​မ​ရာ​ဒၞာ​မိက်​ဂှ် ဟွံ​ဂပ်​လံ​ပၟိက်​ကျာ်​နွံ​မ္ဂး အ​ခေါၚ်​ဂွံ​စိုပ်​ထာန်​မၞး​တံ ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​အာတ်​ဒၟံၚ်​ဂှ် ကျာ်​အဲ​မ​ရေဟ်​သေဟ်​ဂှ် ဒှ်​သက်​သဳ​အဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​မ​တွံ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ကောန်​ကျာ်​ဂှ် ကေ​စ္စ​ကျာ်​ဝွံ အဲ​ပ္တုဲ​သီု​ကဵု​စိုတ်​ဝိ​ညာန်​ရောၚ်။ ၁၁ညံၚ်​မၞး​တံ​ဂွံ​ခိုၚ်​ကၠိုက်​ဗိုန် ဇၟံ​လာပ် မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မွဲ​မွဲ​ဂှ် မ​နွံ ပၟိက်​သၟိက်​ဂွံ​ပ္အပ်​ကဵု​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​တုဲ ဒ​ဒှ်​သၟိက်​ဂွံ​ဆဵု​ညာတ်​မၞး​တံ​ဂှ် ပၟိက်​အဲ​နွံ​ဗွဲ​မ​လောန်​ရောၚ်။ ၁၂ပ္ဍဲ​မ​ဟီု​သာ်​ဂှ် န​ကဵု​စိုတ်​ပ္တေဟ်​အဲ​ကဵု​စိုတ်​ပ္တေဟ်​မၞး​တံ​ညး​မွဲ​ကဵု​ညး​မွဲ​ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​လ​လံ​သွာ​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ဟီု​ရောၚ်။

၁၃ကော​ဒေံ​တံ။ ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ညံၚ်​နဲ​အဲ​ဂွံ​ဖဵု​ဂှ် ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ်​လေ သၟိက်​ကဵု​ဂွံ​ဖဵု​မွဲ​မွဲ​မ္ဂး ပၟိက်​နွံ​တုဲ ပ္ဍဲ​ထာန်​မၞး​တံ​ဂှ် အဲ​ကၠုၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဂၠိုၚ်​ကဵု​ဝါ​ၜိုန်​မ​နွံ​က္သပ်​ဂှ် ဒဵု​ကဵုလ​မုဟ်​အ​ရာ​မ​ဆဳ​ဒ​နာ​မ​နွံ​ရ။ သာ်​ဝွံ မၞး​တံ​ဟွံ​တီ​တုဲ အဲ​ဟွံ​မိက်​ကဵု​မံၚ်။ ၁၄မၞိဟ်​ဟေ​လ​သ​ကဵု​ဒှ်။ မၞိဟ်​အ​ရိုၚ်​ကဵု​ဒှ်။ မၞိဟ်​မ​နွံ​ကဵု​ပ​ညာ​ကဵု​ဒှ်။ မၞိဟ်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ပ​ညာ​ကဵု​ဒှ်။ ဂ​တဟ်​မၞိဟ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​တံ​ဝွံ တၚ်​ပ္ဍဲ​အဲ​ရ။ ၁၅ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ အ​တိုၚ်​အဲ​မ​ပ​မာန်​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ဟီု​တွံ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ကောန်​ဍုၚ်​ရဝ်​မ​တံ​ဂှ် ပၟိက်​အဲ​မ​နွံ​ရ။ ၁၆အဲ​ဝွံ ကဵု​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ခ​ရေတ်​ဂှ် ဟွံ​ဂွ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဓဝ်​တေံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကိုပ်​ကၠာ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ယု​ဍ​ကြဴ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ဟေ​လ​သ​ပ္ဍဲ​ဆ​ညး​မ​ပ္တေဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဣ​ဓိ​ကျာ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ ၁၇ပ​သာ်​မ​ဒှ်​ရော​မ္ဂး​ဂှ်။ မၞိဟ်​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​ဂှ် ဂွံ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​ဂှ် ဓဝ်​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ကျာ်​မ​တန်​န​ကဵု​ပ္တေဟ်​ဂှ် သွက်​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​န​ကဵု​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဂှ် ပြာ​ကတ်​ဒၟံၚ်​ရ။

၁၈န​ကဵု​အ​ရာ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​ဂှ် ဆဳ​ဒ​နာ​ဓဝ်​သ​မ္မာ​တုဲ ပ္ဍဲ​မွဲ​လ္ပာ်​ပွ​ဟွံ​ရေဟ်​သေဟ်​ကျာ် ပွ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ် ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​မၞိဟ်​မ​လေပ်​ပ​တံ​ဂှ် ပၞောတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပြာ​ကတ်​ဒၟံၚ်​နူ​အ​ကာ​သ​တုဲ​ရ။ ၁၉ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ဂွံ​တီ​ဂှ် ပြာ​ကတ်​ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဂှ်​တုဲ​ရ။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဂှ် ထ​ၜး​တုဲ​ရ။ ၂၀ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ အ​ရာ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​န​ကဵု​မတ်​ညာတ်​ဟွံ​မာန်​မ​တွံ​ဂး​ဣ​ဓိ​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်။ ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ဒှ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ။ နူ​ကာ​လ​ကဝ်​မ​တန်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ န​ကဵု​အ​ရာ​မ​က္တဵု​ပ​ဒှ်​ဂှ် ပြာ​ကတ်​ဒၟံၚ်​အိုတ်​ရ။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ညး​တံ​ဝွံ ဒုဟ်​ဇ​ကု​ဂှ် ဂြောပ်​ဒ​လီု​ဟွံ​မာန်​ရ။ ၂၁ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ညး​တံ​ဝွံ တီ​ဒၟံၚ်​ကျာ်​တုဲ အ​တိုၚ်​မ​ဂပ်​ဂေါဝ် ထိုၚ်​သး​ကျာ်​ဂှ် ဟွံ​ထိုၚ်​သး။ ဂုန်​ကျာ်​ဂှ်​လေ ဟွံ​တီ​တုဲ က္သပ်​ဂ​နန်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဟိုတ်​ဖဵု​ဂှ် ချပ်​ဒၟံၚ်​မ္ဂး ကောန်​စိုတ်​ညး​တံ​ဂှ် ဟွံ​မွဲ​ကဵု​သ​တိ​တုဲ စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဂၠု​သ္ကိုပ်​အိုတ်​ရ။ ၂၂-၂၃ပ​လွေဟ် တ​လ​ပ​ညာ​တုဲ ဒှ်​ဒၟံၚ်​မၞိဟ်​သ​မၠီု​အိုတ်​မ္ဂး တြဳ​ဇှ်​ကျာ်​မ​လီု​လာ်​ပၠန်​ဂ​တး​ဟွံ​မာန်​ဂှ် ပါဲ​ဝေၚ်​တုဲ ရုပ်​မၞိဟ်​မ​လေပ်​စိုပ်​လီု​လာ်​ပၠန်​ဂ​တး​ဂှ်​လေ​ကီု။ ရုပ်​ဂ​စေံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ရုပ်​သတ်​ဇိုၚ်​ပန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ရုပ်​သတ်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဇိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကၠောန်​တုဲ ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​ကျာ်​ဂှ် ပ္တိုန်​လဝ်​အိုတ်​ရ။ ၂၄ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ ညး​တံ​ဝွံ ဇ​ကု​ကာ​ယျ​ဇ​ကု​ဂှ် ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ညံၚ်​ဂွံ​ပျုတ်​ဗ္ဒေက်​မ္ဂး ပ္ဍဲ​တဲ ကိ​လေ​သ​စိုတ်​ဇ​ကု​မ​ကၠိ​ခ​ဍက်​ကၠိုက်လ္ၚေၚ်​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပ္အပ်​လဝ်​ညး​တံ​ဂှ်​ရ။ ၂၅ညး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​ကျာ်​မ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ် ကျာ်​ဟွံ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ် ပ္တိုန်​လဝ်​မ္ဂး နာဲ​မ​လေပ်​က္တဵု​ပ​ဒှ်​ဂှ် ပါဲ​ဝေၚ်​တုဲ အ​ရာ​မ​ဒုၚ်​က္တဵု​ပ​ဒှ်​ဂှ် မ​လေပ်​ရေဟ်​သေဟ်​အိုတ်​ရ။ နာဲ​တေံ​ဝွံ နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​ထာ​ဝ​ရ​ရောၚ်။ အာ​မေန်။

၂၆ဟိုတ်​မ​ပ​သာ်​ဂှ် အိုတ်​တုဲ ပ္ဍဲ​စိုတ်​ကိ​လေ​သ​မ​ကၠိ​ပပ်​ကၠိုက်​လ္ၚေၚ်​ဂှ် ကျာ်​ပ္အပ်​ညး​တံ​ဂှ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဗြဴ​ညး​တံ​ဝွံ နဲ​ကဲ​ဇာ​တိ​ပ​က္က​တိ​ဂှ် ထောံ​တုဲ နဲ​ကဲ​မ​စး​ဇာ​တိ​ပ​က္က​တိ​ဂှ် ဗက်​အိုတ်​ရ။ ၂၇ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ် တြုံ​တံ​ဝွံ နဲ​ကဲ​ဇာ​တိ​ပ​က္က​တိ​မ​ဆက်​ဆံ​ကဵု​ဗြဴ​ဂှ် ထောံ​တုဲ ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​စိုတ်​ကိ​လေ​သက္တဴ​စံၚ်​တူ​မ္ဂး တြုံ​ကဵု​တြုံ​ပွ​သွက်​ဂွံ​ဖေက်​ဂွ​ဂှ် ပ​အိုတ်​တုဲ အ​တိုၚ်​မ​မှာ​ရာ​ဂှ် ဇ​ကု​ဒး​ဒုဟ်​ဒန်​အိုတ်​ရ။ ၂၈ညး​တံ​ဝွံ ဟွံ​မိက်​တီ​ကျာ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ သွက်​ဂွံ​ပ​ပွ​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ပ္ဍဲ​တဲ​စိုတ်​မော​ဟ​ဂှ် ကျာ်​ပ္အပ်​ညး​တံ​ဂှ် မ္ဂး ၂၉ညး​တံ​ဝွံ န​ကဵု​ပွ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​မေ​ထုန်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ကြံ​ကြ​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​လော​ဘ​မ​ခ​လိုၚ်​လောန်​ဂှ်​လေ​ကီု န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​စိုတ်​ဟွံ​ဒး​ကဵု​ဒ​ဒှ်​စိုတ်​မ​စောန်​ဒ​မြဴ​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​မၞိဟ်​န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​သေက်​ဇဵု​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​လှေံ​စ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​က္ဍုဟ်​မၠေံ​ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု ဍိုက်​ပေၚ်​ဒၟံၚ်​တုဲ၊ ၃၀မၞိဟ်​မ​ဗ္စုက်​ဗ္စတ်​ညး။ မၞိဟ်​မ​ဟီု​ဂ​လာန်​ပျုတ်​ဗ္ဒေက်​ညး။ မၞိဟ်​မ​က္ဍုဟ်​မၠေံ​ကျာ်။ မၞိဟ်​မ​ကြံ​ကြ။ မၞိဟ်​မ​သၠုၚ်​ကဵု​မာ​န။ မၞိဟ်​မ​လေပ်​ထိုၚ်​သး​ဇ​ကု။ မၞိဟ်​မ​လေပ် စဳ​ရေၚ်​ကွတ်​ဟွံ​ခိုဟ်။ မၞိဟ်​ဟွံ​က​လၚ်​ဂ​လာန်​မိ​မ။ မၞိဟ်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ပ​ညာ။ မၞိဟ်​မ​လေပ်​ပ​လီု​သ​စ္စ။ ၃၁မၞိဟ်​ဟွံ​လေပ်​ဆာန်​က​လော​ကော​ဒေံ။ မၞိဟ်​ပၞောတ်​ဒေါ​သ​ဟွံ​လေပ်​ဟဲ။ မၞိဟ်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​က​ရုတ်​ဏာ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​အိုတ်​ရ။ ၃၂ညး​မ​လေပ်​ပ​ပွ​သာ်​ဂှ် ဂပ်​ဂေါဝ်​ဒး​ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​ကျာ်​မ​စဳ​ရေၚ်​ၜိုန်​ဇ​ကု​မ​တီ​ဒၟံၚ်​လောန်​နူ​ကဵု​ဇ​ကု​မ​ပ။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​မ​လေပ်​ပ​ပွ​သာ်​ဂှ် မ​နွံ​စိုတ်​သ္ဍိုက်​မၠိုက်​အိုတ်​ရ။