ဝ​တ္ထု​ရု​ထ ၁

ပ္ဍဲ​အ​ခိၚ်​ကာ​လ​တ​လ​သၞောဝ်​မ​အုပ်​လ​ဒံ​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​ရး​ဣ​သ​ရေ​လ​စ​ဏ​အ​ဟာ​ရ​ခတ်​က္ဍန်​တုဲ၊ ကောန်​ဍုၚ်​ၜေ​ထ​လေမ်​ရး​ယု​ဍ​မွဲ​ဝွံ၊ ကောံ​ကု​သ​မ္ဘာ ကဵု​ကောန်​ၜါ​ပါ​တုဲ၊ ညံၚ်​ဂွံ​ဇူ​ဒီု​ပ္ဍဲ​ရး​မဝ်​ၜ​ဂှ် အာ​ရ။ ယၟု​ညး​တေံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဨ​လိ​မ​လေက်။ ယၟု​သ​မ္ဘာ​ညး​မ္ဂး​ဂှ်၊ နဝ်​မိ။ ယၟု​ကောန်​ၜါ​မ္ဂး​ဂှ်၊ မ​ဟာ​လောန်​ကဵု​ခိ​လ​ယောန်​ရောၚ်။ ညး​တံ​ဝွံ ဒှ်​ကောန် ဒေ​သ​ရး​ဨ​ဖ​ရိမ်။ ဍုၚ်​ၜေ​ထ​လေမ်​ရး​ယု​ဍ​တုဲ၊ အာ​ပ္ဍဲ​ရး​မဝ်​ၜ​တုဲ မံၚ်​အိုတ်​ရ။ သ​မ္ဘာ​နဝ်​မိ၊ ဨ​လိ​မ​လေက်​ဝွံ ချိုတ်​တုဲ၊ သ​မ္ဘာ​ကဵု​ကောန်​ၜါ​တံ​ဝွံ သိဟ်​ဒၟံၚ်​ရ။ ကောန်​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ပံၚ်​ဖက်​ကဵု​ညး​ရး​မဝ်​ၜ၊ မၞိဟ်​ဗြဴ​ၜါ​မ​နွံ​ယၟု​သြ​ရ​ပ​ကဵု​ရု​ထ​ဂှ်​တုဲ၊ မံၚ်​ပ္ဍဲ​ရး​တေံ​ဗၞတ်​စှ်​သၞာံ​တုဲ​မ္ဂး၊ ကောန်​ၜါ​တေံ၊ မ​ဟာ​လောန်​ကဵု​ခိ​လ​ယောန်​တံ​ဝွံ ချိုတ်​တုဲ၊ နဝ်​မိ​ဝွံ ကောန်​ဟွံ​မွဲ၊ သ​မ္ဘာ​လေ ဟွံ​မွဲ​သိဟ်​ဒၟံၚ်​ရ။

မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ရံၚ်​စံၚ်​မၞိဟ်​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် က္ည​တုဲ၊ မၞိဟ်​ဗြဴ​တေံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​ကျာ်​မ​ကဵု​ကွာၚ်​ကာ​လ​မ​မိၚ် ပ္ဍဲ​ရး​မဝ်​ၜ​ဂှ်၊ က​လေၚ်​စဴ​အာ​နူ​ရး​မဝ်​ၜ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ ကောံ​ကု​ခ​အဟ်​ၜါ​မွဲ​စွံ​က္တဵု​တုဲ၊ တိတ်​နူ​ဒေ​သ​ဒၞာဲ​မ​ဇူ​ဒီု​ဂှ်​တုဲ​မ္ဂး၊ တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ရး​ယု​ဍ​ဂှ် အာ​အိုတ်​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ ပ္ဍဲ​ခ​အဟ်​ၜါ​ဂှ်၊ မၞး​တံ​ဝွံ စဴ​အာ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​မိ​ဇ​ကု​အိုတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ညး​မ​ချိုတ်​လောန်​အာ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​အဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ အ​တိုၚ်​မ​ပ​ဂုန်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ကဵု​ပ​ဂုန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ညိ။ မၞး​တံ​ညး​ၜါ​ဝွံ၊ ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​သ​မ္ဘာ​မ​ဂွံ​လက်​က​ရဴ​ညံၚ်​ဂွံ​မံၚ်​ဗွဲ​မ​လ​လံ​သွာ​ဂှ် ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မၚ်​မွဲ​ညိ သာ်​ဝွံ ဟီု​တုဲ၊ ဆုၚ်​ညး​တံ​ဂှ်​ရ။ ညး​တံ​ဝွံ​လေ၊ ဗ​လး​ရ​မျှာၚ်​တုဲ လ​ရိုအ်​ယာံ​မ္ဂး၊ ၁၀ဒှ်​ကွေံ​သ္ဍာံ​သၟတ်၊ ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဝွံ ကောံ​ကု​တဳ​လ​ပိုန်​မွဲ​စွံ၊ ဗက်​အာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ဂ​ကူ​တဳ​လ​ပိုန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​အိုတ်​ရ။ ၁၁နဝ်​မိ​ဂှ်​လေ၊ ကောန်​ဗြဴ​အဲ​တံ၊ က​လေၚ်​အာ​အိုတ်​ရ။ မူ​ဟိုတ်​ဒး​ဗက်​ကောံ​ကု​အဲ​မွဲ​စွံ​ရ​ရော။ သွက်​ဂွံ​ဒှ်​သ​မ္ဘာ​မၞး​တံ ပ္ဍဲ​ဂၠံ​ဂဝ်​အဲ​ကောန်​နွံ​ဏီ​ဟာ။ ၁၂ကောန်​ဗြဴ​အဲ​တံ၊ က​လေၚ်​အာ​အိုတ်​ရ။ အဲ​ဝွံ အ​ယုက်​အ​ခိၚ်​အ​ခါ​လောန်​တုဲ၊ ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​မံၚ်​ကဵု​သ​မ္ဘာ။ ဟွံ​သေၚ်​သာ်​ဂှ်၊ သွက်​ဂွံ​ရံၚ်​လၟဳ​နွံ​ဏီ သာ်​ဝွံ ယဝ်​ရ​အဲ​ဟီု​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ယဝ်​ရ​အဲ​ကေတ်​သ​မ္ဘာ​ပ္ဍဲ​ဗ္တံ​တ္ၚဲ​ဝွံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ကောန်​တံ​ဂှ်​လေ ယဝ်​ရ​သၠး​ညာတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ၁၃တေံ​ကောန်​တံ​ဝွံ ဒဵု​ကဵု​မ​ဇၞော်​မောဝ်​တိုန်​မၚ်​ဒၟံၚ်​ရောၚ်​ဟာ။ ဟွံ​မံၚ်​သ​မ္ဘာ​တုဲ၊ လၟဳ​ဗၞုဟ်​ညး​တံ​ဂှ်​ရောၚ်​ဟာ။ ကောန်​ဗြဴ​အဲ​တံ၊ ဟွံ​ဒး​ဒှ်​သာ်​တေံ​ရ။ တဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​နွံ​လ​နၚ်​ပ္ဍဲ​အဲ​ဂှ်၊ သွက်​မၞး​တံ​အဲ​နွံ​စိုတ်​ဂိ​က​တာန်​ရ သာ်​ဝွံ ၜိုန်​မ​ဟီု​ဂှ်​လေ၊ ၁၄မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ညး​တံ​ဝွံ ဗ​လး​ရ​မျှာၚ်​တုဲ လ​ရိုအ်​ယာံ​အိုတ်​ရ။ ကာ​လ​ဂှ် သြ​ရ​ပ​ဝွံ ဆုၚ်​ခါံ​သဳ​တုဲ။ က​လေၚ်​စဴ​အာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဇ​ကု​တံ​ဂှ်​ရ။ ရု​ထ​မ္ဂး​ဂှ်၊ သၞေန်​စပ်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ခါံ​သဳ​ဏီ​ရ။ ၁၅နဝ်​မိ​ဂှ်​လေ၊ ၝဲ​မၞး​ဝွံ က​လေၚ်​စဴ​အာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ကောန်​ဂ​ကူ​အ​ရေၚ်​ကျာ်​အ​ရေၚ်​တုဲ​ရ။ ဗက်​အာ​ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ​ၝဲ​ညိ သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး။ ၁၆ရု​ထ​ဝွံ၊ အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဝွံ လ္ပ​ကဵု​ဒး​ထောံ​တဳ​လ​ပိုန်​ညိ။ ဟွံ​ဗက်​ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ​တဳ​လ​ပိုန်​တုဲ၊ ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​က​လေၚ်​အာ​ဂှ် လ္ပ​ပ​ညိ။ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒၞာဲ​တဳ​လ​ပိုန်​မ​အာ​ဂှ် အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဗက်​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒၞာဲ​တဳ​လ​ပိုန်​မ​သ္တိက်​ဂှ်၊ အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​သ္တိက်​ရောၚ်။ ဂ​ကူ​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ဂ​ကူ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ ကျာ်​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ကျာ်​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဂှ် ကဵု​ဒှ်​ညိ။ ၁၇ဒေ​သ​ဒၞာဲ​တဳ​လ​ပိုန်​မ​ချိုတ်​ဂှ် အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ချိုတ်​တုဲ ဒုၚ်​တိုပ်​ရောၚ်။ ဝေၚ်​နူ​ဂ​မ္စိုတ်၊ ဟိုတ်​နူ​ပွ​တၞဟ်​ဂှ် အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​သ္ဍး​ကဵု​တဳ​လ​ပိုန်​မ္ဂး၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ သာ်​ဂှ် ဟွံ​က၊ ကဵု​ပ​ပ္ဍဲ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ညိ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​ရ။ ၁၈ရု​ထ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ဗက် ဒ​ဒှ်​မ​နွံ​စိုတ်​ခိုၚ်​ကၠိုက်​ဂှ် နဝ်​မိ​ဂွံ​တီ​ညာတ်​မ္ဂး၊ မံၚ်​သီု​မ​သ္ၚိတ်​ဇြ​ရ။

၁၉တေံ​ညး​ၜါ​တံ​ဝွံ တွာ်​တ​ရဴ​တုဲ၊ ကာ​လ​မ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ၜေ​ထ​လေမ်၊ အ​လုံ​မွဲ​ဍုၚ်​ဒှ်​ရု​ရု​သံၚ်​သံၚ်​တုဲ၊ ညး​တေံ​မ္ဂး​ဂှ်။ နဝ်​မိ​ရ​ဟာ​ဝွံ သၟာန်​အိုတ်​ရ။ ၂၀ညး​ဝွံ​လေ၊ နဝ်​မိ​သာ်​ဂှ် လ္ပ​ကော်​ညိ။ မာ​ရ​သာ်​ဂှ် ကော်​ညိ။ တ​လ​ဣ​ဓိ​အ​န​န္တ​ဝွံ အ​ရာ​မ​က္တၚ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် ကဵု​ပ္ဍဲ​အဲ​တုဲ​ရ။ ၂၁အဲ​ဝွံ သိုက်​ဘိုက်​ဍိုက်​ပေၚ်​တုဲ၊ တိတ်​အာ​ရ။ လၟုဟ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဒိုက်​သာ​တုဲ​နွံ​ဇ​ကု​မွဲ​မ္ဂး၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ပ​လံၚ်​အဲ​တုဲ ပၠန်​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ဖျဝ်​ဖျေံ​အဲ​တုဲ၊ တ​လ​ဣ​ဓိ​အ​န​န္တ​ဝွံ ကဵု​အဲ​ဒိုက်​သာ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ န​ကဵု​ယၟု​နဝ်​မိ​ဂှ် မူ​ဟိုတ်​ကော်​အဲ​အိုတ်​ရော သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​ရ။ ၂၂သာ်​ဂှ် ကောံ​ကု​ညး​ရး​မဝ်​ၜ​ခ​အဟ်​ရု​ထ​ညး​မ​ဗက်​ကၠုၚ် နူ​ရး​မဝ်​ၜ​နဝ်​မိ​ဝွံ က​လေၚ်​ကၠုၚ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​မ​ပ္တံ​ရတ်​သြောံ​မု​ယဝ်​ဂှ် စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ၜေ​ထ​လေမ်​ဂှ် အိုတ်​ရ။