​ဝ​တ္ထု​ရု​ထ ၁

​ပ္ဍဲ​အ​ခိၚ်​ကာ​လ​တ​လ​သၞောဝ်​မ​အုပ်​လ​ဒံ​ဂှ်၊ ​ပ္ဍဲ​ရး​ဣ​သ​ရေ​လ​စ​ဏ ​အ​ဟာ​ရ​ခတ်​က္ဍန်​တုဲ၊ ​ကောန်​ဍုၚ်​ၜေ​ထ​လေမ်​ရး​ယု​ဍ​မွဲ​ဝွံ၊ ​ကောံ​ကု​သ​မ္ဘာ ​ကဵု​ကောန်​ၜါ​ပါ​တုဲ၊ ​ညံၚ်​ဂွံ​ဇူ​ဒီု​ပ္ဍဲ​ရး​မဝ်​ၜ​ဂှ် ​အာ​ရ။ ​ယၟု​ညး​တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ဨ​လိ​မ​လေက်။ ​ယၟု​သ​မ္ဘာ​ညး​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​နဝ်​မိ။ ​ယၟု​ကောန်​ၜါ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​မ​ဟာ​လောန်​ကဵု​ခိ​လ​ယောန်​ရောၚ်။ ​ညး​တံ​ဝွံ ​ဒှ်​ကောန် ​ဒေ​သ​ရး​ဨ​ဖ​ရိမ်။ ​ဍုၚ်​ၜေ​ထ​လေမ်​ရး​ယု​ဍ​တုဲ၊ ​အာ​ပ္ဍဲ​ရး​မဝ်​ၜ​တုဲ ​မံၚ်​အိုတ်​ရ။ ​သ​မ္ဘာ​နဝ်​မိ၊ ​ဨ​လိ​မ​လေက်​ဝွံ ​ချိုတ်​တုဲ၊ ​သ​မ္ဘာ​ကဵု​ကောန်​ၜါ​တံ​ဝွံ ​သိဟ်​ဒၟံၚ်​ရ။ ​ကောန်​တံ​ဝွံ ​ဒ​ဒှ်​မ​ပံၚ်​ဖက်​ကဵု​ညး​ရး​မဝ်​ၜ၊ ​မၞိဟ်​ဗြဴ​ၜါ​မ​နွံ​ယၟု​သြ​ရ​ပ​ကဵု​ရု​ထ​ဂှ်​တုဲ၊ ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ရး​တေံ​ဗၞတ်​စှ်​သၞာံ​တုဲ​မ္ဂး၊ ​ကောန်​ၜါ​တေံ၊ ​မ​ဟာ​လောန်​ကဵု​ခိ​လ​ယောန်​တံ​ဝွံ ​ချိုတ်​တုဲ၊ ​နဝ်​မိ​ဝွံ ​ကောန်​ဟွံ​မွဲ၊ ​သ​မ္ဘာ​လေ ​ဟွံ​မွဲ​သိဟ်​ဒၟံၚ်​ရ။

​မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ​ညံၚ်​ဂွံ​ရံၚ်​စံၚ်​မၞိဟ်​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် ​က္ည​တုဲ၊ ​မၞိဟ်​ဗြဴ​တေံ​ဝွံ ​ဒ​ဒှ်​ကျာ်​မ​ကဵု​ကွာၚ်​ကာ​လ​မ​မိၚ် ​ပ္ဍဲ​ရး​မဝ်​ၜ​ဂှ်၊ ​က​လေၚ်​စဴ​အာ​နူ​ရး​မဝ်​ၜ​ရောၚ် ​သာ်​ဝွံ၊ ​ကောံ​ကု​ခ​အဟ်​ၜါ​မွဲ​စွံ​က္တဵု​တုဲ၊ ​တိတ်​နူ​ဒေ​သ​ဒၞာဲ​မ​ဇူ​ဒီု​ဂှ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ​တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ရး​ယု​ဍ​ဂှ် ​အာ​အိုတ်​ရ။ ​ၜိုန်​ဂှ်​လေ ​ပ္ဍဲ​ခ​အဟ်​ၜါ​ဂှ်၊ ​မၞး​တံ​ဝွံ ​စဴ​အာ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​မိ​ဇ​ကု​အိုတ်​ရ။ ​ပ္ဍဲ​ညး​မ​ချိုတ်​လောန်​အာ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ​ပ္ဍဲ​အဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ​အ​တိုၚ်​မ​ပ​ဂုန်၊ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ​ကဵု​ပ​ဂုန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ညိ။ ​မၞး​တံ​ညး​ၜါ​ဝွံ၊ ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​သ​မ္ဘာ​မ​ဂွံ​လက်​က​ရဴ​ညံၚ်​ဂွံ​မံၚ်​ဗွဲ​မ​လ​လံ​သွာ​ဂှ် ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မၚ်​မွဲ​ညိ ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​တုဲ၊ ​ဆုၚ်​ညး​တံ​ဂှ်​ရ။ ​ညး​တံ​ဝွံ​လေ။ ​ဗ​လး​ရ​မျှာၚ်​တုဲ ​လ​ရိုအ်​ယာံ​မ္ဂး၊ ၁၀​ဒှ်​ကွေံ​သ္ဍာံ​သၟတ်၊ ​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဝွံ ​ကောံ​ကု​တဳ​လ​ပိုန်​မွဲ​စွံ၊ ​ဗက်​အာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ဂ​ကူ​တဳ​လ​ပိုန်​ရောၚ် ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​အိုတ်​ရ။ ၁၁​နဝ်​မိ​ဂှ်​လေ၊ ​ကောန်​ဗြဴ​အဲ​တံ၊ ​က​လေၚ်​အာ​အိုတ်​ရ။ ​မူ​ဟိုတ်​ဒး​ဗက်​ကောံ​ကု​အဲ​မွဲ​စွံ​ရ​ရော။ ​သွက်​ဂွံ​ဒှ်​သ​မ္ဘာ​မၞး​တံ ​ပ္ဍဲ​ဂၠံ​ဂဝ်​အဲ​ကောန်​နွံ​ဏီ​ဟာ။ ၁၂​ကောန်​ဗြဴ​အဲ​တံ၊ ​က​လေၚ်​အာ​အိုတ်​ရ။ ​အဲ​ဝွံ ​အ​ယုက်​အ​ခိၚ်​အ​ခါ​လောန်​တုဲ၊ ​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​မံၚ်​ကဵု​သ​မ္ဘာ။ ​ဟွံ​သေၚ်​သာ်​ဂှ်။ ​သွက်​ဂွံ​ရံၚ်​လၟဳ​နွံ​ဏီ ​သာ်​ဝွံ ​ယဝ်​ရ​အဲ​ဟီု​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ယဝ်​ရ​အဲ​ကေတ်​သ​မ္ဘာ​ပ္ဍဲ​ဗ္တံ​တ္ၚဲ​ဝွံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ကောန်​တံ​ဂှ်​လေ ​ယဝ်​ရ​သၠး​ညာတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ၁၃​တေံ​ကောန်​တံ​ဝွံ ​ဒဵု​ကဵု​မ​ဇၞော်​မောဝ်​တိုန်​မၚ်​ဒၟံၚ်​ရောၚ် ​ဟာ။ ​ဟွံ​မံၚ်​သ​မ္ဘာ​တုဲ၊ ​လၟဳ​ဗၞုဟ်​ညး​တံ​ဂှ်​ရောၚ် ​ဟာ။ ​ကောန်​ဗြဴ​အဲ​တံ၊ ​ဟွံ​ဒး​ဒှ်​သာ်​တေံ​ရ။ ​တဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ​ဒ​ဒှ်​မ​နွံ​လ​နၚ်​ပ္ဍဲ​အဲ​ဂှ်၊ ​သွက်​မၞး​တံ​အဲ​နွံ​စိုတ်​ဂိ​က​တာန်​ရ ​သာ်​ဝွံ ​ၜိုန်​မ​ဟီု​ဂှ်​လေ ၁၄​မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ​ညး​တံ​ဝွံ ​ဗ​လး ​ရ​မျှာၚ်​တုဲ ​လ​ရိုအ်​ယာံ​အိုတ်​ရ။ ​ကာ​လ​ဂှ် ​သြ​ရ​ပ​ဝွံ ​ဆုၚ်​ခါံ​သဳ​တုဲ။ ​က​လေၚ်​စဴ​အာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဇ​ကု​တံ​ဂှ်​ရ။ ​ရု​ထ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​သၞေန်​စပ်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​ခါံ​သဳ​ဏီ​ရ။ ၁၅​နဝ်​မိ​ဂှ်​လေ၊ ​ၝဲ​မၞး​ဝွံ ​က​လေၚ်​စဴ​အာ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ကောန်​ဂ​ကူ​အ​ရေၚ်​ကျာ်​အ​ရေၚ်​တုဲ​ရ။ ​ဗက်​အာ​ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ​ၝဲ​ညိ ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​မ္ဂး။ ၁၆​ရု​ထ​ဝွံ၊ ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဝွံ ​လ္ပ​ကဵု​ဒး​ထောံ​တဳ​လ​ပိုန်​ညိ။ ​ဟွံ​ဗက်​ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ​တဳ​လ​ပိုန်​တုဲ၊ ​ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​က​လေၚ်​အာ​ဂှ် ​လ္ပ​ပ​ညိ။ ​ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒၞာဲ​တဳ​လ​ပိုန်​မ​အာ​ဂှ် ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဗက်​ရောၚ်။ ​ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒၞာဲ​တဳ​လ​ပိုန်​မ​သ္တိက်​ဂှ်၊ ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​သ္တိက်​ရောၚ်။ ​ဂ​ကူ​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ​ဂ​ကူ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ ​ကျာ်​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ​ကျာ်​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဂှ် ​ကဵု​ဒှ်​ညိ။ ၁၇​ဒေ​သ​ဒၞာဲ​တဳ​လ​ပိုန်​မ​ချိုတ်​ဂှ် ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​သ္ဍး​ကဵု​တဳ​လ​ပိုန်​မ္ဂး၊ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ​သာ်​ဂှ် ​ဟွံ​က၊ ​ကဵု​ပ​ပ္ဍဲ​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ညိ ​သာ်​ဝွံ ​က​လေၚ်​ဟီု​ရ။ ၁၈​ရု​ထ​ဝွံ ​ညံၚ်​ဂွံ​ဗက် ​ဒ​ဒှ်​မ​နွံ​စိုတ်​ခိုၚ်​ကၠိုက်​ဂှ် ​နဝ်​မိ​ဂွံ​တီ​ညာတ်​မ္ဂး၊ ​မံၚ်​သီု​မ​သ္ၚိတ်​ဇြ​ရ။

၁၉​တေံ​ညး​ၜါ​တံ​ဝွံ ​တွာ်​တ​ရဴ​တုဲ။ ​ကာ​လ​မ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ၜေ​ထ​လေမ်၊ ​အ​လုံ​မွဲ​ဍုၚ်​ဒှ်​ရု​ရု​သံၚ်​သံၚ်​တုဲ၊ ​ညး​တေံ​မ္ဂး​ဂှ်။ ​နဝ်​မိ​ရ​ဟာ​ဝွံ ​သၟာန်​အိုတ်​ရ။ ၂၀​ညး​ဝွံ​လေ၊ ​နဝ်​မိ​သာ်​ဂှ် ​လ္ပ​ကော်​ညိ။ ​မာ​ရ​သာ်​ဂှ် ​ကော်​ညိ။ ​တ​လ​ဣ​ဓိ​အ​န​န္တ​ဝွံ ​အ​ရာ​မ​က္တၚ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ဂှ် ​ကဵု​ပ္ဍဲ​အဲ​တုဲ​ရ။ ၂၁​အဲ​ဝွံ ​သိုက်​ဘိုက်​ဍိုက်​ပေၚ်​တုဲ၊ ​တိတ်​အာ​ရ။ ​လၟုဟ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ဒိုက်​သာ​တဲု​နွံ​ဇ​ကု​မွဲ​မ္ဂး၊ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ပ​လံၚ်​အဲ​တုဲ ​ပၠန်​ရ။ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ​ဖျဝ်​ဖျေံ​အဲ​တုဲ၊ ​တ​လ​ဣ​ဓိ​အ​န​န္တ​ဝွံ ​ကဵု​အဲ​ဒိုက်​သာ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ ​န​ကဵု​ယၟု​နဝ်​မိ​ဂှ် ​မူ​ဟိုတ်​ကော်​အဲ​အိုတ်​ရော ​သာ်​ဝွံ ​က​လေၚ်​ဟီု​ရ။ ၂၂​သာ်​ဂှ် ​ကောံ​ကု​ညး​ရး​မဝ်​ၜ​ခ​အဟ်​ရု​ထ​ညး​မ​ဗက်​ကၠုၚ် ​နူ​ရး​မဝ်​ၜ​နဝ်​မိ​ဝွံ ​က​လေၚ်​ကၠုၚ်​တုဲ၊ ​ပ္ဍဲ​ကာ​လ ​မ​ပ္တံ​ရတ်​သြောံ​မု​ယဝ်​ဂှ် ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ၜေ​ထ​လေမ်​ဂှ် ​အိုတ်​ရ။