ဒွက်​သှဝ်​လ​မောန် ၁

၁-၂ပ္ဍဲ​ဒွက်​ဂ​မၠိုၚ်​ဒွက်​သှဝ်​လ​မောန်​မ​ဒှ်​ကၞောတ်​သၠုၚ်​ပြဲ​အိုတ်​ရ။ တဳ​လ​ပိုန်​ဒ​ဒှ်​အ​ဆက်​ပါၚ်​န​ကဵု​ဆုၚ်​ဂှ် ကဵု​ဆုၚ်​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ညိ။ မေ​တ္တာ​တဳ​လ​ဂုန်​ဝွံ ခိုဟ်​လောန်​နူ​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ဂုန်​ညံၚ်​နဲ ကၠေၚ်​စ​လန်​မြ​မဝ်​ဂှ်၊ နာ​မ​ဝွံ ဒှ်​ကၠေၚ်​စ​လန်​မ​စ​ရိုဟ်​စဝ်​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ကောန်​ဗြဴ​ဝုတ်​က​ညာ​တံ​ဝွံ ဆာန်​တဳ​လ​ဂုန်​အိုတ်​ရ။ ပ္အေါဝ်​လဴ အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ညိ။ ပိုဲ​ဍိက်​ဗြဴ​တံ​ဝွံ ဒြေပ်​ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ​တဳ​လ​ဂုန်​တုဲ ဗက်​အိုတ်​ရောၚ်။ မ​သှာတ်​သၟီ​ဇၞော်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​ကျာ်​သြဳ​ဂှ် ပ​လံၚ်​နၚ်​အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​တုဲ​ရ။ ပိုဲ​ဍိက်​ဗြဴ​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​တဳ​လ​ဂုန်​ဂှ် မိပ်​စိုတ်​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ရောၚ်။ မေ​တ္တာ​တဳ​လ​ဂုန်​ဂှ် ထိုၚ်​သး​လောန်​နူ​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ကောန်​ဗြဴ​ဝုတ်​က​ညာ​တံ​ဝွံ ဆာန်​တဳ​လ​ဂုန်​ဂှ် ဒှ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​အိုတ်​ရ။

အဵု​ကောန်​ဗြဴ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​ယှ​လေမ်​တံ၊ အဲ​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​တာဲ​ကေ​ဍော​ၜိုန်​မ​နွံ​အ​ရံၚ်​လ​စံက်​ဂှ်​လေ၊ ညံၚ်​နဲ​ခၞိက်​သၟီ​သှဝ်​လ​မောန်​ဂှ် ဂေါဝ်​ဆာဲ​ဏီ​ရ။ အဲ​ဝွံ ဒုၚ်​ဂ​မ္တဴ​တ္ၚဲ​တုဲ ဟိုတ်​မ​နွံ​အ​ရံၚ်​လ​စံက်​ဂှ်၊ လ​ပ​ရံၚ်​အဲ​အိုတ်​ညိ။ ကောန်​ဇာတ်​မိ​အဲ​တံ​ဝွံ နွံ​စိုတ်​စောန်​ဒ​မြဴ​ကဵု​အဲ​တုဲ၊ ကဵု​မၚ်​ကၠံ​ဇ​ဗျေတ်​တံ​ဂှ်​ရ။ ကၠံ​ဇ​ကု​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​မၚ်​ရ။

နာဲ​အဲ​ဍိက်​မ​သ္ဍိုက်​မၠိုက်၊ တဳ​လ​ဂုန်​ဝွံ သဵု​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် မူ​ဒၞာဲ​မ​မၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု​ပ္ဍဲ​အ​ခိၚ်​တ္ၚဲ​က​တဴ​ဂှ် မူ​ဒၞာဲ​မ​ကဵု​ဇူ​ဒီု​ပ္ဍဲ​သၞိၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု​ထ​ၜး​ညိ။ အဲ​ဍိက်​ဗြဴ​ဝွံ ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ​ပၟၚ်​သဵု​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဂှ် မူ​ဟိုတ်​ဗ​လေတ်​ဂၠံၚ်​တုဲ ဒး​ဗက်​အာ​ရ​ရော။

ၝဲ​လောန်​နူ​မၞိဟ်​ဗြဴ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ရုပ်​သာ်​မ​ဂေါဝ်​ဆာဲ၊ မၞး​ဝွံ ဟွံ​တီ​မ္ဂး၊ ဗက်​အာ​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ဇိုၚ်​သဵု​ဂ​မၠိုၚ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​တာဲ​ပၟၚ်​သဵု​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ် ဗ္စ​ဖာပ်​သဵု​သၟတ်​တံ​ဂှ်​ရ။ ၝဲ​အဲ​မ​ဆာန်၊ မၞး​ဂှ် အဲ​ပ​တုပ်​ကဵု​ချေံ​မ​ဒံၚ်​သ​လာ် ပ္ဍဲ​ကွဳ​သၟီ​ဖာ​ရောဝ်​ရောၚ်။ ၁၀ပ္ဍဲ​ကၞိၚ်​မၞး​ဂှ် ကျိုၚ်​ကျဝ်​က​မက်​ဂွါ​တုဲ၊ ကွက်​ဗၠဲ​ပ္ဍဲ​ကအ်​ဇုက်​ကဵု​ဇုက်​တုဲ မၞး​ဝွံ ဂေါဝ်​ဆာဲ​ရ။ ၁၁က​မက်​ကအ်​ထဝ်​မ​တွံ​လ​မှ်​ကဵု​သြန်​ဂှ်​လေ ကၠောန်​ကွက်​ဇုက်​ကဵု​ဇုက်​တုဲ ကဵု​ပၠန်​ရောၚ်။

၁၂တဳ​လ​ဂုန်​သၟီ​ဇၞော်​ဝွံ ကာ​လ​ဂ​ဇံ​ဒၟံၚ်​ဇ​ရေၚ်​လ္ဗံက်​ဂှ်၊ ကျာ​ကၠေၚ်​နာ​ဒု​မြ​မောဝ်​အဲ​မ​စ​ကာ​ဂှ် မောဝ်​ကွဳုဟ်​တ္ၜန်​တ္ၜောဲ​တဴ​ရ။ ၁၃နာဲ​အဲ​မ​ဆာန်​ဒှ်​ဗွဝ်​မြ​မောဝ်​မု​ရာန်​ပ္ဍဲ​အဲ​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​အ​ကြာ​ဂၠး​သြိုဟ်​အဲ​ဒး​တိက်​အ​လုံ​မွဲ​ဗ္တံ​ရောၚ်။ ၁၄နာဲ​အဲ​မ​ဆာန်၊ ညံၚ်​နဲ​စန်​တၞး​ဟေ​န္န​မ​ဒှ်​ပ္ဍဲ​ကၠံ​အေန်​ဂေ​ဒိ​ဂှ် ဒှ်​တဴ​ရ။

၁၅ၝဲ​အဲ​မ​ဆာန်၊ မၞး​ဝွံ ရုပ်​သာ်​ဂဝ်​ဆာဲ​ရ။ ကျေဝ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​မတ်​ဂ​စေံ​ပူ​ရ။

၁၆နာဲ​အဲ​မ​ဆာန်​ဂှ် ရုပ်​သာ်​ဂဝ်​ဆာဲ​တုဲ၊ ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​လက်​သန်​မ​ဆာန်​ရ။ ဒ​မံၚ်​သ္တိက် ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ နွံ​အ​ရံၚ်​သ္ၚေက်​ရ။ ၁၇ဒ​ယိုၚ်​လွဳ​မာန် ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ တၞံ​အာ​ရေတ်​က​မဳ​ဝွံ မ​ပ​တုဲ​လဝ်​ကဵု​တၞံ​ပၞာၚ်​သေံ​ရ။